Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1976
 • Birimi : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 • Doğum Tarihi : 1976
 • Birimi : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Gelibolu Namık Kemal İlköğretim Okulu (1987)
 • Orta Okul : Gelibolu Lisesi Ortaokul Kısmı (1990)
 • Lise : Gelibolu Lisesi (1993)
 • Lisans : Anadolu Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
 • Lisans Bölüm : Turizm ve Otel İşletmeciliği (1998)
 • Y.Lisans : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (SBE)
 • Y.Lisans Dal : İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı (2001)
 • Doktora : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (SBE)
 • Doktora Dal : İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
 • (2006)
 • Doçenlik Dal : Yönetim ve Strateji (04.10.2013)
ÖZGEÇMİŞ

Selahattin KANTEN 1976 yılında Gelibolu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gelibolu'da tamamladı. 1994 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Lisans Programından 1998 yılında mezun oldu. 1998-2006 Yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. Ocak 2000 Tarihine kadar, Alanya, Didim ve İstanbul destinasyonlarındaki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde; resepsiyonist, resepsiyon şefi, önbüro müdürü, odalar bölümünden sorumlu genel müdür yardımcısı pozisyonlarında; ayrıca Türk Hava Yolları A.O.'nın, İkram Başkanlığı, Kalite ve Güvence biriminde görev yaptı. Kanten, 2000-2001 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde; sonrasında ise, 2001-2006 yıllarını kapsayan doktora öğrenimi süresince İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora öğrenimi sonrasında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 2006-2009 yılları arasında Arş.Grv.Dr. olarak görev yaptı. Selahattin KANTEN, Ekim 2009 tarihinden bu yana, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalında, MA ve PhD düzeylerinde uzmanlığı bulunan Selahattin KANTEN'in akademik ilgi alanı; Konaklama İşletmeciliği ve İnsan Kaynakları Yönetimidir. Selahattin Kanten, 2013 yılında, T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından düzenlenen Doçentlik sınavı sonucunda "Yönetim ve Strateji" alanında "Doçent" ünvanı almıştır.  
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Burdur İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi (2013)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kanten, P. ve Kanten, S. Yaşam Doyumu: Seçme Konular, içinde; “İş Yaşamının Kalitesinin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracılık Rolü”, (Ed. Selen DOĞAN), Nobel Yayınevi, 2015. (2015)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Selahattin KANTEN, “The Relationships among Working Conditions, Safety Climate, Safe Behaviors and Occupational Accidents: An Empirical Research on the Marble Workers”, The Macrotheme Review 2 (4), 173-182 pp., 2013. (2013)
2- Tuna, M., Kanten, P., Yeşiltaş, M., Kanten, S. and Alparslan, A.M. (2014). “The Effect of Academic Advising on Career Adaptabilities: A Study on Tourism and Hotel Management’ Students”. The Macrotheme Review 3(8), 139-155. (2014)
3- Selahattin KANTEN, "Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 191-205 pp., 2012. (2012)
4- Selahattin KANTEN, “Çalışma Koşullarının Fiziksel – Psikolojik Sağlık Belirtileri ve İş Kazaları İle İlişkisi: Mermer Çalışanları Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 155-167 pp., 2012. (2012)
5- İlker ÇARIKÇI, Selahattin KANTEN, Pelin KANTEN, "Kişilik, Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 41-65 pp., 2010. (2010)
6- Selahattin KANTEN, Şule Aydın TÜKELTÜRK, Muhteşem BARAN, “Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Prososyal Örgütsel Davranışları Arasındaki Etkileşimi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, SOİD, 5 (3), 2008 (2008)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Selahattin KANTEN, Murat YAŞLIOĞLU, "Role Of Innovation In Creating Customer Value In Hotel Establishments: A Study On Managers", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 437-449 pp., 2012. (Ebsco İndeksli Dergi) (2012)
2- Selahattin KANTEN, Ömer SADULLAH, "An Empirical Research On Relationship Quality Of Work Life And Work Engagement", Procedia Social and Behavioral Sciences, 360-366 pp., 2012. (Sciencedirect İndeksli Dergi) (2012)
3- Ömer SADULLAH, Selahattin KANTEN, "A Research On The Effect of Organizational Safety Climate Upon The Safe Behaviors", Ege Akademik Bakış , 923-932 pp., 2009. (Ebsco, Proquest İndeksli Dergi) (2009)
4- Muhteşem BARAN, Pelin KANTEN, Selahattin KANTEN, Murat YAŞLIOĞLU, "An Empirical Research On The Relationship Between Job Insecurity and Employee Health & Safety", Ege Akademik Bakış , 969-976 pp., 2009. (Ebsco, Proquest İndeksli Dergi) (2009)
5- Kürşat ÖZDAŞLI, Selahattin KANTEN, Pelin KANTEN, "Yöneticilerin Kariyer İlerleme Arzusu ile Örgütsel Bağlılıklarının, Akıl Hocalığı Eğilimlerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 229-243 pp., 2009. (Ebsco İndeksli Dergi) (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Murat YEŞİLTAŞ, Pelin KANTEN, Selahattin KANTEN, Hüseyin ÇEKEN, Özcan ZORLU, 14. Ulusal Turizm Kongresi dahilinde bildiri kitapçığındaki, “Öğrenme Odaklılığın ve İşin Özelliklerinin Yenilikçi Davranışlar Üzerindeki Etkisi”, 121-143, Kayseri, 2013 (2013)
2- Selahattin KANTEN, II.Turizm Şurası konferansı dahilinde "II.Turizm Şurası Bildirileri II.Cilt" bildiri kitapçığındaki "Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Eğitimi", 151-165 pp., Ankara, 2002. (2002)
3- Ferah ÖZKÖK, Selahattin KANTEN, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi konferansı dahilinde "Hafta Sonu Semineri VII" bildiri kitapçığındaki "Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Talep Üzerindeki Etkileri", 331-344 pp., Nevşehir, 2000. (2000)
4- Pelin KANTEN, Selahattin KANTEN, Şule AYDIN TÜKELTÜRK, 1.Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı dahilinde "Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar" bildiri kitapçığındaki "Yöneticilerin Akıl Hocalığı (Mentoring) İçin Algıladıkları Üst Yönetim Desteğinin Akıl Hocalığı (Mentorluk) Eğilimleri Üzerindeki Etkisi", 155-164 pp., İzmir, 2008. (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Selahattin KANTEN, Murat YAŞLIOĞLU, 19.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi konferansı dahilinde "Bildiriler" kitapçığındaki "Öğrenme Odaklılık ve Yeniliğin Müşteri Değeri Üzerindeki Etkisi-Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma", 124-128 pp., Çanakkale, 2011. (2011)
2- Selahattin KANTEN, Pelin KANTEN, 15.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi konferansı dahilinde "Bildiriler" kitapçığındaki "İnsan Kaynakları Yönetiminde Hat Yöneticilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi", 569-573 pp., Sakarya, 2007. (2007)
3- Kanten, P., Yeşiltaş, M. ve Kanten, S. “Kişilik Özelliklerinin ve Etik İklim Algısının Politik Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Kontrol Odağının Rolü”, 14.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, 2015. (2015)
4- Kanten, P., Kanten, S., Yeşiltaş, M. ve Yaşlıoğlu, M. “Ücret Adaletinin Hizmet Süreçlerini Sabote Etme ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisinde Ücret Eşitliği Algısının Rolü”, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, 2015. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Pelin KANTEN, Murat YEŞİLTAŞ, Selahattin KANTEN, International Conference on Business Technology and Innovation konferansı dahilinde, “The effects of self-esteem, Virtuousness and Work Values on Ethical Behaviors”, Durres, Arnavutluk, 2013. (2013)
2- Kanten, P., Yeşiltaş, M., Kanten, S. and Sormaz, Ü. (2014). “The Effect of Social Climate on Workplace Friendship, Psychological Well-Being and Helping Behaviors: An Empirical Study in The Hotel Industry”, 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality Management, Balıkesir (2014)
3- Kanten, P., Kanten, S. and Gürlek, M (2014). “The Effects of Organizational Structures and Learning Organization on Job Embeddedness and Individual Adaptive Performance”, 3rd World Conference on Business, Economics and Management, İtalya. (2014)
4- Selahattin KANTEN, International Scientific-Practical ConferenceTopical Problems of Social Economic Development of Regions konferansı dahilinde "Thesis of Reports" bildiri kitapçığındaki "Determinative Factor of The Service Quality in Hotel Establishments: Behavioral Human Resource Management", 220-227 pp., Kırım, 2009. (2009)
5- Muhteşem BARAN, Selahattin KANTEN ve Mesut BOZKURT, VII. International Logistics & Supply Chain Congress konferansı dahilinde "Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Reputation Management and Customer Loyalty: An Emprical Study", 169-175 pp., İstanbul, Türkiye, 2009. (2009)
6- Selahattin KANTEN, Murat YAŞLIOĞLU ve Pelin KANTEN, VII. International Logistics & Supply Chain Congress konferansı dahilinde "Proceedings" bildiri kitapçığındaki "“A Research on the Relationship Human Resource Management Practices and Employee Relations Climate”", 506-511 pp., İstanbul, Türkiye, 2009. (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- İnsan kaynakları yönetimi açısından otel işletmelerinde işgören sağlanması, eğitimi ve geliştirilmesi ve bir araştırma Providing, training and developing employee at hotel businesses in terms of human resources management and a research, İstanbul Üniversitesi. (2001)
Doktora Tezi
1- Konaklama işletmelerinde hizmet kalitesi açısından işgörenlerin prosoyal hizmet davranışlarının sağlanmasında insan kaynakları yönetimi uygulamalarının rolü ve bir araştırma The role of human resource management practices on employee prosocial service behaviors in hospitality businesses and views of service quality and a research, İstanbul Üniversitesi. (2006)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Burdur İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi (Süre : 2013 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
2- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
3- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2012 Yıl)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2013 Yıl)
3- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2014 Yıl)
4- Turizm Akademik Dergisi (2014 Yıl)
5- Turizm Akademik Dergisi (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Müdürü (Yıl:2011)
2- Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Müdürü (Yıl:2012)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanı (Yıl:2013)
2- Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanı (Yıl:2014)
3- Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanı (Yıl:2015)
4- Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (Yıl:2010)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Bilge Akyüz ÜNLÜ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (2014)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Alternatif Turizm Çalıştayı, Burdur (2013)
2- II. Turizm Şurası, Eğitim ve İstihdam Komisyonu, Ankara (2002)
Ulusal jüri üyeliği
1- Funda Er ÜLKER - Namık Kemal Üniversitesi (2012)
2- Ali Murat ALPARSLAN - Süleyman Demirel Üniversitesi (2010)
3- Serhat Adem SOP, Doktora Yeterlilik - Anadolu Üniversitesi (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248325 6534
Email selattinkanten(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 14 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.