Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1980
 • Kan Gurubu : A+
 • Birimi : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi/Mutfak Bölümü (1998)
 • Lisans : Balıkesir Üniverstesi
 • Lisans Fakülte : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
 • Lisans Bölüm : Konaklama İşletmeciliği (2003)
 • Y.Lisans : Balıkesir Üniverstesi
 • Y.Lisans Dal : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (2006)
 • Doktora : Gazi Üniversitesi
 • Doktora Dal : Turizm İşletmeciliği Eğitimi
 • (2012)
 • Doçenlik : İstanbul Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Turizm (28.10.2015)
ÖZGEÇMİŞ

1980 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Trabzon’da Orta öğrenimini Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi mutfak bölümünde tamamladı. 1999 yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu (BTİOYO) Konaklama İşletmeciliği bölümünde lisans öğrenimine başladı ve 2003 yılında Lisans öğrenimi tamamladı. Aynı yıl Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı ve Ocak 2006’da tamamladı.  2012 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitiminde Doktora eğitimini tamamladı. Eğitim hayatı süresince gerek uluslararası gerekse ulusal otel işletmelerinde farklı departmanlarda çalışmıştır. Askerlik hizmetini 311. kısa dönem erbaş olarak KKTC’ de tamamladı.  2007-2013 yıllar arasında Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği programında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2013 (Ocak) yılından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulunda Yrd.Doç.Dr. olarak görev yapmaktadır.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- YEŞİLTAŞ, M. (2015).Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması, İçinde (Ed. D. Küçükaltan, H. Çeken ve Ş. O. Mercan), Turizm Sektöründe Planlama, Planlamanın Önemi ve Türleri, Detay Yayıncılık, Ankara. (2015)
2- YEŞİLTAŞ, M. (2015).Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi , İçinde (Ed. E. Pelit), Turizm İşletmelerinde Endüstri ve Sendika İlişkileri, Grafiker Yayınları, Ankara. (2015)
3- YEŞİLTAŞ, M. (2016). Turizm, Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği, İçinde (Çev.Ed. M.Tuna), Yiyecek ve İçecek (5. Baskından Çeviri), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara (2016)
4- YEŞİLTAŞ, M. (2016)Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, İçinde (Ed.P.Kanten ve S. Kanten), Örgütsel Özdeşleşme, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara (2016)
5- YEŞİLTAŞ, M. (2016). Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, İçinde (Ed.P.Kanten ve S. Kanten),Sorun Bildirme, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara (2016)
6- YEŞİLTAŞ, M. (2016).İnsan Kaynakları Yönetimi, İçinde (Ed. M.Tuna), Motivasyon ve Farklılıkların Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara. (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- SORMAZ, Ümit, DEMİRÇİVİ, Burak Murat, YEŞİLTAŞ Murat (2014). Dışarıya Yemek Hizmeti Veren (Catering) İşletmelerde Çalışanların İş Güvenliği Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (2), 61-76. (2014)
2- YEŞİLTAŞ Murat, ÇEKEN Hüseyin, SORMAZ Ümit (2012). Etik Liderlik Ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Sapma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28,17-39. (2012)
3- AYAZ Nurettin, YEŞİLTAŞ Murat, TÜRKMEN Fatih (2012). “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma”. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 103- 112. (2012)
4- HASSAN Azize , DEMİRÇİVİ Burak Murat, YEŞİLTAŞ, Murat (2011). Belek ve Kemeri Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Görüşleri ve Destinasyon Pazarlaması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 1, 37-60. (2011)
5- YEŞİLTAŞ Murat, ÇEKEN Hüseyin, ÖZTÜRK İlker (2009), “Karadeniz Bölgesindeki Turizm Olanaklarının SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi” , Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:3. (2009)
6- ÖZTÜRK İlker, YEŞİLTAŞ Murat, ÖZEL, Gamze (2009). “Otel İşletmelerinde Yöneticilerin CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Algılamaları: İstanbul’ da Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otellere Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), Yıl: 6, Sayı:1. (2009)
7- YEŞİLTAŞ Murat, ÖZTÜRK İlker ve TÜRKMEN Fatih (2008). “Terör Faaliyetlerinin Turizm Sektörüne Etkilerinin Çözüm Önerileri Perspektifinde Değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:1. (2008)
8- YEŞİLTAŞ Murat, ÖZTÜRK İlker (2008). “Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Alternatif Turizm Faaliyetlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Sivas Örneği”, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:9, Sayı:1. (2008)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- TUNA Muharrem, YEŞİLTAŞ Murat (2014). Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1),105-117 (2014)
2- YEŞİLTAŞ Murat, ZORLU Özcan, SOP Serhat Âdem, BEYDİLLİ Elif Tuba (2014). The Effects of Service Quality on Customer Tipping Behaviour. International Journal of Academic Research in Business and Social Science, 4 (8), 430-446. (2014)
3- YEŞİLTAŞ Murat. (2014). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Örgüt Temelli Öz Saygıya Etkisinde Algılanan Örgütsel Prestijin Aracılık Rolü. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 16 (1), 118-144. (2014)
4- YEŞİLTAŞ Murat. (2014). The Effects of Role Ambiguity and Role Conflicts Experienced by Employees of the Hotels on Their Customer Oriented Pro-Social Service Behaviors. The Macrotheme Review, 3 (7), 34-45. (2014)
5- TUNA Muharrem, KANTEN Pelin, YEŞİLTAŞ Murat, KANTEN Selahattin, ALPARSLAN Ali Murat (2014). The Effects of Academic Counselling Systems on Career Adaptabilities: A Study on School of Tourism and Hotel Management’ Students, The Macrotheme Review, 3(8), 138-155 (2014)
6- KANTEN Pelin, YEŞİLTAŞ Murat (2013). Pozitif Örgütsel Davranışlar Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 4 (8), 83-106. (2013)
7- YEŞİLTAŞ Murat (2013).Paternalist Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Dağıtım Adaletinin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 50-70 (2013)
8- TUNA Muharrem, YEŞİLTAŞ Murat (2013). Liderliğin Etik Boyutu: Etik Liderliğin Otel İşletmelerindeki İşgörenler Tarafından Algılanması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 184-209. (2013)
9- YEŞİLTAŞ, Murat, KANTEN Pelin, SORMAZ Ümit (2013). Otantik Liderlik Tarzının Prososyal Hizmet Davranışları Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 42 (2), 333-350. (2013)
10- TUNA Muharrem, BİRCAN Hüdaverdi, YEŞİLTAŞ Murat (2012). “Etik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Antalya Örneği” Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi. 26 (2), 143–156. (2012)
11- YEŞİLTAŞ Murat, TÜRKMEN Fatih, AYAZ Nurettin (2011), “Otel İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Prestijin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkileri”, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 12/2. (2011)
12- KANTEN Pelin, YEŞİLTAŞ Murat ve ARSLAN, Ramazan (2015). Kişiliğin Karanlık Yönünün Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Düzenleyici Rolü. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 29(2), 365-391. (2015)
13- Kanten, P., Yeşiltaş, M. (2015). The Effects of Positive and Negative Perfectionism on Work Engagement, Psychological Well-Being and Emotional Exhaustion, Procedia Economics and Finance, 23, 1367 – 1375. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- TUNA Muharrem, GHAZZAWİ Issam, YEŞİLTAŞ Murat, TUNA Ayşen Akbaş ve ASLAN, Sıddık (2016). The Effects of the Perceived External Prestige of the Organization on Employee Deviant Workplace Behavior: The Mediatıng Role of Job Satısfactıon. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (2),366-396 (DOI 10. 1108/IJCHM-04-2014-0182). (2016)
2- YEŞİLTAŞ, Murat ve TUNA, Muharrem (2018). The effect of ethical leadership on service sabotage, The Service Industries Journal, DOI: 10.1080/02642069.2018.1433164. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- KANTEN Pelin, YEŞİLTAŞ Murat, AKDAĞ Gürkan. (2014). Kariyer Engellerinin Mutluluk Üzerindeki Etkisinde Kariyer Motivasyonunun Rolü: Otel İşletmelerinde Kadın İşgörenler Üzerine Bir Uygulama. 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım 2014, Ankara. (2014)
2- YEŞİLTAŞ Murat, AKDAĞ Gürkan, ÇEKEN Hüseyin, GÜRLEK Mert. (2014). Kariyer Uyum Yetenekleri Turizm Sektörüne Bağlılığı Etkiler Mi? Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Bir Uygulama. 15. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara. (2014)
3- YEŞİLTAŞ, Murat, KANTEN Pelin, KANTEN Selahattin, ÇEKEN Hüseyin, ZORLU Özcan (2013). Öğrenme Odaklılığın ve İşin Özelliklerinin Yenilikçi Davranışlar Üzerindeki Etkisi. 14.Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri. (2013)
4- TUNA Muharrem, YEŞİLTAŞ Murat (2012, ). Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Etik İklim Algılamalarına Yönelik Bir Uygulama, 13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya (2012)
5- KANTEN, Selehattin, YEŞİLTAŞ, Murat, KANTEN, Pelin, ÇEKEN, Hüseyin (2015). Etik Kültürün Etik Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Örgüt Temelli Öz Saygının Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, 16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale. (2015)
6- YEŞİLTAŞ, M., KANTEN; P., SOP, S.A. ve EKİZTEPE BURÇAK (2016). Kişilik Özelliklerinin Turizm Sektörüne Bağlılığa Etkisinde Hizmet Verme Yatkınlığının Rolü: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi, Muğla (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- KANTEN Pelin, YEŞILTAŞ Murat, ARSLAN Ramazan (2014). Kişiliğin Karanlık Yönünün Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Düzenleyici Rolü. 2. Örgütsel Davranış Kongresi, 587-597. (2014)
2- TUNA Muharrem, YEŞILTAŞ Murat (2013). Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyonu Kongresi, 731-737. (2013)
3- KANTEN Pelin, YEŞILTAŞ Murat (2013). Sosyal Zekânın Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Politik Yeteneklerin Aracılık Rolü. 1.Örgütsel Davranıs Kongresi, 306-313. (2013)
4- KANTEN Pelin, YEŞİLTAŞ Murat ve KANTEN Selahattin (2015). Kişilik Özelliklerinin Ve Etik İklim Algısının Politik Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Kontrol Odağının Rolü. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray (2015)
5- KANTEN Pelin, KANTEN Selahattin , YEŞİLTAŞ Murat ve YAŞLIOĞLU Murat (2015). Ücret Adaletinin Hizmet Süreçlerini Sabote Etme ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisinde Ücret Eşitliği Algısının Rolü, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- KANTEN Pelin, Selahattin KANTEN, YEŞİLTAŞ Murat (2013, 1-2Nov.). The Effects of Self-Esteem, Virtuosness and Work Values on the Ethical Behaviors: An Emprical Study in the Hotel Industry, International Conference on Business, Technology & Innovation, Durres, Albenia. (2013)
2- KANTEN Pelin, YEŞİLTAŞ Murat, TÜRKERİ İlker ve SOP Serhat Âdem, (2013 April 15-April 16), An Emprical Research on the Effect of Social Media on Destination Choice, International Tourism Week (ITW 2013) Conference Series – V, Antalya, TURKEY. (2013)
3- YEŞİLTAŞ Murat, KANTEN Pelin, KANTEN Selahattin, SORMAZ, Ümit, (2014). The Effect of Social Climate on Workplace Friendship, Psychological Well-Being and Helping Behaviors: An Empirical Study in the Hotel Industry. 9. International Conference New Perspectives in Tourism and Hospitality Management. (2014)
4- TUNA Muharrem, YEŞİLTAŞ Murat, KANTEN Pelin, (2014). The Effects of Corporate Reputation on Affective Commitment: Mediating Role of Organizational Factors. Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, Clearwater Beach, Tampa, Florida, USA. (2014)
5- ÇEKEN Hüseyin ve YEŞİLTAŞ Murat (2010), “Türkiye’de Turistik Ürün Çeşitlendirilmesi Gerekliliği: Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Bir Değerlendirme”, Uluslararası Doğu Karadeniz Turizm Sempozyumu, 7–9 Ekim 2010, Giresun. (2010)
6- KANTEN Pelin, KANTEN Selahattin ve YEŞİLTAŞ Murat (2015, 04-06 December). New Perspectives in Career Management: Boundaryless Career and Dual Ladder Career Path. Multidisciplinary Academic Conferance on Management, Marketin and Economics, Prague. (2015)
7- KANTEN PELIN,KANTEN SELAHATTIN,YESILTAS MURAT (2016, 23-24 Sept.). The Role of Career Sef-Efficacyrnon the Effect of Parental Career Behaviors on Career Exploration: A Study on School of Tourismrnand Hotel Managemenet Students. 10th International Congress on Social Sciences, Madrid. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kanten, P. and Yeşiltaş, M. (2014). “The Effects of Positive and Negative Perfectionism on Work Engagement, Psychological Well-Being and Emotional Exhaustion”, 3rd World Conference on Business, Economics and Management, Roma. (2014)
Doktora Tezi
1- Örgütsel Özdeşleşmenin Oluşmasında Belirleyiciler Olarak Etik Liderlik ve Etik İklim: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama (2012)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Turizm Akademik Dergisi (Süre : 2014 Yıl)
2- Turizm Akademik Dergisi (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of Business Ethics (2017 Yıl)
2- International Journal of Contemporary Hospitality Management (2018 Yıl)
3- International Journal of Contemporary Hospitality Managemenet (2018 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi (2014 Yıl)
2- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2014 Yıl)
4- Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013 Yıl)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi (2015 Yıl)
6- Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi (2016 Yıl)
7- Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

22.01.2015

...

Yorum : 0 Okunma : 125 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email myesiltas(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
18 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.