Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Önlisans : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (2011)
 • Lisans : Başkent Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Sağlık Yönetimi Bölümü (2009)
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Sağlık Kurumları Yönetimi
 • Doktora : Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : Sağlık Kurumları Yönetimi
 • (2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Politikaları

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Özer, Ö. Yıldırım HH. ve Yıldırım T. Sağlık Sistemlerinde Finansal. Sürdürülebilirlik: Kuram ve Uygulama, 1. Baskı, ABSAM Yayınları, Ankara. (2015)
2- Kaya S. Yıldırım HH. Karsavuran S. ve Özer Ö. Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013, Ankara (Sağlık Bakanlığı). (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Erigüç G. Özer Ö. Turaç İS. and Sonğur C. Organizational Silence Among Nurses: A Study of Structural Equation Modeling, International Journal of Business, Humanities and Technology, 4(1):150-162. (2014)
2- Saygılı M. Özer Ö ve Uğurluoğlu Ö. Bir Kamu Hastanesinde Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(3):162-170. (2015)
3- Saygılı M. ve Özer Ö. Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, Sağlık İdaresi Dergisi, 18(1):35-46 (2015)
4- Özer Ö. Kar A. Sonğur C. Sönmez V. ve Şahin İ. A Simulation Modelling Study: The Case Of Department Of Gynaecology and Obstetrics Of A University Hospital, Ege Akademik Bakış Dergisi,14(4):531-540. (2014)
5- Erigüç, G., Özer Ö. Turaç İS. ve Sonğur C. The Causes and Effects of the Organizational Silence: On Which Issues the Nurses Remain Silent?, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,10(22):131-153. (2014)
6- Özer Ö. Gözlü M. Karsavuran S. ve Gözlü K. Türkiye Sağlık Finansmanında Yeni Bir Alternatif: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:42 (2014)
7- Saygılı M. Kaya S. Sonğur C. ve Özer Ö. Aile Hekimlerinin Kanıta Dayalı Tıp Uygulamalarını Kullanım Durumları ve Bilgi Arama Davranışları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(3):104-110. (2013)
8- Özer Ö. ve Sonğur C. Türkiye’nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7):69-81. (2012)
9- Şantaş F. Özer Ö. ve Çıraklı Ü. Türk Kalkınma Planlarında Sağlık İnsangücü Planlaması, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2):45-59. (2012)
10- Özer Ö. ve Şantaş F. Kamunun Sunduğu Evde Bakım Hizmetleri ve Finansmanı, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2):96-103. (2012)
11- Özer Ö. Mali Tablolar Analizi: Bir Hastane Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 3(6):183-199. (2012)
12- Konca M. Özer Ö. ve Uğurluoğlu, Ö. İlaç Sektöründe Ürün Geliştirme, Ek Koruma Sertifikasının Önemi ve Türkiye'deki Durum, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (2015)
13- Özer Ö. Saygılı M. ve Uğurluoğu Ö. Sağlık Çalışanlarının İşe Cezbolma Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma, Business and Management Studies: An International Journal, 3(3):261-272. (2015)
14- Özer Ö. ve Yıldırım HH. Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16):149-161. (2016)
15- Saygılı M. Erigüç G. ve Özer Ö. Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik ve Çalışan Performansı Düzeylerinin Belirlenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, 49:485-500. (2016)
16- Özer Ö. Uğurluoğlu Ö. Kahraman G. ve Avcı K. Hemşirelerin Karanlık Kişilik Özelliklerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3):203-216. (2016)
17- Saygılı, M. Avcı, K. Uğurluoğlu, Ö. ve Özer, Ö. Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi, Business and Management Studies: An International Journal, 4(3):260-272. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Uğurluoğlu Ö. Saygılı M. Özer Ö. and Şantaş F. Exploring The Impacts Of Personal Factors on Self Leadership in A Hospital Setting, The International Journal of Health Planning and Management,30(1):3-13 (2015)
2- Özer Ö. Şantaş F. and Yıldırım HH. An Evaluation on Levels of Knowledge, Attitute and Behaviour of People at 65 Years and above about Alternative Medicine Living in Ankara, African Journal of Complementary and Alternative Medicine, 10 (1):134-141 (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Erigüç G. Özer Ö. ve Saygılı M.Sağlık Kurumlarında Örgütsel Sessizlik: Çalışan Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül, Girne/KKTC. (2014)
2- Yıldırım HH. Budak F. ve Özer Ö.Sağlık İşyeri Ortamında Şiddet: Özel Güvenlik Görevlilerinin Şiddet Algısı ve Değerlendirmeleri, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Eylül, Isparta. (2012)
3- Erigüç G. Kar A. Budak F. ve Özer Ö. Ankara Metropolitan Alanda Seçilmiş Özel Hastanelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarını Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Eylül, Isparta. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Saygılı M. ve Özer Ö. Kanser Hastalarının Evde Sağlık Hizmeti Taleplerinin İncelenmesi, 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 1-3 Aralık, Ankara (2016)
2- Alparslan, D. Öztürk N. Özer Ö. ve Uysal A. Antalya İlindeki Bir Kamu Hastanesinin Finansal Performanslarının Oran Analizi Yöntemi İle İncelenmesi, 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 1-3 Aralık, Ankara. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Konca M. Özer Ö. ve Saygılı M. Sağlık Hizmetlerinin Pozitif Dışsallık Yaymasına Dair Teorik Bir İnceleme, International Multidisciplinary Congree of Eurasia, 1-5 Eylül, Üsküp, Macedonia. (2015)
2- Özer Ö ve Turaç İS. Cost Analysis in Health Institutions: A Sample Application, 12th Annual International Conference on Health Economics, Management & Policy, 24-27 June, Athens, Greece. (2013)
3- Özer Ö. Saygılı M. ve Sonğur C. Hekimlerin ve Hemşirelerin İşe Yabancılaşma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 01-04 Mart 2016, Antalya. (2016)
4- Özer Ö. Gün Ç. ve Saygılı M. Cost of Caesarean Section Rates in Turkey and Their Burder in the Turkish Health Economics, 24th International Academic Conference, 28 June-1 July 2016, Barcelona, Spain. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yıldırım HH. Yıldırım T. Özer Ö. ve Gözlü M. Leadership in Turkey’s Health Care System: The Case of the Health Transformation Programme. EHMA Annual Conference 2014. Leadership in Healthcare: From Bed Side to Board. 24-26 June, University of Birmingham, UK. (2014)
Doktora Tezi
1- Türkiye Sağlık Sisteminde Finansal Sürdürülebilirlik: Paydaş Görüşleri ve Değerlendirmeleri (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- The International Journal of Human Resource Management (2015 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- TAF Preventive Medicine Bulletin (2016 Yıl)
2- Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi (2016 Yıl)
3- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016 Yıl)
4- Journal of Economics, Finance and Accounting (2016 Yıl)
5- Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016 Yıl)
6- Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2016 Yıl)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)
2- SDÜ Vizyoner Dergisi (2016 Yıl)
3- Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı (Yıl:2017)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Sağlık Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı (Yıl:2016)
2- Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Sigortacılığı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Politikası ve Planlaması - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Kurumları Yönetimi I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Sosyolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Kurumları Yönetimi II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Türk Sağlık Sistemi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2574
Email oozer(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.