Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Birimi : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
ÖZGEÇMİŞ

5535362119Telefon (Is)MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI TURIZM ISLETMECILIGIVE OTELCILIK YÜKSEK OKULU ISTIKLAL YERLESKESIE-Posta Adresi : onkaraci@mehmetakif.edu.trÖZLEM NILÜFER KARATAS ARACIDOKTOR ÖGRETIM ÜYESIÖgrenim Bilgisi2011 SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ/ISLETME (DR)Tez adı: Marka degerleme modelleri: BIST - bankacılık sektöründe bir uygulama (2014) TezDanısmanı:(ISMAIL BEKCI)Doktora SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI20142009 IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI/ISLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE FINANSMANANABILIM DALITez adı: BULANIK FAALIYET TABANLI MALIYETLEME (2011) Tez Danısmanı:(ISMAIL BEKÇI)Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI2011GörevlerYARDIMCI DOÇENTMEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI/TURIZM ISLETMECILIGI VE OTELCILIKYÜKSEKOKULU/KONAKLAMA ISLETMECILIGI BÖLÜMÜ/KONAKLAMA ISLETMECILIGI2016 PR.)YARDIMCI DOÇENTÇANKIRI KARATEKIN ÜNIVERSITESI/IKTISADI VE IDARI BILIMLERFAKÜLTESI/BANKACILIK VE FINANS BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI SERMAYE PIYASALARI2014-2016 ANABILIM DALI)ARASTIRMA GÖREVLISI ÇANKIRI KARATEKIN ÜNIVERSITESI/IKTISADI VE IDARI BILIMLER2010-2014 FAKÜLTESI/ISLETME BÖLÜMÜ/TICARET HUKUK ANABILIM DALI)ARASTIRMA GÖREVLISISÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI/IKTISADI VE IDARI BILIMLERFAKÜLTESI/ISLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (35.2011-2013 madde)Projelerde Yaptıgı Görevler:BULANIK FAALIYET TABANLI MALIYETLEME VE BIR UYGULAMA, Yüksekögretim Kurumları tarafından1. destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 15/01/2010 - 15/07/2011 (ULUSAL)Idari Görevler2017MYO/Yüksekokul Müdürü MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI/TURIZM ISLETMECILIGI VE OTELCILIKYÜKSEKOKULU12015-2016Anabilim Dalı Baskanı null/nullÖdüllerGold Research Award- Best Researches Award of 2017, Strategic Researches Academy StrategicResearches Academic Publishing, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI, 20171.Dersler *Ögrenim Dili Ders Saati2016-2017Lisansfinansal yönetim Türkçe 3GENEL MUHASEBE Türkçe 3yönetim muhasebesi Türkçe 32015-2016LisansFinansal Muhasebe Türkçe 8Genel Muhasebe Türkçe 6Sirketler Muhasebesi Türkçe 8KARIYER IÇIN MUHASEBE 2 Türkçe 1KARIYER IÇIN MUHASEBE 1 Türkçe 4FINANSAL MUHASEBE 2 Türkçe 4Envanter Bilanço Türkçe 8EserlerUluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:1. ÖZÇELIK HAKAN,KARATAS ARACI ÖZLEM NILÜFER,keskin serkan (2017). MUHASEBE HATA VEHILELERI: MESLEK MENSUPLARI ÜZERINE BIR ARASTIRMA. SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESISOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI, 4(29), 197-2014. (Yayın No: 3747475)2. KARATAS ARACI ÖZLEM NILÜFER,BEKCI ISMAIL (2017). Bulanık AHP Yöntemi Ile Finansal MarkaDegerlemeModellerinin Tespiti: BankacılıkSektöründe Bir Uygulama. Muhasebe ve FinansmanDergisi(75), 31-54. (Yayın No: 3543079)3. BEKCI ISMAIL,APALI ALI,KARATAS ARACI ÖZLEM NILÜFER (2016). GAZI HÜSREV BEY VAKFINAAIT OLAN ÇIFTE HAMAM IN MÜFREDAT DEFTERININ ÇÖZÜMLEMESI. Balıkesir Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36), 61-73. (Yayın No: 2964720)4. KARATAS ARACI ÖZLEM NILÜFER,APALI ALI,BEKCI ISMAIL (2016). MUHASEBE VE FINANSMANÖGRETIM ÜYELERININTÜKENMISLIK SEVIYELERININ KOPENHAG TÜKENMISLIKENVANTERI ILEBELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ALANARASTIRMASI. Ömer Halisdemir Üniversitesi Iktisadi ve IdariBilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 229-250. (Yayın No: 2887927)5. ANGI GÜLSAH GIZEM,BEKCI ISMAIL,KARATAS ÖZLEM NILÜFER (2016). BIREYSEL HISSE SENEDIYATIRIMCILARININ BILISSEL ÖNYARGILARI ÜZERINE BIR ARASTIRMA. Muhasebe ve FinansmanDergisi(70), 171-192. (Yayın No: 2618387)6. APALI ALI,KARATAS ARACI ÖZLEM NILÜFER,BEKCI ISMAIL (2016). Lale Devrinde Sadrazam VeHarem Dairesine Ait Muhasebe Müfredat Defterlerinin Çözümlemesi. Mehmet Akif ErsoyÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 308-322. (Yayın No: 2881432)7. BEKCI ISMAIL,KARATAS ARACI ÖZLEM NILÜFER,KIYMIK HAKKI,BITLISLI FERHAT (2016). TheComparison of Accounting Education Given In Turkey And In The USA Case Of Marmara UniversityAnd The University Of Texas. International Journal of Business, Economics ManagementPerspectives(2), 1-16. (Yayın No: 2881446)2Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:8. BEKCI ISMAIL,APALI ALI,KARATAS ÖZLEM NILÜFER (2015). Evkaf Haremeyn MuhasebeciligindeDamad Ibrahim Pasa Evkafı Muhasebe ve Denetime Bakıs Dergisi. MUHASEBE VE DENETIMEBAKIS DERGISI, 15(46), 11-33. (Yayın No: 2419875)9. OTLU FIKRET,BEKCI ISMAIL,KARATAS ÖZLEM NILÜFER (2014). TTK ya Göre Anonim SirketlerinKendi Paylarını Iktisap Etmesi ve Muhasebelestirilmesi. çankırı karatekin üniversitesi iktisadi idaribilimler fakültesi dergisi, 4(1), 283-298. (Yayın No: 2419759)10. KARATAS ÖZLEM NILÜFER,BEKCI ISMAIL,ÖMÜRBEK VESILE (2014). Bulanık Faaliyet Tabanlı veBir Uygulama. MUHASEBE VE BILIM DÜNYASI, 16(1), 63-95. (Yayın No: 2419688)B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan bildiriler :KARATAS ÖZLEM NILÜFER,APALI ALI,BEKCI ISMAIL (2016). ACCOUNTING CULTURE OF THESTATE AND PRIVATESECTOR IN THE MIDDLE EAST IN THE 11TH CENTURY. world congress ofaccounting historians, 523-588. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2618400)1.BEKCI ISMAIL,APALI ALI,KARATAS ÖZLEM NILÜFER (2015). Gazi Hüsrev Bey Vakfına Ait OlanÇifte Hamam ın Müfredat Defterinin Çözümlemesi. II. Uluslararası Türk Kültürü ArastırmalarıSempozyumu, (Özet Bildiri/)(Yayın No:2420106)2.özlem nilüfer karatas, nurcan negiz, ismail bekçi (2013). Türkiye Muhasebe Standartlarının TMS32 TMS 39 ve TFRS 9 Finansal Varlıkların Raporlanmasına Getirdigi Yenilikler. UluslararasıIsletme, Yönetim, Finans ve Ekonomi Alanlarında Yeni Yöntemler Konferansı (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:391252)3.ismail bekçi, özlem nilüfer karatas, hakkı kıymık, ferhat bitlisli (2012). Türkiye ve ABD dekiMuhasebe Egitiminin Karsılastırılması Marmara Üniversitesi ve The University of Texas Örnegi.I.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, ISAF 2012 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın4.BEKCI ISMAIL,KIYMIK HAKKI,KARATAS ARACI ÖZLEM NILÜFER (2011). Turizm IsletmelerindeKatma Deger Vergisi. I.Uluslararası, IV.Ulusal Egirdir Turizm Sempozyumu ve Göller BölgesiDegerleri Çalıstayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:391215)5.C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:Current Approaches in Education and Economics, Bölüm adı:(THE RELATIONSHIP BETWEENRETURN, TRADING VOLUME ANDVOLATILITY: AN APLICATION IN THE BIST 30 INDEX FUTURES)(2017)., BULMUS INCI CISIL,KARATAS ARACI ÖZLEM NILÜFER,BEKCI ISMAIL, SRA AcademicPublishing (Strategic Researches Academy), Editör:Hasan Göksu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı14, ISBN:978-605-67769-1-5, Ingilizce(Arastırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3673159)1.E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:1. APALI ALI,KARATAS ARACI ÖZLEM NILÜFER,KIYMIK HAKKI,BEKCI ISMAIL (2017). 1813-1814 (1229H.) YILI BURDUR ILI ÇELTIKÇI VE BUCAK ILÇELERINE AIT ASAR VERGISI MUHASEBE KAYITLARININMERDIVEN KAYITYÖNTEMI ÇERÇEVESINDE INCELENMESI. MESTEK, 198-218. (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3673183)2. APALI ALI,KARATAS ARACI ÖZLEM NILÜFER,KIYMIK HAKKI,BEKCI ISMAIL (2017). 1813-1814 (1229H.) Yılı Burdur Ili Çeltikçi ve Bucak Ilçelerine Ait Asar Vergisi Muhasebe Kayıtlarının Merdiven KayıtYöntemi Çerçevesinde Incelenmesi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik BilimlerKongresiMehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 198-218. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:3802787)3. fikret otlu, ismail bekçi, özlem nilüfer karatas (2013). Ttk ya Göre Anonim Sirketlerin Kendi PaylarınıIktisap Etmesi Ve Bu Payların Muhasebelestirilmesi . , Xxxıı. Türkiye Muhasebe Egitimi Sempozyumu,Türk Ticaret Kanunu Ve Kurumsal Yönetim Perspektifinde Muhasebe Egitiminde Beklenen Dönüsümler,32. Muhasebe Egitimi Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:391302)Üniversite Dısı Deneyimücretli ögretim görevlisi2009-2010 Sarkikaraagaç Meslek Yüksek Okulu, , (Diger)
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bulanık AHP Yöntemi İle Finansal Marka Değerleme Modellerinin Tespiti: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama (2017)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email onkaraci(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.