Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1983
 • Kan Gurubu : A Rh-
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu (1995)
 • Orta Okul : Eğirdir Anadolu Lisesi (1998)
 • Lise : Eğirdir Anadolu Lisesi (2002)
 • Lisans : SDÜ
 • Lisans Fakülte : İİBF
 • Lisans Bölüm : İŞLETME (2008)
 • Y.Lisans : SDÜ Sosyal Bilimler Enst.
 • Y.Lisans Dal : İşletme (2011-06-24 11:04:32)
 • Doktora : SDÜ
 • Doktora Dal : Yönetim ve Organizasyon
 • (2013)
 • Doçenlik : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Örgütsel Davranış (24,10,2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Stratejik Yönetim

Örgütsel Davranış

Çalışma Psikolojisi

Pozitif Psikoloji

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Alparslan, Ali M., Yastıoğlu, S., Taş, M..2019. "Mutlu Eden Yöneticiler: Pozitif Psikoloji Bağlamında Araştırmalar ve Öneriler". Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara. (2019)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "İşyeri Arkadaşlığı", Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Ed: Kanten, P & Kanten S, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. s239-253. (2016)
2- "Örgütlerde Sessizlik ve Düşüncelerini Açıkça İfade Etme Davranışı", Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Ed: Kanten, P & Kanten S, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. s.883-904. (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yılmaz, T., Alparslan, A. M., (2010), "Kriz Dönemlerinde Ücret Sistemi Değişim Gereği", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C.2, S.1, s.107-120. (2010)
2- Alparslan, Ali M., Tunç, H., (2009)"Mobbing Olgusu ve Mobbing Davranışında Duygusal Zekâ Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 146-159. (2009)
3- Kalkan, A., Alparslan, Ali M.,(2009), "Rekabet Savaşından Çıkış Yolu: Değer Yeniliği, Kâr ve İnsan Önermeleri", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl. 1, Sayı.1, ss. 1-12. (2009)
4- İbicioğlu, H., Özdaşlı K. ve Alparslan Ali M., (2009), "Girişimci Özellikler Ve Girişimcilik Türü Tercihi Üzerinde Ebeveyn Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırması", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1-2, s. 521-538. (2009)
5- Kürşat ÖZDAŞLI, Burcu ALAN, Osman KOYUNCU, Ali Murat ALPARSLAN, "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çalışanlarının Stratejik Yönlendiriciler Konusundaki Tutumları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 6, 2012, ss. 1-13. (2012)
6- Alparslan, A. Murat, Kayalar, M., (2012), "Örgütsel Sessizlik: Sessizlik Davranışları ve Örgütsel ve Bireysel Etkileri", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl. 4 Sayı. 6, s.136-147. (2012)
7- Kanten, P. ve Alparslan, A. M., "Proactive Behavior Scale: A Study of Validity and Reliability"Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 2013, Cilt:16 Sayı: 2, s.21-42. (2013)
8- Alparslan, Ali M., Bozkurt, Ö. Çetinkaya, Özgöz, A., (2015) İŞLETMELERDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI ve KADIN ÇALIŞANLARIN SORUNLARI, MAKÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt 2, Sayı 3, 68-81. (2015)
9- Alparslan, A. M., Çetinkaya, Ö. ve Atdoğdı, A. "Etkin Bir Girişimcilik Eğitim İçeriği Tartışması: Akademisyenler,rnGirişimciler ve Öğrenciler Üzerinde Saha Araştırmaları" MAKÜ Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1(1), 70-86 (2017)
10- Alparslan, A. M., Taş, M. A., Kenar, G., Ceyhan, S. (2019), Dün Çocukluktaki Zorluklar Bugünkü Psikolojik Sermayeyi Etkiler Mi?, MAKÜ-BİFD, 2(1), 16-34. (2019)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gençtürk, Mehmet, Kalkan, Adnan, Alparslan, Ali M., (2010) "Küresel Krizin İmalat Sektöründeki Etkisi ve İhracat Ağırlıklı Doğal Taş/Mermer Sektöründe Bir İnceleme", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı. 45, s.69-81. (2010)
2- Dalğar, Hüseyin., Alparslan, Ali Murat, Binici, Ömer, "Gelecekteki / Anlık Sonuçları Önemseme, Kişilik Özelliğinin Kredi Kullanma Tercihleri İle İlişkisine Yönelik Bir Araştırma", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, 2011, ss. 315–325 (2011)
3- Çetinkaya, Ö., Alparslan, Ali M., "Duygusal Zekânın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.363-377 (2011)
4- ERDİL, O., KALKAN A., ALPARSLAN, Ali M., “Örgütsel Ekoloji Kuramından Stratejik Yönetim Anlayışına”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 1, 2011 (2011)
5- Oğuztürk, B. S., Alparslan, A. M., (2011), "E-Ticaret Stratejisinde Entelektüel Sermayenin Görünümü" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, s.145-168 (2011)
6- Özdaşlı, K., Özdaşlı, E. ve Alparslan Ali M., (2010), "Yaratıcı Turizm: Bir Uygulama Modeli Önerisi ve Isparta İlinde Yaratıcı Turizm Envanteri", SOİD-Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:7 – Sayı:1, s. 17-24. (2010)
7- Bozkurt Çetinkaya, Ö., A. Kalkan, O. Koyuncu ve A. M. Alparslan"TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ: GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/1, Sayı:15 (2012)
8- BOZKURT, Ö. Çetinkaya, Alparslan, A. Murat (2013). Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler İle Girişimcilik Eğitimi:Girişimci ve Öğrenci Görüşleri, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, Summer. (2013)
9- Alparslan, A. Murat, Çarıkçı, İ. Hüseyin. (2014). İşletmede Strateji Oluşturma Yaklaşımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Vaka Çalışması, İstanbul Üniversitesi Yönetim Dergisi, Yıl 25, Sayı 76.. (2014)
10- Alparslan, A. M., Can, A., Oktar, Ö. F. (2014). Algılanan Örgütsel Desteğin Yardım Etme Davranışına Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. "İŞ, GÜÇ" ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, Nisan/April 2014, Cilt/Vol: 16, Sayı/Num: 2, Page: 129-144. DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0250.x (2014)
11- Tuna, M , P. Kanten, M. Yeşiltaş, S. Kanten, and Ali M. Alparslan, (2014) "The Effect of Academic Advising on Career Adaptabilities: A Study on Tourism and Hotel Management’ Students", The Macrotheme Review 3(8), Fall 2014 (2014)
12- Alparslan, A. Murat, (2014). Öğretim Elemanlarının İşlerinden Tatmin, Üniversitelerinden Memnun Ve Gönüllü Olmalarındaki Öncüller: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt 6, Sayı 1, s. 82-101. (2014)
13- Soydemir, S., Özdaşlı, K. ve Alparslan Ali M., (2014). GÖREV – İNSAN ODAKLI LİDERLİK ALGILAMASININ VATANDAŞA YÖNELİK PROSOSYAL HİZMET DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KOLLUK KUVVETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi- Cilt XVI Sayı:2 Yıl: Aralık 2014.Sayfalar: 63-81 (2014)
14- Alparslan, Ali M. ve Oktar, Ömer F.(2015) "Türkiye’de Lider-Üye Etkileşim Kuramına Dair Makale Kapsamındaki Araştırmalar: Bibliyometrik Bir İçerik Analizi". İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 1. (2015)
15- Kılınç, U., Alparslan, A. M. (2014). Yükseköğretimde mentörlük: Mentör ve menti bakış açılarını belirlemeye yönelik bir uygulama. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.14.010 (2014)
16- Alparslan, A. Murat, Can, A. (2015). The Antecedents of Extra-Role Organizational Behaviors: A Qualitative Research on Soldier, Journal of Business Research-Turk, 7/1: 26-42. (2015)
17- Alparslan, A. Murat, Çarıkçı, İ. Hüseyin, (2014). STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL’DA YAYIMLANMIŞ PERFORMANS İÇERİKLİ MAKALELERİN, PERFORMANS BOYUTLARI VE ÖLÇÜTLERİ AÇISINDAN ANALİZİ. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (29), 64-85.rn (2014)
18- Alparslan, A.M., & Keskin Kılınç, U.(2015). The power of informal communication and perceived organizational support on energy at work and extra role behavior: a survey on teachers. International Journal of Human Sciences, 12(2), 113-138. (2015)
19- Akyurt, N., Alparslan A. M. ve Oktar Ö. F. (2015). "SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA LİDERLİK TARZLARI-İŞ TATMİNİ-ÖRGÜTSELrnBAĞLILIK MODELİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2015, Cilt: 6, Sayı: 13, ss.50-61 (2015)
20- Alparslan, A. Murat, Can, A., Erdem R., (2015) Reasons for Employee Silence Behavior:Developing and Validating a Scale for Nurses, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 18(2): 183-204. (2015)
21- Alparslan, A. M., Çiçek, H., Soydemir S., "BİREY-ÖRGÜT UYUMUNU GÜÇLENDİREN ÖNCÜL: İŞYERİ ARKADAŞLIĞI", Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 175-194 (2015)
22- Alparslan, A. M., "EMEK İŞÇİLERİNDE FAZLADAN ROL DAVRANIŞININ ÖNCÜLÜ: İŞ TATMİNİ Mİ İŞYERİNDE MUTLULUK MU", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30 2016 Sayı: 1, 203-215. (2016)
23- Alparslan, A. Murat ,Sezgin, O. (2016). İŞLETME ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE KURULAN İNFORMAL İLETİŞİMİN ROLÜ, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 12, Sayı 29. rn (2016)
24- Alparslan, A. Murat & Ekşili, N. (2016). GÜNDEMDEKİ LİDERLİK KONULARI: JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR DERGİSİNDE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ (2010-2015), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.8 Sayı.16- Eylül (s.274-291) (2016)
25- Bozkurt, Ö., Ç., Bulgurcu, E.B., ALPARSLAN, A.M. ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINDA İŞ YERİ ARKADAŞLIĞININ İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ*, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, s. 111-126. (2016)
26- Alparslan, A. Murat ve Özmen M., "Kişisel Değerlerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Demografik Özelliklerin Rolü, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 6, Sayı: 2, 2017 Sayfa: 957-976 (2017)
27- Alparslan, Ali M., Yastıoğlu, S., Taş, M., "Bireysel ve Sosyal Başarı Motivasyonunu Açıklayan Temel Değerler: Bir Alan Araştırması" Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, s. 133-151. (2017)
28- Dalgar, H., Alparslan, Ali M., Sungur, O. AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:21, 412-420 (2017)
29- Alparslan, Ali M., Yastıoğlu,S., Taş, Mehmet A., GİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:9, Sayı:21, 148-161 (2017)
30- Erhan, T, Çarıkçı, İ. H., ve Alparslan, A. M. (2018). USTA OLMAK MI DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ OLMAK MI? ÇOKLU BAŞARI HEDEFLERİNE DAİR TEORİK ÇERÇEVE, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.23, S.2, s.483-498 (2018)
31- Alparslan, A. Murat, Yastıoğlu, S. ve Taş, M. Ali, “Ulusal Kültür Özelliklerinin Ülkelerin İnovasyon Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Analiz”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3, ss. 469 – 481. (2018)
32- Erhan, T., Çarıkçı, İ. H., ve Alparslan, A. M. "AKADEMİSYENLERİN BAŞARI HEDEFLERİ ÜZERİNDE DEĞERLERİNİN VE MOTİVASYON KAYNAKLARININ ROLÜ", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2018, Cilt: 9, Sayı: 21, ss.57-72. (2018)
33- Öztürk, M., Çarıkçı; İ. H., ve Alparslan A. M., Çift Kariyerli Akademisyenlerin İş Yeri ve Evdeki İyi Oluşları Üzerine Bir Saha Araştırması, İş ve İnsan Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 145-155. (2018)
34- Alparslan, A.M. ve Yastıoğlu, S, "Mutlu Çalışanlar İçin Öncelikli Yönetici Erdemleri: Bir Saha Araştırması"YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, Cilt 16. Sayı 32. 629-649 (2018)
35- ALPARSLAN, Ali Murat TAŞ, Mehmet Ali, YASTIOĞLU, Seher Yöneticiler Dağıtım Adaletini Nasıl Sağlar? Senaryo Tekniği ile Bir Saha Araştırması, Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 1 Sıra: 4 / No: 714 / DOI: 10.4026/isguc.543458 (2019)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Özdaşlı, K., Alparslan, Ali M., (2009), "Çatışma Yönetimi Stratejilerine İlişkin Tutumlar: Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma", İşletme Ekonomisi ve İşletme Yönetimi, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı'nda Sunulan Bildiriler Kitabı, Cilt 3, s. 231-240. (2009)
2- Kalkan, Adnan, Alparslan, Ali Murat., (2009), "Şeffaflık, İletişim ve Hesap Verilebilirliğin Yerel Yönetim Başarılarına Etkileri", Siyaset, Devlet ve Dış Politika, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı'nda Sunulan Bildiriler Kitabı, Cilt 5, s. 25-40. (2009)
3- Can, A. ve Ali M. Alparslan, "HEMŞİRELER NEDEN SESSİZ KALIRLAR? BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI", 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı, s. 261-266, 13-15 Eylül 2012, rn (2012)
4- Alparslan, A. Murat, Koyuncu, O. ve Dal, V., "Akademik Yöneticilerin Öncelikli Yönetsel Faaliyetleri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray Üniversitesi, 7-9 Mayıs 2015, Aksaray. (2015)
5- Alparslan, Ali M. et. al, MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN ÖZGÜVENİ, ÖZSAYGISI VE ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİN ARTIRMANIN YOLU: ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İNFORMAL İLETİŞİM, Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın (2016)
6- Alparslan, Ali M., et al. "ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ÇALIŞANLARINDAN BEKLENEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: TÜRKİYE ASSİSTT ARAŞTIRMASI" Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. (2016)
7- Alparslan, Ali M., Kahraman M., Cantürk N., "Araştırma Görevlilerinin İşyerlerindeki Mutluluk ve Mutsuzluk Nedenleri: Bir Alan Araştırması", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi İstanbul Üniversitesi, İstanbul. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bozkurt, Ç. Ö. ve Alparslan, A. M., "GİRİŞİMCİ ÖZELLİKLER VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Konya. (2012)
2- Kayalar, M. ve Alparslan, A. M., "AKADEMİK PERSONEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI: ÖLÇÜM MODELİ UYARLAMA ÇALIŞMASI", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Konya (2012)
3- Özdaşlı, K., Kanten, P. ve Alparslan, A., "Lider-Üye Etkileşiminin Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisi", 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya (2013)
4- Alparslan, Ali M. ve Sezgin, O.(2014). "Y Kuşağı Çalışanları İşyerlerinde Neden Gönüllü Davranışlar Sergilerler?", 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Kitabı, Melikşah Üniversitesi, Kayseri. (2014)
5- Bozkurt, Özlem Ç., Alparslan, A. Murat, İş Yeri Arkadaşlığının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Üniversite Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, 3. Örgütsel Davranış Kongresi Tokat, (2015) (2015)
6- Alparslan, A. Murat, Özmen, M, Çıkrak, T. "Farklı Demografik Özelliklere Göre Kişisel Değerlerin Girişimci Olma Niyeti Üzerindeki Etkisi" 4. Örgütsel Davranış Kongresi, Adana. (2016)
7- Alparslan, A. Murat, Taş, M. Ali, Aytaş, S. "Bireylerin Uyma Davranışlarında Kişisel Değerlerin Rolü: Bir Deney Çalışması", 4. Örgütsel Davranış Kongresi 2016, Adana (2016)
8- Alparslan, A. Murat, Gürel, B. E. ve Bozkurt, Ç, Ö. İŞ-AİLE ÇATIŞMASI İŞYERİ YALNIZLIĞI İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİrnKAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, s.326-334 (2017)
9- Alparslan, A. Murat, Yastıoğlu S., Taş, M. Ali. "LİDERLİĞİN KARANLIK YÖNÜ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINIrnMUTSUZ EDEN YÖNETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI", 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, s.510-519. (2017)
10- Alparslan, A.m., Yastıoğlu, S., Taş, Mehmet Ali, "İşgörenleri Mutlu Eden Yönetici Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", 5. Örgütsel Davranış Kongresi, Antalya 3-4 Kasım. (2017)
11- Alparslan, Ali M., Yastıoğlu, S., "İşgörenlerin Olumlu ve Olumsuz Duygulanımını Arttıran Geribildirimler ve Pekiştireçler", 6. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 2-3 Kasım, Isparta. (2018)
12- Yastıoğlu, S., Alparslan, Ali M., "İyi Karakterli Örgüt Özellikleri: Örgütsel Erdemlilik Literatürüne İlişkin Bibliyometrik Bir Analiz" 6. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 2-3 Kasım, Isparta. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Negiz, N. A.; Özdaşlı, K.; Özkul, G.; Alparslan, Ali Murat (2009). "Girişimcilik Özellikleri Ve Tipleri Açısından Cinsiyet Farklılıkları: SDÜ-İİBF Araştırması", Uluslararası Disiplinler Arası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 5-7 Mart 2009 (2009)
2- Alparslan, A. Murat and Sezgin, O., Kahraman, M. "The Effects of Informal Communication with Instructors on LeadershiprnCharacteristics of Business Students: A Comparison between Istanbul Universities and Anatolian Universities", International Management, Economics and Marketing Congress in Budapest Hungary, 2015 (2015)
3- Taş, M. Ali, Alparslan, A. Murat ve Aytaş, S.“A Field Research On The Relationship Between Psychological Capital And Religiousness Tendency”, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul (2017)
4- Alparslan, A. Murat., Yastıoğlu, S. "İşgörenleri Mutlu Eden Geribildirim Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması" Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Alparslan, A. M. & Kilinç, U. Fazladan Rol Davranışı Oluşum Modeli: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma, II. International Eurasian Educational Research Congress, Hacettepe University, Ankara. (2015)
2- Alparslan, A. Murat, Türeli, N. "DISCUSSING THE EFFECTIVENESS OF THE COMPULSORY ENTREPRENEURSHIP COURSE: DOES NOT ENTREPRENEURSHIP TENDENCY CHANGE?", 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research November 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY, Bildiri Kitabı-2, s.182 (2016)
3- Yastıoğlu, S., Alparslan, Ali M., "Sağlık Sektöründe Çalışan Mutluluğunu Arttıran Yönetici Erdemleri", 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur. (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- Örgütsel Sessizlik İklimi Ve İşgören Sessizlik Davranışları Arasındaki Etkileşim: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma (2010)
Doktora Tezi
1- İŞLETMELERİN TEMEL STRATEJİ SEÇİMLERİ VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS; PLANLANAN VE OLUŞAN STRATEJİLER BAĞLAMINDA BİR VAKA ÇALIŞMASI (2013)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Vol 43, No 1 (2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Turizm Akademik Dergisi, 2015 BAHAR CİLT 2, SAYI 1 (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2015)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (Yıl:2013)
2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Yıl:2013)
3- Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- İşkur Meslek Tanıtım, Kariyer ve Girişimcilik Günü, Burdur, "Kariyer İnşaa Etme" Konulu Konferans (Yıl:2015)
2- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kurum İçi Eğitimleri "Çağdaş İnsan Yönetimi" Konuşmacı/Eğitmen (Yıl:2016)
3- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kurumiçi Eğitimleri "Motivasyonun Kimyası" Konuşmacı/Eğitmen (Yıl:2016)
4- Türkiye Gençlik Vakfı Burdur Gelişim Akademisi "Hayatını Lider Gibi Yönet" Eğitim Semineri (Yıl:2017)
5- Türkiye Gençlik Vakfı Burdur Gelişim Akademisi "Hayata Pozitif Psikolojik Müdahaleler" Eğitim Semineri (Yıl:2017)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu başkanlığı
1- 7. Türkiye Lisans Üstü Çalışmalar Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanlığı (Yıl:2018)
2- 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik bilimler Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanlığı (Yıl:2017)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Uyguladıkları Temel İşletme Stratejileri: Başarı Öyküleri Üzerinde Bir İçerik Analizi (Ahmet Çelik) (2016)
2- Psikolojik Sermaye, Kültürel Değerler ve Kariyer Uyum Yetenekleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Saha Araştırması (Mehmet Ali Taş) (2018)
3- Yalçınkaya, T. "MAVİ YAKALILARDA HİJYEN VE MOTİVASYON FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. (2018)
İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
1- Erhan, T. "Akademisyenlerin Motivasyon Kaynaklarının ve Değerlerinin Çoklu Başarı Hedefleri Üzerinde Etkiler" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Ali Murat Alparslan

.

16:08:13 17.02.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Stratejik Yönetim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim ve Organizasyon - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Psikoloji - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Örgütsel Davranış - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Genel İşletme - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstatistik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisanüstü

Liderlik ve Pozitif Örgütsel Davranış - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Uygulamalı İşletme Araştırmaları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2556
Email alimurat(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Yeni Mahalle, Turgut Reis Cad. Ege Apartmanı Kat 4, No: 8 Bucak Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.