Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1981
 • Kan Gurubu : 0 rh +
 • Görevi : 10
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Orta Okul : Antalya İmam Hatip Lisesi (1995)
 • Lise : Antalya Çağlayan Lisesi (1998)
 • Lisans : Akdeniz Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İİBF
 • Lisans Bölüm : İşletme (2003)
 • Y.Lisans : Akdeniz Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İşletme (2006)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İşletme
 • (2012)
ÖZGEÇMİŞ

  İŞ DENEYİMİ

   • Özel Sektör (Planlama ve Kontrol Uzmanı)    2003 – 2004
   • KOSGEB (Burdur Sinerji Odağı Yöneticisi)  2005 – 2008
   • Akdeniz Üniversitesi (Öğretim Görevlisi)         2009 – 2012
   • T.B.M.M. (Milletvekili Danışmanı)          2009 – 2015
   • Başbakanlık TİKA (Yurtdışı Görevlendirme)         2017 - ...........

  Üniversite İdari Görevler

   • Akdeniz Üniversitesi Finike MYO,  ( Bölüm Başkanı )              2009 -  2010
   • MAKÜ ( Rektör Danışmanı )                                                               2012 -  2014
   • MAKÜ Sanayi İşbirliği, Girişimcilik Mer. (Merkez Müdürü) 2012 -  2016
   • MAKÜ   (Senatör – Çavdır MYO Müdür)                                         2015 -  2015

  2014 Yılında Burdur Kent Konseyi Ekonomik ve Sosyal Gelişme Grubu Başkanlığına seçildim.

   Ayrıca Türk Patent Enstitüsü Burdur Bilgi ve Doküman Sorumluluğu görevlerinde bulundum.

  PROJELER

  Kalkınma Ajansları kapsamında “Burdur İli Ar - Ge Potansiyelinin Araştırılması (Teknokent)” ve “Mermer Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri” projelerinde, ayrıca 2016 yılında Yerel Yönetimler ve Kamu İşverenleri Sendikası tarafından yürütülen “6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirmesi”  projesinde Bilim Kurulu Üyesi ve Danışman olarak görev aldım.

  Ayrıca sektörel birçok projede Araştırmacı, Danışman ve Bilim Kurulu Üyesi olarak da görevlerde bulundum.

  VERDİĞİ KONFERANS, SEMİNER ve EĞİTİMLER

  2006 Yılından itibaren Antalya, Konya, Mersin, Aksaray, Burdur, Isparta, Kütahya illerinde 100’e yakın eğitim ve konferans verdim. Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları’nın tamamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı dâhil birçok Kamu Kurum ve Kuruluşunda Özel sektöre, gençlere ve girişimcilere yönelik eğitim, seminer ve konferans verdim.

  Bölge sanayisi ve devlet teşvikleri konusunda çalışmalarım bulunmakta, Girişimcilik, Devlet Teşvikleri, Kurumsallaşma, Pazarlama, Stratejik Yönetim konularında eğitim hizmeti de vermekteyim.

  2014 Yılında Yunus Emre Enstitüsü davetlisi olarak Arnavutluk’ta “Mehmet Akif’in Siyasi Yönü” ve Macaristan’da Erasmus Değişim Programı kapsamında “Expo 2016 Antalya” konularında seminer verdim.

  1.si Burdur’da yapılan Uluslararası Ticaret Kongresi (UTİK 2014) Düzenleme Komitesi Başkanlığı yaptım.

  Ayrıca Üniversitede Akademik danışmanlığını yaptığım ÜNİAK ve GEBİR (Gelişme ve Geliştirme Topluluğu) öğrenci topluluğu ile birçok aktivite ve 2 ulusal kongre tarafımdan organize edildi. 

  AKADEMİK ÇALIŞMALARINDAN BAZILARI

  Pazarlama alanında akademik çalışmalarımı yürütmekte, özel çalışma alanım ise; Girişimcilik, Siyasal Pazarlama ve Sosyal Medya konularıdır. Alanımda bilimsel dergilerde hakemlik, mesleki dergi ve gazetelerde yazdığım yazıların yanında üç adet kitap yazarlığı ve yurtdışında da olmak üzere birçok makalem bulunmaktadır.  Yayın aşamasında çok sayıda makalesi bulunan çalışmalarımın yanında yayınlanmış;

  Uluslararası Kitabım;

  • PUBLIC AFFAIRS AND ADMINISTRATION (2015), USA, İngilizce, Bölüm Yazarlığı,

  Ulusal Kitaplarım;

  • TÜRKİYE’DE MERMER SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU, SORUNLAR ve ÖNERİLER (2008). Bölüm Yazarlığı, 
  • KOBI VE AILE ISLETMELERINDE YÖNETIM VE ORGANIZASYON SORUNLARI (2015). 

   Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yazılmış Makalelerimden Bazıları;

  • ELECTIONS AND SOCIAL MEDIA: AN OVERVIEW. Abstract Announcement for International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), (2015).

    

  • SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Dergisi, (2016).

   

  •  A FIELD RESEARCH ON ACCOUNTING – FINANCING PROBLEMS FACEDBY SME’s. The Journal of Global World Academy, (2016).

   

  • ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ. Bitlis Eren Ünv SBE Dergisi, (2016).

   

  • KOBİ’LERDE YÖNETİCİLERİN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI: BURDUR İLİNDE BİR UYGULAMA, Finansal ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, (2015).

   

  • SOSYAL MEDYA ANALİZİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, (2017). 

  • KÜRESEL MARKA ALGISININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.  Bartın İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017).
   
  •  FACTORS OF PURCHASİNG DECİSİON AND MEASURİNG BRAND LOYALTY: AN EMPİRİCAL STUDY OFAUTOMOTİVE SECTOR.  Journal of Marketing and Management, (2017).
   
  • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA.  Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017).
   
  • PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
   
  • ÖRGÜTSEL DESTEĞİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İRDELEMEYEİLİŞKİN BİR ÇALIŞMA: İMALAT İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ. International Journal Of Academic Value Studies, (2017)
   
  • SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. 21 Yyy.'da Eğitim ve Toplum Dergisi, (2017)
   
  • PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE İNOVATİF BİR KANAL OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI, Uluslararası iktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2017)

  Kongre Bildirileri;

  • USE OF İNFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN POLITICAL MARKETING IN TURKEY, Madrid - İspanya, 2016, (Uluslararası Kongre) 
  • TÜRKİYE’DE LOJİSTİK YAZININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE LOJİSTİK EĞİTİMİ, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur - Türkiye, 2017, (Ulusal Kongre)
  • FACTORS OF PURCHASİNG DECİSİON AND MEASURİNG BRAND LOYALTY: AN EMPİRİCAL STUDY OF AUTOMOTİVE SECTOR,  Proceedings of the Seventh Annual International Conference on Global Business,Engineering, Energy, Agriculture and Health ((ICGBEEAH2017)), Manhattan, New York, ABD, 2017, (Uluslararası Kongre)
  • COMPARİSON OF THE MUNİCİPALİTY MANAGEMENT MODELS FOR THE METROPOLİTAN MUNİCİPALİTİES İN TURKEY,  3rd International Conference on SocialSciences and Education Research, Roma, İtalya, 2017, (Uluslararası Kongre)
  • THE RELATİONSHİP BETWEEN TRUST AND DEPENDENCY OF CONSUMERS ON TRADEMARKS, 3rd International Conference on SocialSciences and Education Research, Roma, İtalya, 2017, (Uluslararası Kongre)
  • BAŞKANLIK SİSTEMİNDE SEÇİM KAMPANYALARI: ABD ÖRNEĞİ, 3. Strategic Public Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 2017, (Uluslararası Kongre)
  • PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE İNOVATİF BİR KANAL OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 22. Pazarlama Kongresi, Trabzon, Türkiye, 2017, (Ulusal Kongre)
  • AN APPLİCATİON TO EXAMİNE THE HEDONİC SHOPPİNG İN TERMS OF SOME DEMOGRAPHİC FACTORS, Inglobe, Antalya, Türkiye, 2017, (Uluslararası Kongre)

  Yönettiğim Yüksek Lisans Tezleri;

  • SIYASAL PAZARLAMADA ILETISIM KANALLARININ SEÇMENDAVRANISLARINA OLAN ETKILERI ÜZERINE BIR ARASTIRMA, KAHRAMAN TÜREDI MUKADDER, (2015) 
  • SİYASİ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SEÇMEN DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖNEMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, RAMAZAN UTKU BÜTÜN, (2016)
  İLGİ ALANLARI

  Girişimcilik ve KOBİ\'ler

  Pazarlama İletişimi

  Tüketici Davranışları

  Siyasal Pazarlama

  Sosyal Medya Pazarlaması

  Yayınlar ve Faaliyetler

  YAYINLAR


  EDİTÖRLÜK


  HAKEMLİK

  SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
  1- Süleyman Demirel Üniversite İİBF Dergisi (2016 Yıl)

  İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


  SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


  DİĞER

  Makaleler, Yazılar

  Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

  Dosyalar

  Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

  Fotoğraflar

  Fotoğraf Eklenmemiş.

  Duyurular

  Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

  Dersler

  Önlisans


  Lisans

  Üretim Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013 - 201
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Pazarlama İlkeleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016
  Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
  İnternet Pazarlamacılığı ve E - Ticaret - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013 - ...
  Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret
  Girişimcilik 1 - Girişimcilik 2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012 - ...
  Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu - Uluslararası Ticaret

  Lisanüstü

  Proje Yönetimi (Doktora) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2016
  Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
  E - Ticaret (Doktora) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2016
  Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
  Pazarlama İletişimi (Yüksek Lisans) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2016
  Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
  Stratejik Pazarlama Yönetimi (Yüksek Lisans) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2014
  Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
  Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi (Yüksek Lisans) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2012-2014
  Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

  İletişim

  İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

  Telefon
  Email saritas(at)mehmetakif.edu.tr
  Web Sitesi www.ahmetsaritas.com
  Adres


  Ad Soyad   
  Eposta  
  Yorum  
  19 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.