Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1983
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Bilgisayar ve Öğr. Tek Eğt.
 • Anabilim Dalı : Bilgisayar ve Öğr. Tek Eğt.
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Selçuk Üniversitesi
 • Lisans Bölüm : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Y.Lisans : SDÜ Fen Bilimleri Enst.
 • Y.Lisans Dal : Eğitim Teknolojileri (2010-06-09 13:53:21)
 • Doktora : Anadolu Ünivesitesi
 • Doktora Dal : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • (25.05.2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Odabaşı, H. F., Mısırlı, Ö., Günüç, S., Timar, Z., Ersoy, M., Som, S.,Dönmez, F. İ., Akçay, T. & Erol, O. (2012). Eğitim için yeni bir ortam: Twitter. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 2(1), 89-103. (2012)
2- Erol, O., Taş, S. (2012). MYO Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları İle Yaratıcılık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (7), 82 - 104. (2012)
3- Yılmaz, E., Şahin, Y.L., Haseski, H.İ. ve Erol, O. (2014). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin ÇeşitlirnDeğişkenlere Göre İncelenmesi: Balıkesir İli Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research, 4 (1). (2014)
4- Haseski,H.İ., Şahin, Y.L., Yılmaz, E. & Erol, O. (2014). The investigation of the relationship betwee n lifelong learning tendencies and aims of using Facebook. Journal of Theory and Practice in Education / Eğitimde Kuram ve Uygulama,10(2): 331-351 (2014)
5- Filiz, O., Erol, O.,Dönmez, F. İ., ve Kurt A. A. (2014). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçları ile İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education JITTE, 3(2). (2014)
6- Erol, O., Şahin, Y. L., Yılmaz, E. & Haseski, H. İ. (2015). Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği geliştirme çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 75-91. doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3185rn (2015)
7- Sendag,S.,Erol,O.,Sezgin,S. & Dulkadir, N. (2015). Preservice Teachers’ Critical Thinking Dispositions and Web 2.0 Competencies. Contemporary Educational Technology, 6(3), 172-187 (2015)
8- Şendağ, S.ve Erol, O. (2015). Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığı Desteklemede 3D Çizim Yazılımlarının Kullanılması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(3), 316-336. (2015)
9- Başer Gülsoy, V. G., Erol, O., ve Akbay, T. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(35), 1-28. (2015)
10- Erol, O., & Kurt, A. A. (2017). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Programlamaya Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 314-325. (2017)
11- Gülsoy, V. G. B., Çırak, N. S., Ulutaş, A., Erol, O., & Sevli, O. (2017). Öğretmen adaylarının facebook paylaşımları ve paylaşım yapma nedenleri üzerine bir araştırma. Journal of Human Sciences, 14(4), 4924-4938. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Erol, O., & Kurt, A. A. (2017). The effects of teaching programming with scratch on pre-service information technology teachers' motivation and achievement. Computers in Human Behavior, 77, 11-18. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şendağ, S., Erol, O., Dulkadir, N. (2009). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretiminde E-Öğrenme. 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Erol, O., Sezgin, S.,Dulkadir, N, Karakaş, A. (2011). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi: MAKÜ Örneği . 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2011)
2- Erol, O., Sezgin, S.,Dulkadir, N, Karakaş, A. (2011). Örgün Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Moodle Öğrenme Yönetim Sistemine İlişkin Görüşleri. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sezgin, S., Erol, O., Dulkadir, N., Karakaş, A. (2011). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri (Böte) Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları Ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı İle İlgili Görüşleri: MAKÜ Örneği . International Educational Technology Conference (IETC). 25-27 Mayıs 2011b, Istanbul Üniversitesi, Istanbul – TURKIYE (2011)
2- Dindar, M.,Yurdakul, I. K., Som, S., Erol, O. Timar, Ş. Z., Dönmez, F. İ. (2012) Creating Multimedia-Based Assessments in Terms of Bloom’s Revised Taxonomy. Procedia – Social and Behavioral Sciences. (2012)
3- Erol, O., Sevim, N., Ulutaş, A., Sevli, O., & Başer, V. G. Examining social media usage aims of teacher candidates. AC-EITAI 2017, 574. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Dönmez, F., Odabaşı, F.H., Erol, O. (2012). Twitter for Collaborative Professional Development. The 23rd Annual International SITE Conference, March 5 - 9, 2012 in Austin, Texas, USA. (2012)
2- Şendağ, S., Erol, O. (2012). İlköğretim İkinci Kademede Alice 3 Boyutlu Animasyon Yazılımının Bilişsel Araç Olarak Kullanımına Yönelik Bir Durum Çalışması. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, TURKEY. (2012)
3- Dindar, M., Kabakçı, I.Y., Dönmez, F., Timar, Z.Ş., Erol, O. & Som, S. (2013) Consistency of rating scale and secondary-task performance scores while measuring cognitive load in multimedia-based assessments: The pilot study.AECT 2013 Convention, Anaheim, California,29 Octber- 02 November 2013 (2013)
4- Başer,V.,Sezgin,S.,Erol,O.(2014).Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. İstanbul Üniversitesi. 24-26 Nisan İstanbul (2014)
5- Gürel,N., Erol, O. & Gürel, R. (2014) Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları, Internatıonal Conference On Educatıon In Mathematıcs, Scıence & Technology May 16 – 18, 2014, Konya/Türkiye (2014) (2014)
6- Filiz, O., Erol, O, Dönmez, F.İ. (2014). Böte Öğrencılerının Sosyal Ağ Sıtelerı Kullanım Amaçları Ile Internet Bağımlılıkları Arasındakı Ilışkının Incelenmesı. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 20-22 Mayıs 2014,AfyonKarahisar. (2014)
7- Şendağ,S.,Başer Gülsoy, V.G.,Erol,O.,Sezgin,S. (2015).Genç Bireylerin Güvenli İnternet Kullanımlarında Çevresel Rehberlik.6Th International Conference on New Trends in Education and Their Implications.24-26 April, 2015 Antalya/TURKEY (2015) (2015)
8- Erol, O., Sevim, N., Başer, V.G., Sevli, O. ve Ulutaş, A. (2017). MYO Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Düzeylerinin İncelenmesi.5 th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ITTES 2017 Abstract Proceedings (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Erol, O. (2010) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları İle Yaratıcılık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. (2010)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Çoklu Ortam Tabanlı Tasarlanan Değerlendirmenin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Proje No: 1204E063 (Araştırmacı), 2012 (2012)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 1. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı (2009)
2- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - 4. ULUSLARARASI BİLİM ŞENLİĞİ (10-11 MAYIS 2010) (2010)
3- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - 3. ULUSLARARASI BİLİM ŞENLİĞİ (MAYIS 2009) (2009)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- 2210 - TUBİTAK YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI - 2008 (2008)
2- 2211 - YURT İÇİ DOKTORA BURS PROGRAMI - 2010 (2010)
Alanında uluslararası teşvik ödülü
1- "Prof. Dr. Cevat ALKAN Genç Araştırmacı Ödülü", 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Gaziantep . (2012)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4065
Email oerol(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
20 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.