Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1971
 • Kan Gurubu : A (Rh+)
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Biyoloji
 • Anabilim Dalı : Hidrobiyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak.
 • Lisans Bölüm : Su Ürünleri Mühendisliği
 • Y.Lisans : SDÜ. Fen Bil.
 • Y.Lisans Dal : Su Ürünleri Temel Bil. (1999-09-08 15:40:40)
 • Doktora : SDÜ. Fen Bil.
 • Doktora Dal : Su Ürünleri Temel Bil.
 • (2005-09-22 15:40:40)
 • Doçenlik Dal : Fen Bilimleri ve matematik (Biyoloji) (2011-09-19 16:55:04)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Hidrobiyoloji, Limnololi, Plankton, Zooplankton

Ayrıca su kalitesi yetiştiriciliği, su kalitesi ve sulak alan ekonomisi diğer ilgi alanlarıdır.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gülle, İ., Ertan, Ö.O., 2003. Acıgöl (Denizli)'ün Bazı Limnolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, ISSN 1300 4891, Sayı: 8 2001-2002, 94-105, Isparta. (2003)
2- Gülle, İ., Küçük, F., Güçlü, S. S., Gümüş, E., Demir, O., 2007. Dağ Alabalığı (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858)'nın Türkiye'nin Batı Akdeniz Havzası'ndaki Yayılış Alanı, Popülasyon ve Habitat Özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007, Yıl 3-5 Sayı 5-8, 189-198. (2007)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ertan, Ö. O., Gülle, İ., Yıldırım, Z., 2006. Çapalı Gölü (Afyon) Makrobentik Omurgasızlarının Taban Yapısı ve Su Kalitesine Bağlı Olarak Dağılımı. Ege Üniversitesi, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol 23, Suppl.(1/1) 79-84 pp. (2006)
2- Gülle, İ., 2006. Atatürk'ün Doğa Sevgisi, Çevreciliği ve Evrenselliği. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, Sayı 14, 111-124 s. (2006)
3- Küçük F., Gümüş E., Gülle, İ., Güçlü, Salim. S., 2007. The Fish Fauna of the Göksu River (Türkiye): Taxonomic and Zoogeographic Features. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Volume 7, Number 1 April 2007, 53-63 pp. (2007)
4- Pınar GÜLLE, İsmail İbrahim TURNA, İskender GÜLLE. Egirdir Gölü Tatlısu Yengeci (Potamon potamios Olivier, 1804)'nin Bazı Üreme ve Popülasyon Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,11-2 (2007),134-139. (2007)
5- Gülle, I., Yıldırım, M. Z., Küçük, F. 2008. Limnological History of Lake Eğirdir (Turkey) from 1950s to the present. Natura Montenegrina 7 (2) 115-128. (2008)
6- Yıldırım, M. Z., Gülle, I., Kebapçı, Ü., Küçük, F. 2008. Faunal Diversity of Lake Burdur and its Vulnarability. Natura Montenegrina 7 (2) 393-400. (2008)
7- Erol KESİCİ, İskender GÜLLE, İsmail İbrahim TURNA. 2009. EĞİRDİR GÖLÜ'NDE ELODEA CANADENSIS MICHAUX'İN İLK BİLDİRİMİ VE İSTİLASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4(2), 120-128. (2009)
8- İskender GÜLLE, İsmail İbrahim Turna, Salim Serkan Güçlü, Fahrettin Küçük, Pınar Gülle, Zekiye Güçlü, 2010. Burdur Gölü'ndeki Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, pH ve Elektriksel İletkenlik Değerlerinin Dikey Yönde Değişimi. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008, Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 283-287. (2008)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Güçlü, S. S., Turna, İ.İ., Güçlü, Z., Gülle, İ., 2007. Population structure and growth of Aphanius anatoliae sureyanus Neu, 1937 (Osteichthyes: Cyprinodontidae), endemic to Burdur Lake, Turkey. Zoology in the Middle East, 41, 2007: 63-70 (2007)
2- KÜÇÜK,F., GÜMÜŞ, E., GÜLLE, İ.,2005.Determination of Entrance Seasons of Elvers (Anguilla anguilla L.,1766) in Gözlen Creek and Assessment of Different Catching Methods. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29, (2005), 1061-1066 (2005)
3- Fahrettin KÜÇÜK, Hasan M. SARI, Orhan DEMİR, İskender GÜLLE, 2009. Review of the Ichthyofaunal Changes in Lake Eğirdir Between 1915 and 2007. Turk. J. Zool., 33, (2009), 277-286. (2009)
4- Fahrettin Kucuk, Davut Turan, Cemalettin Sahin, Iskender Gulle, 2009. Capoeta mauricii n. sp., a new species of cyprinid fish from Lake Beyşehir, Turkey (Osteichthyes: Cyprinidae). Zoology in the Middle East 47, 2009: 71-82. (2009)
5- Gülle P., Boyacı Y.Ö., Gülle İ., 2014. Water Mites of the Subgenus Micruracarus Viets, 1911 (Acari: Arrenuridae) from Turkey. Acta zool. bulg., 66 (3), 2014: 325-328 (2014)
6- Ü. Kebapçı, M.Z. Yıldırım, İ. Gülle, M. Öztop, D. C. Çağlan, 2012. The land snail fauna of Mut District (Mersin Province, Turkey). Turk J. Zool. 36(3):307-318 (2012)
7- Küçük, F., Güçlü,S.S.,Gülle, İ., Güçlü, Z., Çiçek,N.L., Diken, G., 2012. Reproductive Features of Big Scale-Sand Smelt, Atherina boyeri (Risso,1810), an Exotic Fish in Lake Eğirdir (Isparta, Turkey), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 1-2 (2012) (2012)
8- Küçük,F.,Gülle,İ.,Güçlü,SS.,Çiftçi,Y.,Erdoğan,Ö.,2013. A new Pseudophoxinus (Teleostei, Cyprinidae) species from Southwestern Anatolia, with remarks on the distribution of the genus in western Anatolia. ZooKeys 320: 29–41 (2013) (2013)
9- PINAR GÜLLE, İSKENDER GÜLLE & YUNUS ÖMER BOYACI, A new Atractides Koch (Acari: Hydrachnidia, Hygrobatidae) species from southwestern Turkey, Zootaxa 3957 (2): 246–248rnrn (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ertan, Ö.O., Yıldırım, M.Z., Morkoyunlu, A.,Gülle, İ., 1997. Galba truncatula (Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata)' nın Mide, Periferik Florası ve Bazı Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri, Kırşehir, 3-5 Eylül 1997. (1997)
2- Morkoyunlu, A., Yıldırım, M.Z., Ertan, Ö.O., Gülle, İ., 1997. Valvata (Borysthenia) naticina Menke, 1845 (Gastropoda: Prosobranchia)' nin Mide, Periferik Alg Florası ve Bazı Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri, Kırşehir, 3-5 Eylül 1997. (1997)
3- Gülle, İ., Ertan, Ö. O., 1998. Isparta İl Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Göllerin Zooplankton Türleri ve Genel Ekolojik Durumu. Isparta'nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998, 119-129 s. (1998)
4- Gülle, İ., Ertan, Ö. O., 2001. Kovada Gölü (Isparta/Eğirdir) Planktonik Crustacea (Cladocera ve Copepoda)'lerinin İncelenmesi. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri, 04-06 Eylül 2001, Hatay, Cilt 1 sayfa 242-250. (2001)
5- Gülle, İ., Ertan, Ö. O., Turna, İ.İ., Savaş, S., Yüce, A., 2001. Dünden Bugüne Eğirdir Gölü. I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-01 Eylül 2001, Eğirdir, 295-300 s. (2001)
6- Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S.S., Gümüş, E., Demir, O., 2006. Eğirdir Gölü'ne Sonradan Giren Gümüşbalığı (Atherine boyeri Risso, 1810)'nın Göl Ekosistemine ve Balıkçılığa Etkisi. I. Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu. 7-9 Şubat 2006 Antalya, s 119-128. (2006)
7- Turna, İ.,Gülle, İ., Güçlü,S. S.,2005. Burdur Gölü'nün Su Kalitesi, Planktonu ve Verimlilik Düzeyi. I. Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım 2005. Bildiriler Cilt 1, 518-524 s. (2005)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S. S., Güçlü, Z., Çiçek, L., Diken, G., 2007. Eğirdir Gölü'nün Yabancı Türlerinden Gümüş Balığı, Atherina boyeri (RİSSO, 1810)'nın Üreme Özellikleri, 14. Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007, Muğla (2007)
2- Gülle, İ., Ertan, Ö. O., 2008. "Karacaören I. Baraj Gölü (Burdur) Planktonik Turbellaria Yoğunluğunun Mevsimsel ve Derinliğe Bağlı Değişimi" 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi-TRABZON (2008)
3- Gülle, İ., Küçük, F., Güçlü, S.S., Diken, G., Güçlü, Z., Çiçek, Z. 2008. "Eğirdir Gölü Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Populasyonunun Beslenme Özellikleri" 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi-TRABZON (2008)
4- KÜÇÜK, F., GÜMÜŞ, E., GÜLLE, İ., GÜÇLÜ, S. S., 2005. Göksu Nehri Kollarında Yayılış Gösteren Balık Faunasının Taksonomik ve Zoocoğrafik Özellikleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Özet Kitapçığı, s. 57, Çanakkale. (2005)
5- Gülle, I., Turna, I.I., Güçlü, S.S., Küçük,F., Gülle, P., Güçlü, Z., 2008. Burdur Gölü'nde Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, pH ve Elektriksel İletkenlik Değerlerinin Dikey Yönde Değişimi. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2008, Urla-İzmir. Özet Kitapçığı 22-23 s. (2008)
6- Kesici E., Gülle İ., Turna İ.İ., Kesici C., 2009. Elodea canadensis Micha.'in Eğirdir Gölünde Dağılımı, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 07-10 Ekim 2009, Nevşehir (2009)
7- İ. Gülle, D. Koç, Ö. O. Ertan, 2010. "Eğirdir Gölü'nde Yayılış Gösteren Zebra Midyesi ve Veliger Larvasının Dağılım ve Bolluğu". 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos 2010, Özet Kitapçığı s. 21, Bolu. (2010)
8- F. Küçük, İ. Gülle, S.S. Güçlü, Ö. Erdoğan, 2010. "Antalya İlindeki önemli Akarsular ve İhtiyofaunaya Yeni Katkılar". 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos 2010, Özet Kitapçığı s. 51, Bolu. (2010)
9- S.S. Güçlü, Ö. Erdoğan, F. Küçük, Z. Güçlü, İ. Gülle, 2010. "Eğirdir Küçük Kayabalığı, Knipowitschia caucasica (Gobiidae)'nın Beslenme Özellikleri ve Göl Ekosistemindeki Yeri". 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 4-6 Ağustos 2010 Bolu. Özet Kitapçığı s. 42, Bolu. (2010)
10- Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Su Kenesi (Acari: Hydrachnidia) Türü, Arrenurus (Megaluracarus) cylindratus, ve Bazı Habitat Özellikleri, Ekoloji 2015 Sempozyumu, Sinop. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Gülle İ., Turna İ.İ., Güçlü S.S., Burdur Gölü Biyolojik Özellikleri, Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri ve Burdur Çevresi Konferansı Nisan 2004, S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi, 15.04.2004, Burdur. (2004)
2- Gülle, İ., Ertan, Ö. O., Kesici, E., Küçük, F., Gülle, P., 2007. Eğirdir Gölü'nde Mavi-Yeşil Alg (Cyanobacteria) Patlaması. Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları: Göller Kongresi. 09-10 Haziran 2007, Isparta. (2007)
3- Küçük, F., Sarı, H.M., Demir, O., Gülle, İ., 2007. Eğirdir Gölü Balık Faunasının Değişim Süreci: 1915-2007. Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları: Göller Kongresi. 09-10 Haziran 2007, Isparta. (2007)
4- KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, S.S., GÜLLE, İ., ERDOĞAN, Ö., GÜÇLÜ, Z., 2009.Anadolu'da Yayılış Gösteren Squalius, Petroleuciscus ve Telestes (Cyprinidae:Teleostei) Cinslerinin Morfolojik ve Osteolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Rize Üniversitesi 15. Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize. (2009)
5- F.Küçük, S.S. Güçlü, T. Şahan, İ. Gülle, G. Diken, 2010. "Anadolu Yosunbalığı Aphanius anatoliae (Leidenfrost, 1912) (Cyprinodontiae: Teleostei)'nın Yayılış Alanı ve Popülasyonları Arasındaki Morfolojik Değişimler". Bildiri Özet Kitabı, PE-192, s. 835. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 21-25 Haziran 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (POSTER) (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gülle, I., Yıldırım, M. Z., Küçük, F. 2008. Limnological History of Lake Eğirdir (Turkey) from 1950s to the present. III. International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro-ISEM 3. The Book of Abstracts and Programme, 40 pp.8-12 October 2008, Hotel Delfin-Bijela, Herceg Novi, Montenegro (Oral Presentation). (2008)
2- Yıldırım, M. Z., Gülle, I., Küçük, F., Kabapçı, Ü. 2008. Faunal Diversity of Lake Burdur, and its Vulnerability. III. International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro-ISEM 3. The Book of Abstracts and Programme, 40 pp.8-12 October 2008, Hotel Delfin-Bijela, Herceg Novi, Montenegro (Oral Presentation). (2008)
3- GÜLLE,İ., KÜÇÜK,F., GÜMÜŞ, E., GÜÇLÜ, S.S., DEMİR, O., 2009. Habitat Features and Conservation Status of Mountain Trout, Salmo trutta macrostigma (Duméril 1858), in Mediterranean Freshwater Systems of Turkey. 11 th. ICZEGAR (International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean) 21-25 September 2009, Heraklion, Crete, Greece. Publisheh by: Hellenic Zoological Society 2009, Abstract Book p. 36. (Oral presentation). (2009)
4- Yıldırım M.Z., Kebapçı Ü., Gülle İ. 2009. Ecological Tragedy of Dried Lakes in Western Turkey: The Avlan Lake Example. 11 th. ICZEGAR (International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean) 21-25 September 2009, Heraklion, Crete, Greece. Publisheh by: Hellenic Zoological Society 2009, Abstract Book p. 89.(Oral Presentation). (2009)
5- Gülle İ. 2009. Long-Term Changes in Zooplankton Composition of Lake Eğirdir (Turkey). 11 th. ICZEGAR (International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean) 21-25 September 2009, Heraklion, Crete, Greece. Publisheh by: Hellenic Zoological Society 2009, Abstract Book p. 124. (Poster Presentation) (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- Kovada Gölü Zooplanktonunun Sistematik ve Ekolojik Yönden Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999, 111 s., Isparta. (1999)
Doktora Tezi
1- Karacaören I Baraj Gölü (Burdur) Planktonunun Taksonomik ve Ekolojik Olarak İncelenmesi.Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstittüsü, 2005, 199 s., Isparta. (2005)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı. 2009-? (Yıl:2009)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniv. Fen-Edb. Fak. Biyoloji Böl. "Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı" (Yıl:2008)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Yönetim Kurulu Üyesi (Yıl:2007)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu Üyesi (Yıl:2008)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Seminer: Azotlu (N) ve Fosforlu (P) Gübrelerin Sucul Ortamlara Etkisi. Isparta İl Tarım Müd. "TARIMSAL ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİ" konulu hizmet içi eğitim semineri 21-23 Eylül 2005 (Yıl:2005)
2- Panel: "Burdur Gölü'nün Dünü, Bugünü ve Yarını". 25 Temmuz 2008. Burdur Belediyesi İnsuyu Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri 15 Temmuz - 9 Ağustos 2008. (Yıl:2008)
3- Konferans: "Ekolojik, Ekonomik ve Toplumsal Açıdan Su" Fen-Eded. Fak. Dünya Su Günü Etkinliği, Mehmet Akif Ersoy Üniv. Rektörlük Konferans Salonu, 24 Mart 2009 Saat: 15 (Yıl:2009)
4- Tarımsal Faaliyetlerin Ötrofikasyona Etkisi" konulu sunum, "Sulak Alanlar ve Önemi" adlı özel oturumda konuşmacı olarak. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 21-25 Haziran 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (Yıl:2010)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Eğirdir Gölü Zebra Midyesi (Dreissena Polymorpha Pallas, 1771) Veliger Larvasının Dağılım ve Bolluğu. (2008)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- "Burdur, Salda ve Acıgöl'ün Fitoplanktonik ve Trofik Özelliklerinin İncelenmesi" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 0010-NAP-07 No'lu Proje (Devam Ediyor). (2007)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Karacaören I Baraj Gölü'nün Alg florası. S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri. 48 No'lu proje. (1998)
2- Eşen Çayı ve Çevresindeki Bazı Akarsulara Giren Yılan Balığı Elverlerinin Giriş Mevsimlerinin Tesbiti. S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri. 91 No'lu proje. (1999)
3- Çapalı Gölünün Bazı Limnolojik Özerlliklerinin Tespiti. S. D. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri 0293 no'lu proje (2001)
4- Karacaören I Baraj Gölü (Burdur) Planktonunun Taksonomik ve Ekolojik Olarak İncelenmesi. S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, 546 No'lu proje. (2002)
5- Batı Akdeniz Bölgesi'nde Yayılış Gösteren Dağ Alabalıklarının Üreme ve Büyüme Özelliklerinin belirlenmesi. S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri. 672-M-03 No'lu proje. (2005)
6- Burdur Gölü Planktonik Organizmalarının Tespiti, Dağılımı ve Değerlendirilebilirliği. S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, 0647-M-03 No'lu Proje. (2005)
7- Bosmina longirostris'in Popülasyon Artışı Üzerine Besin Yoğunluğunun Etkisi. S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, 1055-M-05 No'lu Proje. (2006)
8- Eğirdir Gölü'nün Yabancı Türlerinden Gümüş Balığı (Atherina boyeri RISSO, 1810)'nın Biyoekolojik Özellikleri ve Göl Ekosistemine Etkisi. S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projelleri, 1221-M-05 No'lu Proje. (2008)
9- Sertavul Geçidi - Mut (Mersin) Çevresi Sucul ve Karasal Gastropoda Faunasının Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 0001-NAP-2007 No'lu Proje (Devam Ediyor) (2007)
10- "Kovada Gölü (Eğirdir/Isparta) Fitoplanktonu, Makrohidrofitleri ve Bunların Göl ile Etkileşimlerinin Belirlenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 1059-M-05 No'lu Proje. (2005)
11- "Dağ Alabalığı (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858)'nın Kültür Koşullarına Adaptasyonu ve Bazı Genetik Özelliklerinin Belirlenmesi" SÜLEYMAN DEMİRAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ 1072-M- 05 No'lu Proje. Bitiş. Tarihi: 17.09.2008 (2008)
12- "Antalya İli İçsu Balıklarının Belirlenmesi ve Koleksiyonu". S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 1354-M-08 no'lu proje (Devam Ediyor) (2008)
13- Tilapia (Oreochromis niloticus) Yavru Yeminde Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Ununun Ticari Balık Unu Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Akdeniz Üniversitesi BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Proje No: 2007.01.0121.002, (Yardımcı Araştırmacı), 2009. (2007)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Eğirdir Gölü'nün Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti. 2001, DPT 97K122330 No'lu Proje. (1997)
2- Antalya Körfezindeki Akarsulara (Manavgat Irmağı, Köprüçay Irmağı, Aksu ve Alara Çayları) Giren Yılan Balığı (Anguilla anguilla L., 1758) Elverlerinin Giriş Mevsimlerinin Tespiti ve Yakalama Metodları. TÜBİTAK Proje No: ÇAYDAG-196Y015 (1996)
3- "Probiyotik Uygulamalarının Astacus Leptodactylus Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi" TUBITAK-TOVAG 106O353 Baş. Tarihi: 01/09/2006 Bitiş Tarihi: 01/09/2008 (2006)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon (248) 213 30 28- 213 3 1 11
Email igulle(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniv.


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
13 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.