Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoBİREYSEL YENİLİKÇİLİĞİN TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNE ETKİSİNDE FOMO’NUN ARACILIK ROLÜKORKMAZ İLKNUR,DAL NİL ESRAPazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
2 infoÜniversitenin Markalaşması: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ninMarkalaşma Sürecinin İncelenmesiGürbüz Celile,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,DAL NİL ESRAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Elektronik, DRJI, SOBIAD,ASOS,GOOGLE SCHOLAR
3KITLIK TEORİSİ VE BANDWAGON ETKİSİ ÇERÇEVESİNDE COVID-19SALGINININ TÜKETİCİ DAVRANIŞI AÇISINDAN İNCELENMESİKORKMAZ İLKNUR,DAL NİL ESRAAvrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Google Scholar, Asos, Index Copernicus, Root Indexing, ESJI, JIFACTOR, ResearchBib
4 infoGirişimci Pazarlama: Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları veTeknolojileri Fuarına Katılan İşletmelerin Girişimci Pazarlama Çabalarına Yönelik Bir AraştırmaDAL NİL ESRA,ORAL MÜKERREM,KILIÇ RUKİYESiyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO, Index Copernicus, Journal Index, S index, Cite factor, Asos index, Akademik dizin, Araştırmax, RePEc, DRJI, Research Bible, JournalTOC,EyeSource, OAJI, UIF, SJIF
5 infoSürdürülebilir Pazarlama:Kavramsal Bir ÇalışmaKayıkçı Pınar,ARMAĞAN KUDRET,DAL NİL ESRABucak İşletme Fakültesi Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
6 infoYerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyetinde Ekonomik Milliyetçiliğin ve Küresel Bilinçliliğin EtkisiDAL NİL ESRA,KORKMAZ İLKNUREskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerDergisi2019Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex ve Arastirmax
7TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÇERÇEVESİNDE ÜRÜN AMBALAJ RENKLERİNİN ALGILANMASI: GENÇ TÜKETİCİLER İLE BİR ARAŞTIRMATekinarslan Nisan Gül,DAL NİL ESRAInternational Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ResearchBible (Academic Resource Index), Academic Scientific Journals (CiteFactor), Scientific Indexing Services (SIS), International Index Copernicus, Advanced Science Index, Akademik Araştırmalar Indeksi, Sobiad, Social Science Research Network (SSRN),International Institute of Organized Research (I2OR),İdealonline Veri Tabanı,İnfoBase Index,Scholarsteer Index, Arastirmax
8 infoİNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE ALGILANAN RİSKİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: ANKARA İLİNDE BİR ARAŞTIRMAYILMAZ FUNDA,DAL NİL ESRAMEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Acarindex.com, Asos, Indexcopernicus, Open Academic Journal Index (OAJI), Researchbib Academic Resource Index, Sobiad
9 infoTÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞLERİNDE HEDONİK, FAYDACI VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMAAkbaba Ayşe,DAL NİL ESRAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Acarindex.com, ASOS, OAJI.net, INDEX COPERNICUS, ResearchBib, Sobiad
10 infoAntalya İlinin Marka Şehir Algısı Hakkında Bir AraştırmaDAL NİL ESRA,Akbaba AyşeSosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, Tubitak Ulakbim, dergipark akademik, T.C.Başbakanlık Devlet Arşivleri müdürlüğü, ISAM, google scholar, open aire, idealonline, ceeol.com
11MARKALARIN KİŞİLİK ARKETİPLERİNİN ALGILANMASI: OTOMOBİLMARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAEREN CEYDA,DAL NİL ESRAKaradeniz Uluslararası Bilimsel Dergi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, International Sciencetific Indexing (ISI Databese), Index Copernicus (ICI World of Journals), ULAKBİM TR Dizin, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Google Akademik,Academia Social Science Index (ASOS Index).
12 infoMilliyetçilik, Dindarlık ve Materyalizmin Yerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyeti Üzerine EtkisiKORKMAZ İLKNUR,DAL NİL ESRAİŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
13Mobil Alışveriş Uygulamaları Bildirimlerine Karşı Tüketici Tutumları Hakkında Bir AraştırmaKAYIKÇI PINAR,ARMAĞAN KUDRET,DAL NİL ESRAİŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
14 infoMüşteri Deneyimi Oluşturma ve Deneyimsel Pazarlama: Iyaşpark AlışverişMerkezi (AVM) Müşterileri ile Bir AraştırmaYeşilot Fikriye,DAL NİL ESRAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ASOS Index (Academia Sosyal Bilimler İndeksi), Google Scholar
15 infoMARKA KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA:ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDA BİR ARAŞTIRMAKAYIKÇI PINAR,ARMAĞAN KUDRET,DAL NİL ESRAKaradeniz Uluslararası Bilimsel Dergi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, International Sciencetific Indexing (ISI Databese), Index Copernicus (ICI World of Journals), ULAKBİM TR Dizin, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Google Scholar, Acedemia Social Science Index (ASOS Index).
16SOSYAL UYUM VE MATERYALİZM ETKİSİNDE GÖSTERİŞ TÜKETİMİNE BİR BAKIŞDAL NİL ESRA,KORKMAZ İLKNUR,YALÇIN MUSTAFAUluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
17SPOR PAZARLAMASI VE SPONSORLUK: BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ VE VODAFONE SPONSORLUK İLİŞKİSİNDE TARAFTARLARIN TUTUMLARININ İNCELENMESİÇiftçibaşı Gültekin Cem,DAL NİL ESRAUluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, J-GATE,Research Bible, DRJI, Jifactor, Sobiad, ESJI,Rootindexing, SOBIAD, Acarindex, Crossref
18İNTERNET BANKACILIĞINDA E-HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ E-MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE E-HİZMET TELAFİ KALİTESİNİN KULLANILMASIDAL NİL ESRA,Doğdu Nazmiye,Yuva Nihat,Şahin ÖzgeKesit Akademi Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SOBİAD, AcademicKeys, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Information Matrix fort he Analysis of Journals (MIAR), Systematic Impact Factor, Sparc Institute of Technical Research, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Research Bible, Cosmos Impact Factor , I2OR
19 infoELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: TRENDYOL ALIŞVERİŞ SİTESİ MÜŞTERİLERİ İLE BİR ARAŞTIRMADAL NİL ESRA,Şahin ÖzgeAvrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Dergipark akademik, google scholar, asos, index copernicus, rootindexing,ESJI, İSAM, jifactor, ResearchBib
20 infoMUHAFAZAKÂR TÜKETİCİLERİN HELÂL TURİZME BAKIŞIDAL NİL ESRA,TOPAY GÜLNİHALAvrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Dergipark akademik, Google Scholar, Asos, İndex Copernicus, Rootindexing, ESJI,İSAM, Jifactor, ResearchBib
21 infoDuyuların Ötesinde:Bilinçaltı Etkiler ve NöropazarlamaYeşilot Fikriye,DAL NİL ESRAGöller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı2018Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
22 infoGenç Tüketiciklerin İçme Sütü Tüketim AlışkanlıklarıDAL NİL ESRA,ORAL MÜKERREM,KORKMAZ İLKNURThe Journal of Academic Social Science Studies2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SOBİAD, MLA, ASOS, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley, Open Academic Journals Index, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Akademic Keys, ASI (Advanced Science Index), S journals Index, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), I2OR, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Spark Index, İnfobase Index, Sysmatic Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor, Science Library Index
23 infoMOBİL PAZARLAMA VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİLPAZARLAMA ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAŞTIRMADAL NİL ESRA,Güldüren Burcu,Söyleyici Gülin Tuğçe,Kılıç Tuğsel ÇisilAvrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Tubitak Ulakbim, İsam, GoogleScholar,Asos, Index Copernicus, Rootindexing, ESJI, Jifactor, ResearcBib
24ANTALYA’DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN PAZARLAMA SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,DAL NİL ESRASosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, Sobiad, SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ,CiteFactor, Oaji.net,Researchbible
25 infoTÜKETİM TOPLUMU VE TÜKETİM TOPLUMUNA YÖNLENDİRİLEN ELEŞTİRİLER ÜZERİNE BİR TARTIŞMADAL NİL ESRAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Asos index, Sobiad, OAJİ, Index Copernicus, Ebscohost, ResearchBib,
26İNTERNETTE PAZARLAMA ÇABALARI: ONLİNE ALIŞVERİŞSİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAYılmaz Funda,DAL NİL ESRA,ORAL MÜKERREMUluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, J-GATE,Research Bible, DRJI, Jifactor, Sobiad, ESJI,Rootindexing, SOBIAD, Acarindex, Ebscohost, Crossref
27ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİN TUTUNDURMASI: ALICI EKSENİNDEMİKRO VE MAKRO YAKLAŞIMDAL NİL ESRA,ORAL MÜKERREMUluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, J-GATE,Research Bible, DRJI, Jifactor, Sobiad, ESJI,Rootindexing, SOBIAD,EbscoHost, Acarindex, Crossref
28 infoGİRİŞİMCİ PAZARLAMA: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMADAL NİL ESRA,DAL VEYSELMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ULAKBİM, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCOHOST,
29 infoÇOCUKLARIN TÜKETİCİ OLARAK SOSYALLEŞME SÜRECİNDE TVREKLAMLARININ VE AİLENİN ROLÜ HAKKINDA TEORİK BİR ÇALIŞMADAL NİL ESRA,DAL VEYSELMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib
30Kişilik Özellikleri Ve Sosyal Ağ Sitesi Kullanım Alışkanlıkları Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir AraştırmaDAL NİL ESRA,DAL VEYSELMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2014Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ULAKBİM, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS