Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1AKADEMĠSYEN GÖRÜġLERĠ DOĞRULTUSUNDA SINIFLANDIRILAN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ DERSLERĠNE YÖNELĠK BÜTÜNLEġĠK BĠR YAPI MODELĠ ÖRNEĞĠNACAKCI ZEKİ,DALKIRAN ESRA,SAĞER TURANMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
2 infoTÜRKİYE’DEKİ UZUN HAVALARIN YAPISAL VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN BİLİNİRLİĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRMEBÖREKCİ ALPER,NACAKCI ZEKİMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Art Index (Art Research Database, EBSCO)
3THE CRY OF TEKE REGION: COMPUTER-SUPPORTED MUSICAL ANALYSIS OF GURBET HAVASIBÖREKCİ ALPER,NACAKCI ZEKİPorte Akademik2019Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Art Index (Art Research Database, EBSCO)
4MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2017-2018 ORTAOKUL MÜZİK DERSİ PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİBİRGÜL Yasemin,NACAKCI ZEKİNWSA FINE ARTS2019Uluslararası, Hakemli, Basılı, Art Index (Art Research Database, EBSCO)
5ESKİŞEHİR İLİ HALK EZGİLERİNİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK MÜZİKAL ANALİZIŞIK HALİS,NACAKCI ZEKİNWSA2019Uluslararası, Hakemli, Basılı, Art Index (Art Research Database, EBSCO)
6 infoÇEKİÇ ALİNİN BOZLAK AÇIŞLARININ MÜZİKAL ANALİZİBÖREKCİ ALPER,NACAKCI ZEKİJournal of Turkish Studies2018Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
7Güzel Sanatlar Lisesi Viyola Eğitiminde Kullanılan Repertuvara Yönelik Öğrenci Ve Öğretmen GörüşleriBİRGÜL Yasemin,NACAKCI ZEKİMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2017Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
8Hoca Ahmet Yesevi Öğretisinin Türk Müzik Kültürüne YansımalarıCANBAY ALAATTİN,NACAKCI ZEKİBilig2017Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
9Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri Bir Literatür DerlemesiYILDIZ GÖKAY,NACAKCI ZEKİMehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
10Karadeniz Bölgesi Halk Ezgilerinin Müzikal Yapılarına Yönelik Analiz ÇalışmasıYILMAZ KADİR,NACAKCI ZEKİInternational Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, ESJI,
11Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sistematik Derleme ÇalışmasıNACAKCI ZEKİ,DALKIRAN ESRA,ECE AHMET SERKANAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2016Ulusal, Hakemli, , ASOS
12Zihin Engelli Özel Eg itim Okullarındaki Müzik Dersi Uygulamalarına Yönelik Ög retmen Görüs leriNACAKCI ZEKİ,DALKIRAN ESRAMehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
13Ortaokul Müzik Derslerinde Öğretmenlerin Bağlama Kullanmasına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Coğrafi Bölgelere Göre KarşılaştırılmasıDEMİR MUSTAFA,NACAKCI ZEKİInternational Peer-Reviewed E-Journal, Fine Arts2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO
14A Proposal of Traditional Culture to the Global Resemblance CultureNACAKCI ZEKİ,CANBAY ALAATTİNGlobal Journal on Humanities & Social Sciences2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, Scopus, web of science
15Ortaokul 6 7 Ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin GörüşleriDemir Mustafa,NACAKCI ZEKİMehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, sobiad
16TOPLUMDA ŞİDDETE KARŞI MÜZİKSEL TAVIRCANBAY ALAATTİN,NACAKCI ZEKİInternational Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI dışındaki endeksler
17Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Stüdyo Kayıt Performansına Yönelik Kaygı ve GörüşleriCANBAY ALAATTİN,NACAKCI ZEKİInternational Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)2015Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI dışındaki endeksler
18 infoBireysel çalgı performans sınavı kaygı ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik güvenirlik çalışmasıDALKIRAN ESRA,ŞAHİN BALTACI HÜLYA,KARATAŞ ZEYNEP,NACAKCI ZEKİInternational Journal of Assessment Tools in Education2014Uluslararası, Hakemli, Elektronik, -
19Teke Yöresi Halk Oyunları Ezgilerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Müzikal AnalizNACAKCI ZEKİThe Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science2013Uluslararası, Hakemli, Basılı, .
20 infoBurdur Yöresi Halk Oyunları Ezgileri Ve Müzikal ÖzellikleriNACAKCI ZEKİİnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi2013Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, -
21Müzik Öğretmenliği Programında Uygulanan Viyola Eğitiminde Teknik Düzeylerine Göre Sınıflandırılmış Repertuar ModeliNACAKCI ZEKİ, ÇİFTÇİ ERSAN, ÖZDEMİR GÖKHANErzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Basılı, .
22Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Sınavına Yönelik KaygılarıNACAKCI ZEKİ,DALKIRAN ESRAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Basılı, .
23Mektupla Keman Öğretim Uygulamasına Yönelik İçerik AnaliziCANBAY ALAATTİN,NACAKCI ZEKİMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Basılı, .
24Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Dersinde İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarılarına EtkisiNACAKCI ZEKİe-Journal of New World Sciences Academy2011Uluslararası, Hakemli, Basılı, .
25Müzik Öğretmenliği Programında Yer Alan Bilgisayar Dersinin İşlevselliğiNACAKCI ZEKİ,DALKIRAN ESRAe-Journal of New World Sciences Academy2011Uluslararası, Hakemli, Basılı, .
26Müzik Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri ve Programı Uygulama Yöntemlerinin BelirlenmesiNACAKCI ZEKİMilli Eğitim Dergisi2010Ulusal, Hakemli, , .
27İlköğretim Müzik Dersinde Çoklu Zekâ Kuramı Dayanaklı Ders İşleme Modelinin Öğrencilerin Müziksel Öğrenme Düzeylerine EtkisiNACAKCI ZEKİİlköğretim Online Dergisi2009Ulusal, Hakemli, , .
28İlköğretim Müzik Öğretmenlerinin Ders İşleme Yöntem ve TeknikleriNACAKCI ZEKİYüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi2006Ulusal, Hakemli, , .
29Türk Halk Müziği Eserlerinin Viyola Eğitiminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir AraştırmaNACAKCI ZEKİGazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi2004Ulusal, Hakemli, , .
30Eğitimde Toplam Kalite Yönetim Felsefesinin Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda GerekliliğiNACAKCI ZEKİMİLLİ EĞİTİM2004Ulusal, Hakemli, , .