Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1986
 • Kan Gurubu : A RH +
 • Birimi : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İNGİLİZCE
 • Lisans : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans Fakülte : İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Lisans Bölüm : İŞLETME (2009)
 • Y.Lisans : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
 • Y.Lisans Dal : MUHASEBE FİNANSMAN (2011)
 • Doktora : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
 • Doktora Dal : İŞLETME
 • (2014)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZLEM NİLÜFER KARATAŞ ARACIDR. ÖĞRETİM ÜYESİE-Posta Adresi: onkaraci@mehmetakif.edu.trTelefon (Cep): 5535362119Adres: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU İSTİKLAL YERLEŞKESİÖğrenim BilgisiDoktora: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)Tez adı: Marka değerleme modelleri: BİST - bankacılık sektöründe bir uygulama (2014) TezDanışmanı:(İSMAİL BEKCİ)                                                                                                  GörevlerYARDIMCI DOÇENT:MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİKYÜKSEKOKULU/KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ/KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ PR.) 2016YARDIMCI DOÇENT: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI ANABİLİM DALI) 2014-2016ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERFAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/TİCARET HUKUK ANABİLİM DALI) 2010-2014 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI (35.madde)2011-2013Projelerde Yaptığı Görevler:BULANIK FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE BİR UYGULAMA, Yükseköğretim Kurumları tarafındandestekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 15/01/2010 - 15/07/2011 (ULUSAL)İdari GörevlerYüksekokul Müdürü: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULUÖdüllerGold Research Award- Best Researches Award of 2017, Strategic Researches Academy Strategic Researches Academic Publishing, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2017EserlerUluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:1. ÖZÇELİK HAKAN,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,keskin serkan (2017). MUHASEBE HATA VEHİLELERİ: MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 4(29), 197-2014. (Yayın No: 3747475)2. KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,BEKCİ İSMAİL (2017). Bulanık AHP Yöntemi İle Finansal MarkaDeğerlemeModellerinin Tespiti: BankacılıkSektöründe Bir Uygulama. Muhasebe ve FinansmanDergisi(75), 31-54. (Yayın No: 3543079)3. BEKCİ İSMAİL,APALI ALİ,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER (2016). GAZİ HÜSREV BEY VAKFINAAİT OLAN ÇİFTE HAMAM IN MÜFREDAT DEFTERİNİN ÇÖZÜMLEMESİ. Balıkesir Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36), 61-73. (Yayın No: 2964720)4. KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,APALI ALİ,BEKCİ İSMAİL (2016). MUHASEBE VE FİNANSMANÖĞRETİM ÜYELERİNİNTÜKENMİŞLİK SEVİYELERİNİN KOPENHAG TÜKENMİŞLİKENVANTERİ İLEBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALANARAŞTIRMASI. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 229-250. (Yayın No: 2887927)5. ANGI GÜLŞAH GİZEM,BEKCİ İSMAİL,KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER (2016). BİREYSEL HİSSE SENEDİYATIRIMCILARININ BİLİŞSEL ÖNYARGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve FinansmanDergisi(70), 171-192. (Yayın No: 2618387)6. APALI ALİ,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,BEKCİ İSMAİL (2016). Lale Devrinde Sadrazam VeHarem Dairesine Ait Muhasebe Müfredat Defterlerinin Çözümlemesi. Mehmet Akif ErsoyÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 308-322. (Yayın No: 2881432)7. BEKCİ İSMAİL,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,KIYMIK HAKKI,BİTLİSLİ FERHAT (2016). TheComparison of Accounting Education Given In Turkey And In The USA Case Of Marmara UniversityAnd The University Of Texas. International Journal of Business, Economics ManagementPerspectives(2), 1-16. (Yayın No: 2881446)8. BEKCİ İSMAİL,APALI ALİ,KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER (2015). Evkaf Haremeyn MuhasebeciliğindeDamad İbrahim Paşa Evkafı Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi. MUHASEBE VE DENETİMEBAKIŞ DERGİSİ, 15(46), 11-33. (Yayın No: 2419875)9. OTLU FİKRET,BEKCİ İSMAİL,KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER (2014). TTK ya Göre Anonim ŞirketlerinKendi Paylarını İktisap Etmesi ve Muhasebeleştirilmesi. çankırı karatekin üniversitesi iktisadi idaribilimler fakültesi dergisi, 4(1), 283-298. (Yayın No: 2419759)10. KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER,BEKCİ İSMAİL,ÖMÜRBEK VESİLE (2014). Bulanık Faaliyet Tabanlı veBir Uygulama. MUHASEBE VE BİLİM DÜNYASI, 16(1), 63-95. (Yayın No: 2419688)Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan bildiriler :1.KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER,APALI ALİ,BEKCİ İSMAİL (2016). ACCOUNTING CULTURE OF THESTATE AND PRIVATESECTOR IN THE MIDDLE EAST IN THE 11TH CENTURY. world congress ofaccounting historians, 523-588. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2618400)2.BEKCİ İSMAİL,APALI ALİ,KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER (2015). Gazi Hüsrev Bey Vakfına Ait OlanÇifte Hamam ın Müfredat Defterinin Çözümlemesi. II. Uluslararası Türk Kültürü AraştırmalarıSempozyumu, (Özet Bildiri/)(Yayın No:2420106).3. özlem nilüfer karataş, nurcan negiz, ismail bekçi (2013). Türkiye Muhasebe Standartlarının TMS32 TMS 39 ve TFRS 9 Finansal Varlıkların Raporlanmasına Getirdiği Yenilikler. Uluslararasıİşletme, Yönetim, Finans ve Ekonomi Alanlarında Yeni Yöntemler Konferansı (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:391252)4. ismail bekçi, özlem nilüfer karataş, hakkı kıymık, ferhat bitlisli (2012). Türkiye ve ABD dekiMuhasebe Eğitiminin Karşılaştırılması Marmara Üniversitesi ve The University of Texas Örneği.I.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, ISAF 2012 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın5. BEKCİ İSMAİL,KIYMIK HAKKI,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER (2011). Turizm İşletmelerindeKatma Değer Vergisi. I.Uluslararası, IV.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller BölgesiDeğerleri Çalıştayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:391215)C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:Current Approaches in Education and Economics, Bölüm adı:(THE RELATIONSHIP BETWEENRETURN, TRADING VOLUME ANDVOLATILITY: AN APLICATION IN THE BIST 30 INDEX FUTURES)(2017)., BULMUŞ İNCİ CİSİL,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,BEKCİ İSMAİL, SRA AcademicPublishing (Strategic Researches Academy), Editör:Hasan Göksu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı14, ISBN:978-605-67769-1-5, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3673159)E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:1. APALI ALİ,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,KIYMIK HAKKI,BEKCİ İSMAİL (2017). 1813-1814 (1229H.) YILI BURDUR İLİ ÇELTİKÇİ VE BUCAK İLÇELERİNE AİT AŞAR VERGİSİ MUHASEBE KAYITLARININMERDİVEN KAYITYÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ. MESTEK, 198-218. (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3673183)2. APALI ALİ,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,KIYMIK HAKKI,BEKCİ İSMAİL (2017). 1813-1814 (1229H.) Yılı Burdur İli Çeltikçi ve Bucak İlçelerine Ait Aşar Vergisi Muhasebe Kayıtlarının Merdiven KayıtYöntemi Çerçevesinde İncelenmesi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik BilimlerKongresiMehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 198-218. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:3802787)3. fikret otlu, ismail bekçi, özlem nilüfer karataş (2013). Ttk ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarınıİktisap Etmesi Ve Bu Payların Muhasebeleştirilmesi . , Xxxıı. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,Türk Ticaret Kanunu Ve Kurumsal Yönetim Perspektifinde Muhasebe Eğitiminde Beklenen Dönüşümler,32. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:391302)
İLGİ ALANLARI

YÜZME, PLATES, MODA,KUPA KOLEKSİYONCULUĞU,SEYAHAT,TARİH

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Current Approaches in Education and Economics, Bölüm adı:(THE RELATIONSHIP BETWEENrnRETURN, TRADING VOLUME ANDVOLATILITY: AN APLICATION IN THE BIST 30 INDEX FUTURES)rn(2017). (2017)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,BEKCİ İSMAİL (2017). Bulanık AHP Yöntemi İle Finansal MarkarnDeğerlemeModellerinin Tespiti: BankacılıkSektöründe Bir Uygulama. Muhasebe ve FinansmanrnDergisi(75), 31-54. (2017)
2- ÖZÇELİK HAKAN,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,keskin serkan (2017). MUHASEBE HATA VErnHİLELERİ: MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİrnSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 4(29), 197-2014. (2017)
3- BEKCİ İSMAİL,APALI ALİ,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER (2016). GAZİ HÜSREV BEY VAKFINArnAİT OLAN ÇİFTE HAMAM IN MÜFREDAT DEFTERİNİN ÇÖZÜMLEMESİ. Balıkesir Üniversitesi SosyalrnBilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36), 61-73. (2017)
4- BEKCİ İSMAİL,APALI ALİ,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER (2016). GAZİ HÜSREV BEY VAKFINArnAİT OLAN ÇİFTE HAMAM IN MÜFREDAT DEFTERİNİN ÇÖZÜMLEMESİ. Balıkesir Üniversitesi SosyalrnBilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36), 61-73. (2016)
5- KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,APALI ALİ,BEKCİ İSMAİL (2016). MUHASEBE VE FİNANSMANrnÖĞRETİM ÜYELERİNİNTÜKENMİŞLİK SEVİYELERİNİN KOPENHAG TÜKENMİŞLİKENVANTERİ İLErnBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALANARAŞTIRMASI. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdarirnBilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 229-250. (2016)
6- ANGI GÜLŞAH GİZEM,BEKCİ İSMAİL,KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER (2016). BİREYSEL HİSSE SENEDİrnYATIRIMCILARININ BİLİŞSEL ÖNYARGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve FinansmanrnDergisi(70), 171-192. (2016)
7- APALI ALİ,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,BEKCİ İSMAİL (2016). Lale Devrinde Sadrazam VernHarem Dairesine Ait Muhasebe Müfredat Defterlerinin Çözümlemesi. Mehmet Akif ErsoyrnÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 308-322. (2016)
8- BEKCİ İSMAİL,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,KIYMIK HAKKI,BİTLİSLİ FERHAT (2016). ThernComparison of Accounting Education Given In Turkey And In The USA Case Of Marmara UniversityrnAnd The University Of Texas. International Journal of Business, Economics ManagementrnPerspectives(2), 1-16. (2016)
9- BEKCİ İSMAİL,APALI ALİ,KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER (2015). Evkaf Haremeyn MuhasebeciliğindernDamad İbrahim Paşa Evkafı Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi. MUHASEBE VE DENETİMErnBAKIŞ DERGİSİ, 15(46), 11-33. (2015)
10- BEKCİ İSMAİL,APALI ALİ,KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER (2015). Evkaf Haremeyn MuhasebeciliğindernDamad İbrahim Paşa Evkafı Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi. MUHASEBE VE DENETİMErnBAKIŞ DERGİSİ, 15(46), 11-33. (2015)
11- OTLU FİKRET,BEKCİ İSMAİL,KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER (2014). TTK ya Göre Anonim ŞirketlerinrnKendi Paylarını İktisap Etmesi ve Muhasebeleştirilmesi. çankırı karatekin üniversitesi iktisadi idarirnbilimler fakültesi dergisi, 4(1), 283-298. (2015)
12- KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER,BEKCİ İSMAİL,ÖMÜRBEK VESİLE (2014). Bulanık Faaliyet Tabanlı vernBir Uygulama. MUHASEBE VE BİLİM DÜNYASI, 16(1), 63-95 (2014)
13- XI. Yüzyılda Orta Doğu’da Tacirliğin El Kitabı: Kabusname (2019)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- APALI ALİ,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,KIYMIK HAKKI,BEKCİ İSMAİL (2017). 1813-1814 (1229rnH.) Yılı Burdur İli Çeltikçi ve Bucak İlçelerine Ait Aşar Vergisi Muhasebe Kayıtlarının Merdiven KayıtrnYöntemi Çerçevesinde İncelenmesi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik BilimlerrnKongresiMehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 198-218. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER,APALI ALİ,BEKCİ İSMAİL (2016). ACCOUNTING CULTURE OF THErnSTATE AND PRIVATESECTOR IN THE MIDDLE EAST IN THE 11TH CENTURY. world congress ofrnaccounting historians, 523-588. (2016)
2- özlem nilüfer karataş, nurcan negiz, ismail bekçi (2013). Türkiye Muhasebe Standartlarının TMSrn32 TMS 39 ve TFRS 9 Finansal Varlıkların Raporlanmasına Getirdiği Yenilikler. Uluslararasırnİşletme, Yönetim, Finans ve Ekonomi Alanlarında Yeni Yöntemler Konferansı (Tam MetinrnBildiri/Sözlü Sunum) (2013)
3- ismail bekçi, özlem nilüfer karataş, hakkı kıymık, ferhat bitlisli (2012). Türkiye ve ABD dekirnMuhasebe Eğitiminin Karşılaştırılması Marmara Üniversitesi ve The University of Texas Örneği.rnI.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, ISAF 2012 (2012)
4- BEKCİ İSMAİL,KIYMIK HAKKI,KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER (2011). Turizm İşletmelerindernKatma Değer Vergisi. I.Uluslararası, IV.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller BölgesirnDeğerleri Çalıştayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- BEKCİ İSMAİL,APALI ALİ,KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER (2015). Gazi Hüsrev Bey Vakfına Ait OlanrnÇifte Hamam ın Müfredat Defterinin Çözümlemesi. II. Uluslararası Türk Kültürü AraştırmalarırnSempozyumu, (Özet Bildiri/) (2015)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

23.04.2019
Okunma : 0 GÖSTER

GASTRONOMİ VE KONAKLAMA ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

13.03.2019
Okunma : 0 GÖSTER

Dersler

Önlisans


Lisans

TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
GENEL MUHASEBE - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
YÖNETİM MUHASEBESİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
TURİZM İŞLETMELERİNDE YATIRIM VE PROJE ANALİZİ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 4044
Email onkaraci(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.