Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1972
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Mersin Tarsus Musa Bengi İlkokulu (1983)
 • Orta Okul : Mersin Tarsus Cengiz Topel Ortaokulu (1986)
 • Lise : Mersin Sağlık Meslek Lisesi (1990)
 • Önlisans : İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (1993)
 • Lisans : Çukurova Üniv. Eğitim Fak.
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Rehb. ve Psikolojik Danışmanlık (1998)
 • Y.Lisans : Çukurova Üniv. Eğitim Fak.
 • Y.Lisans Dal : Eğitim Bilimleri (2002-06-24)
 • Doktora : Mersin Üniv. Sosyal Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Eğitim Bilimleri (Rehb. ve Psikolojik Danışmanlık)
 • (2008-08-04)
 • Doçenlik : Ankara Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Eğitim Bilimleri Alanı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı (03.10.2013)
ÖZGEÇMİŞ

01.06.1972 tarihinde Tarsus/Mersin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tarsusta lise öğrenimini ise Mersinde tamamladı. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Hemşirelik bölümünde ön lisans eğitimini tamamladı. 1990 yılında çalışma hayatına Artvin ilinde Hemşire olarak başladı. Ardından sırası ile Malatya ve Adana illerinde hemşire olarak görev yaptı. Malatya ilinde hemşire olarak çalışırken Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazandı. Eğitiminin ardından Adana iline rehber öğretmen (psikolojik danışman) olarak atandı. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine başladı. Eğitimini tamamladıktan sonra Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora eğitimine başladı. Eğitiminine devam ederken Adana ve Niğde illerinde rehber öğretmen olarak çalıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD'nda 2009-2013 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2013 yılında doçent ünvanını aldı. Dr. Karataş halen aynı üniversitede çalışma hayatını sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Karataş, Z. ve Yavuzer, Y. (2015). Bireyi tanımada test dışı teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi. (2015)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Karataş, Z. ve Akkoyun, F. (2012). Bireysel Psikoloji. Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları içinde. Çeviri Editörü. F. Akkoyun. Ankara: Nobel Yayıncılık (2012)
2- Karataş, Z. (2013). Ahlak (Törel) gelişim. Eğitim psikolojisi içinde (s, 131-146). Editör. B. Gündüz ve B. Çapri. Adana: Karahan Kitabevi. (2013)
3- Karataş, Z. (2013). Cinsel gelişim ve eğitim. Eğitim psikolojisi içinde (s, 147-167). Editör. B. Gündüz ve B. Çapri. Adana: Karahan Kitabevi. (2013)
4- Karataş, Z. (2014). Birey merkezli Terapi. Psikolojik Danışma Kuramları içinde (s. 153-173). rnEditör. A. Akın, R. Şahin. İstanbul: Lisans Yayıncılıkrn (2014)
5- Karataş, Z. (2015). Türkiye'de PDR hizmetlerinin bugünü ve geleceği. Psikolojik danışma ve rehberlik içinde (Ed. C. Şahin). Ankara: Pegem Akademi (2015)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karatas, Z. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Empatik Becerileri ve Benlik SaygısırnDüzeylerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 97-114.rn (2012)
2- Savi Çakar, F. ve Karataş, Z. (2011). Ergenlerin yılmazlık düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek rnarasındaki ilişki. Çağdaş Eğitim Dergisi, 36(387), 12-20.rn (2011)
3- Karataş, Z. (2011). Okul pansiyonunda kalan ergenlerin kaygı düzeyleri ve problem çözme rnbecerilerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(21), 208–222.rn (2011)
4- Karataş, Z. (2010). Bilişsel davranışçı teknikler kullanılarak uygulanan müdahale programının rnergenlerin sürekli kaygı puanları üzerindeki etkisi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 35(377), 7-14rn (2010)
5- Karataş, Z. ve Yavuzer, Y. (2009). Yaratıcı drama temelli mesleki grup rehberliğinin lise rn öğrencilerinin mesleki olgunluk puanlarına etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 8(15), 87- rn 102.rn (2009)
6- Karataş, Z. (2009). Saldırganlık: saldırganlığın ergenler üzerindeki etkileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, rn34(367), 29-36. rn (2009)
7- Karataş, Z. (2009). Bilişsel davranışçı teknikler kullanılarak yapılan öfke yönetimi programının rnergenlerin saldırganlığını azaltmadaki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 12-24.rn (2009)
8- Karataş, Z. (2009). Psikodrama ile yapılan grup uygulamasının ergenlerin sürekli kaygı rndüzeylerine etkisi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(360), 31-37.rn (2009)
9- Karataş, Z. (2008). Lise öğrencilerinde öfke ve saldırganlık. Çukurova Üniversitesi Sosyal rnBilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 277-294.rn (2008)
10- Karataş, Z. (2008). Lise öğrencilerinin umutsuzluk puanlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(353), 28-36. (2008)
11- Karataş, Z. (2008). Lise öğrencilerinin suçluluk ve utanç puanlarının disiplin cezası alıp almama ve cinsiyetleri açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 103-114. (2008)
12- Karataş, Z. (2008). Öfke yönetimi programının lise öğrencilerinin öfke düzeylerini azaltmadaki etkisi. Kriz Dergisi 16(3), 21-32. (2008)
13- Karataş, Z. (2005). Ana baba saldırganlığı ile lise öğrencilerinin saldırganlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 30(317), 30-39 (2005)
14- Yavuzer, Y., Karataş, Z. ve Gündoğdu, R. (2012). Eğitim fakültelerinde çalışan yardımcı doçentlerin sürekli kaygı ve iş doyum düzeylerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, 12( 1), 85-100. (2012)
15- Karatas, Z. (2012). Ergenlerin algılanan sosyal destek ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 257-271. (2012)
16- Karataş, Z. (2012). Kontrol odağının yordayıcıları olarak saldırganlık ve çok boyutlu rnmükemmeliyetçilik. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 13(3), 245-260.rn (2012)
17- Karataş, Z. ve Şahin Baltacı, H. (2013). Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rnrehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 427-460.rn (2013)
18- Karataş, Z. (2014). Problem çözme becerileri ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkide benlik rnsaygısının aracı rolü: Bir yapısal eşitlik modeli çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 118-140.rn (2014)
19- Savi Çakar, F., Karataş, Z. ve Çakır, M.A. (2014). Yetişkin yılmazlık ölçeği: Türk kültürüne rnuyarlanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 22-39.rn (2014)
20- Savi Çakar, F., Tagay, Ö., Karataş, Z. ve Yavuzer, Y. (2015). Lise öğrencileri ile öğretmenlerin rnriskli davranışlara ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(12), 1-13.rn (2015)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karataş, Z. (2004). Ana-baba tutumlarının çocukların davranışlarına etkileri. Eğitim ve Denetim Dergisi, 1(3), 19-21. (2004)
2- Karataş, Z. (2004). Kavram boyutunda saldırganlık, Eğitim ve Denetim Dergisi, 1(5), 30-34. (2004)
3- Karataş, Z. (2004). Ailedeki parçalanma ve bunun çocuğa etkileri. Öğretmen Dünyası Dergisi, 25(298), 33-35 (2004)
4- Karataş, Z. (2005). Çocuklarımız umudumuz, yarınlarımız, Eğitim ve Denetim Dergisi, 3(7),43-45. (2005)
5- Karataş, Z. (2006). Mesleki tükenmişlik ve tükenmişlikle başa çıkmak. Eğitim ve Denetim Dergisi, 4(11), 51-53. (2006)
6- Karataş, Z. (2007). Sınanma ve sınanma kaygısı. Eğitim ve Denetim Dergisi, 5(15), 51. (2007)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karatas, Z. ve Savi-Çakar, F. (2011). Self-esteem and hopelessness, and resiliency: an rnexploratory study of adolescents in Turkey. International Education Studies, 4(4), 84-91.rn (2011)
2- Gündoğdu, R, Yavuzer, Y. ve Karataş, Z. (2011). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin çatışma çözme rnBecerilerinin ve kaygı düzeylerinin incelenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 341-361.rn (2011)
3- Tagay, Ö. ve Karataş, Z. (2012). Attachment styles as the predıctors of contact dısturbances. rnInternational Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(4), 67-78.rn (2012)
4- Karataş, Z. ve Tagay, Ö. (2012). Self esteem, locus of control and multidimensional rnperfectionism as the predictors of subjective well being. International Education Studies, 5(6), 131-137. doi:10.5539/ies.v5n6p131rn (2012)
5- Dalkıran, E., Şahin Baltacı, H., Karataş, Z. ve Nacakçı, Z. (2014). Developing of individual rninstrument performance anxiety scale: validity-reliability study. International Journal of Assessment Tools in Education, 1(1), 13-25.rn (2014)
6- Savi Çakar, F., Tagay, Ö. & Karataş, Z. (2015). Adolescents' life satisfaction: risky behaviors and rnhopelessness. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 6(1), 55-62.rn (2015)
7- Karataş, Z. & Savi Çakar, F. (2014). The university students’ life satisfactions: Psychological rnhelpseeking attitude and hopelessness. Cypriot Journal of Educational Sciences, 9(3), 184-193.rn (2014)
8- Şahin-Baltacı, H. & Karataş, Z. (2015). Perceived social support, depression and life satisfaction rnas the predictor of the resilience of secondary school students: The case of Burdur. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 111-130.rn (2015)
9- Karatas, Z. & Tremblay, R. E. (2015). Analyzing the levels of depressive symptoms among rnsecondary school students in Canada and Turkey. Cypriot Journal of Educational Sciences. 10(3), 245-256.rn (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karataş, Z.(2011). Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının rnErgenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 601-614.rn (2011)
2- Karataş, Z., Gökçakan, Z. (2009). Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup rnUygulamalarının Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmadaki Etkisinin İncelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(4), 357-366.rn (2009)
3- Karataş, Z., Gökçakan, Z. (2009). Bilişsel Davranışsal Teknikler İle Psikodrama Teknikleri rnKullanılarak Yapılan Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarının Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmadaki Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 1407-1452.rnrn (2009)
4- Savi-Çakar, F. ve Karataş, Z. (2012). Ergenlerde benlik saygısı, algılanan sosyal destek ve umutsuzluk rnüzerine bir yapısal eşitlik modeli çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2397-2412.rn (2012)
5- Yavuzer, Y. ve Karataş, Z. (2013). Ergenlerde otomatik düşünceler ile fiziksel saldırganlık arasındaki ilişkide öfkenin aracı rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(2), 117-123 (2013)
6- Yavuzer, Y., Karatas, Z. ve Gündoğdu, R. (2013). Ergenlerin çatışma çözme davranışlarının rnincelenmesi:Nicel ve nitel bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 428-440.rn (2013)
7- Yavuzer, Y., Karataş, Z., Çivilidağ, A. & Gündoğdu, R. (2014). The role of peer pressure, rnautomatic thoughts and self-esteem on adolescents’ aggression. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 61-78.rn (2014)
8- Karataş, Z., Arslan, D. ve Karataş, M. E. (2014). Öğretmenlerin sürekli, durumluk kaygı ve bitişik eğik rnyazı kaygılarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 229-248.rn (2014)
9- Karataş, Z. (2014). Psikodrama uygulamasının üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş ve rnumutsuzlukları üzerindeki etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 118-128.rn (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Deliveli, K., Karataş, Z. (2013). Birleştirilmiş sınıflarda yürütülen rehberlik hizmetlerinin rnöğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Değerleri Sempozyumu. 26-28 Eylül, Muğlarn (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yavuzer, Y., Karataş, Z., Gündoğdu, R. (2011). Eğitim fakültelerinde yardımcı doçent olarak rnçalışan akademisyenlerin sürekli kaygı ve iş doyum düzeylerinin incelenmesi, XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim, 2011.rn (2011)
2- Karataş, Z. ve Tagay, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının öznel iyi oluşlarının yordayıcısı olarak rnbenlik saygısı, kontrol odağı ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim, 2011.rn (2011)
3- Karataş, Z., Şahin, H. (2011). Ortaöğretim okullarında uygulanan rehberlik ve psikolojik danışma rnhizmetlerine yönelik yönetici, öğretmen, öğrenci ve rehber öğretmen görüşlerinin incelenmesi, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 386.rn (2011)
4- Tagay, Ö., Karataş, Z. (2011). Öğretmen adaylarının temas engellerinin yordayıcıları olarak rnbağlanma stilleri, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 374-375.rn (2011)
5- Gündoğdu, R, Yavuzer, Y., Karataş, Z. (2010). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çatışma çözme rnbecerilerinin ve kaygı düzeylerinin incelenmesi, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 310rn (2010)
6- Karatas, Z. (2009). Okul pansiyonunda kalan kalmayan lise öğrencilerinin kaygı ve problem rnçözme puanlarının incelenmesi, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 321-322rn (2009)
7- Karataş, Z., Erkan, Z. (2006). Örnek bir monodrama uygulaması-Mersin Üniversitesi Rehberlik rnve Psikolojik Danışma Uygulamaları Kongresirn (2006)
8- Karataş, Z., Gökçakan, N. (2005). Lise öğrencilerinin umutsuzluk duygularının bazı değişkenler rnaçısından incelenmesi-Marmara Üniversitesi PDR Kongresirn (2005)
9- Karataş, Z., Gökçakan, N. (2005). Lise öğrencilerinin umutsuzluk duygularının bazı değişkenler rnaçısından incelenmesi-Marmara Üniversitesi PDR Kongresirn (2005)
10- Karataş, Z. Savi Çakar, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının psikolojik yardım rnarama tutumu ve umutsuzluk açısından incelenmesi. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül 2013. S. 155-157rn (2013)
11- Yavuzer, Y. Karataş, Z. (2013). Ergenlerde saldırganlık ve algılanan popülerlik arasındaki ilişki. rnİstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül 2013. S. 373-375rn (2013)
12- Karataş, Z., Bedur, S. ve Uysal, R. (2014). Bilim ve Sanat Merkezlerinde yürütülen rehberlik ve rnpsikolojik danışma hizmetlerinin değerlendirilmesi. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 4-6 Eylül 2014, Kocaeli.rn (2014)
13- Savi Çakar, F., Tagay, Ö. ve Karataş, Z. (2014). Lise öğrencileri ile öğretmenlerin riskli rndavranışlara ilişkin görüşleri ve riskli davranışlara yönelik psikoeğitim programının hazırlanması. 5. Ulusal PDR Kongresi, Antalya.rn (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şahin-Baltacı, H. ve Karataş, Z. (2014). Ortaokul öğrencilerinin yılmazlık düzeylerinin yordayıcısı rnolarak algılanan sosyal destek, depresyon ve yaşam doyumu. EJER Congress Bildiri rn Özetleri, İstanbul Üniversitesi, 24-26 Nisan 2014. Ankara: Anı Yayıncılık.rn (2014)
2- Arslan, D., Karataş, Z. & Sağ, R. (2014). Birinci sınıf öğrencilerinin yazı becerileri ile rn görsel-motor gelişimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. EJER Congress Bildiri rn Özetleri, İstanbul Üniversitesi, 24-26 Nisan 2014. Ankara: Anı Yayıncılık.rn (2014)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Şahin Baltacı, H. Karataş, Z. (2013). Validity and reliability of resilience scale for early rnadolescents. Procedia - Social and Behavioral Sciences 131, 458 – 464. WCES 2013, Roma.rn (2014)
2- Arslan, D., Karataş, Z. (2012). Cursive handwriting anxiety scale for teachers. Procedia - Social rnand Behavioral Sciences 46, 5146 – 5152. WCES, 2011, Barcelona.rn (2012)
3- Tagay, Ö., Karataş, Z. (2012). An investigation of attachment styles of college students. Procedia – rn Social and Behavioral Sciences 47, 745 – 750.rn (2012)
4- Sağ, R., Arslan, D. & Karataş, Z. (2014).Comparing the written work of children of rn two different age groups at the first grade. 6. World Conference of Educational rn Sciences (WCES), Şubat 2014 Malta (Procedia - Social and Behavioral Sciences Tam rn metin yayım aşamasında).rn (2014)
5- Karataş, Z., Sağ, R. &, Arslan, D. (2015). Development of social skill rating scale for primary rnschool students-teacher form (SSRS-T) and analysis of its psychometric properties. Procedia - Social and Behavioral Sciences 197, 1447 – 1453rn (2015)
6- Sağ, R., Arslan, D. & Karataş, Z. (2015). Comparing the written work of two age groupsrnat the first grade. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 473-481.rn (2015)
7- Arslan, D., Karataş, Z. (2015). Mirror of prospective teachers’ mind: Metaphors. Procedia – rnSocial and Behavioral Science, 197, 1464 – 1471.rn (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- Ana Baba Saldırganlığı İle Lise Öğrencilerinin Saldırganlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2002)
Doktora Tezi
1- Bilişsel Davranışsal Teknikler İle Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarının Ergenlerde Saldırganlığı Azaltmadaki Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (2008)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Abdulkadir Özbek Psikodrama Derneği (2002)
2- PDR Derneği (2002)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
3- Educational Research And Reviews (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2013)
2- RPD Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2013)
3- RPD Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2014)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Fakülte ve yönetim kurulu üyeliği (Yıl:2014)
2- Etik Kurul Üyeliği (Yıl:2013)
3- Etik Kurul Üyeliği (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Burdur Defterdarlık Personeline İletişim Semineri (Yıl:2011)
2- Burdur Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Personeline İletişim Semineri (Yıl:2011)
3- Burdur Defterdarlık Personeline Stresle Başetme-Motivasyon Semineri (Yıl:2012)
4- Rehber Öğretmenlere Etkileşim Gruplarında Yaratıcı Dramanın Kullanımı semineri-Burdur (Yıl:2015)
5- V. PDR Uygulamaları Kongresinde Alanda çalışan Rehber Öğretmenlere Etkileşim Gruplarında yaratıcı Dramanın Kullanımı Çalıştayı-Antalya (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Yusuf Demirkaya-Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2012)
2- Pınar Müzeyyen Özsarı (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Ortaokul öğrencileri için yılmazlık ölçeğinin geliştirilmesi (2013)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı Düzenleme Kurulu Üyeliği (2011)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- 2009 Yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvk Ödülü (2009)
2- 2011 Yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2011)
3- 2013 yılı MAEÜ Eğitim Bilimleri Alanı yayın teşvik ödülü (2013)
4- 2014 Yayın Birinciliği (2014)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Montreal University - Canada 15 Haziran-15 Eylül (2012)
Ulusal jüri üyeliği
1- Muğla Üniversitesi (2011)
2- Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2011)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2011)
4- Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2010)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4055
Email zeynepkaratas(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.