Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1971
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : Bucak İşletme Fakültesi
 • Bölümü : İşletme Bölümü
 • Anabilim Dalı : Yönetim ve Organizasyon ABD
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Aydın 7 Eylül İlkokulu
 • Orta Okul : Aydın Efeler Lisesi (1985)
 • Lise : İzmir Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi (1988)
 • Lisans : Marmara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İşletme Bölümü (1993)
 • Y.Lisans : Adnan Menderes Üniv. Sosy. Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : İşletme Anabilim Dalı (1997)
 • Doktora : Adnan Menderes Üniv. Sos. Bil. Enst.
 • Doktora Dal : İşletme Anabilim Dalı
 • (2005)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Yönetim ve Strateji (11 Mart 2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

girişimcilik, girişimcilik eğitimi, stratejik yönetim, inovasyon

örgütsel davranış

girişimcilik, stratejik yönetim, KOBİ,

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Dünyada Ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler Ve Öğretim Üyelerinden Öneriler (2011)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- İlkeler ve İşlevlerle İşletme kitabında II. Bölüm İşletme Kavramı (2012)
2- "İlkeler ve İşlevlerle İşletme" Kitabında I. bölüm Temel Kavramlar ve Tarihçe (2012)
3- "İlkelerle ve İşlevlerle İşletme" Kitabında IV. Bölüm İşletmelerin Kuruluşu (2012)
4- "Girişimcilik" kitabında II. Bölüm Girişimcilik İle İlgili Bazı Temel Kavramlar (2015)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ticari Kart Kullanımına Yönelik Düşüncelerin Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Amprik Olarak Değerlendirilmesi (2008)
2- Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesinde Portföy Analizi Ve TARİŞ Üzerine Bir Araştırma (2006)
3- Sosyal Bilimler Alanındaki Meslek Yüksekokullarının Staj Yükü Muhasebe Bürolarında (2004)
4- Türkiye’deki Kimya ve Metal Eşya Sektöründeki Firmaların 1992- 2001 Dönemine Ait finansal Rasyolarının Zaman Serisi Korelasyon Analizi (2003)
5- Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Öğrencilerin Girişimci Olma Niyetlerinin İncelenmesi, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (2014)
6- İşletmelerde Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın çalışanların Sorunları, MAKÜ İİBF dergisi (2015)
7- TÜRKİYE'DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi (2015)
8- YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETİM VE BİLİŞİM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi (2015)
9- İş Yerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna (DEHB) Yönelik Bir Araştırma, İş ve İnsan Dergisi, (2016)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- İşletmelerde Stratejik Yönetim Ve Planlamada Halkla İlişkilerin Rolü: TARİŞ Örneği (2006)
2- “Bütünleşik Pazarlama İletişiminin (Integrated Marketing Communication) KOBİ’lerde Uygulanması Üzerine Bir İnceleme (2004)
3- Ülkemizde Faaliyet Gösteren A Tipi Yatırım Fonlarının Performansı: Ocak 1998- Haziran 2002 (2003)
4- Nazilli’deki KOBİ’lerin Genel Durumu ve Sorunları 1997 (2000)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Duygusal Zekânın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma (2011)
2- Bürolarda Teknoloji Kabul ve Kullanımı: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli ile Bir Model Önerisi ve Sekreterler Üzerinde Ampirik Bir Değerlendirme (2010)
3- TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ: GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA (2012)
4- ÜRETİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİLERDE ISO 9000’NİN ETKİLİ UYGULAMASI İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ (2012)
5- THE RELATIONSHIPS BETWEEN SECTOR WHERE SMES OPERATING, AND THEIR STRATEGIES, INNOVATION TYPES & INNOVATION BARRIERS (2012)
6- AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE YÖNETİM FONKSİYONLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (2013)
7- Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler İle Girişimcilik Eğitimi:Girişimci ve Öğrenci Görüşleri (2013)
8- Business Strategies of SME’s, Innovation Types and Factors Influencing Their Innovation: Burdur Model (2014)
9- Birey-Örgüt Uyumunun İş Doyumu ve Örgüte Bağlılık Üzerine Etkisi (2015)
10- STRATEGIC MANAGEMENT APPROACH IN THE METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY: AN ANALYSIS ON THE STATEMENTS OF MISSION, VISION AND CORE VALUES, Journal Of Global Strategic Managementrn (2015)
11- The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance, Procedia - Social and Behavioral Sciences (2014)
12- The Relationship between Structural Characteristics of Organization and Followed Business Strategy: An application in Denizli, Procedia - Social and Behavioral Sciences (2014)
13- Strategic Focus in Turkish SMEs: Emergent or Deliberate Strategies?, Procedia - Social and Behavioral Sciences (2013)
14- The choice and use of strategic planning tools and techniques in Turkish SMEs according to attitudes of executives, Procedia - Social and Behavioral Sciences (2013)
15- The Relationships Between Technological Investment, Firm Size, Firm Age and The Growth Rate of Innovational Performance Procedia - Social and Behavioral Sciences (2013)
16- The relationships between firm size, prospector strategy, architecture of information technology and firm performance , Procedia Social and Behavioral Sciences (2011)
17- The Effect of Person-Organızatıon Fıt on Job Stress and Conflıct: An Applıcatıon on Employees of Busınesses in Dalaman Internatıonal Aırport, Internatıonal Journal of Socıal Scıences and Humanıty Studıes (2011)
18- Effect of Innovation on Organizational Performance and Service Quality: An Application in the Five-Star Hotels in Antalya, Turkey, - GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS (2015)
19- The Effects of Human Capital, Social Capital and Financial Capital on the Performance of SMEs, GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS (2015)
20- COMMON FACTORS IN THE SWOT ANALYSES OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY, Journal of Global Strategic Management (2015)
21- DUYGULARIN YÖNETİLMESİNİN, İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİLERİ, MAKÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2016)
22- Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (2016)
23- ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINDA İŞ YERİ ARKADAŞLIĞININ İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kuyucak Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Türkiye Gündemindeki Olaylara Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (2005)
2- Kurumsallaşmada Stratejik Yönetimin Rolü: Burdur İlindeki Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, 6. Aile İşletmeleri Kongresi (2014)
3- ANTALYA VE BURDUR İLLERİNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Uluslararası Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumurn (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- GİRİŞİMCİ ÖZELLİKLER VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi (2012)
2- Kadın Akademisyenlerde Kariyer Engelleri ve CamTavan Sendromu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (2013)
3- GİRİŞİMCİLİKLE İLİŞKİLENDİRİLEN PSİKOLOJİK KARAKTERİSTİKLER VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi (2014)
4- İŞ YERİNDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİF(DEHB) ÇALIŞANLARLA ÇALIŞMAK VE YAŞAMAK ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (2014)
5- TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI, BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ, I. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (2014)
6- YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETİM VE BİLİŞİM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ, I. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (2014)
7- DUYGULARIN YÖNETİLMESİNİN, İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİLERİ, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (2015)
8- Y KUŞAĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ, 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (2015)
9- TÜRKİYE’DE OTOMOBİL TALEBİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ, 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (2015)
10- İş Yeri Arkadaşlığının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Üniversite Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, 3. Örgütsel Davranış Kongresi (2015)
11- İŞKOLİKLİK, İŞ-AİLE ÇATIŞMASI VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 24. Yönetim ve Organizasyon Kongresi (2016)
12- DUYGUSAL EMEK KULLANIMININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 24. Yönetim ve Organizasyon Kongresi (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Meslek Yüksekokullarında Çalışan Akademik Personelin İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (2007)
2- Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimlerinde Etkili Olan Faktörler ve Seçtikleri Mesleklere Bakış Açıları, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (2007)
3- Adnan Menderes Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (2007)
4- ÖRGÜTLERİN MİSYON VE VİZYON İFADELERİ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE BAĞLILIKLARINI ETKİLER Mİ?, I. Örgütsel Davranış Kongresi (2013)
5- OTEL İŞLETMELERİNDE ÜST ve ORTA KADEME YÖNETİCİLERİNİN YAŞADIĞI ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ÇATIŞMALARI VE ÇATIŞMA STRATEJİLERİNİN DEPARTMANLARA GÖRE İNCELENMESİ, I. Örgütsel Davranış Kongresi (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- The Relationships between Firm Size, Prospector Strategy, Architecture of Information Technology And Firm Performance (2011)
2- Acceptance And Use Of Technology In Office Environments: An Empirical Assessment Of Secretaries In İzmir (2008)
3- The Effect of Person-Organization Fit on Job Stress and Conflict: An Application on Employees of Businesses in Dalaman International Airport (2011)
4- TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDEKİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMU: ÖĞRETIM ÜYELERI İLE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ (2012)
5- WORK-FAMILY CONFLICT OF WOMEN ACADEMICS AND LIFE SATISFACTION ANALYSIS OF RELATIONS (2012)
6- Strategies of SMEs in Burdur and factors influencing innovation (2012)
7- The Relationships Between Characteristics Of Smes And Strategies, Innovation Types & Barriers To Innovation (2012)
8- The choice and use of strategic planning tools and techniques in Turkish SMEs according to attitudes of executives (2013)
9- Strategic Focus in Turkish SMEs: Emergent or Deliberate Strategies? (2013)
10- The Relationships Between Technological Investment, Firm Size, Firm Age And The Growth Rate Of Innovation Performance (2013)
11- THE INVESTIGATION OF STUDENTS’ INTENTIONS OF BEING AN ENTREPENEUR WITHIN THE FRAME OF PLANNED BEHAVIOUR THEORY (2013)
12- The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance (2014)
13- The Relationship between Structural Characteristics of Organization and Followed Business Strategy: An application in Denizli (2014)
14- Common Factors In The SWOT Analyses Of Metropolitan Municipalities In Turkey (2015)
15- Strategic management approach in the metropolitan municipalities in Turkey: An analysis on the statements of mission, vision and core values (2015)
16- SOCIAL MEDIA USAGE PURPOSES OF MANAGERS:X AND Y GENERATIONS COMPARISON, International Management Information Systems (IMISC) 2016 (2016)
17- THE IMPORTANCE OF DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR BUSINESS MANAGEMENT: A RESEARCH IN MARBLE FIRMS, International Management Information Systems Conference 2016 (2016)
18- The use of social media in SMEs: a case study for Burdur, Turkey, 6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- THE EMPLOYMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN SMEs AND ITS EFFECTS TO CORPORATE PERFORMANCE:rnA RESEARCH IN ANTALYA ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE, 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- Markowitz (Modern) Portföy Yaklaşımı Doğrultusunda Hisse Senetlerinden Portföy Oluşturulması: Türk Hisse Senedi Piyasasına Uygulama (1997)
Doktora Tezi
1- Türkiye’nin Rekabetçi Üstünlüğüne Üretici Birliklerinin Katkısı: TARİŞ Örneği (2005)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal Of Small Business Management (2012 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- African Journal of Business Management (2012 Yıl)
2- İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi (2014 Yıl)
3- Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (2014 Yıl)
4- Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)
5- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)
6- E-Journal of Yaşar University (2015 Yıl)
7- Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi (2015 Yıl)
8- African Journal of Business Management (2015 Yıl)
9- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2015 Yıl)
10- Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (2015 Yıl)
11- Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (2016 Yıl)
12- Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
13- Dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi (2016 Yıl)
14- Türk İdare Dergisi (2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)
2- Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (2013 Yıl)
3- Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi (2014 Yıl)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi (2015 Yıl)
5- KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Bucak Z. Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı. (Yıl:2011)
2- Bucak Z. Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı. (Yıl:2012)
3- Bucak Z. Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı. (Yıl:2010)
4- Bucak Z. Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (Yıl:2014)
5- Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek okulu Müdür Yardımcısı (Yıl:2015)
6- Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (Yıl:2016)
7- Bucak İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı (Yıl:2016)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkan Yardımcısı (Yıl:2014)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne araştırma görevlisi alımında jüri üyesi (Yıl:2015)
2- Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümüne araştırma görevlisi alımında jüri üyesi (Yıl:2014)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hikmet Tolunay MYOYardımcı Doçent atamasında jüri üyeliği (Yıl:2015)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yardımcı Doçent atamasında Jüri üyeliği (Yıl:2015)
5- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yardımcı Doçent atamasında Jüri üyeliği (Yıl:2015)
6- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yardımcı Doçent atamasında Jüri üyeliği (Yıl:2015)
7- Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Yardımcı Doçent atamasında Jüri üyeliği (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- 3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansında Oturum Başkanlığı, İzmir (Yıl:2016)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- I. Yönetim Bilişim Zirvesinde Panel Başkanı, Burdur (Yıl:2014)
2- 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresinde Oturum başkanlığı, Erzurum (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- KURUMSALLAŞMADA STRATEJİK YÖNETİMİN ROLÜ; BURDUR İLİNDEKİ AİLE İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , Safa ACAR, 2014 (2014)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- MERMER MAKİNELERİ İMALATINDA YER ALAN KOBİ’LERİN KÜMELENME DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, MAKÜ BAP 2016 (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

özlem çetinkaya bozkurt

özlem çetinkaya bozkurt

18:16:16 09.03.2012

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2483256534 /134
Email ozlemcetinkaya(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi ozlemcetinkayabozkurt.com
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.