Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1962
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Türkçe Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Arapça
 • İlk Okul : Burdur Devrim İlkokulu (1974)
 • Lise : Burdur İmam Hatip Lisesi (1980)
 • Lisans : Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
 • Y.Lisans : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Eski Türk Edebiyatı (1991-12-24 14:47:48)
 • Doktora : Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : Eski Türk Edebiyatı
 • (1995-12-14 09:53:01)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞAdı Soyadı: Rıza OğraşDoğum Tarihi: 06.04.1962 Öğrenim Durumu: DoktoraDerece       Bölüm/Program              Üniversite                   Yıl Lisans      : Türk Dili ve Edebiyatı     Selçuk  Üniversitesi     1986 Y. Lisans  : Eski Türk Edebiyatı        İstanbul Üniversitesi    1991 Doktora   : Eski Türk Edebiyatı        Trakya Üniversitesi    1995 Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı  :Hoca Neş’et Divanı – (İnceleme ve Tenkidli Metin).Prof.Dr.Kemal YavuzDoktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı  ve  Danışmanı : Esad Mehmed Efendi’nin Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Şâhidü’l-müverrihîn Adlı Eserinin Edisyon KritiğiYrd.Doç.Dr.Kâşif Yılmaz
İLGİ ALANLARI

Eski Türk Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Uzaktan Eğitim

Türkçe Öğretimi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Oğraş, R., Esat Mehmet Efendi ve Bağçe-i Safâ-endûz'u, 2001. Emirdağ Ofset Tes., 275 s. Afyon. (2001)
2- Oğraş, R., Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-endûz’u (İnceleme-Metin), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Kültür Eserleri: 3221, Ankara, 2009 (ekitap) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219113/h/bahce.pdf (2009)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Hâmiş, Hamse, Hamsecilik, Hamza, Harâbât, Harekât-ı Kâfiye, Hareke, Harf-i Dahîl, Harf-i Hurûc, Harf-i Kayd, Harf-i Mezîd, Harf-i Nâire, Harf-i Redîf, Harf-i Revî, Harf-i Te'sîs, Harf-i Vasl, Hasâset, Hasbihâl, Hasret, Hasretnâme, Hâşiye, Haşr, Haşv, Haşv-i Kabîh, Haşv-i Melîh, Haşv-i Mutavassıt, Hatâ, Hatâî, Hatır, Hatîb, Hatim (Hatm), Hatt-ı Reyhânî, Hatt-ı Şehriyârî, Hatt-ı Şerîf, Havâss, Hâverî, Hâveriyyûn, Havva, Haykırış, Hayyam, Hazerât-ı Hamse, Hazine, Hazv, Heft-Peyker, Hemze, Hengâme, Heyûlâ, Hezl, Hezel, Hikmet, Hil'at, Hind, Hindî, Hindû, Hindistan, Hissiyât-ı Rakika, Hizib Gülü, Huten, Hû, Hûd, Hudûs, Huffî, Hulûl, Hum, Humâr, Hûn, Hûr, Hûrî, Hurafe, Hurûc, Hurûf, Hurûfîlik, Hûşyâr, Huzûr, Hüdhüd, Hükümnâme, Hülâgu, Hüsn-i İbtidâ, Hüsn-i Maktâ, Hüsn-i Matlâ, Hüsn-i Ta'lîl, Hüsn-i Tabîat, Hüsn-i Tevcîh, Hüsrev ü Şîrîn, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 3, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara. (2004)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Oğraş, R., Dil ve Edebiyatla İlgili Sözcük ve Terimlerin Kodlama Yöntemiyle Öğretimi / Teaching Words and Terms about Language and Literature Using the Coding Method, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi / Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2005, vol: 38, no: 1, 1-18. (2005)
2- Oğraş, R., Şair Tezkirelerinin Bağçe-i Safâ-Endûz'a Etkileri, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, c.14, No: 2, Ekim 2006, s. 359-370. (2006)
3- Oğraş, R., 2002. 16. Yüzyılda Burdurlu Bir Şair: Fedâyî. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 3, s. 67-73, Burdur. (2002)
4- Oğraş, R., 2002. Terâcim-i Mecelle-i Şuarâ. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, s. 124-135, Burdur. (2002)
5- Oğraş, R., "Divan Edebiyatında Hediye", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1-16 (Aralık 2006). (2006)
6- Oğraş, R., "Seyyid Nesimî Divanında Harflerle İlgili Özellikler", Bal-Tam Türklük Bilgisi, 4, Prizren, 198-208 (2006). (2006)
7- Oğraş, R., "Divan Edebiyatında Mevlânâ'yı Anan Redifler", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, (Haziran 2007). (2007)
8- Oğraş, R., "Balkanlardan Anadoluya Göç Eden Divan Şairleri", EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 29, 230-250, (Güz 2006). (2006)
9- Oğraş, R., "Türk Edebiyatında Kitap Yazımına ve Basımına Tarih Düşürme Geleneği", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 2/4 Fall , 2007, s. 647-670. (2007)
10- Oğraş, R., “Prof.Dr. Hüseyin Ayan’ın Hayatı”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 39, 1-6, Erzurum (2009)
11- ÇAPAN, P., Oğraş, R., AKPINAR, Ş., “Tezleri Kitaplar, Yazılar”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 39, 23-30, Erzurum (2009)
12- Oğraş, R., “Osmanlı Döneminde Mısır’da Yaşamış Divan Şairleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 39, 651-670, Erzurum (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Oğraş, R., Eğridirli Divan Şairleri, 31Ağustos-1 Eylül 2001. 1. Ulusal Eğridir Belediyesi Sempozyumu, , Eğridir-ISPARTA, 625-635. (2001)
2- OĞRAŞ, R., 20-22 Aralık 2004. Dil ve Edebiyat Terimlerinin Kodlama Yöntemiyle Öğretilmesi. Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, 2006. (2006)
3- OĞRAŞ, Rıza, (2010) Es'ad Efendi'nin Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Kitaplığı ve Türk Kültürüne Hizmetleri, Dünü, Bugünü, Yarını ile Süleymaniye Sempozyumu, İstanbul, 23-25 Kasım 2007, s. 445-455. (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- EROL,O., SEZGİN S., DULKADİR, N., OĞRAŞ, R., Örgün Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemine İlişkin Görüşleri, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (8-9 Eylül 2011), Burdur. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Oğraş, R., 1-2 Haziran 2006. Divan Ve Halk Şairlerinin Meslek Ve Sanat Dallarına Göre Karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi VI Uluslar Arası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Isparta. (2007)
2- Oğraş, R., 17-19 Haziran 2005. Seyyid Nesîmî'nin Etkilediği Divan Şairleri. 1. Uluslar Arası Seyyit Nesimi Sempozyumu, Hüseyin Gazi Kültür Sanat Vakfı, Ankara. (2005)
3- Oğraş, R., 23-26 Ekim 2007. Divan Edebiyatında Avrupa ve Avrupalı İmajı. 1. Uluslar Arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. (2007)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Oğraş, R., 25-26 Kasım 2004. Türk Edebiyatında Ölümlerini Tarihleyen Şairler. Uluslar Arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Marmara Universitesi Turkiyat Arastirma ve Uygulama Merkezi, İstanbul. (2004)
2- OĞRAŞ, R., 11-13 Nisan 2005, Türk Edebiyatında Hurufî Şairler ve Nesîmî Divanında Harflerle ilgili Özellikler, Uluslar Arası Türk Kültüründe Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Universitesi Turkiyat Arastirma ve Uygulama Merkezi, İstanbul. (2005)
3- Oğraş, R., 11-13 Mayıs 2005. Şuara Tezkirelerinden Bağçe-i Safâ-endûz'a Tezkire-i Sâlim'in Etkileri. Uluslar Arası I. Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Universitesi Turkiyat Arastırmaları Merkezi, Ankara. (2005)
4- Oğraş, R., 16-17 Kasım 2005. Divan Şiirinde Hediye ve Kazandığı Anlamlar. Uluslar Arası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, Marmara Universitesi Turkiyat Arastirma ve Uygulama Merkezi, İstanbul. (2005)
5- OĞRAŞ, R., 15-16 Kasım 2006, Divan Edebiyatında Âşık ve Sevgili Arasındaki İlişkide Av Kelimesine Yüklenen Anlamlar, Uluslar Arası Türk Kültüründe Av Sempozyumu, Marmara Universitesi Turkiyat Arastirma ve Uygulama Merkezi, İstanbul. (2006)
6- Oğraş, R., 12-13 Nisan 2007. Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinin Şerhinde ve Şair Biyografilerinin Değerlendirilmesinde İstatistik Programlarının Kullanımı ve Uygulamaları. İstanbul Universitesi I. Uluslar Arası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul. (2007)
7- Oğraş, R., “Pedagojik Web Tabanlı Türkçe Öğretimi Üzerine Çağdaş Yaklaşımlar ve Uygulamalar” Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 20-21 Kasım 2008. (2008)
Yüksek Lisans Tezi
1- Oğraş, R., 1991. Hoca Neş'et Divanı - Tenkitli Metin, İnceleme, İndeks, İstanbul Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı ABD, İstanbul. (1991)
Doktora Tezi
1- Oğraş, R., 1995. Esad Mehmed Efendi'nin Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Şâhidü'l-müverrihîn Adlı Eserinin Edisyon Kritiği. Trakya Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı ABD, Edirne (1995)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Dergi Ayrıntı (Süre : 2013 Yıl)
2- Dergi Ayrıntı (Süre : 2014 Yıl)
3- Dergi Ayrıntı (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- YAZAR, İ., Ebûbekir Kânî ve Şiirinde Mahallîleşme Etkisi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2007. (2007 Yıl)
2- ECE, S., Serraczade Hasan Hatif, Turkish Studies, 2007. (2007 Yıl)
3- YAZAR, İ., Dürrî'nin Şehrengizinden Gümülcine'ye Bakış, Turkish Studies, 2007. (2007 Yıl)
4- USLUER, F., Misâlî'nin Miftâhu'l Gayb'ı Metin Ve Açıklama, Turkish Studies, 2007. (2007 Yıl)
5- TAŞ, H., ZÜLFE, Ö., Nev'î'nin Münâzara-i Tûtî vü Zâğ Adlı Mesnevîsi, Turkish Studies, 2007. (2007 Yıl)
6- DAĞLAR, A., Hacı İbrâhim Efendi'nin Şerh-İ Belâgatı, Turkish Studies, 2007. (2007 Yıl)
7- YILDIZ, A., Bazı Belagat Kitaplarına Göre Secinin Tanım Ve Tasnifi Üzerine Düşünceler, Turkish Studies, 2007. (2007 Yıl)
8- İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2007. (2007 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölüm Başkanlığı (1996-1997) (Yıl:1996)
2- MAKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2009)
3- MAKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2010)
4- MAKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2011)
5- MAKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Yıl:2012)
6- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı (Yıl:2006)
7- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı (Yıl:2007)
8- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı (Yıl:2008)
9- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı (Yıl:2009)
10- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı (Yıl:2010)
11- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Oğraş, R., 21 Mart 2002. Türk Kültüründe Nevruz, Burdur Valiliği, Burdur. (Yıl:2002)
2- OĞRAŞ, R., 11 Mart 2006, Edebiyatımıza Hayat Verenler adlı programda Prof.Dr. Hüseyin Ayan'ın Hayatı ve Eserleri konulu konferans, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul. (Yıl:2006)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Bilkent ve Washington Üniversiteleri işbirliğiyle yürütülen Osmanlı Metinleri Arşiv/ Edisyon Projesi (OTAP) (2006)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Oğraş, R., 2001. Burdur ili, ilçeleri ve köyleri ilköğretim okulları arasındaki Fen Bilgisi dersi öğrenim düzeyi farklılıkları üzerine bir araştırma, SDÜ Destekli proje, Burdur. (2001)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Resimler

Resimlerim

16:29:16 21.02.2012

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4049
Email rogras(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi rizaogras.net
Adres Konak Mh. Gazi Cami Sk. No: 5/9 BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
17 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.