Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Kan Gurubu : 0RH+
 • Birimi : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Malatya Sakarya İlkokulu (1989)
 • Lise : Malatya Valiliği H.Hüseyin Kölük Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (1996)
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Büro Yönetimi Eğitimi
 • Y.Lisans : Gazi Üniv. Eğt.Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Büro Yönetimi Eğt. (2003-08-15 13:45:59)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İşletme
 • (26.02.2017)
ÖZGEÇMİŞ

 

 

1.Adı Soyadı:           Meral BEKTAŞ

2.Doğum Tarihi:      20.08.1977

3.Unvanı:                 Yrd. Doç. Dr.

 

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

İşletme

Süleyman Demirel Üniversitesi

2009-2014

Yüksek Lisans

Büro Yönetimi Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2000-2003

Lisans

Büro Yönetimi Eğitimi

Gazi Üniversitesi

1996-2000

 

5.      Akademik Unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yrd. Doç. Dr.

MAKÜ, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2014/-

Öğr. Gör.  

MAKÜ, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2012/2014

Öğr. Gör.

MAKÜ, Meslek Yüksekokulu

2006/2012

Öğr. Gör.

SDÜ, Meslek Yüksekokulu

2004/2006

Öğretmen

Üsküdar Esatpaşa Ticaret Meslek Lisesi

2004/2004

Öğretmen

İskenderun Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

2000/2004

 

6.    Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri   

       Yüksek Lisans Tezi: Bürolarda Yaşanan Etik Dışı Davranışlar ve Cinsel Taciz Olaylarının Azaltılmasında Eğitimin Etkisi: Bir Alan Çalışması, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doç. Dr. Dilaver Tengilimoğlu

         Doktora Tezi: Yönetim Tarzlarının Örgütlerdeki İnformal İletişim Kanallarına Etkisi: Burdur İli Kamu Kurumları Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doç. Dr. Ramazan Erdem

7.      Yayınlar

         7.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Tahtasakal Meral ve Tengilimoğlu Dilaver (2003) Bürolarda Yaşanan Etik Dışı Davranışlar ve Bürolarda Cinsel Taciz Konusunda Bir Alan Araştırması, 1. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, 17-19 Eylül 2003,  Hacettepe Üniversitesi.

 

 

         7.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Bektaş Meral, Karagöz Şerife (2017). Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Yalnızlığa Etkisi: Meslek Yüksekokulları Örneği, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,  11-13 Mayıs, Burdur.

 • Bektaş Meral, Kenar Gökhan (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kendine Saygı Düzeyi ile Sosyal Uyumları Arasındaki İlişki: Bir Araştırma, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,  11-13 Mayıs, Burdur.

 • Bektaş Meral, Karagöz Şerife (2017).Öğretmen Adayların Mesleğinde Öz yeterliliğin Tutum ve Motivasyona Etkisi: Eğitim Fakültesi ile Pedogojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma, Innovation and Global Issues in Social Science,  27-29 Nisan Patara.

 • Bektas Meral, Erkal Pınar (2015). Örgütlerde Toksitite Davranışlar: Toksik Duygu Deneyimleri Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği Çalışması. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, (Yayın No:1531583)

       7.3.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Bektaş Meral, Tuğay Osman (2016), Sosyal Bilimler Alanında Staj Çalışmasının Yeri ve Önemini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:8, S:2, s. 165-174.

 • Bektaş Meral, Erdem Ramazan (2015),  Örgütlerde İnformal İletişim Süreci: Kavramsal Bir Çerçeve,  AKÜ İİBF Dergisi- Cilt XVII Sayı:1 Yıl: Haziran, Sayfalar:125-139.

 • Çarıkçı İlker H, Bektaş Meral ve Turak Berna (2012), "Muhasebe Eğitimi Gören Öğrencilerin Etik Değerlerle İlgili Algıları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Örneği", Mesleki Bilimler Dergisi, MBD, 1(2): 84 – 93.

 • Tengilimoğlu Dilaver ve Tahtasakal Meral (2003), Büro Etik Kuralları ve Bürolarda Yaşanan Cinsel Taciz Olaylarının Cinsiyete Göre Algılanma Biçimi: Bir Alan Çalışması, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:15, s.30-44

 •  

   

  7.4.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Tengilimoğlu Dilaver, Sarp Nilgün, Yar Cemre Eda, Bektaş Meral, Hıdır Mehmet Nil ve Korkmaz Esin (2015), The consumers’ social media use in choosing hysicians and hospitals: the case study of the province of İzmir, The International Journal Of Health Planning And Management, Int J Health Plann Mgmt , Published online in Wiley Online Library, (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/hpm.2296

   

    7.5.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve ulusal indekslerde taranan dergilerde yayımlanan sözel bildiriler

 • Çarıkçı İlker, Bektaş Meral ve Turak Berna, Örgüt Çalışanları, Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Büro Çalışanlarına Yönelik Bir Alan Araştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Yıl: 2013/1, Büro Yönetimi Özel Sayısı.

 • Erdem Ramazan, Bektaş Meral ve Coşan Pınar (2013), Tıbbi Sekreterlerin Doktor-Hasta İletişimine Bakış Açıları  (Burdur Devlet Hastanesi Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi          Yıl: 2013/1, Büro Yönetimi Özel Sayısı.

   

   

  7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında yayımlanan özet bildiriler

 • Bektaş Meral, Karagöz Şerife (2017). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Benlik Saygısı İle İletişim Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Çalışma, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,  Başkent Üniversitesi, 25-27 Mayıs, Ankara.

 • Bektaş Meral, Karagöz Şerife (2017). Öğretmen Adaylarının Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Al-Farabi 1st International Congress On Social Science, Al Farabi Kazakh National University, 11-14 Mayıs, Gaziantep.

 • Erdem Ramazan, Bektaş Meral ve Coşan Pınar (2012), Tıbbi Sekreterlerin Doktor-Hasta İletişimine Bakış Açıları  (Burdur Devlet Hastanesi Örneği), 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 4-6 Ekim, Isparta.

 • Çarıkçı İlker, Bektaş Meral ve Turak Berna (2012), Örgüt Çalışanları, Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Büro Çalışanlarına Yönelik Bir Alan Araştırması, 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 4-6 Ekim, Isparta.

 • Erkal Pınar ve Bektaş Meral (2009), Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programında Okuyan Öğrencilerin Staj Eğitimine Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma: Balıkesir Meslek Yüksekokulu, 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Elmadağ Meslek Yüksekokulu, 14-16 Ekim, Ankara.

 • Bektaş Meral ve Erkal Pınar (2007), Kamu ve Özel Sektörde Çalışan Büro Elemanlarının Etik Olaylara Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma: Balıkesir ve Burdur İlleri Çalışması, 6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü, 25-27 Ekim, Ankara.

   

7.7. Ulusal kongre, sempozyum, panel, kurs (Workshop) gibi bilimsel toplantılarda yer alan poster bildiriler

 • Bektaş Meral (2012), Hastane Yönetiminde Genel Performans Değerlendirmesi: Burdur Devlet Hastanesi Örneği, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 13-15 Eylül, Isparta.

 • Bektaş Meral ve Erkal Pınar (2007), Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının Meslek Yüksekokullarındaki Yeri ve Önemi (MAEÜ, Burdur Meslek Yüksekokulu: Bir Alan Araştırması, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 14-16 Mayıs, Bergama/İzmir.

    7.8.  Diğer yayınlar / Yayınlanan Türkçe Kitaplar

 • Tengilimoğlu Dilaver, Atilla Asuman ve Bektaş Meral (2016), İşletme Yönetimi, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.

 • Süer Carullah, Bektaş Meral ve diğerleri (2013), Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, 2. Baskı, Lisans Yayıncılık, Ankara. 

 • KaramanVacide, Bektaş Meral ve diğerleri (2009), Büro Yönetimi, Lisans Yayıncılık, Ankara. 

   

   

   

8.      Projeler:

Süleyman Demirel Üniversitesi, 3204-D1–12 Nolu BAP Projesinde Araştırmacı

9.      İdari Görevler:

Görev

Görev yeri

Yıl

Yönetim Kurulu Üyeliği

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

15.08.2012/-

Bölüm Başkanlığı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2014/-

Müdür Yardımcısı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

19.10.2012/2014

 

10.  Son iki yılda verdiğiniz ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

ÖNLİSANS DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015/2016

2016/2017

Güz

Klavye Teknikleri

3

1

110

Yönlendirilmiş Çalışma

1

1

100

Bahar

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- İşletme Yönetimi (2014)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Büro Etik Kuralları ve Bürolarda Yaşanan Cinsel Taciz Olaylarının Cinsiyete göre Algılanma Biçimi: Bir Alan Çalışması (2004)
2- Muhasebe Eğitimi Gören Öğrencilerin Etik Değerlerle İlgili Algıları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Örneği", Mesleki Bilimler Dergisi, MBD, 1(2): 84 – 93. (2012)
3- Büro Çalışanları, Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Büro Çalışanlarına Yönelik Bir Alan Araştırması, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Büro Yönetimi Özel Sayısı, 1. (2013)
4- Tıbbı Sekreterlerin, Doktor-Hasta İletişimine Bakış Açıları: Burdur Devlet Hastanesi Örneği, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Büro Yönetimi Özel Sayısı, 1. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Programdan ve Gelecekten Beklentileri (SDÜ Burdur Meslek Yüksekokulu:Bir Alan Araştırması (2006)
2- Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Programdan Ve Gelecekten Beklentileri (SDÜ Burdur Meslek Yüksekokulu: Bir Alan Araştırması) - V. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 14-15 Eylül 2006-Çanakkale (2006)
3- Kamu Ve Özel Sektörde Çalışan Büro Elemanlarının Etik Olaylara Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma: Balıkesir Ve Burdur İlleri Çalışması- VI. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 25-27 Ekim 2007 Ankara. (2007)
4- Örgüt Çalışanları, Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Büro Çalışanlarına Yönelik Bir Alan Araştırması, 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 4-6 Ekim, Isparta. (2012)
5- Tıbbi Sekreterlerin Doktor-Hasta İletişimine Bakış Açıları (Burdur Devlet Hastanesi Örneği), 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 4-6 Ekim, Isparta. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Programının Meslek Yüksekokullarındaki Yeri Ve Önemi (Burdur Meslek Yüksekokulu: Bir Alan Araştırması)- IV. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu- 14-16 Mayıs 2007- Bergama (2007)
2- Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Programdan ve Gelecekten Beklentileri Üzerine Bir Alan Araştırması: Balıkesir Meslek Yüksekokulu ve Burdur Meslek Yüksekokulu'nun Karşılaştırmalı Analizi- VI. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 25-27 Ekim 2007 Ankara (2007)
3- Hastane Yönetiminde Genel Performans Değerlendirmesi: Burdur Devlet Hastanesi Örneği, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 13-15 Eylül, Isparta. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bürolarda Yaşanan Etik Dışı Davranışlar ve Bürolarda Cinsel Taciz (2004)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2012)
2- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2013)
3- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2014)
4- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Bürolarda Yaşanan Etik Dışı Davranışlar ve Cinsel Taciz Olaylarının Azaltılmasında Eğitimin Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Alan Çalışması (2000)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Dünya Bankası destekli "Temel Eğitim Projesi II. Faz İkraz Antlaşması " kapsamında Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Etkili İletişim" konulu seminerinde konuşmacı (2005)
2- Dünya Bankası destekli "Temel Eğitim Projesi II. Faz İkraz Antlaşması " kapsamında Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Etkili İletişim" konulu kursda konuşmacı (2006)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- III.ULUSAL MESLEK YÜKSEK OKULLARI SEMPOZYUMU'unda Yayın Kurulu Üyeliği (2005)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans

Klavye Teknikleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönlendirilmiş Çalışma - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönetici Asistanlığı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mesleki Yazışmalar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Lisans


Lisanüstü

Örgütlerde İletişim ve Çatışma Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletmelerde Halka İlişkiler - Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi / 2016-2017
- Sosyal Bilimler Enstitisü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4567
Email mbektas(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.