Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Tarih
 • Anabilim Dalı : Yakınçağ Tarihi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Almanca
 • Yabancı Dil 3 : Fransızca
 • İlk Okul : Tekkesarmaşık (1981)
 • Orta Okul : İkizpınar (1984)
 • Lise : Bafra (1987)
 • Lisans : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Sosyal Bilimler Eğitimi Tarih Öğrt.Böl. (1991)
 • Y.Lisans : Ondokuz Mayıs Üniv.Sosyal Bil.Enst.
 • Y.Lisans Dal : Tarih (17.07.1996)
 • Doktora : SDÜ Sosyal Bil.Enst.
 • Doktora Dal : Tarih
 • (13.07.2001)
 • Doçenlik : MAEÜ
 • Doçenlik Dal : Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi (19.04.2010)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Yakınçağ Tarihi (08.09.2015)
ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Zafer GÖLEN

1970’de Almanya’nın Hilpoltstein kentinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun/Bafra’da tamamladı. 1987 yılında 19 Mayıs Üniversitesi tarih bölümüne kaydoldu. 1991 yılında üniversiteden mezun olan Gölen aynı yılın Kasım ayında Adana Kadirli Yoğunoluk Ortaokulunda Tarih öğretmeni olarak göreve başladı. 1995 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi oldu. 1996 yılında Yüksek lisansını, 2001 yılında doktorasını tamamladı. 2010 yılında doçent oldu. 2015 yılında Profesörlüğe yükseldi. Gölen 2004-2007 ve 2011-2015 yılları arasında Burdur Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Anabilim dalı Başkanlığı, 2006 yılında Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokul müdürlüğü, 2006’dan itibaren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı ve 2010-2014 yılları arasında MAKÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünü Müdürlüğü’nü yürütmüştür. Gölen’in Baruthane-i Amire, Çanakkale’den Cumhuriyet’e Cumhuriyetten Geleceğe, Tanzimat Dönemi Bosna Hersek İsyanları, Tanzimat Döneminde Bosna Hersek, Burdur Kitabı-I, II, III, IV, Kuva-yı Milliye’den Cumhuriyete Burdur, Şark Meselesi ve Milli Mücadele adlı basılmış 10 kitabı, yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış 50’nin üzerinde makalesi vardır. Zafer Gölen evli ve 2 çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

Filateli

Irish Song

Kitap

Ziyadesiyle Balkan Tarihi, Osmanlı Tarihi ve Savaş Tarihi

Efemera

Bilim Kurgu

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Gölen, Z., 2006. Osmanlı Devleti'nde Baruthane-i Amire (XVIII. Yüzyıl), Türk Tarih Kurumu, 355 s., Ankara. (2006)
2- Gölen, Z., 2009. Tanzimat Dönemi Bosna İsyanları (1839-1878), Alter Yayınları, 245 s., Ankara. (2009)
3- Gölen, Z., 2010. Tanzimat Döneminde Bosna Hersek, TTK, 520 s., Ankara. (2010)
4- Gölen, Z., 2005. Çanakkale'den Cumhuriyete Cumhuriyetten Geleceğe, Alter Yayınevi, 2005, 182 s. (2005)
5- Gölen, Z., 2012, Şark Meselesi ve Milli Mücadele, Fakülte Kitabevi, Isparta, 262 s. (2012)
6- Gölen, Z., 2016, Tabsıratü'l-Eşkıya (1849-1851 Bosna Hersek İsyânı), Öncü Kitap, Ankara, 63+102 s. (2016)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Gölen, Z., 2006. "Osmanlı İdaresinde Bosna Hersek", Balkanlar El Kitabı, C.I, s.371-385, Çorum. (2006)
2- Gölen, Z., 2011. "Milli Mücadeleye Nasıl Gelindi", Kuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur, s.3-79, Isparta. (2011)
3- Gölen, Z., 2011. "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Burdur Nüfusu", Kuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur, s.183-211, Isparta. (2011)
4- Gölen, Z., 2011. "Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde Burdur Milletvekilleri Milli Mücadeleden Ne Bekliyorlardı?", Kuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur, s.255-262, Isparta. (2011)
5- Gölen, Z., 2011. "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Burdur'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları", Kuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur, s.263-277, Isparta. (2011)
6- Gölen, Z., 2011. "Atatürk'ün Yurt Gezileri ve Burdur Ziyareti", Kuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur, s.279-298, Isparta. (2011)
7- Makbule Filiz ÇELİK YEŞİLDORUK-Zafer GÖLEN, "İngiliz Seyyah William J. Hamilton'un Anlatımıyla 1836'da Burdur ve Çevresi", Burdur Kitabı-2:Zanaatkârlar, Editör :Zafer Gölen, Fakülte Kitabevi, Isparta 2012, s.11-20. (2012)
8- Zafer GÖLEN, "Burdur Halkevinin 1939 Yılında Burdur'daki Mesleklerle İlgili Çalışmaları", Burdur Kitabı-2:Zanaatkârlar, Editör :Zafer Gölen, Fakülte Kitabevi, Isparta 2012, s.29-35. (2012)
9- Gölen, Z. "XIX. Yüzyıl Bosna Tarih Yazımında Osmanlı Arşiv Belgeleri Nasıl Kullanılmalıdır?", Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, Editör: Abidin Temizer, Libra Kitap, İstanbul 2014, s.71-84. (2014)
10- Gölen, Z. "Sicill-i Osmanî Kayıtlarına Göre Canikli Devlet Memurları", Geçmişten Günümüze Samsun/Canik ve Değerleri, C.II, Editör: Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun 2015, s.797-806. (2015)
11- Gölen, Z. "İstanbul Baruthaneleri", Antik Çağdan XXI: Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Eğitim, Bilim ve Teknoloji, Editör: Coşkun Yılmaz, C.IX, İSAM, İstanbul 2015, s.314-321. (2015)
12- "Atatürk Dönemi Samsun Şehir Nüfusu", Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, C.I, Canik Belediyesi Kültür Yayınları No:12, Samsun 2016, s.409-420. (2016)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "The Balkans from the Past to the Present", South-East European Diplomacy 100 Years Since The Balkan Wars, Edited By Ionut Cojoaru and Abidin Temizer, Editure Cetatea de Scaun, Targovişte 2014, p.262-272. (2014)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gölen, Z., 1998, Sırpların 1849 Bosna İsyanına Etkileri. Toplumsal Tarih, 50, s.36-42, İstanbul (1998)
2- Gölen, Z., 1998, 19. Yüzyılda Bosna-Hersekin Nüfusu. Toplumsal Tarih, 54, s.36-42, İstanbul. (1998)
3- Gölen, Z., 1998, II. Meşrutiyetin İlanından Sonra Çerkes Teavün Cemiyetinin Çalışmaları. Toplumsal Tarih, 57, s.53-58, İstanbul. (1998)
4- Gölen, Z., 1998, II. Meşrutiyet Döneminde Bosna-Hersekin İlhakına Tepkiler. Toplumsal Tarih, 60, s.9-16, İstanbul. (1998)
5- Gölen, Z., 2000, Reisülküttap Raşid Efendiye Göre İhtilâl Sonrasında Fransanın Politik Yaklaşımları. Toplumsal Tarih, 83, s.12-15, İstanbul. (2000)
6- Gölen, Zafer, 2005. 1267 (1851) Cizye Nizâm-nâmesi (5 belge ile birlikte), Belgeler, 24 (28), 41-51, Ankara. (2005)
7- Gölen, Z. Şark Meselesi Işığında Balkan Milliyetçiliği ve Büyük Güçlerin Balkan Politikaları, Türk Yurdu, Nisan 2011, Cilt:31, Sayı:284, s. 91-101, Ankara. (2011)
8- Gölen, Z. "XIX. Yüzyılda Karadağ'ın İdari ve Sosyal Yapısı", Yeni Türkiye, Mart-Haziran 2015, Yıl:21, Sayı:70, s. 5273-5292, Ankara. (2015)
9- Gölen, Z. "Osmanlı Devletin'de Çerkes Köleliğinin Yasaklanması", Yeni Türkiye, Temmuz Aralık 2015, Yıl:21, Sayı:73, s.158-168, Ankara. (2015)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gölen, Z., 1997, Prens Sebahaddine Ait Bir Ariza. Alsancak, 4, s.27-28, Isparta. (1997)
2- Gölen, Z., 1998, Batıyı Sorgulamak. Alsancak, 5, s.46-48, Isparta. (1998)
3- Gölen, Z., 1998, Avrupada Türk Düşüncesinin Oluşumu. Dönence, 3, s.9-13, Burdur. (1998)
4- Gölen, Z., 1998, Tanzimat Hakkında Bir Mütalaa. Alsancak, 7, s.40-43, Isparta. (1998)
5- Gölen, Z., 1999, Modern Zamanların Efsanesi: Çanakkale. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 148, s.33-41, İstanbul. (1999)
6- Gölen, Z., 1999, Atatürk ve Tarih. Jandarma Eğitim Dergisi, 11, s.12-16, Ankara. (1999)
7- Gölen, Z., 1999, Atatürk ve Tarih. Jandarma Eğitim Dergisi, 12, s.12-16, Ankara. (1999)
8- Gölen, Z., 2000, Ortadoğu ve Sömürgecilik. Dönence, 7, s.3-10, Burdur. (2000)
9- Gölen, Z., 2001, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Burdurda Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları. Burdur Araştırmaları, 1, s.71-77, Burdur. (2001)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gölen, Z., 1996, Bosna Hersek Hakkında Bir Lâyıha. S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, s.291-321, Isparta. (1996)
2- Gölen, Z., 1998, Meclis-i Umûmînin Bosna Hersekteki İlk Çalışmaları. Türk Dünyası Araştırmaları, 114, s.135-142, İstanbul. (1998)
3- Gölen, Z., 1999, Osmanlı Devletinde Islâhat Hareketleri ve Tanzîmât. Türk Dünyası Araştırmaları, 118, s.97-114, İstanbul. (1999)
4- Gölen, Z., 1999, Bosna Hersek Yahud Osmanlıların Alsas-Loreni. S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, s.203-214, Isparta. (1999)
5- Gölen, Z., 2002, Osmanlı Barut Üretim Merkezi:Baruthâne-i Âmire. Türkler, C.10, s.136-144, Ankara. (2002)
6- Gölen, Z., 2002, Yenileşme Çağında Boşnaklar. Türkler, C.14, s.123-132, Ankara. (2002)
7- Gölen, Z., 2002, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Tasnifi. SDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6-7, s.65-88, Isparta. (2002)
8- Gölen, Z., 2002, Atatürkün Tarih Anlayışı. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 38 (52), s.159-185, Ankara. (2002)
9- Gölen, Z., 2002, Türk-İslam Dünyasında Ateşli Silahların İlk Kullanımına Dair Bilgiler. Türk Dünyası Araştırmaları, 140, s.153-166, İstanbul. (2002)
10- Gölen, Z., 2002, Batı Torosların Önemli Geçitlerinden Biri Olan Döşeme Boğazının(Antalya) Tarihi Coğrafyası ve Turistik Potansiyeli. SDÜ. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, s.35-59, Burdur. (2002)
11- Gölen, Z., 2004, Tanzimat Döneminde Bosna Hersekte Eğitim. Prilozi Za Orijentalnu Filologiju, 52-53, s.213-266, Sarajevo. (2004)
12- Gölen, Z. 2009. 1852-53 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları. History Studies, I, s. 212 - 296, Samsun. (2009)
13- Gölen, Z. 2010, 1862 Belgrad Bombardımanı ve Sonuçları. SDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bayram Kodaman'a Armağan Özel Sayısı, s.325-348, Isparta. (2010)
14- Gölen Z., 2015, The Trials of Bosnians in the Ottoman Empire During the Tanzimat Period, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies, Cilt 2, Sayı 4, Kasım 2015 / Volume 2, Issue 4, November 2015, pp.98-108, ISSN.2148-5704. DOI.Number:10.17822/OMAD.2015414234. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gölen, Z., 2001, Tanzimât Döneminde Bosna Hersekte Kilise İnşa ve Onarım Faaliyetleri. Belleten, 65 (242), s. 219-246, Ankara. (2001)
2- Gölen, Z., 2003, 1849-51 Bosna Hersek İsyanı. Belleten, 66(247), s.905-930, Ankara. (2003)
3- Gölen, Z., 2009. 1857-59 Bosna Hersek İsyânı (13 belge ile birlikte), Belleten, 73 (267), s.465-522, Ankara. (2009)
4- Gölen, Z., 2010, Osmanlı Yurdu Olan Bosna Hersek'te XIX. Yüzyıldaki Siyasî Olaylar. Belleten, 74 (270), s. 421-475, Ankara. (2010)
5- Gölen, Z., 2011, "1862 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları", Belleten, C.75, S.273, s.503-543, Ankara. (2011)
6- Gölen, Z., 2012. "Bosna Valisi Mehmed Vecihi Paşa'nın Muhakemesi", Belleten, C.76, S.277, s.849-877, Ankara. (2012)
7- Gölen, Z., 2014. "Karadağ Devleti'nin Doğuşu: OSMANLI-KARADAĞ SINIR TESPİTİ (1858-60)", Belleten, C.78, S.282, s.559-698, Ankara. (2014)
8- Gölen, Z., 2016. "Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti'nin Bosna Hersek Ormanlarını Korumaya Yönelik Çabaları", Belleten, C.80, S.288, s.547-572, Ankara. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Gölen, Z., 1998, Baron de Tottun Seyahatnâmesine Dair. Bilge, 17, s.69-71, Ankara. (1998)
2- Gölen, Z., 2000, Hafız İbrahim Demiralayın Hâtıratı. Bilge, 23, s.59-63, Ankara. (2000)
3- Gölen, Z., 2000, James William Redhouse ve Redhouse Sözlüğü. Bilge, 24, s.112-114, Ankara. (2000)
4- Gölen, Z., 2001, Balkanlarda Pomak Türkleri. Bilge, 29, s.70-73, Ankara. (2001)
5- Gölen, Z., 2000, Talat Paşa, SDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilgiler Dergisi, 5, s.393-396, Isparta. (2000)
6- Gölen, Z., 2003, Dünya Mitolojisi, Bilge, 38, 58-60, Ankara. (2003)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Gölen, Z., 2000, N. Nıcolas Ambraseys & Caroline F. Finkel: The Seismicity Of Turkey and Adjacent Areas A Historical Review, 1500-1800, İstanbul 1995, 240 s, Eren Yayınevi. Belleten, 64 (240), s.657-660, Ankara. (2001)
2- Gölen, Z., 2002, Tarih-i Hind-i Garbî veya Hadîs-i Nev. Belleten, 65 (244), s. 1159-1165, Ankara. (2002)
3- Gölen, Z., 2006, The Balkans. Belleten, 70 (257), s. 325-330, Ankara. (2006)
4- Gölen, Z. 2008. Barut, Top ve Tüfek. Osmanlı İmparatorluğu'nun Askerî Gücü ve Silah Sanayisi. Belleten. 72 (263), s.299-306. Ankara. (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gölen Z., 2009. Tanzimat Dönemi Bosna Hersek İsyanlarının Nedeni. Osmanlı'dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör, 163-177. Samsun. (2009)
2- Gölen Z. 2010. Atatürk Döneminde Merzifon ve Çevresinin Nüfusu. Geçmişten Günümüze Merzifon, Editör: Hasan Babacan, 565-583. Ankara. (2010)
3- Gölen, Z., "XIX. Yüzyıl Osmanlı Coğrafya ve Tarih Kitaplarında Burdur", 1 Teke Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 04-06 Mart 2015, C.II, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, ISBNE: 978-9944-729-17-8, Burdur 2015, s.1213-1223. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gölen, Z. 2009. 1927 Genel Nüfus Sayımı. Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri. Türkiye 22-24 Ekim 2008, Isparta, 306-314. (2009)
2- Bahtiyar Vahapzade'de Vatan Sevgisi ve Türkiye, I Beynelxalq Behtiyar Vahabzade Simpoziumu, Bakı-Azerbaycan, 13-15 Dekabr 2012, s.287-295. (2012)
3- Mehmet Akif Ersoy'da Birlik Beraberlik Düşüncesi. Türk Dünyasını İşıqlandıranlar Mehmet Akif Ersoy, Hüseyn Cavid Beynelxalq Konferans, Bakı-Azerbaycan, 16-18 May 2013, s.484-492. (2013)
4- Bağımsızlık Savaşı'nın İlk Yıllarında Türk Medyasında Bosna Savaşı. Balkan Savaşı'nın 100. Yılında Uluslararası Balkan Sempozyumu Bildirileri 5-7 Ekim 2012, Isparta 2013, s.593-610. (2013)
5- Gölen, Z. 2013. Administrativna Struktura I Stanovnistvo Plava I Gusinja U XIX Vijeku (XIX. Yüzyılda Gusine ve Plav'ın İdari Yapısı ve Nüfusu), Almanah-Vakat Zuluma Plav-Gusinje 1912/13, Sayı: 55-56, s.465-475, Podgorica. (2013)
6- Gölen, Z. 2014. Sultan Abdülaziz Dönemi Bosna Politikası. Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu Bildiriler, C.IV, 12-13 Aralık 2013, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014, s.201-220. (2014)
7- Gölen, Z. 2014. "Karadağ Devleti'nin Doğuşunda Büyük Güçlerin Rolü (1850-1875), Almanah, Volume:63-64, 2014, s.171-188, Podgorica. (2014)
8- "Çağdaş Yugoslav Türkçe Yazında 'Osmanlı' İmgesi", Kültürlerarası İletişim Bağlamında Uluslararası Balkanlar ve Türkiye Kongresi. İstanbul Ramada Plaza Asia Otel, 25 Haziran 2014. (2014)
9- Defter-i Hâkanîlerde Sıra Dışı Bir Kayıt: Dâsitân-ı Mehmed Ali Paşa ve Vehhâbiyye, Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hâkânî, Editörler: Abidin Temizer & Uğur Özcan, C.I, İstanbul 2015, s.9-28. (2015)
10- Josef Bem (Murad Paşa'nın) Osmanlı Günleri, Contact Zones in Turkish-Polish Relations (1414-2014) International Conferance-Türkiye Polonya İlişkilerinde Temas Alanları (1414-2014) Uluslararası Konferansı, Varşova-Polonya, 06-07 Haziran 2014. (2014)
11- "Baruthâne-i Âmire'de Barut Kalitesini Etkileyen Faktörler", XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara Türkiye, 15-17 Eylül 2014. (2014)
12- "Mehmet Akif Ersoy ve Şark Meselesi", 3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu, Burdur- Türkiye, 16-18 Ekim 2014. (2014)
13- Gölen, Z. 2015. "XIX. Yüzyılda Boşnaklar'ın Türk-İslam Algılaması", Balkanlar'da İslâm Medeniyeti Dördüncü Milletlerarası Kongre Tebliğleri, 13-17 Ekim 2010, Üsküp, Makedonya/Proceedings of the Fourth International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans 13-17 October 2010, Skopje, Macedonia, IRCICA, İstanbul 2015, s.417-103. (2015)
14- Gölen, Z. 2015. "Bosna Hersekte Nizamiye Mahkemelerinin Kuruluşu",Balkan Tarihi, C.II, Gece Kitaplığı, Burdur 2016, s.345-364. (2016)
15- V. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın. Samsun-Türkiye, 01-03 Nisan 2013. (2016)
16- "Almanach de Gotha Yıllıklarına Göre Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti'nin Balkan Toprakları",Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, C.II, Gece Kitaplığı, Ankara 2016, s.603-631. ISBN:978-605-180-522-1. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Josef Bem (Murad Paşa'nın) Osmanlı Günleri, Contact Zones in Turkish-Polish Relations (1414-2014) International Conferance-Türkiye Polonya İlişkilerinde Temas Alanları (1414-2014) Uluslararası Konferansı, Varşova-Polonya, 06-07 Haziran 2014, s.8. (2014)
2- "Abdullah Cevdet'in Anlatımıyla Adana 1928", 1. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu-Bildiri Özetleri Kitapçığı, Adana, 17-19 Nisan 2015, s.142. (2015)
3- "Bosna Hersek'te Nizâmiye Mahkemelerinin Kuruluşu", III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Dili-Bildiri Özetleri Kitapçığı, Bükreş, 22-26 Nisan 2015, s.124. (2015)
4- Karadağ'ın Osmanlı Devleti İçindeki Statüsü-Status Crne Gore u Osmanskom Carstvu, Osmanlı İmparatorluğu ve Karadağ Ülkelerarası İlişkiler Uluslararası Bilimsel Toplantı-Crna Gora I Osmansko Carstvo Iskustvo Medudrzavnih Odnosa Medunarodni Naucni Skup, 23-24 Kasım 2015-23 i 24 Novembar 2015, Podgorica-Karadağ. (2015)
5- "Almanach de Gotha Yıllıklarına Göre Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti'nin Balkan Toprakları", International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences (April 28-May 1, 2016, Milan, Italy)-Abstract Book,Edinburg/Texas, USA 2016 , s.137. ISBN : 978-1-4951-8967-8. (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- Gölen, Z., 1996, Tanzimat'ın Bosna Hersek'te Uygulanması (1839-1876). Danışman:Yrd. Doç. Dr. Nedim İpek, 182 s. (OMU. SBE), Samsun. (1996)
Doktora Tezi
1- Gölen, Z., 2001, Osmanlı Devleti'nde Baruthâne-i Âmire. Danışman:Bayram Kodaman, 208 s. (SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü), Isparta. (2001)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2012 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2013 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2014 Yıl)
Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Asım'ın Sesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bülteni-1 (Süre : 2012 Yıl)
2- Asım'ın Sesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bülteni-2 (Süre : 2013 Yıl)
3- Asım'ın Sesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bülteni-3 (Süre : 2013 Yıl)
4- Asım'ın Sesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bülteni-4 (Süre : 2014 Yıl)
Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Burdur Kitabı 1:Sokaklar. Fakülte Kitabevi. Isparta 2011. 202 s. (Süre : 2011 Yıl)
2- Kuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur. Fakülte Kitabevi. Isparta 2011. 300 s. (Süre : 2011 Yıl)
3- Burdur Kitabı-2:Zanaatkârlar, Fakülte Kitabevi, Isparta 2012, 180 s. (Süre : 2012 Yıl)
4- Burdur Kitabı-3:Salıpazarı ve Pazar Esnafı, Fakülte Kitabevi, Isparta 2013, 190 s. (Süre : 2013 Yıl)
5- Burdur Kitabı-4:İnsan ve Mekân, Kitap &Cafe Serüven, Burdur 2015, 182 s. (Süre : 2015 Yıl)
6- Balkan Tarihi, C.I, Gece Kitaplığı, Burdur 2016, 537 s. (Süre : 2016 Yıl)
7- Balkan Tarihi, C.II, Gece Kitaplığı, Burdur 2016, 503 s. (Süre : 2016 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (Süre : 2000 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (Süre : 2012 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bölüm Editörlüğü (Süre : 2012 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Belleten, Türk Tarih Kurumu. (2013 Yıl)
2- Belleten, Türk Tarih Kurumu. (2014 Yıl)
3- Belleten, Türk Tarih Kurumu. (2015 Yıl)
4- Belleten, 287, Cilt: LXXX-Sayı: 287-Yıl: 2016 Nisan, Türk Tarih Kurumu. (2016 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2010 Yıl)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011 Yıl)
3- History Studies (2009 Yıl)
4- History Studies (2010 Yıl)
5- History Studies (2011 Yıl)
6- History Studies (2012 Yıl)
7- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012 Yıl)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (2011 Yıl)
9- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2010 Yıl)
10- Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (2012 Yıl)
11- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2014 Yıl)
12- History Studies (2013 Yıl)
13- History Studies (2014 Yıl)
14- Karadeniz Araştırmaları, Cilt. XI, Sayı.42, Yaz 2014. (2014 Yıl)
15- History Studies (2015 Yıl)
16- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)
17- Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)
18- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) (2015 Yıl)
19- OTAM (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2000 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)
3- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2013 Yıl)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü. (Yıl:2006)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2011)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2012)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2013)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2014)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı. (Yıl:2007)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı. (Yıl:2008)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı. (Yıl:2009)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı. (Yıl:2010)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı. (Yıl:2010)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı. (Yıl:2012)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı. (Yıl:2013)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı. (Yıl:2014)
9- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı. (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Süleyman Demirel Üniversitesi. Burdur Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2004)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi. Burdur Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2005)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2006)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2007)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2011)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2012)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2013)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2014)
9- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2015)
10- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı. (Yıl:2015)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif.Ersoy Üniversitesi BAB Komisyon Üyesi (Yıl:2012)
2- Mehmet Akif.Ersoy Üniversitesi ADEK Üyesi (Yıl:2012)
3- İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2015)
4- İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu. (Yıl:2008)
2- 24 Şubat 2009, Burdur-Bucak, Bucak Kültür Merkezi/Bucak-Burdur-Krotoszyn- Polonya Arasında İşbirliği ve Kardeşlik Köprüsü İsimli Avrupa Birliği Hibe Projesi 2. Konferans Serisi, Türkiye Polonya İlişkilerinin Kısa Tarihi. (Yıl:2009)
3- International Novi Pazar University. Mehmet Akif Ersoy Balkanlar'da Kültür-Düşünce Hareketleri ve Yeniden Yapılanması Sempozyumu. Mehmet Akif Ersoy'un Gençliğinde Balkanlarda Osmanlı Coğrafyası. 25-26 Mayıs 2009 Novi Pazar/Sırbistan. (Yıl:2009)
4- XIX. Yüzyılda Boşnaklar'ın Türk İslâm Algılaması. Balkanlarda İslâm Medeniyeti Dördüncü Uluslararası Kongresi. 14-16 Ekim 2010 Üsküp-Makedonya. (Yıl:2010)
5- Bağımsızlık Savaşının İlk Yılında Türk Medyasında Bosna Savaşı, Uluslararası Balkan Sempozyumu “Balkanlar’da Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri”, 5-7 Ekim 2012. (Yıl:2012)
6- Karadağ Devleti'nin Doğuşunda Büyük Güçlerin Rolü (1850-1875), 100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana: Civilizacija ili okupacija – Šta su nam ostavili (“Osmanlının Balkanlardan çekilişinin 100’üncü Yıldönümü: Medeniyet mi? İşgal mi? Bize ne bıraktılar?”) , Podgorica-Crna Gora, 12-15 Oktobar 2012 (Yıl:2012)
7- Bahtiyar Vahapzade'de Vatan Sevgisi ve Türkiye, I Beynelxalq Behtiyar Vahabzade Simpoziumu, Bakı-Azerbaycan, 13-15 Dekabr 2012. (Yıl:2012)
8- Gusine ve Plav'ın İdarî Yapısı ve Nüfusu ( Administracija i stanovnistvo Gusinja Plava), Okrugli sto Vakat Zuluma Plav Gusinje 1912/13. Plav-Gusinje 9 Mart 2013, Crna Gora. (Yıl:2013)
9- “19. Yüzyıl Bosna Tarih Yazımında Osmanlı Arşiv Belgeleri Nasıl Kullanılmalıdır?”, I. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Metodolojik Yaklaşımlar. 26-28 Nisan 2013 Balıkesir. (Yıl:2013)
10- Mehmet Akif Ersoy'da Birlik Beraberlik Düşüncesi. Türk Dünyasını İşıqlandıranlar Mehmet Akif Ersoy, Hüseyn Cavid Beynelxalq Konferans, Bakı-Azerbaycan, 16-18 May 2013. (Yıl:2013)
11- "Sicill-i Osmanî Kayıtlarına Göre Canikli Devlet Memurları", III. Uluslararası Canik Sempozyumu:Canik-Samsun ve Değerleri. Samsun-Türkiye, 24-26 Ekim 2013. (Yıl:2013)
12- Tanzimat Döneminde Boşnakların devletle İmtihanı, 550 Yılın İzinde Bosna-Hersek'te Osmanlı Mirası Uluslararası Tarih Sempozyumu, İstanbul Türkiye, 08-10 Kasım 2013. (Yıl:2013)
13- Balkans: From PAst to Present. South-East European Diplomacy 100 Years Since The Balkan Wars, Bucharest-Romania, 22-23 November 2013. (Yıl:2013)
14- Defter-i Hâkanîlerde Sıra Dışı Kayıtlara Bir Örnek:Destan-ı Vehhâbi, II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani, Podgorica-Crna Gora, 30 April-04 May 2014 (Yıl:2014)
15- Josef Bem (Murad Paşa'nın) Osmanlı Günleri, Contact Zones in Turkish-Polish Relations (1414-2014) International Conferance-Türkiye Polonya İlişkilerinde Temas Alanları (1414-2014) Uluslararası Konferansı, Varşova-Polonya, 06-07 Haziran 2014. (Yıl:2014)
16- "Baruthâne-i Âmire'de Barut Kalitesini Etkileyen Faktörler", XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara Türkiye, 15-17 Eylül 2014. (Yıl:2014)
17- "Mehmet Akif Ersoy ve Şark Meselesi", 3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu, Burdur- Türkiye, 16-18 Ekim 2014. (Yıl:2014)
18- Sultan Abdülaziz Dönemi Bosna Politikası. Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, Ankara Türkiye, 12-13 Aralık 2013. (Yıl:2013)
19- "Çağdaş Yugoslav Türkçe Yazında 'Osmanlı' İmgesi", Kültürlerarası İletişim Bağlamında Uluslararası Balkanlar ve Türkiye Kongresi. İstanbul Ramada Plaza Asia Otel, 25 Haziran 2014. (Yıl:2014)
20- "Yeniçağ'da Osmanlı Devleti'nin Hindistan'daki Müslüman Devletlere Askeri Yardımı ve Sonuçları", Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri Uluslararası Sempozyumu. New Delhi-INDIA, Jawaharlal Nehru University, 26-27 Mart 2015. (Yıl:2015)
21- "Abdullah Cevdet'in Anlatımıyla Adana 1928", 1. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, Adana, 17-19 Nisan 2015. (Yıl:2015)
22- "Bosna Hersek'te Nizâmiye Mahkemelerinin Kuruluşu", III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Dili, Bükreş, 22-26 Nisan 2015. (Sözlü Sunum). (Yıl:2015)
23- Karadağ'ın Osmanlı Devleti İçindeki Statüsü-Status Crne Gore u Osmanskom Carstvu, Osmanlı İmparatorluğu ve Karadağ Ülkelerarası İlişkiler Uluslararası Bilimsel Toplantı-Crna Gora I Osmansko Carstvo Iskustvo Medudrzavnih Odnosa Medunarodni Naucni Skup, 23-24 Kasım 2015-23 i 24 Novembar 2015, Podgorica-Karadağ. (Yıl:2015)
24- "Burdur Ermenileri ve Tehcir", III. Uluslararası İlkadım Sempozyumu: Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi -The 3rd International İlkadım Symposium, İlkadım-SAMSUN. 18-20 Aralık 2015. (Yıl:2015)
25- "Babur Devlet Siyasetinde Kadınların Rolü", V. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın. Samsun-Türkiye, 01-03 Nisan 2016. (Yıl:2016)
26- "Almanach de Gotha Yıllıklarına Göre XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Balkan Toprakları". International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences (Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu), Milano-İTALYA, 28 Nisan-1 Mayıs 2016. (Yıl:2016)
27- "Bosna Hersek'in Osmanlı'dan Kopuş Süreci", Bosna Hersek'te Basın ve Kültür, PANEL, Erzurum 23 Mayıs 2016. (Yıl:2016)
28- Tanzimat Dönemi Saraybosna'sında İmar Faaliyetlerinden Örnekler, IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Osmanlı dönemi Balkan Şehirleri ve Balkanlar’da Tapu Tahrir Sistemi/IV. međunarodnom simpozijumu o istorijskom istraživanju Balkana: balkanski gradovi u Otomansko doba i sistem tapija i tahrira na Balkanu/IV. International Symposium on Balkan History Studies: Balkan Cities during the Ottoman Rule and the Land Registry System, Saraybosna/Sarajevo 1-5 Haziran 2016. (Yıl:2016)
29- "Almanach de Gotha" Yıllıklarında ABD'nin Yükselişini İzlemek, Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad-SIRBİSTAN, 20-23 Ekim 2016. (Yıl:2016)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Asılsız Ermeni Soykırımı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı, Konferans. (Yıl:2003)
2- Ermeni Meselesi. Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konferans. (Yıl:2003)
3- Cumhuriyetin Temel Değerleri ve İlkeleri, Türkiye Cumhuriyetinin Demokratik, Laik ve Çağdaş Niteliği, Konferans. (Yıl:2003)
4- Türk Tarihi ve Türkiye'ye Yönelik Tehditler. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Konferans. (Yıl:2004)
5- İçimizden Biri Atatürk. Burdur Eğitim Fakültesi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinliklerinde Yapılan Konuşma. (Yıl:2004)
6- Atatürk'ün Yurt Gezileri ve Bu Gezilerde İzlediği Stratejiler, Atatürk'ün Burdur'a Gelişinin 75. Yıldönümü Kutlama Programı, Konferans. 6 Mart 2005 (Yıl:2005)
7- Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları, 05.05.2005 tarihli SDÜ. Ağlasun MYO'nda verilen Konferans (Yıl:2005)
8- Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları ve Gerçekler, 06.05.2005 tarihinde SDÜ. Burdur Eğitim Fakültesi'nde verilen konferans (Yıl:2005)
9- Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları. 13 Mayıs 2005 tarihinde SDÜ. Burdur Meslek Yüksekokulunda verilen konferans (Yıl:2005)
10- Asılsız Ermeni Soykırımı İddiaları. 27 Mayıs 2005. SDÜ. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu. (Yıl:2005)
11- Atatürk'ün Siyasi Yönü. Burdur Valiliği tarafından hazırlanan Atatürk'ün 67. Ölüm Yılını Anma Etkinlikleri Çerçevesinde yapılan konuşma. 10 Kasım 2005. (Yıl:2005)
12- 17 Mayıs 2006, Burdur-Bucak, Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları, Burdur Kemer Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk'ün 125. Doğum Yıldönümü Etkinlikleri. (Yıl:2006)
13- Sözde Ermeni Soykırım İddiaları ve Gerçekler. Burdur Valiliği Tarafından Organize Edilen Burdur Belediye Düğün Salonunda Verilen Konferans. 09.06.2006. (Yıl:2006)
14- Cumhuriyetimizin Nitelikleri ve Kazanımları. 31. Ekim 2006. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu. (Yıl:2006)
15- Atatürk'ün Yurt Gezilerinde İzlediği Stratejiler ve Burdur Ziyareti. 06 Mart 2007. Atatürk Kültür Merkezi. (Yıl:2007)
16- Tanzimat Dönemi Bosna Hersek İsyanlarının Nedenleri. II. İlkadım Sempozyumu-Osmanlıdan Günümüze Eşkıyalık, Terör ve Ayrılıkçı Hareketler. 16-18 Mayıs 2008. Samsun. (Yıl:2008)
17- 10 Kasım 2008, Burdur, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu, Atatürk'ün Bağımsızlık ve Milli Egemenlik Anlayışı. (Yıl:2008)
18- 12 Mart 2009, Adıyaman, Adıyaman Üniversitesi Mustafa V. KOÇ Konferans Salonu, İstiklal Marşı'nın Kabulü, Milli Mücadele ve Mehmet Akif. (Yıl:2009)
19- Atatürk Döneminde Merzifon ve Çevresinin Nüfusu. Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu. 15-17 Ekim 2009. Merzifon. (Yıl:2009)
20- Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Burdur Nüfusu. Kuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur Sempozyumu. 20 Kasım 2009. Burdur. (Yıl:2009)
21- Balkanlarda Türk İzleri. Konya Türkiye Yazarlar Birliği. Konya Evi. 14.05.2011. Konya. (Yıl:2011)
22- 10 Kasım 2011 Atatürk'ün Ölümünün 73. Yılı Anma Programında Konuşmacı. (Yıl:2011)
23- Balkanlar. Kanal 3, TV Programı Katılımcı. (Yıl:2011)
24- Şark Meselesi. Bucak HTMYO, Konferans. (Yıl:2011)
25- 29 Ekim 2012 Gölhisar Kaymakamlığı Cumhuriyetin 89. Yıldönümünde "Cumhuriyet" konulu konferans (Yıl:2012)
26- Konferans. Geçmişten Günümüze Balkanlar. 07 Aralık 2013. İTÜ Evi-Ankara. (Yıl:2013)
27- "XIX. Yüzyıl Osmanlı Coğrafya ve Tarih Kitaplarında Burdur", 1. Teke Yöresi Sempozyumu 04-06 Mart 2015. Burdur. (Yıl:2015)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu başkanlığı
1- Sözde Ermeni İddiaları ve Gerçekler (Panel), MAKÜ. (Yıl:2014)
2- Düzenleme Kurul Başkanlığı. 3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu, Burdur- Türkiye, 16-18 Ekim 2014. (Yıl:2014)
3- Kültürlerarası İletişim Bağlamında Uluslararası Balkanlar ve Türkiye Kongresi, İstanbul, 25-26 Haziran 2014, Düzenleme Kurulu Başkanlığı. (Yıl:2014)
4- III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Dili, Bükreş-Romanya, 22-26 Nisan 2015-Düzenleme Kurul Başkanlığı (Yıl:2015)
5- Kültürel ve Akademik İşbirliği Çalıştayı-Cultural and Academic Collaboration Workshop, 06 April 2016, Burdur/Turkey, (Chairmen). (Yıl:2016)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- Kültürlerarası İletişim Bağlamında Uluslararası Balkanlar ve Türkiye Kongresi, İstanbul, 25-26 Haziran 2014, Düzenleme Kurulu Üyeliği. (Yıl:2014)
2- 3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu, Burdur- Türkiye, 16-18 Ekim 2014, Düzenleme Kurul Üyeliği. (Yıl:2014)
3- III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Dili, Bükreş-Romanya, 22-26 Nisan 2015-Düzenleme Kurul Üyeliği. (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- NAMLI, İrem, Ziya Gökalp'in Düşüncelerinin İnkılap Tarihi Ders Kitaplarına Yansıması. (2011)
2- ÖZTÜRK, Betül, İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Karakter Eğitimi Boyutunun Öğrencilerin Tipik Performanslarına Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Burdur İli Örneği). (2012)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 0028-NAP-08 nolu Araştırma Projesi. (2008)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 0159-KAYDEP-13 (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- BAKA, Burdur İli'nin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi, TR61-21-DFD-29,HAZİRAN-2012, BURDUR (2012). (2012)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 0158-KAYDEP-13 (2015)
3- AB. Eğitim ve Gençlik Programı. Gezelim, Görelim, Öğrenelim Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Ulusötesi Projesi. Eğitmenlik (1 mart 2010-31 Ekim 2010). (2010)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Uluslararası Balkan Sempozyumu “Balkanlar’da Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri”, 5-7 Ekim 2012 Oturum Başkanlığı (2012)
2- I Beynelxalq Behtiyar Vahabzade Simpoziumu, Oturum Başkanlığı, Bakı-Azerbaycan, 13-15 Dekabr 2012. (2012)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi I. Uluslararası Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi Oturum Başkanlığı (9-11 Mayıs 2013) (2013)
4- Türk Dünyasını İşıqlandıranlar Mehmet Akif Ersoy, Hüseyn Cavid Beynelxalq Konferans, Oturum Başkanlığı, Bakı-Azerbaycan, 16-18 May 2013. (2013)
5- South-East European Diplomacy 100 Years Since The Balkan Wars, Oturum Başkanlığı, Bucharest-Romania, 22-23 November 2013. (2013)
6- II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani, Oturum Başkanlığı, Podgorica-Crna Gora, 30 April-04 May 2014 (2014)
7- Kültürlerarası İletişim Bağlamında Uluslararası Balkanlar ve Türkiye Kongresi. Oturum Başkanlığı, İstanbul Ramada Plaza Asia Otel, 25-26 Haziran 2014. (2014)
8- 3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu, V. Oturum Başkanlığı, Burdur- Türkiye, 16-18 Ekim 2014. (2014)
9- III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Dili Sempozyumu, Sempozyum Başkanlığı, Bükreş-Romanya, 22-26 Nisan 2015. (2015)
10- Kültürel ve Akademik İşbirliği Çalıştayı-Cultural and Academic Collaboration Workshop, 06-10 May 2015, Novi Pazar/SERBIA, (Chairmen). (2015)
11- Karadağ'ın Osmanlı Devleti İçindeki Statüsü-Status Crne Gore u Osmanskom Carstvu, Osmanlı İmparatorluğu ve Karadağ Ülkelerarası İlişkiler Uluslararası Bilimsel Toplantı-Crna Gora I Osmansko Carstvo Iskustvo Medudrzavnih Odnosa Medunarodni Naucni Skup, 23-24 Kasım 2015-23 i 24 Novembar 2015, Podgorica-Karadağ. (2015)
12- International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences (Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu), Milano-İTALYA, 28 Nisan-1 Mayıs 2016. (2016)
13- Oturum Başkanlığı. "Bosna Hersek Üzerine Değiniler", Bosna Hersek'te Basın ve Kültür, PANEL, Erzurum 23 Mayıs 2016. (2016)
14- Oturum Başkanlığı.IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Osmanlı dönemi Balkan Şehirleri ve Balkanlar’da Tapu Tahrir Sistemi/IV. međunarodnom simpozijumu o istorijskom istraživanju Balkana: balkanski gradovi u Otomansko doba i sistem tapija i tahrira na Balkanu/IV. International Symposium on Balkan History Studies: Balkan Cities during the Ottoman Rule and the Land Registry System, Saraybosna/Sarajevo 1-5 Haziran 2016. (2016)
15- Oturum Başkanlığı. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad-SIRBİSTAN, 20-23 Ekim 2016. (2016)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Yürütme Kurulu Üyeliği, Balkan Savaşlarının 100. Yılında Uluslararası Balkan Sempozyumu, Isparta, 5-7 Ekim 2012. (2012)
2- Bilim Kurulu Üyeliği, I. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Metodolojik Yaklaşımlar, Balıkesir, 26-28 Nisan 2013. (2013)
3- Bilim Kurulu Üyeliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi I. Uluslararası Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi, Burdur, 9-11 Mayıs 2013. (2013)
4- The Scientific Committee, South-East Europen Diplomacy 100 Years Since The Balkans Wars, Bucharest-Romania, 22-23 November 2013. (2013)
5- Düzenleme Kurulu Üyeliği, II. Uluslararası Balkan Tarihi Sempozyumu: Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani. Podgorica/Karadağ,1-4 Mayıs 2014. (2014)
6- Bilim Kurulu Üyeliği, II. Uluslararası Balkan Tarihi Sempozyumu: Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani, Podgorica/Karadağ, 1-4 Mayıs 2014. (2014)
7- Yürütme Kurulu Üyeliği, IV. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir, Samsun-Türkiye, 15-17 Mayıs 2015. (2015)
8- Bilim Kurulu Üyeliği, III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Dili Sempozyumu, Bükreş-Romanya, 22-26 Nisan 2015. (2015)
9- Bilim Kurulu Üyeliği, I. Uluslararası "Tarihte Adana ve Çukurova" Sempozyumu, Adana-Türkiye, 17-19 Nisan 2015. (2015)
10- Bilim Kurulu Üyeliği, III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Araştırmaları Sempozyumu. Amasya/Merzifon. 08-10 Ekim 2015. (2015)
11- Kültürel ve Akademik İşbirliği Çalıştayı-Cultural and Academic Collaboration Workshop, 06-10 May 2015, Novi Pazar/SERBIA, (Chair of Organizing Committee). (2015)
12- Bilim Kurulu Üyeliği, "III. Uluslararası İlkadım Sempozyumu: Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi -The 3rd International İlkadım Symposium, İlkadım-SAMSUN. 17-20 Aralık 2015. (2015)
13- Bilim Kurulu Üyeliği, I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu "Türk Polis Tarihinin Kökenleri", Antalya-Türkiye, 15-17 Nisan 2016. (2016)
14- Bilim Kurulu Üyeliği, "I. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs-The Ird International Mediterranean Karpasia Symposium In History Cyprus", Lefkoşa - KKTC, 11-13 Nisan 2016. (2016)
15- Yürütme Kurulu Üyeliği. V. Uluslararası Canik Sempozyumu: “Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın” The 5th International Canik Symposium “City and Women from Past to Present”, Samsun-Türkiye.1-3 Nisan 2016. (2016)
16- Sempozyum Düzenleme Kurulu, IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri ve Balkanlar'da Tapu Tahrir Sistemi, Saraybosna-Tuzla Bosna Hersek, .1-5 Haziran 2016. (2016)
17- Sempozyum Hakem Kurulu, IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri ve Balkanlar'da Tapu Tahrir Sistemi, Saraybosna-Tuzla Bosna Hersek, .1-5 Haziran 2016. (2016)
18- Düzenleme Kurulu Üyeliği. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Milano-İTALYA, 28 Nisan-1 Mayıs 2016. (2016)
19- Düzenleme Kurulu Üyeliği. International Symposium on the Ottoman Contacts (ISOC): Ottoman Empire-Hungarian-Habsburg Contacts and the Magnificent Suleiman (Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman), Budapeşte-MACARİSTAN, 23-27 Kasım 2016. (2016)
20- Bilim Kurulu Üyeliği. Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Çanakkale-TÜRKİYE, 20-22 Ekim 2016. (2016)
21- Düzenleme Kurulu Üyeliği. International Symposium on Middle East Relations (ISMER), University of Texas, Rio Grande Valley, September 6-7, 2016 (2016)
22- Yürütme Kurulu Üyeliği. VII. Uluslararası Canik Sempozyumu:“Geçmişten Günümüze Şehir GÖÇ”. The VIIth International Canik Symposium “Migration Past to Present April 21-23, 2017) “ Samsun / Türkiye.rn (2017)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- I. İlkadım Sempozyumu "İlkadım'dan Cumhuriyet'e Milli Mücadele" sempozyumu. Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği. (2007)
2- Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu-I. Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği. (2009)
3- Kuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur Sempozyumu. Düzenleme Kurul Üyeliği (2009)
4- Kuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur Sempozyumu. Bilim Kurulu Üyeliği (2009)
5- Kuva-yı Milliye'den Cumhuriyet'e Burdur Sempozyumu. Sempozyum Sekreterliği. (2009)
6- Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu-II. Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği. (2010)
7- Geçmişten Geleceğe Burdur Halk Kültür ve Turizm Sempozyumu. Bilim Kurulu Üyeliği. (2010)
8- Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Miryokephalon Savaşı Sempozyumu. Bilim Kurulu Üyeliği. Isparta (19-20 Haziran 2014) (2014)
Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- Romanya Bilimler Akademisi Altın Madalyası (2015)
2- Romanya Bilimler Akademisi Mükemmeliyet Diplomasi (2015)
3- UBTAS Contribution Award, Saraybosna/Sarajevo 1-5 Haziran 2016. (2016)
Ulusal jüri üyeliği
1- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 20.01.2011) (2011)
2- Yardımcı Doçentlik Atama Jüri Üyesi (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. 31.01.2011) (2011)
3- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 14.04.2011) (2011)
4- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 20.04.2011) (2011)
5- Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 08.06.2011) (2011)
6- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE. 24.11.2011) (2011)
7- Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 17.02.2012) (2012)
8- Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE. 04.05.2012) (2012)
9- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 15.06.2012) (2012)
10- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 18.06.2012) (2012)
11- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 29.06.2012) (2012)
12- Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 21.06.2012) (2012)
13- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 22.06.2012) (2012)
14- Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 06.07.2012) (2012)
15- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutmanlığı Giriş Sınavı Jüri Üyeliği (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksek Okulu 10.08.2012) (2012)
16- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi EBE. 28.09.2012) (2012)
17- Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 06.11.2012) (2012)
18- Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 19.12.2012) (2012)
19- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 14.01.2011) (2010)
20- Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (OMÜ. SBE. 06.10.2010) (2010)
21- Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi (OMÜ. SBE. 01.09.2010) (2010)
22- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 07.09.2010) (2010)
23- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE. 11.08.2010) (2010)
24- Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE. 04.06.2010) (2010)
25- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 21.05.2010) (2010)
26- Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 17.05.2010) (2010)
27- Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 28.05.2010) (2010)
28- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 04.06.2010) (2010)
29- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 08.06.2010) (2010)
30- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE. 15.01.2010) (2010)
31- Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 28.12.2009) (2009)
32- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE. 25.06.2009) (2009)
33- Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 27.02.2009) (2009)
34- Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 06.11.2006) (2006)
35- Öğretim Görevliliği Giriş Sınavı Jüri Üyeliği (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 20.09.2006) (2006)
36- Yardımcı Doçentlik Atama Jüri Üyesi (Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. 23.08.2012) (2012)
37- Araştırma Görevliliği Sınav Jüri Üyeliği (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 27.08.2009) (2009)
38- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi EBE. 24.12.2012) (2012)
39- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi (SDÜ. SBE. 23.07.2013) (2013)
40- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutmanlığı Giriş Sınavı Jüri Üyeliği (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çavdır Meslek Yüksek Okulu 23.09.2013) (2013)
41- Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi. Fatih Sansar. (Balıkesir Üniversitesi. SBE. 2013) (2013)
42- Doktora TİK Jüri üyeliği. Fatih Sansar. (Balıkesir Üniversitesi SBE. 20.12.2013 (2013)
43- Yardımcı Doçentlik Değerlendirme Komisyonu Jüri Üyesi (MAKÜ-İlahiyat Fakültesi. 17.01.2014) (2014)
44- Yardımcı Doçentlik Değerlendirme Komisyonu Jüri Üyesi (MAKÜ-Eğitim Fakültesi. 17.01.2014) (2014)
45- Yardımcı Doçentlik Atama Jüri Üyesi (SDÜ. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 14.02.2014) (2014)
46- Yardımcı Doçentlik Atama Jüri Üyesi. Abidin Temizer. (MAKÜ. Eğitim Fakültesi 14.02.2014) (2014)
47- Yardımcı Doçentlik Atama Jüri Üyesi. M. Ali Karaman. (MAKÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi 14.04.2014) (2014)
48- Yardımcı Doçentlik Atama Jüri Üyesi. Reyhan Şahin Allahverdi (MAKÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi 14.04.2014) (2014)
49- Doktora TİK Jüri üyeliği. Fatih Sansar.Balıkesir Üniversitesi SBE. 26.05.2014 (2014)
50- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi. Özgür Çağış, XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihçiliğinde Ahmet Cevdet Paşa. (SDÜ. SBE. 21.07.2014) (2014)
51- Doktora TİK Jüri üyeliği. Fatih Sansar.Balıkesir Üniversitesi SBE. 30.10.2014 (2014)
52- Doktora Yeterlilik Jüri üyeliği. Hasan Kür. Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitesi SBE. 07.11.2014 (2014)
53- Araştırma Görevliliği Sınav Jüri Üyeliği (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 15.12.2014) (2014)
54- Doktora Yeterlilik Jüri üyeliği. Hasan Kür. Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitesi SBE. 20.03.2015 (2015)
55- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi. Azize Akalın, Temettuat Defterlerine Göre Gölhisar Kazası. (SDÜ. SBE. 17.06.2015) (2015)
56- Doktora TİK Jüri üyeliği. Özer Özbozdağlı. Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitesi SBE. 23.06.2015 (2015)
57- Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi. Ferhat Akyol, Milli Mücadele Döneminde Burdur (1918-1922). (SDÜ. SBE. 15.07.2015) (2015)
58- Doktora TİK Jüri üyeliği. Fatih Sansar.Balıkesir Üniversitesi SBE. 29.05.2015 (2015)
59- Doktora TİK Jüri üyeliği. Fatih Sansar.Balıkesir Üniversitesi SBE. 22.10.2015 (2015)
60- Doktora TİK Jüri üyeliği. Fatih Sansar.Balıkesir Üniversitesi SBE. 22.10.2015 (2015)
61- Doktora Yeterlilik Jüri üyeliği. Hasan Kür. Süleyman Demirel Üniversitesi SBE. 24.12.2015 (2015)
62- TÜBİTAK 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması.03.02.2016 (2016)
63- TÜBİTAK 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması.23.03.2016 (2016)
64- Doktora Yeterlilik Jüri üyeliği. Hasan Kür. Süleyman Demirel Üniversitesi SBE. 06.05.2016 (2016)
65- Doktora Yeterlilik Jüri üyeliği. Deniz Maden Değer. Süleyman Demirel Üniversitesi SBE. 14.07.2016 (2016)
66- Doçent Atama Jüri üyeliği. Aşkın Koyuncu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi FEF. 27.07.2016 (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

istanbul

Damat İbrahim Paşa Sarayı

09:20:36 22.12.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3138
Email zgolen(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.