Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1983
 • Kan Gurubu : A Rh(+)
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Doğum Tarihi : 1983
 • Kan Gurubu : A Rh(+)
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce (ÜDS: 90, KPDS: 75)
 • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İİBF
 • Lisans Bölüm : İktisat (2004)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : İktisat (2007)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İktisat
 • (2011)
ÖZGEÇMİŞ

17 Mayıs 1983'te İzmir Karşıyaka'da doğdum. İlk ve ortaöğretimi Karşıyaka Metin Aşıkoğlu İlköğretim Okulu'nda, liseyi Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Lisesi'nde tamamladım. 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde üniversite eğitimine başladım.

2004 yılında İktisat bölümü birincisi, Fakülte ikincisi olarak mezun oldum. Aynı yıl Sosyal Bilimler Ensitüsü İktisat Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine ve Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerime başladım. 2007 yılında master tezimi tamamlayarak İktisat Bilim Uzmanı unvanını kazandım.

Yüksek lisansı takiben, 2007 yılında Doktora eğitimine başladım. 2 yıl süren ders dönemi ardından, 2009 yılında tezimi hazırlamaya başladım. 20 aylık bir çalışmanın ardından 2011 yılı Kasım ayında 353 sayfalık doktora tezimi tamamlayarak Doktor unvanını kazandım.

2012 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen Prof.Dr. Sadık Acar Bilimsel Araştırma ve Lisansüstü Tez Yarışması'nda Doktora Tezi kategorisinde en iyi doktora tezi ödülünü kazandım.

Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki 8 yıllık akademik kariyerimin ardından, 2012 yılı Eylül ayında Mehmet Akif Ersoy üniversitesi İİBF İktisat Bölümü'nde İktisat Politikası Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başladım.

Akademik kariyerim süresince İstanbul, İzmir, Kütahya, Isparta, Kırıkkale ve Malatya'da çeşitli konferanslara konuşmacı olarak katıldım. Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda akademik çalışmam bulunmaktadır.

İLGİ ALANLARI

Bölgesel Gelişme, Bölgesel Kalkınma, İnovasyon (Yenilik), İnovasyon Sistemleri, Bölgesel Rekabet, İşletme Kuluçkaları, Firma Hayatta Kalma

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- DULUPÇU, M.A., OKÇU, M., ÇARIKÇI, İ.H., ÖZKUL, G., SUNGUR, O. ve A. SEZGİN (2007), Bölgesel ve Sektörel Teşvik Kapsamında Isparta İli Üzerine Bir Değerlendirme, Stratejik Ön Çerçeve Raporu, ITSO Yayınları,Isparta, 59 sayfa. (2007)
2- DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O., DEMİRGİL, H., ŞENTÜRK, C., ÖZKUL, G. ve A. SEZGİN (2007), Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik: Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta, İBBS TR61) KOBİ'lerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi, (Editörler: M.A. DULUPÇU ve O. SUNGUR), TOBB Yayınları, Ankara, 86 sayfa. (2007)
3- SUNGUR, O. ve diğerleri (2013), Kümelenme: Bölgesel Kalkınmada Anahtar mı Kilit mi ? Batı Akdeniz Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi Deneyimi, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 136 sayfa. (2013)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- ALBAYRAK, A.S. ve diğerleri (SUNGUR, O.) (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (Editör: Ş. KALAYCI), Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 426 sayfa. (2005)
2- ALBENİ, M. ve diğerleri (SUNGUR, O.) (2005), SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık, Temel Düzey - İleri Düzey, (Editör: Ş. KALAYCI), Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 884 sayfa. (2005)
3- SUNGUR.O. (2014), "1980 Öncesi Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Kalkınma Politikaları", Bölgesel Kalkınma Üzerine Yazılar, Metin Berber - Deniz Özyakışır - Halil İbrahim Aydın (Editörler), Savaş Yayınevi, Ankara, 408 sayfa, ss. 65-98. (2014)
4- DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O. ve H. ÜNLÜ (2015), “1929 Krizi ve Büyük Buhran”, İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Nadir Eroğlu - İlhan Eroğlu - Halil İbrahim Aydın (Editörler), Orion Kitabevi, Ankara, ss. 153-175. (2015)
5- SUNGUR, O. (2016), “Teknoloji, İnovasyon ve Kalkınma: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Kalkınma Üzerine Ekonomi-Politik Yazılar, Yunus Emre Özer – Halil İbrahim Aydın (Editörler), Orion Kitabevi, Ankara, ss.269-294. (2016)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- DULUPÇU, M.A., KARAÖZ, M., SUNGUR, O. ve H.ÜNLÜ (2015), “Cluster(ing) Policies in Turkey: The Impact of Internationalization or the Imitation of Internationals”, R. BAPTISTA, J. LEITÃO (Ed.) Entrepreneurship, Human Capital and Regional Development: Labor Networks, Knowledge Flows, and Industry Growth, Switzerland: Springer Publishing, 401 sayfa, ss. 239-262. (2015)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- SUNGUR, O. (2006), "Bir Başarı Örneği Olarak Finlandiya Ulusal İnovasyon Sisteminin Analizi: Aktörler, Roller, Güçlü ve Zayıf Yönler", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), 120-145. (2006)
2- SUNGUR, O. ve H. KESKİN (2009), "Coğrafi Yakınlık 'Hala' Önemli mi? Mekansal İnovasyon Modellerinden Çok-Yerelli Bilgi Dinamiklerine Dönüşüm", Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(2), 107-131. (2007)
3- KARAÖZ, M., DULUPÇU, M.A., ALBENİ, M., DEMİRGİL, H. ve O. SUNGUR (2012), "İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği", Global Journal of Economics and Business Studies, 1(1), 13-21. (2012)
4- SUNGUR, O. (2015), “2000 Sonrası Türkiye Ekonomisi: Büyüme, Enflasyon, İşsizlik, Borçlanma ve Dış Ticarette Gelişmeler”, Toplum ve Demokrasi Dergisi, Editör: Hakan Mehmet Kiriş, Hüseyin Gül, 9(19-20), 243-269. (2015)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- DULUPÇU, M.A. ve O. SUNGUR (2007), "Dünya'da Değişen Kalkınma Ajansları Anlayışı ve Türkiye'deki Tartışmalar: Gecikmiş Bir Uygulama Nasıl Etkinleştirilebilir?", Yerel Siyaset Dergisi, 2(16), 12-17. (2007)
2- DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O. ve H. KESKİN (2012), "Bilgi Dinamikleri ile Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Düşünmek", ASOMEDYA Dergisi, Mart-Nisan, 32-48. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KESKİN, H. ve O. SUNGUR (2010), "Bölgesel Politika Ekseninde Yaşanan Dönüşüm: Türkiye'de Kalkınma Planlarında Bölgesel Politikaların Değişimi", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 271-293. (2010)
2- SUNGUR, O. ve H. KESKİN (2012), "Bölgesel İnovasyon Sistemleri: Başarı Koşulları ve Politika Çıkarımları", Global Journal of Economics and Business Studies, 1(2), 20-31. (2012)
3- SUNGUR, O. ve M.A. DULUPÇU (2013), "Türkiye'de İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 1-25. (2013)
4- SUNGUR, O. (2014), "İşletme Kuluçkalarında Firmalar Arası Ağbağlaşma Faaliyetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi", Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(2), 247-259. (2014)
5- SUNGUR, O., KESKİN, H. ve M.A. DULUPÇU (2014), "Adaptation of Turkey’s Regional Policies to the EU Acquis: An Evaluation through Progress Reports (1998 – 2012)", Marmara Journal of European Studies, 21(2), 165-193. (2013)
6- ÖZKUL, G., SUNGUR, O. ve M.A.DULUPÇU (2013), "Hizmet Sektöründe İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(27), 38-62. (2013)
7- IŞIK MADEN, S., DULUPÇU, M.A. ve O. SUNGUR (2014), “KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi: Isparta ve Burdur Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 95-124. (2014)
8- SUNGUR, O., KOÇ, R. ve M.A. DULUPÇU (2014), “Antalya’da Tarım ve Tarımla İlişkili Firmaların İnovasyon ve Yerel Aktörlerle İşbirliği Faaliyetlerinin Analizi”, Tarım Ekonomisi Dergisi, 20(1), 1-15. (2014)
9- ÜNLÜ, H., DULUPÇU, M.A. ve O. SUNGUR (2015), “İnovasyona Dayalı Bölgesel Kalkınma: Teoriler ve Politikalar Üzerine Bir Eleştiri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(3), 137-152. (2015)
10- SUNGUR, O. (2015), “TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) Bölgesinde Sektörel Yoğunlaşmanın ve Yoğunlaşma Dinamiklerinin Analizi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 316-341. (2015)
11- SUNGUR, O. (2015), “Business Incubators, Networking and Firm Survival: Evidence from Turkey”, International Journal of Business and Social Science, 6(5), 136-149. (2015)
12- SUNGUR, O. (2015), “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmada -Değişen- Rolü ve Girişimci Üniversite Kavramı”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(4), 35-61. (2015)
13- SUNGUR, O. ve H. ÜNLÜ (2016), “Türkiye’de Sanayi Politikaları ve Sanayi Sektörünün Dönüşümü: Planlı Kalkınma Dönemi Açısından Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1637-1647. (2016)
14- SUNGUR, O., AYDIN, H.İ. ve M.V. EREN (2016), “Türkiye’de AR-GE, İnovasyon, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 173-192. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- DULUPÇU, M.A., ÇARIKÇI, İ.H. ve O. SUNGUR (2005), "Avrupa Birliği Sürecinde KOBİ Politikası ve Bölgesel Politika İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme", 2. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2-3 Aralık, İstanbul, 540-550. (2005)
2- DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O., ÖZKUL, G. ve A. SEZGİN (2006), "Yenilik Sistemleri İçerisinde Temel Aktörler Arasındaki İlişkiler: Isparta İli İmalat Sanayisinde Faaliyet Gösteren Firmaların Üniversite-Sanayi İşbirliğine Bakış Açıları", 2. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 30-31 Ekim, Isparta. (2006)
3- SEZGİN, A., ÖZKUL, G., SUNGUR, O. ve M.A. DULUPÇU (2007), "Sistem Yaklaşımı Açısından Üniversite-Sanayi İşbirliğindeki Fırsatlar ve Engeller: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerine Bir İnceleme", 6. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran, Kırıkkale, 443-454. (2007)
4- DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O. ve O. DEMİREL (2007), "Bölgesel Kalkınmada Bilgi Ağbağları ve Yenilikçi İşbirliği: Antalya, Isparta ve Burdur İllerindeki (İBBS Düzey 2 TR61) Yenilikçi Firmalar Üzerine Bir Araştırma", 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 25-26 Ekim, İstanbul, 355-366. (2007)
5- DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O., KESKİN, H., SEZGİN, A. ve O. DEMİREL (2010), "Bölgesel Kalkınmada Yeni Bir Kavram Olarak Bilgi Dinamiklerinin Rolü", 6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 3-5 Kasım, Ankara, 203-212. (2010)
6- DULUPÇU, M.A., KESKİN, H., ŞENTÜRK, C., SUNGUR, O., SEZGİN, A., ÖZKUL, G. ve O. DEMİREL (2011), "Turizm Sektöründe Benzer ve Farklı Yönleriyle Mekânsal Bilgi Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 8-9 Aralık, Ankara, 207-218. (2011)
7- KARAÖZ, M., DULUPÇU, M.A., ALBENİ, M., DEMİRGİL, H. ve O. SUNGUR (2012), "İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği", 4. Yerel Ekonomiler Kongresi, Gümüşhane Üniversitesi, 24-26 Mayıs, Gümüşhane, 52-59. (2012)
8- SUNGUR, O. ve M.A. DULUPÇU (2013), "İşletme Kuluçkaları ve Bölgesel Kalkınma: Kavramsal Çerçeve ve Literatür Bulguları", 5. Yerel Ekonomiler Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, 9-11 Mayıs, Manisa. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- DULUPÇU, M.A. and O. SUNGUR (2006), "Adaptation Problem of Turkey to the Regional Policies Within the Process of the EU Membership: Dilemmas and Opportunities", International Conference on The Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, Dumlupınar University, 16-18 March, Kütahya, 297-316. (2006)
2- SUNGUR, O., ŞENTÜRK, C. and M.A. DULUPÇU (2007), "The Role of Networking and Collaboration in the Process of Innovation: The Reality and the Myth in the TR61 NUTS 2 Level Region", 2nd International Conference on the Dynamics of Science and Technology Policies, İzmir Economy University, 25-26 May, İzmir, 273-295. (2007)
3- SUNGUR, O. (2009), "Antalya'da Faaliyet Gösteren İhracatçı Firmaların AR-GE, Teknoloji Geliştirme ve İnovasyon Faaliyetleri", International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogues, Süleyman Demirel University, 24-27 September, Isparta, 938-953. (2009)
4- SUNGUR, O., KESKİN, H., ŞENTÜRK, C. and H.M. KİRİŞ (2009), "Bölgesel Kalkınmada Yakınlığa Dayalı İnovasyon Modelleri ve Yeni Bir Açılım Olarak Uzak Networkler", International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogues, Süleyman Demirel University, 24-27 September, Isparta, 954-969. (2009)
5- DULUPÇU, M.A., DEMİREL, O. and O. SUNGUR (2010), "Is it Too Difficult to Have Symbolic Knowledge in Tourism Sector for Regional Development: Some Firm Level Empirical Results from Antalya Region", Regional Studies Association Annual International Conference "Regional Responses to Global Shifts", Regional Studies Association, 24-26 May, Pecs, Macaristan. (2010)
6- DULUPÇU, M.A., SEZGİN, A., DEMİREL, O., SUNGUR, O. and H. KESKİN (2011), "How to Capture Mobile Knowledge in Tourism Sector? Co-(R)evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places (HIP) in Antalya", Regional Studies Association Annual International Conference "Regional Development and Policy - Challenges, Choices and Recipients", Regional Studies Association, 17-20 April, Newcastle, UK. (2011)
7- SUNGUR, O. and H. KESKİN (2011), "Yenilikte Sistem Yaklaşımı ve Bölgesel Yenilik Sistemleri: Kavramlar, Kuramlar, Politikalar", The First International Conference on Regional Development, Fırat Development Agency, 22-23 September, Malatya, 161-168. (2011)
8- DEMİRGİL, H., KARAÖZ, M., BAPTISTA, R. and O. SUNGUR (2011), "Networking Activities and Growth of Newly Founded Firms Under Incubation", International Conference on Global Entrepreneurship: The Latest Research on Business Creation, George Washington University, 6-8 October, Washington DC, USA. (2011)
Yüksek Lisans Tezi
1- SUNGUR, O. (2007), Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS 2 TR61 Düzeyi KOBİ'leri ile Yerel Paydaşların Bilgi Dinamikleri ve Ağbağları Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 194 sayfa. (2007)
Doktora Tezi
1- SUNGUR, O. (2011) İşletme Kuluçkaları Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalma Üzerindeki Rolü: Cox Orantılı Hazard Regresyon Modeli ile İş Geliştirme Merkezlerine (İŞGEM) Yönelik Ampirik Bir Analiz, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, 353 sayfa. (2011)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Regional Studies Association (2010)
2- Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi (2011)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O., DEMİRGİL, H., ŞENTÜRK, C., ÖZKUL, G. ve A. SEZGİN (2007), Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik: Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta, İBBS TR61) KOBİ'lerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi, (Editörler: M.A. DULUPÇU ve O. SUNGUR), TOBB Yayınları, Ankara, 86 sayfa. (Süre : 2007 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8) (2013 Yıl)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014/2, Sayı: 20 (2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1) (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAKÜ-SAUM), Merkez Müdürlüğü (Yıl:2015)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İİBF, Dekan Yardımcılığı (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2013)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Farabi Koordinatörlüğü (Yıl:2013)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Stratejik Plan 2017-2021, Komisyon Üyeliği (Yıl:0)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı (FP6) EURODITE, Priority 7 Theme 1.1.2., Integrated Project, "Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model", (Proposal/Contract No: 006187), Ortak Olarak Katılım (Partner), 2005-2010. (2005)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- "Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 1351-M-06, Isparta, 2006-2007. (2006)
2- "İşletme Kuluçkaları Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalma Üzerindeki Rolü: Cox Orantılı Hazard Regresyon Modeli ile İş Geliştirme Merkezlerine (İŞGEM) Yönelik Ampirik Bir Analiz", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Projesi No: 2684-D-11, Isparta, 2011. (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- "İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma", TÜBİTAK Projesi No: 109K139, 2009-2011. (2009)
2- “Batı Akdeniz Bölgesinde Orman Ürünleri Sektörü Kümelenme Analizi”, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi, Proje No: 2011/TR61/11/DFD/09, Isparta, 2012. (2012)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Prof.Dr. Sadık Acar Bilimsel Araştırma ve Lisansüstü Tez Yarışması, Doktora Tezi Birinciliği. (2012)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim-Teknoloji ve Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülleri Grup Başarı Ödülü (2009)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

04.01.2013
Okunma : 0 GÖSTER

04.01.2013
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans

Makro İktisat I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Makro İktisat II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kentsel ve Bölgesel İktisat - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Politikası - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Büyüme Teorisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Türk İktisat Tarihi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Makro İktisat I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Makro İktisat II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Türk İktisat Tarihi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Politikası - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Makro İktisat (Tek Dönem) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mikro İktisat (Tek Dönem) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ticari ve Mali Matematik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Matematiği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Genel Matematik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mikro İktisat (Tek Dönem) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Makro İktisat (Tek Dönem) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (Tek Dönem) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
Eğitim Fakültesi
Mikro İktisat (Tek Dönem) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ticari ve Mali Matematik - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2013-2014
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisada Giriş (Tek Dönem) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Lisanüstü

Kalkınma Teorileri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat
İktisadi Büyüme Teorileri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat
İktisadi Büyüme Teorileri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat
Mikro İktisat Teorisi I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat
Mikro İktisat Teorisi II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2014-2015
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat
Avrupa Birliği\'nde Bölgesel Politika ve Yapısal Fonlar - Süleyman Demirel Üniversitesi / 2013-2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat Anabilim Dalı (YL)

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248 213 2568
Email onursungur(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi www.onur-sungur.com
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Oda No: 210 İstiklal Yerleşkesi Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
12 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.