Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1970
  • Kan Gurubu : AB Rh(-)
  • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
  • Bölümü : Türk Dili ve Edebiyatı
  • Anabilim Dalı : Eski Türk Edebiyatı
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Y.Lisans Dal : Eski Türk Edebiyatı (09.01.2012)
  • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Doktora Dal : Türk-İslam Edebiyatı
  • (15.07.2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Mehmet ÜNAL, Bandırmalı-zâde Mustafâ Hâşim Efendi'nin Divân-ı Manzûme'si (İnceleme-Tenkitli Metin) Fakülte Kitabevi Yay. Isparta EYLÜL 2015, 380 Sayfa. (2015)
2- Mehmet ÜNAL, Bandırmalı-zâde Mustafâ Hâşim Efendi'nin Vâridât-ı Mensûre'si, Fakülte Kitabevi Yay. Isparta KASIM 2015, 172 Sayfa. (2015)
3- Mehmet ÜNAL, Seyyid Murad-ı Buhari Hazretleri Külliyatı-1, Kutup Yıldızı Yay., İstanbul 2013, 220 Sayfa. (2013)
4- Mehmet ÜNAL, Ahmed Münib Efendi'nin Risaleleri, Ed.: Nurettin Çalışkan, Fakülte Kitabevi Yay., Isparta 2016, 270 SAYFA. (2016)
5- Mehmet ÜNAL, Son Dönem Mevlevi Şairi Kastamonulu Muhammed Eşref Divançesi, Fakülte Yay., Isparta 2017. (2017)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Mehmet ÜNAL,"YAKUP AFVİ EFENDİ" Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Zeyl Cildi, TDV Yay. 2015. (2015)
2- Mehmet ÜNAL,"BANDIRMALIZADE AHMED MÜNİB EFENDİ" Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Zeyl Cildi, TDV Yay. 2015. (2015)
3- Mehmet ÜNAL,"Zakir-Zade Abdullah (Biçare), Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015.(http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
4- Mehmet ÜNAL,"Vahdeti Osman Efendi" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015.(http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
5- Mehmet ÜNAL,"Süleyman Zati Efendi" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015.(http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
6- Mehmet ÜNAL,"Murad-ı Münzavi Hazretleri" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015.(http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
7- Mehmet ÜNAL,"Mehmed Saburi Efendi" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015..(http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
8- Mehmet ÜNAL,"Fahri Ahmed" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015.(http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
9- Mehmet ÜNAL,"Bandırmalı-zade Ahmed Münib Efendi" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
10- Mehmet ÜNAL,"Bandırmalı Şeyh Yusuf Nizameddin Efendi" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2013. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
11- Mehmet ÜNAL,"Atpazarlı Osman Fadlı Efendi (Kutup Osman)" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
12- Mehmet ÜNAL,"Ahmed Pertevi Efendi" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015.(http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
13- Mehmet ÜNAL,"Ahmed Mahir Efendi (Ballıklızade)" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
14- Mehmet ÜNAL,"Abdülhay Celveti" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
15- Mehmet ÜNAL,"Molla Gürani, Şemseddin Ahmed" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
16- Mehmet ÜNAL,"Haşim Baba, Şeyh Mustafa" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
17- Mehmet ÜNAL,"Gaybi, Sunullah b. Ahmed b. Beşir" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015. .(http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
18- Mehmet ÜNAL,"Balım Sultan, Hızır Balı" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
19- Mehmet ÜNAL,"Ebusuud Efendi, Mehmed Ebusuud İbn Şeyh Muhyiddin Mustafa El-İmadi El-İskilibi" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
20- Mehmet ÜNAL,"Arifi, Kütahyalı" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015..(http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
21- Mehmet ÜNAL,"Yetim, Lalizade Abdülbaki" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
22- Mehmet ÜNAL,"Abdullah Rumi Bosnevi" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
23- Mehmet ÜNAL,"Pesendi Ali Dede" Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2015. (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/) (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Mehmet ÜNAL, Hıfzi'nin 16. Yüzyılda Yazdığı Atasözü Derlemesi: Manzume-i Durub-ı Emsal, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Ağustos 2015, Sayı:35, ss.101-126. ISPARTA (2015)
2- Mehmet ÜNAL, Mehmet PEKTAŞ, Latîfî Tezkiresinde Osmanlı Saray Hayatının ve Sultanların Tasviri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 8 Sayı: 41, Aralık 2015, s. 332-339. (2015)
3- Mehmet ÜNAL - Mehmet PEKTAŞ, Fehim-i Kadim Divanında Gurbet, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2014, Sayı: 31, ss.99-109. (2014)
4- Mehmet ÜNAL, Osmanlı Toplumunda Akika Geleneği: Ahmed Münib Efendi’nin “Risâle-i Akîka” Adlı Eseri, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016, Sayı: 53, Ocak-Şubat 2016, s. 154-165. (2016)
5- Mehmet ÜNAL, MANZUM BİR SEFARETNAME: TANNANE KASİDESİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 8 Sayı: 40, Ekim 2015, s. 158-169. (2015)
6- Nurettin ÇALIŞKAN - Mehmet ÜNAL, B. Rahmi Eyüboğlu ve Cahit Koytak Şiirinde Tanrı/Allah Tasavvuru, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2015, Sayı: 34, ss.117-130. (2015)
7- Mehmet ÜNAL, Muhammed Murâd-ı Buhârî ve “Risâle-i Nakşibendiyye” Adlı Eseri, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 1535-1549, ANKARA-TURKEY (2014)
8- Mehmet ÜNAL, Ali Geylani'nin Kaleminden Farsça Esmaü'l-Hüsna, Journal Of History School Tarih Okulu Dergisi, Yıl 7, Sayı XX, 2014, ss. 185-214. (2014)
9- Mehmet ÜNAL- Mehmet PEKTAŞ,Üsküdarlı Haşim Baba'nın Varidatı, EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 58 (Kış 2014) s. 715-722. (2014)
10- Mehmet ÜNAL, Celvetî Tarikatında Çocuk Hukuku İle İlgili Bir Risâle: Hukûk-ı Veled, Tarih Okulu Dergisi Yıl 7, Sayı XIX, 2014, ss. 423-442. (2014)
11- Mehmet ÜNAL, Nurettin Çalışkan, Bir Sufi Şairin şiiri: Haşim Baba Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2014/2, Sayı:20, s. 231-240. (2014)
12- Mehmet PEKTAŞ- Mehmet ÜNAL, "Agehi'nin Şütür Kasidesi", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p. 2165-2177, ANKARA-TURKEY (2013)
13- Mehmet Ünal, Mehmet Pektaş, 16. Yüzyıl Şairi Kebeci-zâde Râhî ve Divançesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ankara 2013, s. 151-184 (2013)
14- Mehmet ÜNAL, Tasavvuf Tarihi İçinde Celvetilik, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Ağustos 2012, Sayı:26, ss.91-104. ISPARTA (2012)
15- Mehmet ÜNAL, Mesnevînin Yedinci Cildinin Sıhhati İle İlgili Görüş ve Tespitler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 9 Sayı: 42, Şubat 2016, s. 395-403. (2016)
16- Mehmet ÜNAL, Tarikatlar Hakkında Ansiklopedik Bir Risale: Mir’âtu’t-Turûk, Tarih Okulu Dergisi Yıl 9, Sayı XXV, 2016, s. 917-950. (2016)
17- Mehmet ÜNAL, Batıl Bir Tasavvuf Algısı Oluşturma Çabaları ve Evhadü’d-din Kirmanî’nin Menkabeleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 9, Sayı: 43, Şubat 2016,s. 478-486. (2016)
18- Nurettin ÇALIŞKAN-Mehmet ÜNAL, “Sosyolojik Bir İmkân Olarak Divan Şiiri: Nabi Divanında Sosyolojik Açıdan Din / Divan Poetry as a Sociological Potential: Religion from the Sociological Perspective in the Divan of Nabi”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 11/20 Fall 2016, s. 95-118. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Mehmet ÜNAL, 18. Yüzyıl Tasavvuf Şairi Haşim Baba’nın Vâridât-I Mensûre Divân-ı Manzûme Adlı Eserinde Dil ve Üslup Özellikleri, 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslup İncelemeleri, 19-21 Ekim 2011) s. 1143-1155, ISPARTA. (2011)
2- Mehmet ÜNAL, Mehmet PEKTAŞ,"Türkiyede Farsça Öğretimine Alternatif Öneriler", Yabancı Dil Öğreniminde Yeni Yöntemler Uluslararası Sempozyum, Isparta 2013 (2013)
3- Mehmet ÜNAL, Mehmet PEKTAŞ, İşkodralı Acizî Süleyman Dede Divanı’nın Dil ve Üslup Bakımından İncelenmesi, 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı " Balkanlarda Türkçe " 14-16 Kasım 2013, Hëna e Plotë "Bedër" Üniversitesi, Tiran/Arnavutluk (2013)
4- Mehmet ÜNAL- Nurettin ÇALIŞKAN, 17-18. Yüzyıl Balkanlarda Divan Sahibi Şairlerin Tarikat Bağlantıları, 3rd International Conference On Language And Literature "Turkish in Europa" Tirana/Albania, Proceedings Book, v.2, Kasım 2014, s. 157-203. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Mehmet PEKTAŞ, Mehmet ÜNAL, Cafer Sadık Paşa Divanında Türkçenin Kullanımı, 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı " Balkanlarda Türkçe " 14-16 Kasım 2013, Hëna e Plotë "Bedër" Üniversitesi, Tiran/Arnavutluk (2013)
2- Mehmet ÜNAL - Mehmet PEKTAŞ, Latîfî Tezkiresinde Osmanlı Saray Hayatı ve Sultan Şairlerin Tasviri, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, (Özet Bildiri), Mayıs 2013. (2013)
3- Mehmet ÜNAL, Mehmet PEKTAŞ, İşkodralı Acizî Süleyman Dede Divanı’nın Dil ve Üslup Bakımından İncelenmesi, 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı " Balkanlarda Türkçe " 14-16 Kasım 2013, Tiran/Arnavutluk (2013)
4- Mehmet ÜNAL- Nurettin ÇALIŞKAN, 17-18. Yüzyıl Balkanlarda Divan Sahibi Şairlerin Tarikat Bağlantıları, 3rd International Conference On Language And Literature "Turkish in Europa" Tirana/Albania, Kasım 2014. (2014)
5- Mehmet ÜNAL- Mehmet UYSAL, “Doğu ve Batı Kültürlerinde Siyasetname Geleneği, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig ve Machiavelli’nin II Principe Örneği”, 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, 19 - 22, May 2016, MADRID, SPAIN, s. 191. (2016)
6- Nurettin ÇALIŞKAN-Mehmet ÜNAL, “Osmanlı Edebiyatında Din Bilgini Şairlerin Din Algısının Edebiyat Sosyolojisi Düzleminde İncelenmesi”, 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, 19 - 22, May 2016, MADRID, SPAIN, s. 225. (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Akademik Eleştirel Dergisi (2016 Yıl)
Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Eleştirel Bakış Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 3068
Email munal(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 3 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.