Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1982
  • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İnsan Hakları, Demokrasi, Avrupa Birliği, Kamu Denetçiliği.

Siyasal Kültür

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- KAYGISIZ, Ü. (2017) Siyasal Kültür ve Avrupa Birliği, Edt. Cem Ergun, Süleyman Öğrekçi, Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları, Gece Kitaplığı, Ankara. (2017)
2- KAYGISIZ, Ü. (2018) Bağımsız idari Otoriteler, Mahalli İdare Birlikleri, Yeni Kamu Yönetimi (Edt.) Yasemin Mamur Işıkçı, Esmeray Alacadağlı, Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, Astana Yayınları, Ankara. (2018)
3- Kaygısız, Ü., Akar, F. (2018) Kentsel Siyasette Katılımcı Yönetişim Düzenlemelerini Anlama: Vatandaş Diyaloglarının Siyasete Etkileri, Editörler, Mehmet MECEK,Bekir PARLAK, Emin ATASOY, Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Nobel Yayınevi, Ankara (2018)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- KAYGISIZ, Ü. (2017) Gelişme, Demokrasi ve İnsan Hakları Bağlamında Turizm ve Siyaset, Edt. Gürkan KALKAN, Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar, Lap.Lambert Academic Publishing. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- METİN, Y., KAYGISIZ, Ü., (2011) Avrupa Birliğinde Temel Hakların Korunması ve Lizbon Antlaşmasının Getirdiği Yenilikler, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1.2011 (2011)
2- KAYGISIZ, Ü., (2012) Avrupa Birliği'nde Son Dönem Demokratikleşme Çabaları: Lizbon Antlaşması'nın Demokratikleşmeye Katkısı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, The Journal of Visionary, Y.2012, C.3, S.6. s.93-108. (2012)
3- KAYGISIZ, Ü. (2017) Dünya Siyasetinde Algı, Trend ve Dönüşüm, The Journal of International Social Research, Cilt 10, Sayı:48, ss.191-199. (2017)
4- KAYGISIZ, Ü., ÜNAL SAKALLI, E., (2016) “Avrupalılık” Kimliğinin Derinleşme Sürecinde AB Şüpheciliği Paradoksu, The Journal of International Social Research, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 42 Volume: 9 Issue: 42 Şubat 2016 February, 701-709. (2016)
5- KAYGISIZ, Ü., (2016), Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması, Mehmet Akif Ersoy Uni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016-Eylül, s.20-37. (2016)
6- KAYGISIZ, Ü., BULGAN, G.,İnsan Hakları Çerçevesinde Engellilerin Seyahat Hakkı Ve Avrupa Birliği‘ndeki Yasal Düzenlemeler, AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, Sayı: 49 Mayıs – Haziran 2015 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi (2015)
7- BULGAN, G. ve KAYGISIZ, Ü. (2015), Sosyal Avrupa Modeli Çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki Engelli Turizmine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Türkiye’deki Yasal Düzenlemelerle Karşılaştırılması, International Journal of Human Sciences (IJHS) / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, SAYI:12,S.360-384 (2015)
8- KAYGISIZ, Ü., (2015)Düşünce Özgürlüğüne Verilen Önem Açısından Hukuk Sistemlerine Kavramsal Bir Yaklaşım, AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 52 Kasım – Aralık 2015 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 99-110. (2015)
9- KAYGISIZ, Ü., ÖZALTIN, O., (2014)"Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında İnsan Hakları Ve Azınlıkların Korunması Hakkındaki Beklentiler (1998-2012)" Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.1, s.275-284. (2014)
10- KAYGISIZ,Ü., DİNÇ,M., (2011)Küresel Şirketlerde Yeni Bir Yetkinlik Alanı Olarak İşletme Diplomasisi Yönetimi: Shell, Mampf Foods ve Coca-Cola Vakaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2011/2, Sayı:14. (2011)
11- KAYGISIZ, Ü., AYDIN, S.Z. (2017) Yönetişimde Yeni Bir Ufuk Olarak Akıllı Kentler, Mehmet Akif Ersoy Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 18, ss. 56-81. (2017)
12- DİNÇ,M., KAYGISIZ, Ü., Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi İle Bağdaştırılması: Nortel Vakası Analizi İle İşlevselcilik Teorisinin Çok Uluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Yıl: 7 Sayı:12 2015 Haziran, 14-33. (2015)
13- KAYGISIZ, Ü. (2016). YÜKSEKÖĞRETİMDE KAMPUS OMBUDSMANLIĞI, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016, SS. 1917-1926. (2016)
14- KAYGISIZ Ü., DURAN Y., (2016) POPÜLER KÜLTÜR SÜPER KAHRAMANI BATMAN: SİSTEM KARŞITI MI?ADALET SAĞLAYICI MI?, AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 55 Mayıs - Haziran 2016 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, SS.371-383.rn (2016)
15- KAYGISIZ, Ü., SARI, S., (2015) Social media use of municipalities: An investigation Burdur Municipality and Burdur Municipal District, / International Journal of Social Sciences and Education Research, Volume 1, Issue 2, Pages 309 - 317 (2015)
16- KAYGISIZ, Ü., HATIRLI Y. (2014) BÜROLARDA ÇALIŞMA ORTAMI VE YERLEŞME DÜZENİNİN ERGONOMİK TASARIM ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENMESİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ: TAYLORİST BİR BAKIŞ AÇISI, Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), Cilt 4, Sayı 3, 257-263. (2014)
17- KAYGISIZ Ü. (2017) BİRİNCİ KUŞAK İNSAN HAKLARINDAN SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNE TÜRKİYE’DE ENGELLİLER AÇISINDAN BAKIŞ, Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 51-59. (2017)
18- AKTEL, M. ve KAYGISIZ, Ü. (2018) Türkiye'de Göç Yönetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C.23, S.2, s.579-604. (2018)
19- KAYGISIZ, Ü. (2018) Üniversitelerde Uyuşmazlık Çözümü Aracı Olarak Kampus Ombudsmanlığı: Öğrencilerin Algılarını Ölçmeye Yönelik Bir Analiz, Ombudsman Akademik Dergisi, Yıl 2018, Cilt , Sayı 8, Sayfalar 125 - 140. (2018)
20- Kaygısız, Ü. (2018) Daha Demokratik Bir Yönetimin İnşasında Açık Hükümet Uygulamasının Kullanılması: İsveç Örneği, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 6(6) 769–778 770 (2018)
21- KIYICI, G.Ö. ve KAYGISIZ, Ü. (2018) AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GERİ KABUL ANLAŞMALARININ AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKALARI VE İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt.10 Sayı. 25 2018 (s.467-484) (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- KAYGISIZ, Ü., HATIRLI, Y., "Bürolarda Çalışma Ortamı ve Yerleşme Düzeninin Ergonomik Tasarım Çerçevesinde Düzenlenmesinin Verimliliğe Etkisi: Taylorist Bir Bakış Açısı" 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz MYO, 2013 (2013)
2- TÜKEL, G. Ö. KAYGISIZ Ü. (2017) TÜRKİYE´ DE MYO MARKASI: BİZİ DİĞER MYO´LARDAN NE FARKLI KILIYOR?MESTEK 2017 MESTEK 2017 MESTEK 2017 MESTEK 2017 | 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, BURDUR. 13 Mayıs 2017, E Bildiriler Kitabı ss 48-63. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- KAYGISIZ, Ü. (2017) Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları Bağlamında Bölgesel Göçe Bakış, 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölgesel Planlama Kongresi, 12-14 Ekim 2017, Burdur. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- DİNÇ, M., KAYGISIZ, Ü.,BUSINESS DIPLOMACY MANAGEMENT AS A KEY ROLE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND STAKEHOLDER MANAGEMENT IN THE MULTINATIONAL CORPORATIONS: DAIMLERCHRYSLER CASE,3rd International Symposium on Sustainable Development, 31 May-1 June 2012, Sarajevo Bosnıa and Herzegovina. (2012)
2- KAYGISIZ, Ü. ve BULGAN, G. (2016). Sosyal Medya Temelinde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Turizmdeki Yeri, Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, 28-30 Eylül 2016, Bakü, Azerbaycan. (2016)
3- KAYGISIZ Ü.,DİNÇ M., Turizmin Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Katkıları: Yalvaç ve Sütçüler Belediyelerinin Değerlendirilmesi, I.ULUSLARARASI IV.ULUSAL EĞİRDİR TURİZM SEMPOZYUMU ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, 1 – 4 ARALIK 2011 EĞİRDİR – ISPARTA (2011)
4- DİNÇ M., KAYGISIZ Ü., Turizm ve Ağırlama Sektöründe Kültürlerarası İletişime Yönelik Kavramsal Bir Yaklaşım, I.Uluslararası IV.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, 1 – 4 ARALIK 2011 EĞİRDİR – ISPARTA. (2011)
5- KAYGISIZ, Ü. (2017) Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Göç Yönetiminde Paradigma Değişimi:Merkeziyetçi Bakış Odaklı Yapılanma, Uluslar arası Kaysem 11 Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, 28-29-30 Eylül, ELAZIĞ (2017)
6- KAYGISIZ, Ü. (2017) Panoptikon: Demokrasi Ekseninde Realiteden Kurgusala Doğru Bir Bakış, Kayfor15, 1-4 KASIM 2017, Isparta, Türkiye. (2017)
7- KAYGISIZ, Ü., KALAĞAN, G. (2018)TÜRKİYE’DE KENTLİLEŞME SÜRECİNDE SINIFSAL FARKLILAŞMANIN DEMOKRATİK KÜLTÜR/HAK KULLANIMI VE SİSTEM KRİZLERİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA, KAYSEM 12, KIRIKKALE, TÜRKİYE. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ŞATAF, C.,KAYGISIZ, Ü., MERMER, B., (2015) Denizli İlinin Doğal, Kültürel ve Tarihi Değerlerinin Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 4-5 Aralık 2015 İstanbul. (2015)
2- • KAYGISIZ, Ü., SARI, S., (2015)Belediyelerin Sosyal Medya Kullanımı: Burdur Belediyesi Ve Burdur İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma, International Conference on Social Sciences and Education Research,(ICSER) Vol 1, No:2, 109-120. 29-31 October, Antalya Turkey (2015)
3- • GÖKTAŞ, P., KAYGISIZ, Ü., (2016) Research On Career Management About Fıre Technıques: A Case Of Up In The Aır Movıe, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı, İnsan ve Toplum Bilimleri, Madrid, İspanya, 19-22 Mayıs. (2016)
4- KAYGISIZ, Ü. (2017) AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU KAPSAMINDA SON DÖNEM GÖÇ VE İLTİCA POLİTİKALARI, 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2017,Prague/Czech Republic. (2017)
5- KALAĞAN, G. KAYGISIZ, Ü. (2018) SOSYO-KÜLTÜREL KENT KİMLİĞİ/HAFIZASI OLUŞUMUNDA KANAAT ÖNDERLERİNİN ROLÜ, KAYSEM 12, KIRIKKALE TÜRKİYE (2018)
6- Kamu Yönetimi Eğitiminin Etkinliğinin Arttırılmasında Çekirdek Alan Olarak Siyaset Öğretimi: Vaka Analizlerinin Öğrenmediki Rolü, 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, KAYFOR 16, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri (2019)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Strategic Public Management Journal (2017 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017 Yıl)
3- SDU VİZYONER DERGİSİ (2017 Yıl)
4- SDU İİBF Dergisi (2017 Yıl)
5- Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- KAYGISIZ, Ü. (2018) Sağlıklı Şehirler, 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018) 02-05 Mayıs 2018, Burdur (Yıl:2018)
2- ICSER-International Center of Social Sciences & Education Research 29-31, 2015, Antalya Turkey (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 9-12 Mayıs 2018 Burdur (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

SİYASET BİLİMİ 1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2019
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
SİYASET BİLİMİ 2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2019
ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2019
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2019
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLGESEL VE KÜRESEL SİYASET - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2019
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi 1 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çağdaş Siyasal Akımlar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çağdaş Devlet Düzenleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisanüstü

SİYASET BİLİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2019
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi
SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2019
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi
Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkiye\'de Siyasal Partiler - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email ukaygisiz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.