Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2003-10-10 09:52:22)
 • Doktora : Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • (2010-01-29 09:52:22)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Karataş, Zeynep ve Tagay, Özlem Psikolojik Danışman El Kitabı Sorunlar-Çözümler, Ankara: Vize Yayıncılık (2016)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Tagay, Ö. (2014) Okul öncesi eğitimde çocuğu tanımanın önemi. Önder, A. (Ed.) içinde, Okul öncesi dönemde çocukları değerlendirme ve tanıma teknikleri Ankara: Pegem Akademi . (2014)
2- Tagay, Ö. (2014) Gestalt kuramı, Terzi, Ş. (Ed.) içinde, Eğitim psikolojisi, Ankara:Pegem Akademi. (2014)
3- Tagay, Ö. (2013) Psikolojik danışma ilişkisini sonlandırma Voltan-Acar, N. (Ed.) içinde, Psikolojik danışma kapsamlı bir meslek. Altıncı Basımdan Çeviri, Ankara:Nobel Yayın.rnrn (2013)
4- Tagay, Ö. (2013) Çoklukültürel psikolojik danışma ve terapi. Korkut-Owen, F. (Çev. Ed.) içinde, Gelişimsel psikolojik danışma ve terapi yaşam boyunca iyilik halini artırmak, Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları. (2013)
5- Tagay, Ö. (2014) Varoluşcu terapi Voltan-Acar, N. (Ed.) içinde, Psikoterapi ve psikolojik danışma kuramları kavramlar ve örnek olaylar, Beşinci Basımdan Çeviri, Ankara: Nobel Yayın. (2014)
6- TAGAY, Ö. (2016) Hayat Boyu Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik DanısmaBölüm Adı:Çok Kültürlü Psikolojik Danısma, PEGEM YAYINEVİ, ANKARA (2016)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Savi-Çakar, F., Tagay, Ö. & İkiz, F. E. (2015). Advances in psychology research. Columbus, A. M. (Ed.) içinde, Risky behaviors of adolescents: definitions and prevention. New York: Nova Science Publishers. (2015)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Okullarda ruh sağlığı hizmetleri”. Kuramsal Eğitimbilim 1 (2), 76-83, 2008.rn (2008)
2- Tagay, Ö. (2010). “Üniversite öğrencilerinin temas engellerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 10, Sayı 19, 71-86 (2010)
3- Tagay, Ö., Voltan-Acar, N. (2012). Gestalt temas engelleri ölçeğinin geliştirilmesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (37), 61-72 (2012)
4- Tagay, Ö.. Sarı, T., (2012) Okullarda konsültasyon hizmetleri ve işbirliğine dayalı konsültasyon modelleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 12, Sayı 23, 157-172rn (2012)
5- Sosyal beceri programının (blocks) ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri üzerindeki etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (3). (2010)
6- Savi Çakar, F., Tagay, Ö., Karataş, Z. ve Yavuzer, Y. (2015). Lise öğrencileri ile öğretmenlerin riskli davranışlara ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (12), 1-13. (2015)
7- Ünüvar, P., Çalışandemir, F., Tagay, Ö. ve Amini, F. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarının mutluluk algısı Türkiye ve Afganistan örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 1-22.rn (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karataş, Z., Tagay, Ö., (2012) Self esteem, locus of control and multidimensional perfectionism as the predictors of subjective well being. International Education Studies 5(6): 131-137. (2012)
2- Tagay, Ö., Karataş, Z. (2012) Attachment styles as the predictors of the contact disturbances, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3 (4): 67-78.rnrn (2012)
3- Tagay, Ö., Voltan-Acar, N. (2012) Contact Disturbances and the Contact Cycle in Gestalt Therapy According to Turkish Culture, Gestalt Journal of Australia and New Zealand 9 (1): 20-32. (2012)
4- Tagay, Ö., Karakelle, S. (2014) Self-esteem and communication skills as predictors ofrn psychological resilience for Turkish vocational school students, Cypriot Journal of rn Educational Sciences. 9(4), 307-315.rn (2014)
5- Savi-Çakar, F., Tagay, Ö., Karataş, Z. (2015) Adolescents' life satisfaction: risky behaviors and hopelessness, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 6 (1), 55-62 (2015)
6- Ünüvar, P. ve Tagay, Ö. (2015). Çalışan evli kadınların toplumsal cinsiyet rolleri, yaşami iş doyumu ve evlilik uyumlarının incelenmesi. Kadın / Woman 2000- Journal for Women’s Studies 16 (1), 21-44. (2015)
7- Çakır, M. A. ve Tagay, Ö. (2015). Developing job search self-efficacy scale and Turkish universty students’ job search self-efficacy levels. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 10 (3):1-12, Doi: 10.9734/BJESBS/2015/18975. (2015)
8- Önder, E. ve Tagay, Ö. (2015). Oponions of candiate teacher in the pedagogical formation certificate program with regard to the teacher profession and the certificate program. International Journal of Human Sciences 12 (1), 293-314. doi:10.14687/ijhs.v12i1.3335 (2015)
9- Vergili, O. ve Tagay, Ö. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Yardım Arama Konusundaki Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (16), 188-201 (2016)
10- Sarı, T. ve Tagay, Ö. (2016). Examining the Role of Attachment Dimensions and Contact Disturbances in Predicting Irrational Romantic Relationship Beliefs of University Students. International J. Soc. Sci. &Edication. 6 (2), 160-172 (2016)
11- Tagay, Ö., Savi-Çakar, F. ve Ünüvar, P. (2016). Üniversite öğrencilerinin temas engelleri ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişki. Journal of Research in Education and Teaching, 5 (31), 275-281. (2016)
12- Savi-Çakar, F., Tagay, Ö., Acar, H. ve Kabasakal, A. (2016). An investigation of risky behaviors and psychological symptoms in Turkish adolescents. British Journal of Education Society & Behavioural Science, 12 (2), 1-10. (2016)
13- Tagay, Ö., Voltan-Acar, N. ve Nalbant, A. (2016). Logoterapide kullanılan kavramların ve tekniklerin Türk Kültürü'nde uygulanabilirliği Ege Eğitim Dergisi, 17 (1), 105-126. (2016)
14- Şahin-Baltacı, H., Tagay, Ö., Worrell, F. C., & Mello, Z. R. (2016, November 28). PsychometricrnProperties of Turkish Adolescent Time Inventory-Time Attitude (ATI-TA) Scores. InternationalrnPerspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation. Advance online publication. http://rndx.doi.org/10.1037/ipp0000066 (2017)
15- TAGAY, Ö. ve ŞAHİN-BALTACI, (2016). Ergenlerde Öznel İyi Oluş ve Zaman Tutumu: Benlik Saygısı ve İyimserliğin Aracı Rolü, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (41): 131-144 (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bilge, F., Doğan, N., Gençtanırım, D., Arıcıoğlu, A., Yalçın, İ., Baydan, Y., Tagay, Ö., Sarı, T. (2010). A study on multidimensional relationship. Eurasion Journal of Educational Research, 41,37-53 (2010)
2- Tagay, Ö. (2015). Career decision-making diffuculties in Turkey and the USA. International Journal of Recent Advances in Multidisiplinary Research, 2 (2), 0232-0239.rn (2015)
3- Tagay, Ö. (2015). Contact disturbances, self-esteem and life satisfaction of university students: A structural equation modelling study, Eurasion Journal of Educational Research, 59, 113-132. Doi: 10.14689/ejer.2015.59.7. (2015)
4- Tagay, Ö. ve Demir, K. (2016) Ögretmen Adayları için Mesleki Dayanıklılık Inancı Ölçeginin Gelistirilmesi, Cilt:24 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi 1603-1620 (2016)
5- Savi-Çakar, F. ve Tagay, Ö. (2017). The Mediating Role of Self-Esteem: The Effects of Social Support and Subjective Well-Being on Adolescents’ Risky Behaviors. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 859–876. http:// dx.doi.org/10.12738/estp.2017.3.0024. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karataş, Z., Tagay, Ö. (2011) “Öğretmen adaylarının öznel iyi oluşlarının yordayıcıları olarak benlik saygısı, kontrol odağı ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik” XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir. (2011)
2- Tagay, Ö., Karataş, Z. (2011) “Öğretmen adaylarının temas engellerinin yordayıcıları olarak bağlanma sitilleri”. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (2011)
3- Demir, K., Tagay, Ö. (2012) “Öğretmenlik mesleğine bağlılık ölçeğinin geliştirilmesi”. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs İnönü Üniversitesi, Malatya. (2012)
4- Savi-Çakar, F., Tagay, Ö., Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2014) “Lise öğrencileri ile öğretmenlerin riskli davranışlara ilişkin görüşleri ve riskli davranışlara yönelik psiko-eğitim programının hazırlanması” V. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, Antalya. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tagay, Ö., Karakelle, S. (2014) Vocational school students as predictors of resillience in self-esteem and communication skills, International Society for Teacher Education 34th ISFTE Annual Conference, (22-25 April). (2014)
2- Ünüvar, P., Tagay, Ö. (2014) Marriage compatibility of working women, International Society for Teacher Education 34th ISFTE Annual Conference, (22-25 April). (2014)
3- Tagay, Ö. (2014) Üniversite öğrencilerinin temas engelleri, benlik saygısı ve yaşam doyumu düzeyleri: bir yapısal eşitlik modeli çalışması, I. Eurasian Educational Research Congress, (24-26 Nisan). (2014)
4- Savi-Çakar, F., Tagay, Ö., Karataş, Z. (2014) Adolescents' life satisfaction: risky behaviors and hopelessness (2014)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Tagay, Ö., Karataş, Z. (2012) An Investigation of Attachment styles of college students Procedia - Social and Behavioral Sciences (47) 745 – 750 (2012)
2- Çalışandemir, F., Tagay, Ö. (2015). Multidimensional perfectionism and humor styles the predictors of life satisfaction, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (174), 939-945. (2015)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2017 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yıl:3 Sayı:5 (Süre : 2014 Yıl)

HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık 2014 (2014 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Haziran 2012 sayı 23 (2012 Yıl)
3- Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2014 Yıl)
4- PDR DERGİSİ (2014 Yıl)
5- Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2014)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez Müdür Yardımcılığı (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı Düzenleme Kurulu Üyeliği (2011)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- University of Berkeley/California U.S.A (15 Haziran-15 Ağustos) (2012)
Ulusal jüri üyeliği
1- Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2011)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2014)
3- Tubitak Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması Psikoloji Alanı Burdur Bölge Temsilciliği (2013)
4- Tubitak Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması Psikoloji Alanı Burdur Bölge Temsilciliği (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4045
Email ozlemtagay(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 3 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.