Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Evrenesoğlu İlkokulu- İzmir
 • Orta Okul : Ömer Seyfettin Ortaokulu- İzmir
 • Lise : Betontaş Lisesi- İzmir
 • Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Hemşirelik Yüksekokulu
 • (2000)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Kamu Yönetimi (2010)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Sosyoloji
 • (2016)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

sağlık politikası, sosyal politika, yoksulluk, dayanışma

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Dericioğulları Ergun, A. ve Cem Ergun, Geleceğin Güvensiz İnşası Sosyal Güven (siz)lik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul. (2009)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Dericioğulları Ergun, A. " Kent Yoksulluğu ve Yeni Mahrumiyetler: Yoksulluk-Sağlık İlişkisi Üzerine Bİr Tartışma" Kent Üzerine Özgür Yazılar içinde, (Ed) C.Ergun, M.Güneş, A.Dericioğulları Ergun, Bağlam Yayınları,İstanbul, 2013, ss: 362-381. (2013)
2- Dericioğulları Ergun, A. " Kent Yoksulluğu, Sağlıkta Dönüşüm ve Aile Hekimliği", içinde Kentleri Savunmak Mekan, Toplum ve Siyaset üzerine , (Ed)A.Koca, Ç.Olgun Çalışkan, E. Kaya, G. Akgün, Notabene Yayınları, Ankara, 2012, ss: 341-344. (2013)
3- Dericioğulları Ergun, A. Kentin Yoksulu Çok Yoksulun Ken(d/t)i Yok!, Kent Çalışmaları I içinde, Ed: A.Keçeli, Ş.Çelikoğlu, Detay Yayıncılık, Ankara, 2014, ss:1-19 (2014)
4- Tümtaş, M.S., Dericioğulları Ergun, A. "Yoksulluğun Pençesinde Kadın: Diyarbakır Örneği", Ekonomi, Sosyoloji ve Kadın içinde, (Ed.) V. Yücel, S. Öğrekçi, Kriter Yayınları, İstanbul, 2016,ss: 71-103 (2016)
5- Dericioğulları Ergun A., Sallan Gül S. (2016)" Kent Yoksulluğunu Değişen Dayanışma İlişkileri Üzerinden Okumak ve Türkiye'ye Bakmak", Kente Dair... (Ed). Mim. Sertaç Tümtaş, Ayşe Dericioğulları Ergun, Cem Ergun. Bağlam Yayınları, İstanbul, ss: 398-426 (2016)
6- Tümtaş, M.S., Dericioğulları Ergun, A. (2016). Kentsel Mekandaki Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Algısı ve Kadına Yönelik Şiddet: Diyarbakır Örneği. Mim Sertaç Tümtaş, Ayşe Dericioğulları Ergun, Cem Ergun (Yay. Haz), Kente Dair... (s. 427-449). İstanbul: Bağlam Yayıncılık. (2016)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Ergun, C., Dericioğulları Ergun, A. "Health Transformation Program in Turkey:Transformation Through Marketization and Commodification", Turkey in the New Millenniumn A Critique of Political, Social and Economic Transformation içinde, (Ed): İ.Kamalak, H.Gül, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2013, pp: 131-160. (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Dericioğulları, A., Konak, Ş., Arslan, E., Öztürk, B., "Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği", Fırat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt 2,sayı,5 Ağustos 2007,s.13-23 (2007)
2- Dericioğulları Ergun, A., " Sosyal Güvenlik Reformunun Öteki Yüzü: Kadınların Eşitliği (!)", Toplum ve Demokrasi, Yıl: 2, Sayı: 4, Eylül- Aralık, 2008, ss: 211-218. (2008)
3- Ergun,C., Dericioğulları Ergun, A., " Dönüşüm mü Piyasalaştırma mı? Sağlıkta Dönüşüm Programı Üzerine bir Tartışma", Toplum ve Demokrasi, sayı: 8-9-10, 2010, ss: 33-54. (2010)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Doğan Konak, Ş., Dericioğulları, A., Kılınç, G., " Burdur Devlet Hastanesi'nde Çalışan Hemşirelerin Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamalarına ve Öğretim Elemanlarıyla İşbirliği Yapmaya İlişkin Görüşleri", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 2008, ss: 1-5. (2008)
2- Peker, O., Orun Kavak , H., Demirel, M.,Daham, E.,Dericioğulları , A.,Okutan, H." Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Memnuniyet Oranları", S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 3 , Sayı 2 , ss.65-68. (2012)
3- Dericioğulları Ergun, A., Sallan Gül, S. "Kent Yoksullarının Dayanışma Biçimlerinin Dönüşümü: İzmir Karabağlar Örneği", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 31, Ekim 2016, s. 337-363.rn (2016)
4- Dericioğulları Ergun, A., Akyıldız, D. (2017) Yaşlıların Gündelik Yaşam Pratikleri ve Sosyal Algılar: Menemen Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22): 500-509 (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sallan Gül, S., Dericioğulları, A., Ergun, C., Gül, H., " Sosyal Devletin Tasfiyesi ve Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde Aile Hekimliği Uygulamasının İncelenmesi", VI. Kamu Yönetimi Forumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF, 9-10-11 Ekim 2008, Bolu. (2008)
2- Dericioğulları Ergun, A., Sallan Gül, S., " Küreselleşme, Ulus Ötesi Aktörler ve Türkiye'de Sağlık Hizmetinin Piyasalaştırılması", VII. Kamu Yönetimi Forumu Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi, Sütçü İmam Üniversitesi İİBF, 8-9-10 Ekim 2009, Kahramanmaraş. (2009)
3- Sallan Gül, S., Dericioğulları Ergun, A., " Piyasa Odaklı Bir Uygulama Olarak Aile Hekimliği: Sağlık Hizmetinin Sunumunda Olası Kayıplar", Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu II Bildiriler Kitabı, 4-5-6 Kasım 2010, Denizli, ss: 317-337. (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Siviloğlu, T., Bekmez, A., Ergin,S., Konak, Ş., Dericioğulları Ergun, A., Yaman, A., " Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Cerrahi Alan Enfeksiyonları Hakkında Bilgi Düzeyleri", 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara. (2010)
2- Peker, R.O., Demirel, M., Kavak, H.O., Daham, E., Dericioğulları, Ergun, A. Okutan, H., “Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Memnuniyet Oranları” XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya, 2011. (2011)
3- Dericioğulları Ergun, A., Ergun, C. "Mekânsal Ayrışmadan Ayrışmanın Mekânsallaşmasına: Neo-liberal Dönemde Kentler" Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2-5 Ekim 2013, Muğla. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Kılınç, G., Dericioğulları, A., Doğan, Ş., Muslu, L., Ergin, S., "Burdur Ana Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran 62 Evli Kadının Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları"; IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 13-14 Nisan 2006 ,Manisa (2006)
2- G.Kılınç, H.Orun,A.Dericioğulları, Ş.Konak,E.Beydilli, Kürtaj İçin Başvuran Kadınların Sağlık Personelinden Beklentileri, XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007, Denizli. (2007)
3- Dericioğulları, A., Konak, Ş., Kılınç, G., Orun Kavak, H., " 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama Durumu", V. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2007, Manisa (2007)
4- Kılınç, G., Dericioğulları, A., Konak, Ş., Orun Kavak, H., " Burdur Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne Başvuran Gebelerin Gebelik Süreci İle İlgili Davanışları", V. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2007, Manisa (2007)
5- Kılınç, G., Orun Kavak, H., Dericioğulları Ergun, A., Konak, Ş., " Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar İle İlgili Bilgi ve Tutumları", 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 18-22 Ekim 2010, İzmir. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Dericioğulları Ergun, A., Ergun, C., " Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulaması ve Kadınlara Etkileri", Sakarya Üniversitesi Uluslararası- Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 5-7 Mart 2009, Sakarya. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Dericioğulları, A., Konak, Ş., Kılınç, G., Ergin, S., Yaman, A., "Burdur Devlet Hastanesi'nde 2005 Yılında Alınan Kültür Örneklerinin İncelenmesi"I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı); 9-12 Kasım 2006, Marmaris (2006)
2- Dericioğulları Ergun, A., Sallan Gül, S., Cantürk, F.H. (2017). Social Ais as a Way of Solidarity via the State in Turkey: Whom, What Does It Strengthen? Innovation and Global Issues in Social Sciences, April 27-29, Antalya. (2017)
3- Dericioğulları Ergun, A., Ergun, C. (2017) Göç Okumaları: Beklentiler, Sonuçlar. III. International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Türkiye'de Neoliberal Politikalar Doğrultusunda Sağlıkta Dönüşüm: Isparta- Burdur Örnekleri (2010)
Doktora Tezi
1- Türkiye'de Yoksulların Dayanışma Biçimlerinin Dönüşümü: İzmir Karabağlar ve Bergama Örneği (2016)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Kent Üzerine Özgür Yazılar, Bağlam Yayınları,İstanbul. (Süre : 2013 Yıl)
2- Kente Dair... (Süre : 2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Toplum ve Demokrasi Dergisi (Süre : 0 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD Başkanlığı (Yıl:2009)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Uluslararası Katılımlı Uluslararası Göç ve Türkiye Çalıştayı'nda davetli konuşmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 22.06.2012 (Yıl:2012)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- AB Eğitim ve Gençlik Programları Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Çerçevesinde Desteklenen “Gökyüzünün Yarısı” Projesinde Eğitmen, 2012 (2012)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Sallan Gül'ün yöneticiliğinde tamamlanan 3432-D1-13 no'lu " Türkiye'de Yoksulların Toplumsal Dayanışma Ağlarının Dönüşümü" projesinde proje yardımcılığı (2013)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Dericioğulları A., Ergun C. (2008 )Cahit Emre Kamu Yönetimi Araştırması'nda Lisanüstü Araştırma Dalı'nda " Geleceğin Güvensiz İnşası Sosyal Güven(siz)lik " adlı çalışma ile birincilik ödülü (2008)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

FİNAL SINAVI HAKKINDA

24.12.2013
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans

Hemşirelikte Öğretim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Psikolojiye Giriş - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelikte Kişiler Arası İlişkiler - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelikte İletişim Becerileri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248 213 2602
Email adericiogullari(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.