Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1990
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Arş. Gör. Serdar CEYLAN

serdarceylan@mehmetakif.edu.tr

 

 https://independent.academia.edu/serdarceylan2

https://www.researchgate.net/profile/Serdar_Ceylan4

Eğitim

Doktora, Ankara Üniversitesi, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı, 2013

Lisans, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2010

Akademik Kadro

Arş. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, (2. ÖYP), 2013-Devam

Arş. Gör., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, (ÖYP), 2011-2013

Diğer Üniversiteler (Görevlendirme)

Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, DTCF, Coğrafya Bölümü, (35. Madde), 2014-2017

Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, (İngilizce), 2011-2012

Çalışma Alanları

Turizm Coğrafyası, Kültürel Miras, Konut, Mekân 

Üyelik

2016, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER)

2011, Türk Eğitim Sen

Burslar

2014-2018, TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu

2010-2011, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Bursu

2011-2012, İlim Yayma Vakfı Yüksek Lisans Bursu

Doktora Tezi:

2018-Devam, Kırsal Mekânların Yeniden Yapılanmasında İkinci Konutların Etkisi: Pelitköy Örneği, Balıkesir. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Yüksek Lisans Tezi:

2013, Misli (Niğde) Ovası’nda Mesken Tipleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. 

Yayınlar  

Kitap Bölümü

Ceylan, S. (2018). “Sürdürülebilir Turizmde Doğal Kaynak Yönetimi”, İçinde (Edt: O. Türkay, İ. Çalık) Sürdürülebilir Turizm Gösterge Geliştirme ve Ölçme Yaklaşımı (Editörde)   

Türker, N., Ceylan, S. (2017).Safranbolu UNESCO Dünya Miras Alanında Kadın İşgücü İstihdamı ve Kadın Emeğinin Kültür Turizminin Gelişmesine Etkisi”, İçinde (Edt: G. Şimşek, M. Aslan, D. İnce Erdoğan, A. Can, B. Erat) Kültürel Miras ve Kadın, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 56, Aydın, s.357-374.

Ceylan, S. (2017). “Türkiye’nin Kültürel Miras Varlıkları ve Turizm”, İçinde (Edt: C. Ergun, S. Öğrekçi) Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları. Ankara: Gece Kitaplığı, s.205-225.   

Keçeli, A., Ceylan, S. (2014). “Somalili Sığınmacıların Kent İçi Sosyo-Ekonomik Durumlarına Dair Bir Değerlendirme: Burdur Örneği”, İçinde (Edt: A. Keçeli, Ş. Çelikoğlu), Kent Araştırmaları I, Ankara: Detay Yayıncılık, s.47-92.

Makale

Ceylan, S., Bulut, İ. (2017). Kırsal Konut Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler Açısından Misli Ovası Konutlarının İncelenmesi, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, VII(2): s.79-96.

Ceylan, S., Somuncu, M. (2016). Kültür Turizmi Alanlarında Turizmin Çeşitlendirilmesine Eleştirel Bir Bakış: Safranbolu UNESCO Miras Alanı, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1): 53-64. 

Somuncu, M., Ceylan, S. (2015). Folk Music, Local Dances and Summer Pasture Festivals in Rural Areas of the Eastern Black Sea Region, Turkey, Coğrafi Bilimler Dergisi, 13(2): 79-92. 

Toroğlu, E., Ceylan, S. (2014). Hurdacılık Sektörünün Kırsal Kesim Göçlere Etkisi: Karanlıkdere, Kayı ve Tepeköy Örneği (Niğde), Doğu Coğrafya Dergisi, (31): 167-188. 

Bulut, İ., Ceylan, S. (2013). Kentsel Dönüşüm Yaklaşımlarına Bir Örnek: Efendibey (Niğde) Kentsel Dönüşüm Uygulaması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1): 239-256.

Toroğlu, E., Ceylan, S. (2013). Niğde Yöresi Kaplıca, İçmece ve Doğal Mineralli Suları, Sorunlar ve Öneriler, Doğu Coğrafya Dergisi, (30): 47-69.  

Bulut, İ., Ceylan, S. (2012). Yurtdışı Gurbetçiliğinin Yoğun Olduğu Köylere Bir Örnek: Akçaören Köyü (Altunhisar-Niğde), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1): 211-228.

Bulut, İ., Ceylan, S. (2011). Ekolojik Sorunları ve Fonksiyonlarıyla Niğde Yöresi Yapay Gölleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2): 263-288.

Bildiri (Sözlü Sunum)

Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). Beydağları Sahil Milli Parkı’nın Koruma Kullanma Bakımından Durumu ve Sürdürülebilir Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme, I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, (23-25 Kasım), s.51-63, Kastamonu.  

Ceylan, S., Tümtaş, M.S. (2017). Türkiye’de Son Dönemde Gelişen Mega Stadyum Projelerinin Kent Rekreasyonel Faaliyetlerine Etkileri, III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), (10-11 Kasım), Ankara. (Tam metin). 

Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). Nevşehir Kalesi Örenyeri Kültürel Miras Alanının Korunması ve Sürdürülebilirliği, Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, (8-10 Kasım), s.196-203, Ankara.

Ceylan, S., Somuncu, M. (2017).  İkinci Konut Turizminin Tarımsal Kaynaklar Üzerinde Baskısı: Pelitköy Örneği, Balıkesir. Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, (8-10 Kasım), s.369-370, Ankara. 

Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). Kentsel Yenileme İle Bir Mekânın Mahalleden Turizme Dönüşümü: Nevşehir Kalesi Örenyeri, Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, (19-21 Nisan) , Bildiriler Kitabı, Nobel Bilim, s.230-237, Konya.

Ceylan, S., Somuncu, M. (2017). Akdeniz Ülkelerindeki Turizm Destinasyonlarının Güvenlik Durumu ve Bölgesel Turizme Yansıması, Uluslararası Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu, (8-10 Kasım 2016), Bildiriler Kitabı, Gece Kitaplığı, s.247-276, Girne / KKTC.        

Türker, N., Ceylan, S. (2016). Safranbolu Dünya Miras Alanında Kadın İşgücü İstihdamı ve Kadın Emeğinin Kültür Turizminin Gelişmesine Etkisi, Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu (12-14 Mayıs), Aydın.

Ceylan, S., Somuncu, M. (2016). Safranbolu UNESCO Miras Alanında Turizmin Sürdürülebilirliği Konusunda Bir Değerlendirme,  II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi (28-30 Nisan), Bildiriler Kitabı, s.305-321, Adrasan / Antalya.

Ceylan, S., Somuncu, M. (2015). Kültür Turizmi Alanlarında Turizmin Çeşitlendirilmesine Eleştirel Bir Bakış: Safranbolu UNESCO Miras Alanı, I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu (19-21 Kasım), Bildiriler Kitabı, s.129-142, Kastamonu.

Ceylan, S., Somuncu, M. (2015). Safranbolu UNESCO Dünya Mirası Alanında Yerel Yönetim ve Turizm Paydaşları Arasındaki Çatışma Üzerine Bir Değerlendirme, 16. Ulusal Turizm Kongresi (12-14 Kasım), Bildiriler Kitabı, s.775-789, Çanakkale. 

Somuncu, M., Ceylan, S. (2015). Dağ Otlaklarından Dağ Sayfiyelerine: Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarındaki İşlevsel Değişim, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi (5-7 Kasım), Bildiriler Kitabı, s.317-328, Eskişehir.

Somuncu, M., Gültekin, A.S., Ceylan, S. (2015). Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimlerinin Saptanması, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi (5-7 Kasım), Bildiriler Kitabı, s.304-316, Eskişehir.

Somuncu, M., Ceylan, S. (2015). Local Music, Dance and Festivals in the Rural Areas of the Eastern Black Sea Region, Turkey, Royal Geographical Society Annual International Conference, (01-04 September), Exeter / UK. (Abstract). http://conference.rgs.org/AC2015/4

Ceylan, S., Somuncu, M. (2015). Koruma ve Kullanım Durumu Bakımından Bir Değerlendirme: Safranbolu Kenti Kültürel Mirası, I. Uluslararası Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, (24-26 Haziran), Amasya.

Somuncu, M., Ceylan, S. (2015). Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Yayla Turizminin Kırsal Kalkınma Bağlamında ve Yerel İşletmeler Düzeyinde Değerlendirilmesi, I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi (28-30 Mayıs), Bildiriler Kitabı, s.713-725, Konya.

Ceylan, S., Somuncu, M. (2015). Turizm Etik İlkelerinin Sürdürülebilir Turizmdeki Yeri ve Önemi, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi (14-16 Mayıs), Bildiriler Kitabı, s.155-165, Gümüşhane.     

Keçeli, A., Ceylan, S. (2014). Somalili Sığınmacıların Kentsel Yaşam Kalitesine Dair Bir Değerlendirme: Burdur Örneği, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, (04-06 Haziran), s.937, Muğla.  

Katıldığı Diğer (Bilimsel) Etkinlikler

2018, MAXQDA Nitel Veri Analizi Eğitimi, MAKÜ Burdur Gelişim Merkezi, Burdur.

2017, II. International Interdisciplinary Conference on Identity Studies’17, DACAM, İstanbul.

2016, ODTÜ Dönem Arası Seminerleri 4 (DAS), ODTÜ, Ankara.

2016, “Nitel Araştırma Yöntemleri”, 12. Araştırma Yöntemleri Semineri, Anatolia, Side/Antalya.

2015, Jeomorfoloji Derneği Tematik Toplantısı, Ankara üniversitesi DTCF, Ankara.

2015, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

2015, 2. Yüzyılın Başında Türkiye’de Coğrafya, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü, İstanbul.

2014, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, DTCF, Ankara.

2014, Workshop on Special Network Analyse, Gazi University, Department of City and Regional Planning, Ankara.

2013, ODTÜ Dönem Arası Seminerleri (DAS), Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Eğitim Sertifikaları 

2018, MAXQDA Nitel Veri Analizi Eğitimi, (12 saat/2 gün), MAKÜ Burdur Gelişim Merkezi, Burdur.

2016, Nitel Araştırma Semineri, (3 gün), 12. Araştırma Yöntemleri Semineri, Side/Antalya. 

2014, Workshop on Special Network Analyse, (2 days), Gazi University, Department of City and Regional Planning, Ankara.    

2012, İngilizce Kurs (6 ay), Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ankara.     

2010, Pedagojik Formasyon (1 yıl), Atatürk Üniversitesi, Erzurum.    

Bilimsel Toplantı Düzenleme/Görev Alma (Düzenleme Kurulu Üyesi)

2018, Uluslararası Osmanlı Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Kosova.

2018, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Berlin/Almanya. 

2018, Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul.    

2017, 17. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

2014, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü, Ankara.

Diğer Görevler

2017, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Dergi Sekretaryası,

http://dergipark.gov.tr/sisad/board

 

İLGİ ALANLARI

.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR


EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 3098
Email serdarceylan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 4 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.