Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Muhasebe denetiminde iç kontrol ve iç denetimin önemi: Antalya ilinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinde bir uygulamaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
2TFRS 15 müşteri sözleşmelerinden doğan hasılat standardına ilişkin Türkiye finansal raporlama standardı ve muhasebeleştirilmesiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
3Türkiye'de faaliyet gösteren ticaret bankalarının performansının değerlendirilmesiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
4Kurumsal yönetimde meydana gelen gelişmelerin firma performansına etkisi, Bist 100 üzerinde uygulamaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
5Muhasebe meslek mensuplarının tahsilat sorunlarının çözümünde online tahsilat yöntemi: Antalya ili örneğiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı
6Adli muhasebe kapsamında yönetim hileleri, Burdur ve Isparta illeri adli vaka analizleri ve örnek olaylarYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
7Çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığı üzerine etkileri: BİST şirketleri üzerine bir araştırmaYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2018Tamamlandı
8Muhasebe bilgi sisteminden elde edilen bilgilerin işletme yönetim kararları üzerine etkileri: Batı Akdeniz Organize Sanayi Bölgeleri üzerinde bir araştırmaYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
9Altı sigma yaklaşımının maliyet yönetim aracı olarak kullanılabilirliğine yönelik bir araştırma: Manisa örneğiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
10Muhasebe meslek mensupları ve muhasebe dersi alan öğrenciler üzerinde ahlaki gelişim ve muhasebe etiği tutumları ile ilgili bir araştırmaYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
116102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda muhasebe mesleği ve denetim uygulamalarına getirilen yenilikler: Batı Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırmaYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2016Tamamlandı