Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1971
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Trabzon Lisesi (1989)
 • Lisans : Uludağ Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İİBF
 • Lisans Bölüm : Kamu Yönetimi (1994)
 • Y.Lisans : Kocaeli Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Kamu Hukuku (1997)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi
 • Doktora Dal : Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri)
 • (2004)
 • Doçenlik : Marmara Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası (2010)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Kentleşme ve Çevre Sorunları (2015)
ÖZGEÇMİŞ

1971 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da aldıktan sonra, lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde (1994), yüksek lisans öğrenimini Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilimdalı'nda (1997) ve doktora öğrenimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilimdalı'nda (2004) tamamladı. 2010 yılında Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanından doçent, daha sonra da (2015 yılında) profesör oldu. 1997 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde başladığı akademik yaşamını, 2012 yılından itibaren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde sürdürmektedir. Evli ve Birce Melis adında bir kız babasıdır.
İLGİ ALANLARI

Çevre Politikası

Kentleşme ve Konut Politikası

Yerel Yönetimler

Afet Yönetimi

Planlama

Çevre İçin Eğitim

Çevre Hukuku

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- KAYIKÇI, Murat; Çevre ve Kalkınma Söylemi, Orion Kitabevi Yay., Ankara 2012. (2012)
2- KAYIKÇI, Murat; Osmanlı'da Çevre Düşüncesi, Orion Kitabevi Yay., Ankara 2014. (2014)
3- KAYIKÇI, Murat; Türkiye’de Tarım Topraklarının Tarım Dışı Amaçlarla Kullanımı –Adapazarı Örneği-, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yay., İstanbul 2005. (2005)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- KAYIKÇI, Murat; “Tarım Topraklarının Önemi ve Korunmasının Gerekliliği”, Kırsal Çevre Yıllığı 2004, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yay., Ankara 2004, s. 102-109. (2004)
2- KAYIKÇI, Murat; “Yedinci Yılında 12 Kasım 1999 Deprem Konutları Üzerine Notlar”, Almanak 2005 Analizleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yay., İstanbul 2006, s. 353-362. (2006)
3- KAYIKÇI, Murat; “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm: Amaçlar, Uygulama ve Sorunlar”, Almanak 2006 Analizleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yay., İstanbul 2007, s. 639-654. (2007)
4- KAYIKÇI, Murat; “Düşünce-Mekan İlişkisi Bağlamında Eski Yunan’da Kent”, Kent ve Politika -Antik Kentten Dünya Kentine-, (Der. Ayşegül Mengi), İmge Kitabevi Yay., Ankara 2007, s. 147-158. (2007)
5- DÖNMEZ, Rasim Özgür- KAYIKÇI, Murat; “Yeni İmparatorluk Çağı: Bir Tartışma Çerçevesinin Türkiye Üzerine Düşündürdükleri”, Yeni İmparatorluk Çağı, (Ed. Murat Kayıkçı- Rasim Ö. Dönmez), Say Yay., İstanbul 2008, s. 35-54. (2008)
6- KAYIKÇI, Murat; “İdeolojilerin Yeni Bir Çatışma Alanı: Küresel Isınma ve Türkiye’ye Yansımaları”, Almanak 2007 Analizleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yay., İstanbul 2008, s. 375-390. (2008)
7- KAYIKÇI, Murat; “Piyasa Sisteminde Çevre Sorunlarının Çözümlenebilirliği: Karbon Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme”, Almanak 2011 Analizleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yay., İstanbul 2012, s. 215-223. (2012)
8- KAYIKÇI, Murat; "Türkiye'nin Nükleer Enerji Politikası: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme", Almanak 2012-2013 Analizleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yay., İstanbul 2014. (2014)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KAYIKÇI, Murat; “Türkiye’de ‘Çevre İçin Eğitim’ ve Katılım”, Mülkiye, Sayı: 240, Cilt: XXVII, Yaz /2003, s. 247-267. (2003)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KAYIKÇI, Murat; “Gecekondu Olgusunun Yeniden Ele Alınışı”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 76, Sayı: 443, Haziran 2004, s. 105-118. (2004)
2- KAYIKÇI, Murat; “Çevre ve İnsan Davranışı”, Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yay., Sayı: 58, Yıl: 2004, s. 50-58. (2004)
3- KAYIKÇI, Murat; “Doğal Afetler ve Kentleşme Politikası”, Sivil Savunma Dergisi, Yıl: 46, Sayı: 178, Ekim-Kasım-Aralık 2004, s. 6-9. (2004)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- KAYIKÇI, Murat; “Siyasal Toplumsallaşma Açısından Çevre İçin Eğitim”, Journal of Qafqaz University, Number 15, Spring 2005, Baku, Azerbaijan, s. 71-81. (2005)
2- KAYIKÇI, Murat; “Harmonization Of Candidate Countries With The Environmental Acquis Of The European Union: A Comparative Analysis”, South East Europe Review, Issue 04/2005, Baden Baden, Germany, pp. 33-46. (2005)
3- KAYIKÇI, Murat; “Way of Life and Survival Strategies in Earthquake Adapted Settlements in Turkey”, South East Europe Review, Issue 04/2007, Baden Baden, Germany, pp. 133-146. (2007)
4- KAYIKÇI, Murat-ERYİĞİT, Mehmet; “Kentte Sosyoekonomik Düzey Temelinde Mekansal Ayrımlaşmanın Aile Yapısına Etkisi: Bolu Örneği”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Cilt: 11, Sayı: 2, Güz 2008, s. 54-85. (2008)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- KAYIKÇI, Murat; “Adorno’nun Kültür Endüstrisi Kavramı Üzerine”, Üniversite ve Toplum, Cilt:7, Sayı:2, Haziran 2007. (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- KAYIKÇI, Murat-KAYIKÇI Sabrina; “Türkiye’de Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri’nin Yeniden Yapılandırılması”, 2007 Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, 25-26 Mayıs 2007, Ankara. (Türkiye’de Kooperatifçiliğin Temel Sorunları ve Çözüm Yolları, T.C. Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yayın No: 1, s. 35-52.) (2007)
Yüksek Lisans Tezi
1- KAYIKÇI, Murat; Bağımsızlık Sonrası Özbekistan'da Siyasal ve Anayasal Yapılanma, (Danışman: Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Kocaeli 1997. (1997)
Doktora Tezi
1- KAYIKÇI, Murat; Türkiye’de Tarım Topraklarının Tarım Dışı Amaçlarla Kullanımı –Adapazarı Örneği-, (Danışman: Prof. Dr. Ayşegül MENGİ), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü., Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı, Ankara 2004. (2004)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- KAYIKÇI, Murat-DÖNMEZ, Rasim Özgür (Ed.); Yeni İmparatorluk Çağı, Say Yayınları, İstanbul 2008. (Süre : 2008 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- A.İ.B.Ü., İ.İ.B.F. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (Süre : 2005 Yıl)
2- Mevzuat Dergisi (Süre : 2006 Yıl)
3- Leges Ekonomi ve Hukuk Dergisi (Süre : 2014 Yıl)
4- Leges Sosyal Bilimler Dergisi (Süre : 2014 Yıl)

HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- A.İ.B.Ü., İ.İ.B.F. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2005 Yıl)
2- Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi (2008 Yıl)
3- Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi (2008 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı (Yıl:2012)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilimdalı Başkanı (Yıl:2012)
2- Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı (Yıl:2005)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Senato Üyesi (Yıl:2012)
2- İİBF Fakülte Kurulu Üyesi (Yıl:2012)
3- İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Yıl:2012)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- KORUMA ODAKLI KIRSAL ALAN PLANLAMASI: BİR MODEL ÖNERİSİ (TÜBİTAK-KAMAG 1007 PROJESİ) ÇALIŞTAYI, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 18-19 NİSAN 2013 TRABZON. (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- ULUSOY, Mahir-KAYIKÇI, Murat; Deprem Prefabrike Yapılarının Yoksulluk Adalarına Dönüşümü, Bolu Deprem Prefabrike Yapıları Üzerine Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje No: 2005.04.01.212, Bolu 2006. (2006)

Makaleler, Yazılar

KÖŞE YAZISI (Türkiye’de Tarım Topraklarının Tarım Dışı Amaçlarla Kullanımı –Adapazarı Örneği- kitabı ile ilgili)

20.03.2013

...

Yorum : 0 Okunma : 202 Devamı Oku >>

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Kitap

Kitap

21:44:16 20.03.2013

Bu galeride fotoğraf 4 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon (248) 213 2517
Email mkayikci(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.