Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1982
 • Kan Gurubu : O Rh+
 • Birimi : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce KPDS 80
 • Yabancı Dil 2 : Almanca
 • Yabancı Dil 3 : İspanyolca
 • İlk Okul : Özel Şişli Terakki Lisesi (1993)
 • Orta Okul : Özel Şişli Terakkl Lisesi (1997)
 • Lise : Özel Yeni Yıldız Koleji (2000)
 • Lisans : İstanbul Üniv. İşletme Fak.
 • Lisans Bölüm : İşletme (2005)
 • Y.Lisans : Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Sosyal Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Turizm İşletmeciliği (2008)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İşletme
 • (2012)
ÖZGEÇMİŞ

Pelin KANTEN, 1982 yılında Bursa'da doğmuştur. İlk-orta ve lise eğitimini Özel Şişli Terakki Lisesi ve Özel YeniYıldız Kolejinde tamamlamıştır.Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde almıştır. Çalışma hayatına IBM Türk Limited şirketinde 2001 yılında başlamış, lisans eğitimi süresince 2001-2005 yılları arasında Kurumsal İletişim uzmanı olarak görev yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı şirkette Bütçe ve Finans uzmanı olarak çalışmaya devam etmiştir. 2001-2006 yılları arasında IBM Türk Limited şirketinde farklı görevler üstlenmiştir. 2006 yılında özel sektörden ayrılarak, akademisyenliğe adım atmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde yüksek lisansa başlayarak, aynı zamanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine öğretim görevlisi olarak girmiştir. Yüksek lisans eğitimi süresince öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmiştir. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra  2009 yılında Namık Kemal Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora eğitimi almak için Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme bölümüne girerek, 2009 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine öğretim görevlisi olarak geçiş yapmıştır. 2009-2012 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmış, aynı zamanda doktora eğitimine devam etmiştir. 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme bölümünde doktora eğitimini tamamlayarak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna yardımcı doçent olarak atanmıştır. Pelin Kanten, 2015 yılında T.C Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından düzenlenen Doçentlik sınavı sonucunda Yönetim ve Strateji alanında "Doçent" ünvanı almıştır.
İLGİ ALANLARI

Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Yönetim ve Organizasyon

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Burdur İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi (2013)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kanten, P. ve Kanten S. (2015). "İş Yaşamının Kalitesinin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracılık Rolü". Yaşam Doyumu Seçme Konular, Ed (Selen Doğan), Nobel Yayıncılık, s. 39-63. (2015)
2- Kanten, P. (2016)."Pozitif Örgütsel Davranışın Doğuşu ve Gelişimi". Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü İçinde, Ed (Pelin Kanten, Selahattin Kanten), Nobel Yayıncılık, s. 3-62 (2016)
3- Kanten, P. (2016)."İşe Adanma". Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü İçinde, Ed (Pelin Kanten, Selahattin Kanten), Nobel Yayıncılık, s. 75-122 (2016)
4- Kanten, P. (2016)."Proaktif Davranışlar". Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü İçinde, Ed (Pelin Kanten, Selahattin Kanten), Nobel Yayıncılık, s. 371-410. (2016)
5- Kanten, P. (2016)."İşyeri Nezaketsizliği". Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü İçinde, Ed (Pelin Kanten, Selahattin Kanten), Nobel Yayıncılık, s. 527-558. (2016)
6- Kanten, P. (2016)."Sosyal Kaytarma". Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü İçinde, Ed (Pelin Kanten, Selahattin Kanten), Nobel Yayıncılık, s. 565-593. (2016)
7- Kanten, P. (2016)."Politilk Davranışlar". Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü İçinde, Ed (Pelin Kanten, Selahattin Kanten), Nobel Yayıncılık, s. 837-876. (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kanten, P ve Ülker, F. (2013). “The Effect of Organizational Climate on Counterproductive Behaviors: An Empirical Study on the Employees of Manufacturing Enterprises", The Macrotheme Review, 2(4), 144-160. (2013)
2- Tuna, M., Kanten, P., Yeşiltaş, M., Kanten, S. and Alparslan, A.M. (2014). “The Effect of Academic Advising on Career Adaptabilities: A Study on Tourism and Hotel Management’ Students”. The Macrotheme Review 3(8), 139-155. (2014)
3- Kanten, P. ve Yeşiltaş, M. (2013). "Pozitif Örgütsel Davranışlar Üzerine Kavramsal Bir İnceleme", Vizyoner Dergisi, Cilt4, Sayı 8, 83-106. (2013)
4- Kanten, P. ve Ülker, F. (2014). Yönetim Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 32, 16-40. (2014)
5- Kanten, P. (2014). “İşyeri Nezaketsizliğinin Sosyal Kaytarma Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Duygusal Tükenmenin Aracılık Rolü”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 11-26. (2014)
6- Kanten, P. and Alparslan, A. (2013). “Proactive Behavior Scale: A Study of Validity and Reliability, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, pp.21-43 (2013)
7- Ülker, F. ve Kanten, P. (2009). “Örgütlerde Sessizlik İklimi, İşgören Sessizliği ve Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Bir Araştırma“, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı :2. (2009)
8- İbicioğlu, H., Çiftçi, M. ve Kanten, P. (2010). “Akademisyenlerin Akıl Hocalığı Eğilimleri İle Liderlik Tarzları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı :12. (2010)
9- Çarıkçı, İ., Kanten, S. ve Kanten, P. (2010). “Kişilik, Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma”, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı :11. (2010)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kanten, P. ve Ülker F. (2012). "A Relational Approach among Perceived Organizational Support, Proactive Personality and Voice Behaviour”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 62, pp.1016-1022. (2012)
2- Yeşiltaş, M, Kanten, P. ve Sormaz, Ü. (2013). "Otantik liderlik tarzının prososyal hizmet davranışları üzerindeki etkisi: Konaklama işletmelerine yönelik bir uygulama”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Vol 42, No. 2, pp. 333-350. (2013)
3- Kanten, P. (2014). “Effect of Quality of Work Life (QWL) on Proactive and Prosocial Organizational Behaviors: A Research On Health Sector Employees”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.19, S.1, 251-274. (2014)
4- Kanten, P. (2014). “The effect of cultural intelligence on career competencies and customer-oriented service behaviors”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol:43, Sayı/No:1, 100-119. (2014)
5- Kanten, P. (2014). “Narsistik Kişilik Özelliğinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinde Örgüt İkliminin Düzenleyici Rolü”, İ.Ü İşletme Fakültesi, İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl:25, Sayı: 76, 160-184. (2014)
6- Kanten, P. ve Ülker F. (2014). “The Effects of Mental Health Problems of Nurses and Doctors on their Professional Commitment and Work Engagement Levels”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 5, No 19, 476-493. (2014)
7- Kanten, P. (2014). “The Antecedents of Job Crafting: Perceived Organizational Support, Job Characteristics and Self-Efficacy” European Journal of Business and Social Sciences, 3 (5), 113-128. (2014)
8- Baran, M., Kanten, P., Kanten, S. ve Yaşlıoğlu, M., (2009). “An Empirical Research on The Relationship between Job Insecurity and Employee Health & Safety”, Ege Academic Review, ISSN 1303-099X, Volume: 9, Number: 3, July. (2009)
9- Özdaşlı, K., Kanten, S. ve Kanten P. (2009). “Yöneticilerin Kariyer İlerleme Arzusu İle Örgütsel Bağlılıklarının, Akıl Hocalığı Eğilimlerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, SDÜ, İİBF Dergisi, Sayı: 3 (2009)
10- Kanten, P., Yeşiltaş, M. ve Arslan, R. (2015). "Kişiliğin Karanlık Yönünün Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Düzenleyici Rolü". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 29, Sayı: 2, 365-391. (2015)
11- Kanten, P. ve Yeşiltaş, M. (2015). The Effects of Positive and Negative Perfectionism on Work Engagement, Psychological Well-being and Emotional Exhaustion, Procedia Economics and Finance, Vol. 23, s. 1367-1375 (2015)
12- Kanten, P., Kanten, S. ve Gürlek, M. (2015). The Effects of Organizational Structures and Learning Organization on Job Embeddedness and Individual Adaptive Performance, Procedia Economics and Finance, Vol. 23, s. 1358-1366. (2015)
13- Kanten P., Kanten S., Dündar G., "Ücret Tatmininin Ve İşin Özelliklerinin İşe Gömülmüşlük Üzerindeki Etkisinde Mutluluğun Rolü", İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.64-88, 2016 (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kanten, P., Yeşiltaş, M., Çeken, H. ve Kanten, S. (2013). “Öğrenme Odaklılığın ve İşin Özelliklerinin Yenilikçi Davranışlar Üzerindeki Etkisi”, 14.Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri. (2013)
2- Kanten, P., Yeşiltaş, M., Akdağ, G. (2014). “ Kariyer Engellerinin Mutluluk Üzerindeki Etkisinde Kariyer Motivasyonunun Rolü: Otel İşletmelerinde Kadin İşgörenler Üzerine Bir Uygulama”, 15.Ulusal Turizm Kongresi, Ankara (2014)
3- Kanten, P., Kanten, S. ve Tükeltürk, Ş. (2008). “Yöneticilerin Akıl Hocalığı İçin Algıladıkları Üst Yönetim Desteğinin Akıl Hocalığı Eğilimleri Üzerindeki Etkisi” 1.Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir. (2008)
4- Sarıyer, N. ve Kanten, P. (2009). “İhracat Firmalarının Tutundurma Stratejilerinin Uluslararası Pazarlara Uyumu Üzerine Bir Araştırma“, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Manisa. (2009)
5- Kanten, S., Yeşiltaş, M., Kanten, P. ve Çeken, H. (2015). "Etik Kültürün Etik Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Örgüt Temelli Öz Saygının Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", 16.Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım Çanakkale. (2015)
6- Yeşiltaş M., Kanten P., Sop S.A., Ekiztepe B., "Kişilik Özelliklerinin Turizm Sektörüne Bağlılığa Etkisinde Hizmet Verme Yatkınlığının Rolü: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", 17.Ulusal Turizm Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, ss.206-222 (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kanten, P., Özdaşlı, K. ve Alparslan, A., (2013). Lider-Üye Etkileşiminin Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisi", 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya. (2013)
2- Kanten, P ve Ülker, F. (2013). “Yönetim Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü", 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya. (2013)
3- Kanten, P. ve Yesiltas, M. (2013). “Sosyal Zekanın Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Politik Becerilerin Aracılık Rolü”, 1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya. (2013)
4- Kanten, P., Yeşiltaş, M. (2014). “Kişiliğin Karanlık Yönünün Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Düzenleyici Rolü”, II.Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri. (2014)
5- Kanten, S. ve Kanten, P. (2007). “İnsan Kaynakları Yönetiminde Hat Yöneticilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya. (2007)
6- Yaşlıoğlu, M., Kanten, P., Özaslan, B.Ö. (2010). “Lojistik Sektöründe Çalışanların Algıladığı İş Güvencesizliği ile Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 18.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana. (2010)
7- Kanten, P., Yeşiltaş, M. ve Kanten, S. (2015). Kişilik Özelliklerinin ve Etik İklim Algısının Politik Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Kontrol Odağının Rolü, 14.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray (2015)
8- Kanten, P., Kanten, S., Yeşiltaş, M. ve Yaşlıoğlu, M. (2015). Ücret Adaletinin Hizmet Süreçlerini Sabote Etme ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisinde Ücret Eşitliği Algısının Rolü, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla (2015)
9- Kanten, P., Uyargil, C. ve Kanten, S. (2016). "Hat Yöneticilerin Yönetim Tarzlarını Etkileyen Faktörler: Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları Departmanının Stratejik Rolleri", 24.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 29-31 Mayıs, İstanbul (2016)
10- Kanten, P., Kanten, S. ve Dündar, G. (2016). "Ücret Tatmininin ve İşin Özelliklerinin İşe Gömülmüşlük Üzerindeki Etkisinde Mutluluğun Rolü", 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul (2016)
11- Gümüştekin G., Kanten P., Kanten S., "ZEHİRLEYİCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SABOTAJ DAVRANIŞLARINA ETKİSİNDE OTANTİK LİDERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ", 4.Örgütsel Davranış Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, ss.111-120 (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kanten, P., Yesiltas, M., Turkeri, I. and Sop, S. (2013). “An Empirical Research on the Effect of Social Media on Destination Choice", 5th ITW Conference, New Trends in Tourism Management and Marketing, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2013)
2- Kanten, P. (2013). “Family Friendly Policies in Organizations and Their Effects on Work-Life Balance, Work Alienation and Life Satisfaction”, International Business and Economis Congress, Durres, Albenia. (2013)
3- Kanten, P, Yeşiltaş, M and Kanten, S., (2013). “The Effects of Self-Esteem, Virtuousness and Work Values on the Ethical Behaviors: An Empirical Study in the Hotel Industry”, International Business and Economics Congress Durres, Albenia. (2013)
4- Kanten, P. (2014). “A Conceptual Model Exploring the Role of Employee Competencies and High Performance Working Systems on Service Quality”, International Congress of Tourism & Management Researchers, Antalya. (2014)
5- Kanten, P. (2014). “Individual and Organizational Antecedents of Safety Behaviors and their Relationships with Occupational Accidents: An Empirical Research on Blue-Collar Workers”, International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (iiba), Istanbul. (2014)
6- Tuna, M., Yeşiltaş, P. ve Kanten, P. (2014). “The Effects of Corporate Reputation on Affective Commitment: Mediating Role of Organizational Factors” Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (Giba), Florida. (2014)
7- Kanten, P. (2014). “The Effect of Ethical Climate and Professional Self-Esteem on Ethical Behaviors: Mediating Role of Locus of Control”, II. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta (2014)
8- Kanten, P., Yeşiltaş, M., Kanten, S. and Sormaz, Ü. (2014). “The Effect of Social Climate on Workplace Friendship, Psychological Well-Being and Helping Behaviors: An Empirical Study in The Hotel Industry”, 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality Management, Balıkesir (2014)
9- Kanten, S., Yaşlıoğlu, M. ve Kanten, P., (2009). “A Research on the Relationship Human Resource Management Practices and Employee Relations Climate”, VII. International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul. (2009)
10- Özdaşlı, K. ve Kanten P. (2011). “Algılanan Örgütsel Destek İle Kariyer İlerleme Arzusu ve Yenilikçi Davranışlar Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi : Otel İşletmelerinde Bir Araştırma“, I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu. (2011)
11- Özdaşlı, K., Kanten, P., Derya, S., Eroğlu, M. ve F. Cura. (2012). “The Relationship between Career Planning and Culture: A Research on French and Turkish Business Administration Students”, 3rd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo (2012)
12- Kanten, P. ve Kanten, S. (2016). The Antecedents of Procrastination Behavior: Personality, Self-Efficacy and Self-Esteem, Global Business Research Congress, Işık Üniversitesi, İstanbul. (2016)
13- Kanten P., Kanten S., Baran M., "THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS ON FRONT LINE EMPLOYEES’ CUSTOMER ORIENTATION:ROLE OF PERFECTIONISM", 10th International Congress on Social Sciences, Madrid, ISPANYA, 23-24 Eylül 2016, pp.857-874 (2016)
14- Kanten S., Kanten P., Yeşiltaş M., "THE ROLE OF CAREER SELF-EFFICACY ON THE EFFECT OF PARENTAL CAREER BEHAVIORS ON CAREER EXPLORATION: A STUDY ON SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT’ STUDENTS", 10th International Congress on Social Sciences, Madrid, ISPANYA, 23-24 Eylül 2016, pp.845-857 (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kanten, P., Kanten, S. and Gürlek, M (2014). “The Effects of Organizational Structures and Learning Organization on Job Embeddedness and Individual Adaptive Performance”, 3rd World Conference on Business, Economics and Management, Roma (2014)
2- Kanten, P. and Yeşiltaş, M. (2014). “The Effects of Positive and Negative Perfectionism on Work Engagement, Psychological Well-Being and Emotional Exhaustion”, 3rd World Conference on Business, Economics and Management, Roma (2014)
3- Tuna, M., Kanten, P., Yeşiltaş, M., Kanten, S. and Alparslan, A.M. (2014). “The Effect of Academic Advising on Career Adaptabilities: A Study on Tourism and Hotel Management’ Students”. The Macrotheme Review 3(8), 139-155. (2014)
4- Kanten, P and Ulker, F. (2013). “The Effect of Organizational Climate on Counterproductive Behaviors: An Empirical Study on the Employees of Manufacturing Enterprises", (2013)
5- Kanten, P., Kanten, S. ve Yeşiltaş, M. (2015). "New Career Management Approaches: Boundaryless Career and Dual Ladder Career Path", Multidisciplinary Academic Conferences on Economics, Management and Marketing in Praque, Czech Republic, 4-6 Aralık 2015. (2015)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Burdur İlinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi (Süre : 2013 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Turizm Akademik Dergisi (Süre : 2014 Yıl)
2- Turizm Akademik Dergisi (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi (2014 Yıl)
2- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hikmet Tolunay Meslek YüksekokulurnPazarlama ve Dış Ticaret Programı Bölüm Başkanlığı (Yıl:2009)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hikmet Tolunay Meslek YüksekokulurnPazarlama ve Dış Ticaret Programı Bölüm Başkanlığı (Yıl:2010)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hikmet Tolunay Meslek YüksekokulurnPazarlama ve Dış Ticaret Programı Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2012)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2013)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- International Business and Economics Congress Durres, Albenia (2013)
2- WCBEM 2014 Roma Oturum Başkanlığı (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Pelin Kanten

Pelin

13:54:25 21.11.2014

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Pelin Kanten

Pelin

13:54:20 21.11.2014

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4400
Email pelinkanten(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.