Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1981
 • Kan Gurubu : A rh +
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Tarih
 • Anabilim Dalı : Yakınçağ Tarihi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Van Hacıbekir İlkokulu (1992)
 • Orta Okul : Van Kazım Karabekir Ortaokulu (1995)
 • Lise : Van Kazım Karabekir Lisesi (1998)
 • Lisans : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Tarih Bölümü (2003)
 • Y.Lisans : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Tarih/Yakınçağ (2007)
 • Doktora : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Doktora Dal : Tarih/Yakınçağ
 • (2013)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Yakınçağ Tarihi (28 Mart 2016)
ÖZGEÇMİŞ

Van’ın Gürpınar ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Van'da tamamladı. Lisans derecesini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü'nde 2003 yılında aldı. Aynı Üniversite ve bölümde 2007 yılında "Osmanlı-Karadağ Sınır Anlaşmazlıkları ve Çözümü 1878-1912" başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini; 2013 yılında da "Karadağ'ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı 1853-1913" başlıklı tezi ile de doktora eğitimini tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Arş. Gör. olarak başladığı akademik hayatına, 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi’nde Okutman olarak devam etmiştir. 2014-2015 eğitim öğretim yılında Yrd. Doç. ünvanıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'na ageçiş yapan Dr. Temizer, yine aynı Eğitim Öğretim yılında TÜBİTAK bursuyla ABD’nin Texas eyaletine bağlı University of Texas-Pan American’da  “Misafir Öğretim Üyesi” olarak çalışmalar yürütmüştür. 28 Mart 2016 tarihinde doçentlik sınavında başarılı olarak Doçent unvanını alan Temizer'in akademik çalışmaları Balkan Tarihi, daha ziyade Karadağ tarihi odaklıdır.

İLGİ ALANLARI

Gezmek, yemek, okumak, çalışmak, üretmek,

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- A. Temizer, Şefik Avni Özüdoğru'nun Serbest Fırka Hatıratı, Libra Kitap, İstanbul 2014. (2014)
2- U. Özcan-Abidin Temizer, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Karadağ’da Türk Sefirleri ve Şehbenderleri, Bilgi Kültür Yayınevi, İstanbul 2015. (2015)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "Osmanlı’nın Dış Politikasındaki Zafiyete Bir Örnek: 1909 Osmanlı-Karadağ Ticaret Anlaşması", Balkan Tarihi C.2,, Ed. Zafer Gölen, abidin Temizer, Gece Yayınları, Ankara 2016 (2016)
2- Warrior Culture of Montenegro (1878-1912), Gece Kitaplığı, Ankara 2017, ss.43-67 (2017)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- A. Temizer "TheArmy of Serbia According to the Ottoman Sources (1912-1913)", ПPBИ БAЛKAHCKИ PAT 1912/1913. ГOДИHE: ДPУШTBEHИ И ЦИBИЛИ3AЦИJCKИ CMИCAO (On the 100th Anniversary of the Liberation of the Old Serbia and Macedonia 1912), Ed. Aleksandar Rastovic, C.1, Niş 2013, ss.47-56. ISBN: 978-86-7379-289-7 (2013)
2- A. Temizer, "Romania in the second Balkan War", South-East European Diplomacy 100 Years Since The Balkan Wars, Editors: Ionut Cojocaru and Abidin Temizer, Editura Cetatea de Scaun, Bucharest 2014. (2014)
3- A. Temizer, “ЧEPHOГOPCKO-PУCCKИE BЗAИMOOTHOШEHИЯ И BOEHHЬIE ДЕЙСТВИЯ OCMAHCKOЙ ИMПEPИИ B УEPHOГOPИИ (1852-1853) (1852-1853 Osmanlı-Karadağ Savaşı ve Rusya'nın Rolü)", PУCУИJA И БАЛКАН TOKOM ПOCЛеДЊИX TрИ CTOЉећа, (Son Üç Yüz Yılda Balkanlar ve Rusya), Moskova 2012, ss.151-157. ISBN: 978-86-7015-063-8. (2012)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- "Karadağ'da Osmanlı Hakimiyetine Dair", Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, Cilt: III, Ankara 2015, ss.3006-3015. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- A. Temizer, "İkinci Balkan Savaşı'nda Romanya", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.7, S.31, 2014, ss.403-413, ISSN:1307-9581. (2014)
2- A. Temizer, "Montenegro in the First Balkan War”, Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on History and Archeology, V.5, N.5, Bucharest 2013, s.27-39.ISSN 2067-5682 (2013)
3- A. Temizer, "Aktivnosti Osmanske Države u İzgradnji Plava i Gusinja", Almanah, S.55-56 (Vakat Zuluma Plav-Gusinje 12/13 Özel Sayısı), Podgorica, 2013, ss.455-464. ISSN: 0354-5342 (2013)
4- A. Temizer-M. S. Özkan, “The Politic and Economic Results of Turkey’s Chrome Trade During the Second World War” (İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’nin Krom Ticaretinin Siyasi ve Ekonomik Sonuçları), Studies of TheOttoman Domain, S:4, C:3, February (Şubat) 2013, ss.1–17. ISSN: 2147–5210 (2013)
5- . A. Temizer, "Van'da Amerikan Board Misyonerlerinin Faaliyetleri ve Van Amerikan Hastanesi", Avrasya İncelemeleri Dergisi, Cilt: 2, Say: 2, 2013, ss.169-204, ISSN2147-0847 (1)
6- A. Temizer, “Kadınsız Şehir Aynaroz: Tarih, Mekân ve Yaşam", Studies of TheOttoman Domain, S:2, C:2, Februay 2012, ss.1–22. ISSN: 2147–5210 (2012)
7- A. Temizer,“Karadağ’da Osmanlı Hâkimiyetine Dair Bir Layiha”, Almanah, V.50, Podgorica/ Montenegro 2011, s.163–174. ISSN: 0354–5342 (2011)
8- A. Temizer, “Karadağ Ordusu (1876–1913)”, HistoryStudies, Volume:2/2 Temmuz 2010, ss.317–334. ISSN: 1309–4173 (2010)
9- M. S. Özkan-A. Temizer, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Karaborsacılık”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Volume: 2/9 Fall 2009, ss.319–325. (M. Selçuk Özkan ile birlikte). ISSN: 1307–9581 (2009)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- A. Temizer, "Bosna’ya Bir Bakış Yahut Bir Hırvat Vatandaşının 1839–40 Yılları Arasında O Eyalete Kısa Bir Yolculuğu, (Osmanlı Dönemi Bosnasına Dair Bir Seyahatname)", Yayına Hazırlayanlar: Ekrem Cauševic, TatjanaPaic-Vukic, Ayla Hafız Küçükusta, Bal-tam, Prizren 2011, 104 sayfa (ISBN: 978–9951–436–04–5), HistoryStudies, 13. Sayı, Mart 2013 Halil İnalcık Armağanı, ss.611-614. (ISSN:1309 4173 Online- 1309 4688 Print) (2013)
2- "A. Temizer Kitap Tanıtımı Böcüzade Süleyman Sami, Isparta Tarihi, Yayına Hazırlayan, Doç. Dr. Hasan Babacan, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta 2012, 750 sayfa, ISBN978-605-359-598-4", Studies of the Ottoman Domain, Cilt: 4, Sayı: 6, Şubat 2014, ss.65-66. http://www.thestudiesofottomandomain.com/makaleler/tarih/makale_tr/Abidin%20Temizer,ktptan%C4%B1t%C4%B1m,%C5%9Eubat2014_tr.pdf (2014)
3- About Prof. Dr. Šerbo Rastoder, Journal of History Studies, Volume 8/1, 2016, ss.1-6 (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- A. Temizer, "Kırım Savaşı Lojistiğinde Samsun'un Yeri", Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim 2011, Bildiri Kitabı, C.III, Samsun 2012, ss.687-691. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- A. Temizer, “Karadeniz Ticaretinde Seyyar İskeleler: Kayıkçılar”, Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik, C. II, Editör, Doç. Dr. Osman Köse, Ankara 2013,ss.1077-1084. ISBN: 978-605-87473-5-7 (2013)
2- A. Temizer, “Karadağ’a İki Farklı Tepeden Bakmak: Osmanlı ve Yabancı Seyahatnamelerinde Karadağ”, Ist International Balkan Congress, ( İstanbul 24th–26thSeptember 2012), Balkan Studies Proceedings, Süleyman Şah University, Editors: Fatih İyiyol, Oğuz Uras, SSU. Publications, İstanbul 2012, ss.1050–1067.ISBN: 978-605-63-388-09 (2012)
3- A. Temizer, “Lokomotifin 100 Yıllık Gelişimi (1804–1904) ve Osmanlı’da Lokomotif”, CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 4. Ara Dönem Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Nisan 2011 Uşak/Türkiye, ss.1181–1194. ISBN: 978–975–01264–7–5 (2011)
4- A. Temizer, “Şiirsel Gerçeklikten Tarihi Gerçekliğe Balkan Uluslarının Bağımsızlık Çözümlemesi: Hakkın Sesleri”, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 11–13 Mart 2011, Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir, Balıkesir İl Kültür Müdürlüğü Yayını Balıkesir 2011, ss.353–364. ISBN: 978–605–359–497–0 (2010)
5- A. Temizer, “Ulago žena u istoriji Crne Gore (19. Vijec)”, Meɖunarodni Naučni Skup 100 Godina od Odlaska Osmanlija sa Balkana Civilizacija ili Okupacija – šta su nam Ostavili?Podgorica, 12-15 Octobar 2012, Almanah, Podgorica 2014, ss.169-178. (2014)
6- A.Temizer-A.Stoian Karadeli, "Karadağ Ekonomisine Farklı Bir Bakış ve Osmanlı Mirası", Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hâkâni, Libra Kitap, İstanbul 2015, ss.619-647. (2015)
7- İ. Serbestoğlu-A. Temizer, "Yeni Belgeler Işığında Ziya Paşa'nın Amasya Mutasarrıflığı Esnasındaki Faaliyetler", Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu (Merzifon 8-10 Ekim 2015), Bildiri Kitabı, Editörler, Asım Çoban, Hasan Babacan vd., Amasya 2015, ss.8-11 (2015)
8- "Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da Kurduğu Bir Şehir: Akova", Osmanlı Dönemi Balkan Şehilreri, C.3, Gece Kitaplığı, Ankara 2016, ss.1343-1368 (2016)
9- İ. Serbestoğlu-A.Temizer, "Amasya’da Telgraf Hatlarının Çekilmesi", Uluslararası Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu (Bildiri Kitabı), Gece Kitaplığı, Ankara 2017, ss.81-90 (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- "Osmanlı-Karadağ Ticari İlişkileri ve 1909 Tarihli Osmanlı-Karadağ Ticaret Antlaşması", Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Diki (22-26 Nisan 2015, Bükreş/Romanya), Bildiri Özet Kitabı, s.6, (ISBN:978-9944-729-14-7) (2015)
2- A. Temizer, "Osmanlı-Karadağ Diplomatik İlişkileri", Osmanlı-Karadağ Diplomatik İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Podgorica, Karadağ, 23-24 Kasım 2015. (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- Osmanlı-Karadağ Sınır Anlaşmazlıkları ve Çözümü (1878-1912), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mucize Ünlü, Samsun 2007. (2007)
Doktora Tezi
1- A. Temizer, Karadağ'ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1853-1913), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mucize Ünlü, Samsun 2013 (2013)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, Kasım 2014 (Süre : 2014 Yıl)
2- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, Mart 2015 (Süre : 2015 Yıl)
3- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2016 (Süre : 2016 Yıl)
4- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, Mart 2016 (Süre : 2016 Yıl)
5- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, Kasım 2016 (Süre : 2015 Yıl)
6- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2015 (Süre : 2015 Yıl)
7- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, Kasım 2016 (Süre : 2015 Yıl)
8- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (Süre : 0 Yıl)
Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
1- South-East European Diplomacy 100 Years Since The Balkan Wars, Editors: Ionut Cojocaru and Abidin Temizer, Editura Cetatea de Scaun, Bucharest 2015 (Süre : 2014 Yıl)
Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- A. Temizer (Editör), Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, Libra Kitap, İstanbul 2014.ISBN: 978-605-4326-87-7 (Süre : 2014 Yıl)
2- . A. Temizer & U. Özcan (Editör), Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hâkânî, Libra Kitap, İstanbul 2015 (Süre : 2015 Yıl)
3- Glimpses of Balkans Cultural History, Gece Kitaplığı, Ankara 2017 (Süre : 2017 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi http://www.osmanlimirasi.net/ (Süre : 2015 Yıl)
2- History Studies http://historystudies.net/Anasayfa.aspx (Süre : 2015 Yıl)
3- Studies of the Ottoman Domain http://www.thestudiesofottomandomain.com/ (Süre : 2015 Yıl)
4- Journal of History Studies (Süre : 0 Yıl)
5- Journal of History Studies (Süre : 0 Yıl)
6- Studies of the Ottoman Domain http://www.thestudiesofottomandomain.com/ (Süre : 0 Yıl)
7- Studies of the Ottoman Domain http://www.thestudiesofottomandomain.com/ (Süre : 0 Yıl)
8- Studies of the Ottoman Domain http://www.thestudiesofottomandomain.com/ (Süre : 0 Yıl)
Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- Balkan Tarihi C.1-2, Gece Yayınları, Ankara 2016. (Süre : 2016 Yıl)
2- Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, 3 Cilt, Gece Kitaplığı, Ankara 2016 (Süre : 2016 Yıl)
3- I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) Bildiri Kitabı), Gece Kitaplığı, Ankara 2017 (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Belleten (Hakem) Cilt: LXXVIII-Sayı 282 Yıl: 2014 Ağustos (2014 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- HistoryStudies, International Jurnal of History, (Hakem Kurulu), Sayı: 6/2-2014 http://www.historystudies.net/DergiDosyalar/1970499044_Jenerik%20(1)%20(2).pdf (2014 Yıl)
2- HistoryStudies, International Jurnal of History, (Hakem Kurulu) Sayı: 5/4-2013 http://www.historystudies.net/DergiDosyalar/944322033__Jenerik.pdf (2013 Yıl)
3- HistoryStudies, International Jurnal of History, (Hakem Kurulu) Sayı: 6/1-2014 http://www.historystudies.net/DergiDosyalar/1363286301_Jenerik.pdf (2014 Yıl)
4- Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), 2013, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuavid/issue/view/5000006760 (2013 Yıl)
5- History Studies, International Journal of History, (Hakem Kurulu) ( http://historystudies.net/DergiDosyalar/319992621_Jenerik.pdf) Sayı:7/1, 2015 (2015 Yıl)
6- HistoryStudies, International Jurnal of History, (Hakem Kurulu), Sayı:5/6-2013 http://www.historystudies.net/DergiDosyalar/576180798_Jenerik.pdf (2013 Yıl)
7- HistoryStudies, International Jurnal of History, (Hakem Kurulu) Sayı: 7/1-2015 http://www.historystudies.net/DergiDosyalar/319992621_Jenerik.pdf (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2017)
2- Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2016)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- South-East EuropenDiplomacy. 100 Years Since Balkan Wars 22-23 November 2013, Academy Of RomanianScientistsBucharest-Romania, http://aosristorie.wordpress.com/purpose-of-the-symposyium/ (Yıl:2013)
2- "100 GODINA POSLIJE , PRAŠTAMO ALI NE ZABORAVLJAMO" Sempozyumu, 9 Mart 2013, Plav/Karadağ (Yıl:2013)
3- Panel: Centennial of World War I, Migrations from thne Balkans in World War I", Konuşmacı) Yer: The University of Texas-Pan-Americani ABD, Tarih: 7 Nisan 2015 (Yıl:2015)
4- Panel: Cetennial of World War I, "Montenegro History", (Konuşmacı) Yer: The University of Texas-Pan-Americani ABD, Tarih: 7 Nisan 2015 (Yıl:2015)
5- Söyleşi: "The Montenegro in Ottoman Sources in XIX Century", (konuşmacı), Yer: Library of History Institute of Montenegro, Tarih: 27 Nisan 2011 (Yıl:2011)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- III. Uluslararası Balkan Araştırmaları Sempozyumu:Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Dili (22-25 Nisan 2015 Bükreş-Romanya), http://balkansemp2015.mehmetakif.edu.tr/ (Yıl:2015)
2- Kültürlerarası İletişim Bağlamında Balkanlar ve Türkiye Uluslararası Kongresi (25-26 Haziran 2014, İstanbul) http://www.mehmetakif.edu.tr/etkinlik/3159/kulturlerarasi-iletisim-baglaminda-uluslararasi-balkanlar-ve-turkiye-kongresi (Yıl:2014)
3- II. Uluslararası Balkan Araştırmaları Sempozyumu:Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani (30 Nisan-4 Mayıs 2014, Podgorica-Karadağ)http://balkansemp2014.balikesir.edu.tr/ (Yıl:2014)
4- IV. Uluslararası Balkan Araştırmaları Sempozyumu:Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri ve Tapu Tahrir Sistemi, 1-5 Haziran 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek (Düzenleme Kurulu Üyesi) http://balkansemp2016.mehmetakif.edu.tr/ (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtdışında kişisel etkinlikler. (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- A. Temizer, "Karadağ'dan Müslüman Göçleri (1914-1918)", TUBİTAK 2219-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, 11 Ay Süre ile Araştırma Çalışması, Texas Pan-American Üniversitesi, Texas/ABD (2014)
2- Erasmus Ders Alma Hareketliliği çerçevesinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Österreich Nationalbibliothek’te ders alma hareketliliğine katılım (11-15 Şubat 2013). (2013)

DİĞER

Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- TUBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213 3057
Email atemizer(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 15 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.