Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1965
 • Kan Gurubu : A Rh (+)
 • Birimi : İlahiyat Fakültesi
 • Bölümü : Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • Anabilim Dalı : Hadis ABD
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : Almanca
 • Yabancı Dil 2 : Arapça
 • İlk Okul : Taşkesiği Köyü (1975)
 • Orta Okul : Korkuteli İmam Hatip Lisesi (1978)
 • Lise : Korkuteli İmam Hatip Lisesi (1984)
 • Önlisans : Dokuz Eylül Ünv. İlahiyat Fak. (1986)
 • Lisans : Dokuz Eylül Ünv.
 • Lisans Fakülte : İlahiyat Fak.
 • Lisans Bölüm : İlahiyat Fak. (1988)
 • Y.Lisans : Dokuz Eylül Ünv.
 • Y.Lisans Dal : Hadis (1993)
 • Doktora : Harran Ünv.
 • Doktora Dal : Hadis
 • (1997)
 • Doçenlik : Fırat Ünv.
 • Doçenlik Dal : Hadis (05.01.2011)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ünv.
 • Profesörlük Dal : Hadis (08.03.2016)
ÖZGEÇMİŞ

Antalya ili Korkuteli ilçesi’nin Taşkesiği Köyü'nde 20.10.1965 yılında doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1988’de bitirdi. Iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1992’de Şanlıurfa İlahiyat Fakültesine Hadis Anabilim Dalı’nda Arş. Gör. Olarak atandı.

Hadisleri Bakımından Siyastenâmeler adlı teziyle 1995’te Yüksek Lisansını, Beyhakî’nin Kitâbu’d- De’avâti’l- Kebîr adlı eserinin tahkik ve tahrici çalışmasıyla da doktorasını 1997’de tamamladı.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 1998’de Yrd. Doç. Olarak atanan Veli ATMACA, 05 Ocak 2011 yılında Doçent olup, 08. Mart 2016'da Profesör olarak atandı. Yaklaşık 16 yıl Fırat Üniversitesinde görev yaptıktan sonar 2014 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur İlahiyat Fakültesi'nde göreve başladı.

Çok sayıda lisans üstü tez danışmanlığı, ulusal ve Yurtdışı makale, kongre ve sempozyum tebliği yanında proje danışmanlığı, radio ve televizyon konuşmaları ile fikri ve kültürel dergilerde yazıları yayımlanmıştır.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Tecrid-i Sarih Mukaddimesinin Kaynakları Meselesi (Tedribu'r Ravi Özelinde Bir Mukayese) (2015)
2- Tarih Boyunca İnanç ve Tıp, İnanç Tıp ve Büyünün Ortak Serüveni, rnGerekli Kitap, İstanbul.rn (2011)
3- Kadim Medeniyetlerde Hastalık Algılaması ve Dua Şifa İlişkisi Gerekli rnKitap, İstanbul. (2011)
4- Ebu Bekir el- Beyhaki ve Kitabu’d- De’avâti’l- Kebîri'nin Tahkik ve Tahrici, Elazığ (2009)
5- Hadislerde Rukye Hz. Peygamber ve Sahâbenin Uygulamaları Işığında Şifa Hadisleri, Rağbet Yay., İstanbul, 2010. (2010)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Atmaca, V.; “Tıp”, Fırat Ü. İlahiyat Fak., İlitam, Hadis Dersi I, Elazığ. (2013)
2- Atmaca, V.; “Fezâil”, Fırat Ü. İlahiyat Fak., İlitam, Hadis Dersi I, Elazığ. (2013)
3- Atmaca, V.; “Namaz”, Fırat Ü. İlahiyat Fak., İlitam, Hadis Dersi I, Elazığ. (2013)
4- Atmaca, V.; “İhânet/ Hâinlik”, Hadislerle İslâm, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, ANKARA. (2013)
5- Atmaca, V.; “Dostluk”, Hadislerle İslâm, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, ANKARA. (2013)
6- Atmaca, V.; “Fezâil”, Ankara Ünv. İlahiyat Fak., İlitam, Hadis Dersleri I. (2013)
7- Atmaca, V.; “Tıbb-ı Nebevi (Hadislerde Tıp), Ankara Ünv. İlahiyat Fak., İlitam, Halk İnançları Dersi, Ankara. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Beyhakî’nin Kitâbu’d-De‘avâti’l-Kebîr’i Ve Konulu Hadis Edebiyatı Açısından Önemi (2007)
2- Tecrîd-i Sarîh Mukaddimesi’nin Kaynağı Meselesi I, (Tedrîbu’r- Râvî’den Mukaddime’ye Aynen Alınan Konular) (2009)
3- Hadisleri Bakımından Cevâhiru’l-Ebrâr min Emvâci’l-Bihâr (Yesevî Menâkıbnâmesi) Üzerine Bir İnceleme (2001)
4- Hadisleri Bakımından Siyâsetnâmeler I, (Siyâset ve Siyâsetnâmeler Hakkında Genel Bilgiler) (2000)
5- Hadisleri Bakımından Siyâsetnâmeler II, (Ebu’n-Necîb ve en- Nehcetü’l- Meslûk fi Siyâseti’l-Mülûk’u) (2000)
6- Hadisleri Bakımından Siyasetnameler III, (Ebû’n-Necib’in en- Nehcu’l- Meslûk’unda Yönetenlerle İlgili Rivâyetler) (2004)
7- Hadisleri Bakımından Siyasetnameler IV, (Ebû’n-Necib’in en- Nehcu’l- Meslûk’unda Yönetilenlerle İlgili Rivâyetler) (2003)
8- Hadiste Du’â Edebiyatı’nın Oluşumu Ve Kaynakçası (2007)
9- Tecrîd-i Sarîh Mukaddimesi’nin Kaynağı Meselesi II, Mukaddime’ye Tedrîbu’r- Râvî’den Alınan Pasaj Bilgilerin Tesbiti (2008)
10- Hadis’te İsrailiyât’a Bakış I (1996)
11- Hadis’te İsrailiyât’a Bakış II, Kâ’bu’l-Ahbâr (1997)
12- Hadiste Orijinal Lafzı Tesbit Mümkün Mü “Seriyye Hadisi Örneği (2010)
13- Beyhakî, İlmî Hüviyeti ve Hadis İlimlerinde “Tür Edebiyatı”na Katkısı (2006)
14- Tıbb-ı Nebevî Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi (Bibliyografya Denemesi) (2013)
15- Tıp ve Tıbb-ı Nebevi Hakkında Muasır Çalışmalar (Bibliyografya Denemesi) (2011)
16- Semâvî Dinlerde ve İslâm’da Günah- Hastalık İlişkisi Veya Allah’ın Gazabı (2011)
17- Eski Medeniyetlerde Günah- Hastalık İlişkisi Veya Tanrının Gazabı Meselesirn (2010)
18- Hadisler Çerçevesinde Cahiliyyede Majik Tedavi Geleneği’nin rnKavramsal Boyuturn (2010)
19- Hadislerde Geçen Hastalık Adları (2010)
20- Hadislerde Hastalık ve Sağlık Anlamında Kullanılan Genel Kavramlar (2010)
21- Hadislerde Geçen Şifâlı Yöntemler ve İlaç Adları (2011)
22- Hadisler Çerçevesinde Tıbb-ı Nebevî’nin İnanç Boyutu Üzerine (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Atmaca, V., “Milli Güvenliğimizin Ahlâkî ve Kültürel Temelleri” Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, Elazığ. (2002)
2- Atmaca, V., “İyilik Anlayışının Kültürel ve Ahlaki Temelleri”, 1. Ulusal İyilik Sempozyumu, Elaziğ. (2009)
3- Atmaca, V., "Elmalılı Tefsiri'nde Mevzû' Sayılan Rivâyetler ve Mevzû' Hadis Meselesine Dair Bazı Mülahazalar", Elmalılı Hamdi Yazır Sempozyumu, Akdeniz Ünv. İlahiyat Fak., 2012. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hz. Peygamber’in Câhiliyye Tıbbına Bakışı Ve Modern Tıbba Katkısı, I. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 19- 22 Nisan 2018, İstanbul/ TÜRKİYE. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- İNOCTE 2017, II. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi, 12- 14 Eylül 2017, Bakü/ AZERBAYCAN. MEDENİYETİN MİLLİ SECİYE İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE (Medeniyet Kurmanın Ve Kurumsallaşmanın Milli Kültürle Bağlantısı Üzerine Perspektif Denemesi) (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Atmaca, V., “Anadolu’da Yesevilik (Yesevi Menâkıbnâmesi Özelinde Peygamber Tasavvuru)”, 38. ICANAS, ANKARA. (2007)
2- Atmaca, V., “Timur ve Yıldırım’ın Mektuplarındaki Âyet ve Hadislerin Bağlam Analizi”, 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi (Yıldırım-Timur Bildiri Kitabı), Ankara, 9-12 Ekim (2012), s. 543-562. (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Fırat Ü. İlahiyat Fak. Dergisi Yıl: 21, Sayı: 2. 2016. (2016 Yıl)
2- Fırat Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl: 18, Sayı: 1, 2013. (2013 Yıl)
3- Cumhuriyet Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: XIII/ 2- 2009. (2009 Yıl)
4- Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 24, Ocak- Nisan 2006. (2006 Yıl)
5- Çukurova Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Cild 13, Sayı 2, Temmuz- Aralık 2013. (2013 Yıl)
6- Bingöl Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt: II, Sayı: 3, 2014/ 1. (2014 Yıl)
7- Bingöl Ü. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Yıl: 4, Cilt: 4, Sayı: 7, Bahar 2014. (2014 Yıl)
8- Fırat Ünv. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Dergisi, 10.04. 2008. (2008 Yıl)
9- Marife Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 1, Bahar 2012. (2012 Yıl)
10- Marife Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 2, Yaz 2012. (2012 Yıl)
11- Şırnak Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, 2013. (2013 Yıl)
12- Hikmet Yurdu, e-dergi, Yıl: 6, C: 6, Sayı: 11, Ocak- Haziran, 2013/ 1. (2013 Yıl)
13- Hikmet Yurdu, e-dergi, Yıl: 6, C: 6, Sayı: 12, Temmuz- Aralık, 2013/ 2. (2013 Yıl)
14- Hikmet Yurdu, e-dergi, Yıl: 8, Cild: 8, Sayı: 15, Ocak- Haziran, 2015/ 1. (2015 Yıl)
15- The Journal of Academic Social Science Studies, 05.09.2013. (2013 Yıl)
16- Marife Dini Araştırmalar Dergisi, “Yıl: 16, Sayı: 1, Haziran 2016. (2016 Yıl)
17- e-şarkıyat, İlmi Araştırmalar Dergisi, 9/2, 2017. (2017 Yıl)
18- Fırat Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 1, 2017. (2017 Yıl)
19- Fırat Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 2, 2017. (2017 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Uluslararası Tartışmalı İlmî Toplantı İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe III, Sahabe Ve Dirayet İlimleri, Sakarya, 2017. (2017 Yıl)
2- İnönü Ünv. İlahiyat Fak. Der. 2017, Cilt:8, Sayı:2. (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Dekan Yardımcılığı (Yıl:2014)
2- Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı (Yıl:2016)
3- Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Bşk. Sosyal Bil. Enstitüsü (Yıl:2017)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- F. Ü. İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk. Yardımcılığı (Yıl:1999)
2- F. Ü. İlahiyat Fak. Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:1998)
3- Mehmet Akif Ersoy Ünv. İlahiyat Fak. Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2014)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Fırat Ünv. İlahiyat Fak. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)
2- Fırat Ünv. İlahiyat Fak. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2009)
3- Mehmet Akif Ersoy Ünv. İlahiyat Fak. Fakülte Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)
4- Mehmet Akif Ersoy Ünv. İlahiyat Fak. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yıl:2014)
5- Mehmet Akif Ersoy Ünv. Üniversite Senatosu İlahiyat Fak. Senato Üyeliği (Yıl:2014)
6- Mehmet Akif Ersoy Ünv. İlahiyat Fak. Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü (Yıl:2014)
7- 1- Akademik atama ve yükselme puantaj ayarlaması komisyon üyeliği (Yıl:2015)
8- Birim Akademik Teşvik Komisyonu Üyeliği (Yıl:2016)
9- MAKÜ. Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu üyeliği (Yıl:2016)
10- Birim Akademik Teşvik Komisyonu, 04.01.2017. (Yıl:2017)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Sünnet’in Evrensel Değeri ve Günümüzde İnsan Hakları İhlalleri”, Keban/ Elazığ. (Yıl:2004)
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Hz. Peygamber’in Sünnetinde Gençliğe Verdiği Değer”, Belediye Kültür Salonu, Elazığ. (Yıl:2005)
3- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “İslam’da Kadının Ailedeki Önemi”, Solhan/Bingöl. (Yıl:2005)
4- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Peygamberimiz’in Hadisleri’nde Toplumsal Barış ve Huzur”, Bingöl. (Yıl:2005)
5- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Asrımızda İslam Kültürünün Oluşmasında Yaşanan Yayın ve Zihin Kirliliği”, Keban/ Elazığ. (Yıl:2005)
6- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Peygamber Sevgisi”, Çemişgezek/ Tunceli. (Yıl:2006)
7- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Türk İslâm Geleneğinde Peygamber Sevgisi”, Kuluncak/Malatya. (Yıl:2006)
8- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “İlâhî Dinlerde İnsana Bakış ve İslâm’ın İnsan Haklarına Verdiği Değer”, Karakoçan/ Elazığ. (Yıl:2007)
9- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Milli Şuur ve İslâm”, Kovancılar/ Elazığ. (Yıl:2008)
10- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Şahsiyet Oluşumunda İmanın Rolü (Hz. Peygamber ve Sahabilerden Örnekler)”, Ağın/ Elazığ. (Yıl:2008)
11- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “İslâm’da Ailenin Önemi, Aile Fertleri Arasında Sağlıklı İletişim”, Karakoçan/ Elazığ. (Yıl:2009)
12- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Kur’ân’a Göre Hz. Peygamber”, Arıcak ve Alacakaya/ Elazığ. (Yıl:2010)
13- Hz. Peygamber ve Sünneti’nin Günümüzde Ne Anlam İfade Ettiği, röportaj, El- Aziz Gazetesi. (Yıl:2010)
14- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi”, Tunceli. (Yıl:2011)
15- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi”, Çemişgezek/ Tunceli. (Yıl:2011)
16- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi”, Pertek/ Tunceli. (Yıl:2011)
17- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, "Manevi Değerlerde Kardeş Olmak", Ergani/ Diyarbakır. (Yıl:2012)
18- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “Hz. Peygamber ve İnsan Haysiyeti”, Ağın/ Elazığ. (Yıl:2013)
19- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “İslâmda Emanet Bilinci”, Karamanlı/ Burdur. (Yıl:2015)
20- Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Programı, “İslâmda Emanet Bilinci”, Gölhisar/ Burdur. (Yıl:2015)
21- Diyanet İşleri Başkanlığı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı, “Sosyokültürel Gelişmede Camilerin Fonksiyonu", Baskil/ Elazığ. (Yıl:2003)
22- Diyanet İşleri Başkanlığı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı, “Sosyal ve kültürel kalkınmamızda Camilerin Yeri”, Arapgir/ Malatya. (Yıl:2005)
23- Diyanet İşleri Başkanlığı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı, “Mabet Anlayışına Bakış: Âdem’e Secde Edimesi, Kalp ve Vatanın Mabed Oluşu”, Kuluncak/ Malatya. (Yıl:2005)
24- Diyanet İşleri Başkanlığı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı, “Sosyal ve Kültürel Kurum Olarak Camilerin Fonksiyonu”, Kuluncak ve Hekimhan/ Malatya. (Yıl:2010)
25- Diyanet İşleri Başkanlığı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı, “Camiler ve Gençlik”, Merkez/ Burdur (Yıl:2014)
26- Bingöl FM, “İslam’da Aile ve Çocuk Eğitimi”. (Yıl:2005)
27- TRT Gap Radyo Konuşması, “İslâm’da Doğa ve Çevre Temizliğinin Önemi”. (Yıl:2008)
28- TRT Gap Radyo Konuşması, “İslâm’ın Milli Birlik ve Beraberliğe Verdiği Önem”. (Yıl:2008)
29- TRT Gap Radyo Konuşması, “İslâm’a Göre Hurafe ve Milli Değerler”. (Yıl:2008)
30- Fırat Tv, “Mevlânâ ve Mesnevi’de Hadis Kültürü”. (Yıl:2008)
31- Kanal-e, “Alevilik Bir Din midir Mezhep midir” Açıkoturum. (Yıl:2008)
32- Fırat tv, “Üniversitemizi Tanıyalım Proğramı, İlahiyat Fakültesi Tanıtımı”. (Yıl:2009)
33- Kanal 9, “İslâm’da Zaman ve Mekânın Bereketi”. (Yıl:2009)
34- Fırat Tv. “Şehir Fotoğrafları” Proğramı, “Tarih Boyunca İnanç ve Tıp” hakkında konuşma. (Yıl:2010)
35- Fırat Tv, “Gönülden Gönüle” Programı, “Hz. Peygamber’e Mahsus Özellikler”. (Yıl:2010)
36- Kanal e, “Nereden Başlasak” Programı, “Kur’ân ve Hz. Peygamber”. (Yıl:2010)
37- Kanal 9, “Kur’ân ve Sünnet”. (Yıl:2010)
38- Kanal-e, “Şehir Fotoğrafları” Programı, “Kültürel kirlilik ve arınma, Tıp Tarihi Hakkında”. (Yıl:2011)
39- Kanal 23, “Hac Yolculuğu”. (Yıl:2011)
40- FıratTV, Gönülden Gönüle, "Veda Hutbesinin Mahiyeti ve Önemi"I (Yıl:2011)
41- Fırat Tv., “Dua ve Kapsamı”. (Yıl:2010)
42- Fırat Tv., “Sünnetin Kültürel Değişimdeki Rolü, Bireyselleştirme”. (Yıl:2011)
43- Fırat Tv., “Sünnetin Kültürel Değişimdeki Rolü, Sosyalleşme ve Kurumsallaşma I”. (Yıl:2011)
44- Fırat Tv., “Sünnetin Kültürel Değişimdeki Rolü, Sosyalleşme ve Kurumsallaşma II”. (Yıl:2011)
45- Fırat TV, Gönülden Gönüle, "Veda Hutbesinin Mahiyeti ve Güncel Değeri III”. (Yıl:2011)
46- Kanal-e, "İslâm'da Şiddet Karşıtlığı", N. Tuğlu ile birlikte. (Yıl:2012)
47- TRT Diyanet, Sahur Programı, “Alternatif Tıp ve Tıbb-ı Nebevî”. (Yıl:2014)
48- Fırat Üniversitesi Bahaeddin Ögel Konf. Salonu, “Hz. Muhammed ve Evransel Kurtuluş Paneli”, Tebliğ konusu: “İslam’a Göre Evransel Kurtuluşun Ahlaki Boyutu”, Elazığ. (Yıl:2005)
49- Fırat Üniversitesi Kutlu Doğum Haftası Kutlama Programı, Atatürk Kültür Merkezi, “Hz. Peygamber’de İnsan Sevgisi”, Elazığ. (Yıl:2007)
50- Diyanet İşleri Başkanlığı Finike Müftülüğü, 19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlaması, “Fetih ve Gençlik”, Finike/ Antalya. (Yıl:2007)
51- Diyanet İşleri Başkanlığı Kumluca Müftülüğü, 19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlaması, “Fetih ve Gençlik”, Kumluca/ Antalya. (Yıl:2007)
52- Türk Eğitim-Sen, Çanakkale Şehidlerini Anma Proğramı, “Türk Ordusunun Harp Ahlâkı”, Kumluca/ Antalya. (Yıl:2010)
53- Diyanet İşleri Başkanlığı Karakoçan Müftülüğü, “18 Mart Çanakkale Şehidlerini Anma Proğramı, “Türk Askerinde Harp Etiği ve Milli Birlik Şuuru”, Karakoçan/ Elazığ. (Yıl:2011)
54- Fırat Üniversitesi Hoca Ahmed Yesevî Öğrenci Kulübü, Ahmed Yesevî Hocam Pîr- Türkistân ve Acem”, Dîvân-ı Hikmet’te Âyet ve Hadis Kültürü”, Elazığ. (Yıl:2011)
55- Diyanet İşleri Başkanlığı Harput Eğitim Merkezi, Hadis Dersleri, “Hazırlayıcı Eğitim Kursu” Harput Eğitim Merkezi, Elazığ, Nisan- Mayıs Dönemi. (Yıl:2005)
56- Diyanet İşleri Başkanlığı Harput Eğitim Merkezi, Hadis Dersleri, “Hazırlayıcı Eğitim Kursu” Harput Eğitim Merkezi, Elazığ, Kasım- Aralık Dönemi. (Yıl:2005)
57- Diyanet İşleri Başkanlığı Harput Eğitim Merkezi, Hadis Dersleri, “Hazırlayıcı Eğitim Kursu” Harput Eğitim Merkezi, Elazığ, Eylül- Ekim Dönemi. (Yıl:2011)
58- Diyanet İşleri Başkanlığı Harput Eğitim Merkezi, Hadis Dersleri, “Hazırlayıcı Eğitim Kursu” Harput Eğitim Merkezi, Elazığ, Ocak- Şubat Dönemi. (Yıl:2012)
59- Özel Harput Okulları, Fırat Ünv. Atatürk Kültür Merkezi, “Peygamberimiz’in İlim ve Eğitime Verdiği Önem”. (Yıl:2005)
60- Genç MÜSİAD, “Hz. Peygamber’in Sünnetinde Gençliğe Verdiği Değer”, Belediye Kültür Salonu, Merkez/ Elazığ. (Yıl:2005)
61- Türk Ocakları Elazığ Şubesi, “Türk Kültürü ve Hadisler”, Elazığ. (Yıl:2005)
62- Özel Harput Okulları, Kutlu Doğum Haftası, “Hz. Peygamber’de İnsan Sevgisi”, Fırat Ünv. Atatürk Kültür Merkezi, Merkez/ Elazığ. (Yıl:2007)
63- Türk Ocakları Elazığ Şubesi, “Anadolu’da İslâmiyet ve Peygamber Sevgisi”, Elazığ. (Yıl:2007)
64- Gaziantep Türk Ocakları, “Türklerde Peygamber Sevgisi”, Merkez/ Gaziantep. (Yıl:2007)
65- Türk Ocakları Elazığ Şubesi, “Tıp ve İnancın Ortak Serüveni II, Tıbb-ı Nebevi'nin İnanç ve Kültür Boyutu”, Merkez/ Elazığ. (Yıl:2010)
66- Türk Eğitim Sen Elazığ Şb., “Hadis ve sünnetin Günümüze Geliş Şekli”, Merkez/ Elazığ. (Yıl:2011)
67- Türk Ocakları Elazığ Şubesi, "Dini Anlamada Sünnetin Önemi", Merkez/ Elazığ. (Yıl:2011)
68- Genç MÜSİAD, "Manevi Değerlerde Kardeş Olmak", Merkez/ Elazığ. (Yıl:2012)
69- Türk Ocakları Gaziantep Şubesi, "Hz. Muhammed'in Üstünlüğü Meselesi", Merkez/ Gaziantep. (Yıl:2013)
70- Türk Ocakları Elazığ Şubesi, "Hz. Peygamber ve Ahlâkî Tekâmül", Merkez/ Elazığ. (Yıl:2013)
71- Fırat TV, Gönülden Gönüle, "Veda Hutbesinin Mahiyeti ve Önemi II". (Yıl:2011)
72- Kredi ve Yurtlar Kurumu, “Hoca Ahmet Yesevi ve Hadis Sünnet Anlayışı”, Burdur, 24.03. 2016. (Yıl:2016)
73- Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (MDR), “Modern Psikolojik Tedaviler Açısından Tıbb-ı Nebevi” adlı konferans, Balıkesir, 29. 04. 2016. (Yıl:2016)
74- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Belediyesi “Ruh ve Beden Sağlığı Açısından Tıbb-ı Nebevi” adlı konferans, Balıkesir, 29. 04. 2016. (Yıl:2016)
75- Burdur Valiliği İl Halk Kütüphanesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin işbirliğiyle icra edilen “Ahmed Yesevi’nin Vefatının 850. Yıldönümü ve Fuad Köprülü’nün vefatının 50. Yıldönümü” münasebetiyle düzenlenen panelde Oturum Başkanlığı ve Konuşmacı olarak, Burdur, 24.05.2016. (Yıl:2016)
76- Bucak Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası Programı, 20.04.2017. (Yıl:2017)
77- Karamanlı Hakan Sevim Fen Lisesi Müdürlüğü, Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak konulu programda “Kudüs’ün Tarihi ve Güncel Önemi” adlı konuşma, 06.04.2018. (Yıl:2018)
78- Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak konulu programda “ Kudüs’ün Dini Değeri” adlı konuşma, 17.05.2018. (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Veysel OZDEMIR, Hz.lbrahim İle ilgili Rivayetler. (2002)
2- Resul ÇEBI, Hadisleri Bakımından Fütüvvetnâmeler ve Muhammed B. Hüseyin Er-Radavî'nin Fütüvvetnâme-i Kebîr'nin Hadislerinin Tahrici ve Tahlili. (2002)
3- Ümran DENİZ, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yayınladığı Hutbelerdeki Hadislerin Tahrici ve Tahlili (1995-2000 Yılları Arası). (2002)
4- Ekrem YÜCEL, Kutsal Metinlerde ve Rivayetlerde Hz. Süleyman. (2003)
5- Kürşat YAGBASAN, Hz. İsa İle İlgili Rivayetlerin Tesbiti ve Değerlendirilmesi. (2003)
6- Nurullah AGITOGLU, Hz. Âdem İle İlgili Rivayetlerin Tesbiti ve Değerlendirilmesi. (2005)
7- M. Sait UZUNDAG, Hz. Zekeriyya ve Yahya İle İlgili Rivayetler. (2005)
8- Harun ER, Fetihnamelerdeki Hadislerin Tesbiti ve Tenkidi. (2007)
9- Sinan ERDİM, Ad ve Semüd Kavimlerinin Helak Oluşu İle İlgili Rivayetlerin Tespiti ve Tahrici. (2007)
10- Öznur ŞENBAY, Hadislere Göre İnanç Hürriyetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle Mukayesesi. (2009)
11- Nesibe KAZAK, Huzeyfe bin Yeman ve Peygamber Efendimizden Öğrendiği Özel Bilgilerle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi. (2009)
12- İbrahim SAYLAN, Yusuf Şükrü Harpûtî ve Eserlerinin Hadis Açısından Değeri. (2008)
13- Adem BEBEK, Hadislerde Îmân Konusuna Şârihlerin Yaklaşımı (Kütüb-i Sitte Özelinde). (2015)
14- İbrahim YAVUZ, Şarihlerin Bakış Açısıyla Hadislerde İlim (Kütüb-i Sitte Özelinde). (2015)
15- Abdullah Oğuz SEKİ, Hz. Peygamber'in Hadislerinde Çevre Bilinci. (2010)
16- Ayşe DUMANLI, Şia’ya Göre Rukye Rivayetleri ve Ehl-i Sünnet Rivâyetleriyle Mukayesesi (Kitabu Tıbbi Ehl-i Beyti’n-Nebi Özelinde). (2012)
17- Sedat ARSLAN, Hz. Musa İle İlgili Rivayetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi. (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- ERKAYA, Musa, İbn Mâce’nin Sunen'inin Kaynakları, Fırat Ünv. Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) (2004)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- 7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 10.05.2018 (2018)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Maturidî Araştırmaları Çalıştayı, Selçuk Ünv., 03-04 Şubat 2018, Konya. (2018)
2- Din Dili Çalıştayı, Belıkesir Ünv., 05-06 Mayıs 2018, Ayvalık/ Balıkesir. (2018)
Ulusal jüri üyeliği
1- Şırnak Ünv. İlahiyat Fak. Dekanlığı, 23.11.2012 tarih ve 105.05/999 sayılı yazısıyla Dr. Mehmet Sait UZUNDAĞ’ın Yardımcı Doçent kadrosuna atanması (2012)
2- Şırnak Ünv. İlahiyat Fak. Dekanlığı, 25.01.2013 tarih ve 201.99-166 sayılı yazısıyla Dr. Nurullah AGİTOĞLU’nun Yardımcı Doçent kadrosuna atanması (2013)
3- Fırat Ünv. İlahiyat Fak. Dekanlığı, 24.10.2013 tarih ve 10216 sayılı yazısıyla Dr. Murat GÖKALP’in Yardımcı Doçent kadrosuna atanması. (2013)
4- İnönü Ünv. İlahiyat Fak. 07.01.2015 tarih ve 200.07 sayılı yazısıyla Dr. Veysel ÖZDEMİR’in Yardımcı Doçent kadrosuna atanması. (2015)
5- Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 15.03.2007 tarih ve 3158 sayılı yazısıyla Recep ASLAN’ın Doktora Tez savunması. (2007)
6- Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 11.01.2010 tarih ve 00471 sayılı yazısıyla Kudrat ARTİKBAEV’in Doktora Tez savunması. (2010)
7- Atatürk Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29.11.2012 tarih ve 71/7031 sayılı yazısıyla Nurullah AGİTOĞLU’nun Doktora Tez savunması. (2012)
8- Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 06.07.2012 tarih ve 11337 sayılı yazısıyla Ekrem YÜCEL’in Doktora Tez savunması. (2012)
9- Süleyman Demirel Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 08.07.2015 tarih ve 05/2091 sayılı yazısıyla Garip AYDIN’ın Doktora Tez savunması. (2015)
10- Harran Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 25.01.2002 tarih ve 00/204.31-035 sayılı yazısıyla Mehmet Emin ÇİFTÇİ’nin Yüksek Lisans Tez savunması. (2002)
11- Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 09.09.2013 tarih ve 00/743 sayılı yazısıyla Sedat ARSLAN’ın Yüksek Lisans Tez savunması. (2013)
12- Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29.05.2015 tarih ve 00/112 sayılı yazısıyla Adem BEBEK’in Yüksek Lisans Tez savunması. (2015)
13- Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 10.06.2013 tarih ve 00/530 sayılı yazısıyla Emine ERDOĞAN’ın Yüksek Lisans Tez savunması. (2013)
14- Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29.05.2015 tarih ve 00/113 sayılı yazısıyla Adem Bebek'in Yüksek Lisans Tez savunması. (2015)
15- Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29.05.2015 tarih ve 00/111 sayılı yazısıyla Hüseyin BAĞATARHAN’ın Yüksek Lisans Tez savunması. (2015)
16- Süleyman Demirel Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 26.06.2015 tarih ve 05/1910 sayılı yazısıyla Ümmü ER’in Yüksek Lisans Tez savunması. (2015)
17- Fırat Ünv. Sosyal Bil. Enstitüsü, İbrahim Yavuz’un Yüksek Lisans Tez Savunması. (2015)
18- Ankara Ünv. Sos. Bil. Enstitüsü, Mehmet Ali Çalgan’ın Doktora Tez Savunması. (2015)
19- Süleyman Demirel Ünv. Sosyal Bil. Enst. İsmail Feyyaz Vanlıoğlu’nun Yüksek Lisans Tez Savunması. (2015)
20- Shirin Zholdoshbek KYZY’nın Doktora Tez Önerisi Sınavı jürisi, 25.03.2016, S.D.Ü. Sosyal Bil. Enst. ISPARTA. (2016)
21- Mehmet Ali ÇALĞAN’ın Adıyaman Ünv. İlahiyat Fakültesine Yrd. Doç. Atama jürisi, 28.03.2016. (2016)
22- Mehmet YÜKSEL, Doktora Yeterlik Jürisi, 17. 05. 2016, S.D.Ü. Sosyal Bil. Enst. ISPARTA. (2016)
23- İsa ÖZTÜRK, Yüksek Lis. Tez savunması, 10.06.2016, S.D.Ü. Sosyal Bil. Enst. ISPARTA. (2016)
24- Halil ŞİRİN, Yüksek Lis. Tez savunması, 29.07.2016, S.D.Ü. Sosyal Bil. Enst. ISPARTA. (2016)
25- Dafina MUSALLAJ, Yüksek Lis. Tez savunması, 05.08.2016, S.D.Ü. Sosyal Bil. Enst. ISPARTA. (2016)
26- Abdulmanim SOWAN, Doktora Yeterlik İmtihanı, 18.11.2016, S.D.Ü. Sosyal Bil. Enst. ISPARTA. (2016)
27- Ali Mohamed ALBASHEER’in Yüksek Lisans Tez Savunması, S.D.Ü. Sos. Bil. Enst., 14.04.2017. (2017)
28- Zeki KESKİN’in Yrd. Doç.lik Atanma Bilimsel Jüri Üyeliği, MAKÜ., 21.04.2017. (2017)
29- Hakan TAHTACI, Yük. Lis. Tez savunması Jüri Üyeliği, S.D.Ü., Sos. Bil. Enst., 26. 05. 2017. (2017)
30- Veli ABA, KSÜ. Yrd. Doç.lik Atanma Bilimsel Jüri Üyeliği, K.S.Ü., 31. 05. 2017. (2017)
31- Zeynep Canan KOÇAK, Doktora tez savunması, D.E.Ü., Sos. Bil. Enst., 20. 06. 2017. (2017)
32- Ekrem YÜCEL, Yrd. Doç.lik Atanma Bilimsel Jüri Üyeliği, F. Ü., 21.08.2017. (2017)
33- İbrahim KUTLUAY, Prof.lük Atanma Bilimsel Jüri Üyeliği, 07.10.2017. (2017)
34- Musa ERKAYA, Yrd. Doç.lik Atanma Bilimsel Jüri Üyeliği, Selçuk Ünv., 17. 11. 2017. (2017)
35- Yunus Emre ACAROĞLU, Yük. Lis. Tez Savunması, S.D.Ü. Sos. Bil. Enst., 19.12.2017. (2017)
36- Emine ERDOĞAN, Doktora Tez Savunması, Fırat Ünv. Sos. Bil. Enst., 22.12.2017. (2017)
37- Dr. Hüseyin AKYÜZ'ün Doçentlik Bilim Jüriliği, Mart 2016 Dönemi. (2017)
38- Mustafa Gökmen, Yüksek Lis. Tez Sınav Danışman Jürisi, Fırat Ünv., 09.01.2018. (2018)
39- Ömer Osman ARIK'ın Doktora Yeterlik Sınav, Akdeniz Ünv. Sos. Bil. Enst., 19. 01. 2018. (2018)
40- Dr. M. Said UZUNDAĞ’ın Yrd. Doç.lik ataması, Adıyaman Ünv. İlahiyat Fak., 17.01.2018. (2018)
41- Yasir Amer İbrahim ALOTHMAN’ın Doktora Yeterlik, SDÜ., Sos. Bil. Enst., 13. 04. 2018. (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

2017-2018 Öğretim Yılı MAKÜ. Bahar İlahiyat I/ A, B, C, Hadis I dersi. Güz Yarıyılı: Hadis III, 3/ A,B,C,D,E,F. Hadiste Rivayet ve Dirayet İlimleri, 3/ A,B,C,D,E,F. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017- 2018
İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Mehmet Akif Ersoy Ünv. İlahiyat Fak. 2015- 2016 Güz Dönemi, Hadis Tarihi ve Usulü. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015- 2016
İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Mehmet Akif Ersoy Ünv. Eğitim Fak. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği, 2104- 2015 Güz Dönemi, Lisans, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014- 2015
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Fırat Ünv. İlahiyat Fak., 2013- 2014 Güz Dönemi Lisans, İLH135, Hadis Tarihi ve Usulü. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013- 2014
İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Fırat Ünv. İlahiyat Fak., 2013- 2014 Güz Dönemi Lisans, İLH343, Hadis Tenkidi. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013- 2014
İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Fırat Ünv. İlahiyat Fak., 2013- 2014 Güz Dönemi Lisans, İLTAM-409, Hadis Metinleri I. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013- 2014
İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Fırat Ünv. İlahiyat Fak. 2013- 2014 Bahar Dönemi Lisans, İLH-110, Hadis. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013- 2014
İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Fırat Ünv. İlahiyat Fak., 2012- 2013 Güz Dönemi Lisans, İLH-343-Hadis Tenkidi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012- 2013
İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Fırat Ünv. İlahiyat Fak., 2012- 2013 Güz Dönemi Lisans, İLH-135, Hadis Tarihi ve Usulü. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012- 2013
İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Fırat Ünv. İlahiyat Fak., 2012- 2013 Güz Dönemi Lisans, İLTAM-409, Hadis Metinleri I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012- 2013
İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Fırat Ünv. İlahiyat Fak., 2012- 2013 Bahar Dönemi Lisans, İLTAM-404, Hadis Metinleri II. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012- 2013
İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi

Lisanüstü

Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enst., 2013- 2014 Güz Dönemi Yüksek Lisans, TİB3-517 Hadis İlimleri I. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013- 2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bil.
Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enst., 2013- 2014 Bahar Dönemi Yüksek Lisans, TİB.3-514, Hadiste Temel Kaynaklar II. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013- 2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bil.
Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enst. 2013- 2014 Bahar Dönemi Yüksek Lisans, TİB3-518 Hadis İlimleri II. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013- 2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bil.
Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enst., 2013- 2014 Güz Dönemi, Doktora, TİB-619, Tarihten Günümüze Hadis ve Sünnet Anlayışı I. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013- 2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bil.
Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enst. 2013- 2014 Bahar Dönemi Doktora, TİB. 620, Tarihten Gün. Hadis ve Sünnet Anl. II. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013- 2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bil.
Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enst., 2012- 2013, Güz Dönemi Yüksek Lisans, TİB.3-517, Hadis İlimleri I. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012- 2013
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bil.
Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enst., 2012- 2013, Bahar Dönemi Yüksek Lisans, TİB.3-514, Hadiste Temel Kaynaklar II. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012- 2013
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bil.
Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enst., 2012- 2013, Bahar Dönemi Yüksek Lisans, TİB.3-502, Klasik Hadis Metodolojisi II. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012- 2013
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bil.
Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enst., 2012- 2013, Bahar Dönemi Yüksek Lisans, TİB.3-512, Hadis Edebiyatı II. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012- 2013
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bil.
Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enst., 2012- 2013, Güz Dönemi Yüksek Lisans, TİB.3-505, Klasik Hadis Metinleri I. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012- 2013
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bil.
Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enst., 2012- 2013, Güz Dönemi Yüksek Lisans, TİB.3-511, Hadis Edebiyatı I. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012- 2013
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bil.

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2952
Email vatmaca(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.