Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1979
 • Kan Gurubu : ARH+
 • Birimi : Bucak İşletme Fakültesi
 • Bölümü : İşletme Bölümü
 • Anabilim Dalı : Muhasebe ve Finansman ABD
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Fatmagül Özpınar İlköğretim Okulu (1991)
 • Orta Okul : Fatmagül Özpınar İlköğretim Okulu (1994)
 • Lise : Karatay Lisesi (1998)
 • Lisans : Marmara Üniv. İİBF
 • Lisans Fakülte : İİBF
 • Lisans Bölüm : İşletme (2002)
 • Y.Lisans : Akdeniz Üniv. Sosyal Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : İşletme (2005-07-15 15:09:32)
 • Doktora : SDÜ Sosyal Bil. Enst.
 • Doktora Dal : İşletme
 • (2010-07-14 15:09:32)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- AKIN O "Geleneksel Maliyet Muhasebesi Sistemi ile Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Karşılaştırılması:Mermer İşletmesi ST Hattı Örneği" Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF Akademik Araştırmalar Dergisi, Mayıs 2013 (2013)
2- ACAR D., DALGAR H., AKIN O., "Faaliyet Tabanlı Maliyet Uygulaması İle Hesaplanan Maliyetleri İle Mevcut Maliyetlerin Karşılaştırılması:Mermer İşletmesi Örneği", Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), Cilt.14, Sayı.1,Haziran 2012. (2012)
3- AKIN O.,"Altı Sigma İle Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Entegrasyonu:Kuramsal Bir Yaklaşım" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı.8, 2013 (2013)
4- ÖZDAŞLI K., ve AKIN O., "Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Muhasebe Bürolarında Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl 13, Sayı 40, ss. 29-43. (2013)
5- DALGAR H., TAŞ S., CEVHER E., AKIN O., "Maliyet Yönetim Aracı Olarak Altı Sigma: Kuramsal Bir Yaklaşım", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.15, Sayı.4 (2010)
6- USUL H., EROĞLU H., AKIN O., "Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarındaki Eğitim Süreçleri Arasındaki Uyum Sorununun Analizi ve Ticaret Lisesi Örneği", Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı.12, 2007. (2007)
7- AKIN O.,"Ekmek Üretim İşletme Sahiplerinin Profilleri ve Sektöre Yönelik Tutumları:Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma" Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt.2, Sayı1 (2010)
8- AKIN O.,"Ekmek Üretim İşletmelerinin Verimliliklerinin Veri Zarflama Yöntemi İle Mukayeseli Analizi:Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt.2.Sayı.2. (2010)
9- TUGAY O., AKIN O.,"Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Uygulama Düzeyi:Burdur'da Bir Araştırma", Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.15, S.2. (2013)
10- AKIN O., ÖZDAŞLI K., "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Uymaları Gereken Etik İlkelere Uyma Düzeyine Yönelik Meslek Mensupları İle Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Algıları", Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), Temmuz 2014, s.63rn (2014)
11- AKIN O., "Çağdaş Maliyet Yaklaşımlarından Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Ekmek Üretim İşletmesinde Bir Uygulama", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı:24, 2014 (2014)
12- ONAT K., AKIN O., ESER D.,'"İşletmelerde Risk Kavramı Farkındalığı: Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt.5,S.11, 2014. (2014)
13- Akın.O., Onat. O.,"Çoktan Seçmeli Sınav Tekniğinin Muhasebe Eğitiminde Kullanılması: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma", Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), 2014-4 (2014)
14- AKIN O, ESER D.,"işletme Sermayesi Yönetimi: Mermer İşletmelerinde Bir Araştırma", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Aralık 2014 (2014)
15- Akın O, Onat, O., "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler: Demografik Farklılaşmalar Üzerine Bir Araştırma"Uluslarararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayı15, 2015. (2015)
16- Akın O., Onat O, "Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebecilik Kavramına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU), 2015-1 (2015)
17- Onat O., Akın O., "Durdurulan Faaliyetler ile İşletme Performansı İlişkisinin Belirlenmesi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma", Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 7, Sayı.2. (2015)
18- Akın O., Onat O.,"Modern Maliyet Yönetimi Teknikleri Ve 2000-2014 Döneminde Bu Teknikleri Ele Alan Lisansüstü Tezlere Dair Bir Değerlendirme" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 3, Sayı 5. (2016)
19- ONAT O, AKIN O "Y Kuşağı ve Muhasebe Eğitimi- Durum Tespiti ve Öneriler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma" EUL Jounal Of Social Science (VII-II) December. (2016)
20- AKIN O, ONAT O, OZDOGAN F. "Muhasebe Sistemlerinin Uyumlaştırılmasında Dilin Önemi" Euasian Academy of Sciences, Volume S2, S.441-446, Ekim 2016 (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ÖZTAŞ U, AKIN O., "Örgütsel Çatışma Yönetiminde Cinsiyet Farklılıkları:Antalya Serbest Bölgesinde Bir Araştırma", Organizasyon Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt.1,Sayı.1 (2009)
2- AKIN O, ONAT O.,"Bulut Bilişimin Finansal Raporlamaya Etkisi ve Bir Model Önerisi" 33. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu (2014)
3- Akın O., Onat O., Özdogan F.,"Muhasebe Sistemlerinin Uyumlaştırılmasında Dilin Önemi" 15.Ulusal İşletmecili Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Akın O, Topçuoğlu F.,"2000-2013 Yılları Arasında Çalışma Sermayesi Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bibliyometrik Analiz Çalışması" II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, ISAF 2014, Bursa. (2014)
2- Akın O., Onat O., "İşletmelerin Muhasebe Paket Program Seçimini Etkileyen Faktörler" 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (IBAD), 19-22 Mayıs, Madrid-İspanya. (2016)
3- Onat O., Akın O., "İşletmelerde Muhasebe Manipülasyon Eğilimleri ile Faaliyet Sonuçları İlişkisinin Belirlenmesi; BIST-100 Endeksinde Bir Araştırma",1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (IBAD), 19-22 Mayıs, Madrid-İspanya. (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ (Yıl:2015)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU MUHASEBE FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2013)
2- BUCAK HİKMET TOLUNAY MYO MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI (Yıl:2011)
3- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2483256534- 6805
Email osmanakin(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.