Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : 0 Rh +
 • Birimi : Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Gazi İlkokulu (1983)
 • Orta Okul : Aksu Öğretmen Okulu (1986)
 • Lise : Cumhuriyet Lisesi (1989)
 • Lisans : Çukurova Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu
 • Lisans Bölüm : Turizm (1996)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İktisat (2004)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İktisat
 • (2015)
ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı                             :  Utku ONGUN

Doğum Yeri ve Tarihi           : Yeşilova/BURDUR  02/06/1972                                                25/11/2015

 EĞİTİM ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR

Öğrenim Durumu

Okulun Adı

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

İlkokul

Hürriyet İlkokulu

     1979       

     1983

Ortaokul

Aksu Öğretmen Okulu

     1984

     1986

Lise

Cumhuriyet Lisesi

     1987

     1989

Yükseköğretim    

Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

     1989

     1996

 

 

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ DURUMU

Yüksek Lisans Eğitim Yılları

      2001

      2004

Yükseköğretim Kurumu

Süleyman Demirel Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim ve Bilim Dalı

İktisat Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tez Başlığı

Krizlerin Antalya Turizmine Etkisi

 

 

DOKTORA / İHTİSAS / SANATTA YETERLİK EĞİTİM DURUMU

 1. Doktora/İhts./Sant.Yeterlilik Eğitimi Aldığı Yıllar

      08/09/2008

       23/06/2015

Yükseköğretim Kurumu

Süleyman Demirel Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim ve Bilim Dalı

İktisat Anabilim Dalı

Doktora İhts.Tez Başlığı

Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Şirince Örneği

 

 

İLGİ ALANLARI

Turizm Ekonomisi, Kırsal Turizm, Ekonomi, Alternatif Turizm Türleri, Bölgesel ve Kırsal Kalkınma

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Albeni, Mesut ve Ongun, Utku, (2005), "Antalya Turizminin Türk Turizmi İçerisindeki Yeri ve Krizlerin Antalya Turizmi Üzerindeki Etkileri", SDÜ, İİBF Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, ss: 93-112. (2005)
2- Ongun, Utku ve Türkoğlu, Musa, (2016), Isparta İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teorik Bir Çalışma, Karabük Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 6, Cilt: 1, 145-161 (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ongun, Utku ve Gövdere, Bekir, (2014),"Bölgesel Kalkınmada Kırsal Turizmin Etkisi: Ağlasun Yeşilbaşköy Örneği", International Journal of Social and Economics Science 4 (2), ss: 51-57. (2014)
2- Ongun, Utku, Gövdere, Bekir ve Durgun Kaygısız Ayşe, (2015), "Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Sorunları ve Çözüm Önerileri", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 12, ss: 99-116. (2015)
3- Ongun, Utku ve Gövdere, Bekir, (2015), Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Şirince Örneği, International Journal of Social and Economic Sciences 5 (2): 46-55, (2015)
4- Ongun, Utku, Gövdere, Bekir ve Durgun, Kaygısız, Ayşe, (2015), Isparta İli Kırsal Alanlarında Yapılabilecek Kırsal Turizm Türlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi, International Journal of Social and Economic Sciences, 5 (1), 122-131, (2015)
5- Durgun Kaygısız, Ayşe, Ongun, Utku ve Gövdere, Bekir, (2016), Burdur İli Turizm Stratejisinin Belirlenmesi ve SWOT-AHP Uygulaması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 11, Sayı:1,Nisan, Eskişehir, ss:157-186. (2016)
6- Ongun Utku, Gövdere Bekir ve Çiçek Uğur, (2016), "Yeşilova'nın Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 7, Sayı. 16, ss: 75-88. (2016)
7- Utku ONGUN Bekir GÖVDERE Tuncay ÇELİK (2016), "TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KIRSAL TURİZME BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 17, Aralık ss:406-423. (2016)
8- Çelik, Tuncay-Gövdere, Bekir ve Ongun, Utku (2016), "Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Yapısal Dönüşümün İzleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ciep Özel Sayısı, Isparta, ss: 845-857. (2016)
9- 0ngun, Utku. Sop, Adem Serhat. Yeşiltaş, Murat. ve Ekiztepe Akıncı, Burcak. (2017). "ALTERNATİF BİR EKOTURİZM MERKEZİNİN İNCELENMESİ: LİSİNİA DOĞA ÖRNEĞİ", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 16. ss: (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Durgun Kaygısız, Ayşe, Ongun, Utku ve Gövdere, Bekir, Burdur İli Turizm Potansiyeli ve Swot Analizi, 1. Teke Yöresi Sempozyumu, Cilt: I, 4-6 Mart 2015, ss. 353-366, Burdur (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ongun, Utku ve Gövdere, Bekir, Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Şirince Uygulaması, 4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Afyon 8-11 Ekim, 2015 (2015)
2- Ongun Utku, Gövdere Bekir ve Durgun Kaygısız Ayşe., Isparta İli Kırsal Alanlarında Yapılabilecek Kırsal Turizm Türlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi, 4.Kırsal Turizm Kongresi, Afyon, 8-11 Ekim 2015 (2015)
3- Utku Ongun, Serhat Adem Sop, Murat Yeşiltaş, Burçak Akıncı Ekiztepe, (2016), Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Ve Potansiyel Turizm Değeri Olarak Eko Turizm Örneği: Lisinia, 18-22 Mayıs 2016, 5. Uluslararası Kırsal Kongresi, Marmaris/Muğla (2016)
4- Utku Ongun, Bekir Gövdere, Uğur Çiçek, (2016), Yeşilova‟nın Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Swot Analizi, 18-22 Mayıs 2016, 5. Uluslararası Kırsal Kongresi, Marmaris/Muğla (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Ongun Utku ve Gövdere Bekir. Bölgesel Kalkınmada Kırsal Turizmin Etkisi: Ağlasun Yeşilbaşköy Örneği, 3. Kırsal Turizm Sempozyumu. Antalya, 2014, Poster Sunumu. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kilinç, O. Kilinç, U. ve Ongun, U. (2017), "Burdur İli’nin Gastronomik Çekicilikleri: Burdur Mutfağı’ndan Örnekler", VI. ULUSAL II. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Gaziantep, 14-15 Nisan 2017. SS: 87-106. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ongun, Utku, Gövdere, Bekir ve Çelik, Tuncay, "Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma", Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Vision, 28-30 September 2016, Bakü- Azerbaycan. (2016)
2- Çelik, Tuncay, Gövdere, Bekir ve Ongun Utku., "Dezenfasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Yapısal Dönüşümün İzleri", Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Reginal Visions, 28-30 Septemper 2016, Bakü-Azerbaycan. (2016)
3- Ongun, U, Gövdere, B. Kilinç, U. ve Yeşiltaş, M. (2017), "Sürdürülebilir Kırsal Turizmle Bütünleşen Eğirdir İlçesinin Sakin Şehir (Cittaslow) Kapsamında Kırsal Kalkınmaya Etkisi", 6.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve First International Rural Tourism and Development Congress, 04-06 Mayıs 2017, Bursa. (2017)
4- Ongun, U. Sarıca, Ö. Çiçek, U. ve Kilinç, O. (2017), Kırsal Turizmin Kırsal Halka Katkıları: Lisinia Doğa ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi Örneği, 6.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve First International Rural Tourism and Development Congress, 04-06 Mayıs 2017, Bursa. (2017)
5- Ongun, U. Gövdere, B. ve Çiçek, U. (2017). "Kırsal Alanlarda Kurulan Meslek Yüksekokulların Sorunları ve Çözüm Önerileri", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs Alanya. (2017)
6- Ongun, U. (2017). "DEĞİŞEN TURİSTİK EĞİLİMLERE BİR CEVAP: KIRSAL TURİZM VE TÜRKİYE UYGULAMALARI ", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs Alanya. (2017)
7- Utku ONGUN, Uğur ÇİÇEK ve Yusuf ÇUHADAR (2017), "Turizm Öğrencilerinin Kırsal Turizm Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar", 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Nisan, Burdur. (2017)
8- Utku ONGUN, Hamza KANDEMİR ve Yusuf ÇUHADAR. (2017). "Burdur İlinin Rekreasyonel Faaliyet Olanaklarının Değerlendirilmesi", 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Sempozyumu, 21-23 Nisan, Burdur. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Krizlerin Antalya Turizmine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2004. (2004)
Doktora Tezi
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Şirince Örneği, Isparta 2015. (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Turizm Akademik Dergisi-Sayı 2, Cilt: 1, Bahar (2015 Yıl)
2- Turizm Akademik Dergisi-Sayı 1, Cilt:3, Bahar (2016 Yıl)
3- Turizm Akademik Dergisi Sayı 1, Cilt:4, Bahar (2017 Yıl)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi,, Cilt:22, Sayı: 1 (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- MÜDÜR YARDIMCILIĞI (Yıl:2012)
2- MÜDÜR YARDIMCILIĞI (Yıl:2013)
3- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2012)
4- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2013)
5- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2014)
6- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2015)
7- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2016)
8- BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email utkuongun(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
20 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.