Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1962
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
 • Anabilim Dalı : Mikrobiyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Arapgir Lisesi (1979)
 • Lisans : Fırat Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • (1984)
 • Doktora : Selçuk Üniversitesi
 • Doktora Dal : Mikrobiyoloji
 • (22.12.1993)
 • Doçenlik Dal : Mikrobiyoloji (26.12.2007)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Mikrobiyoloji (08.05.2013)
ÖZGEÇMİŞ

Katıldığım Eğitim/seminer/kurs

 • Doktora sonrası eğitim, 10.06.1996-10.06.1997, Colorado State University, ABD Çalışmalar: Veteriner Epidemiyoloji, Sığır tüberkülozunun ELISA ve PCR tekniği ile teşhisi, State/Federal hayvan hastalıkları mücadele programları ve PCR tekniği ile Brucella türlerinin identifikasyonu konusunda çalışma.
 • FAO/RADISCON Workshop “Ülkesel hayvan sağlığı izleme programlarının geliştirilmesi ve bölgesel bazda entegrasyonu”, 9-13 Mart 1998, Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • OECD bursu ile) “Brucella suşlarının moleküler ayırımı” konusunda çalışma 01.09.1999-14.10.1999, ID-Lelystad, HOLLANDA.
 • WHO-Mediterranean Zoonoses Control Programme (MZCP) tarafından düzenlenen workshop “International training course on formulation and management of projects on surveillance, prevention and control of zoonoses and foodborne diseases” 9-14 Ekim 2000, SAN MARİNO.
 • WHO-Mediterranean Zoonoses Control Programme (MZCP) ve Tarım ve Köyişleri Bak. nın işbirliği ile düzenlenen workshop “National training course on intersectoral brucellosis surveillance” (Eğitimci), 5-9 Kasım 2001, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, İstanbul.
 • TAIEX’ in Laboratuvarlar ile ilgili 2. alt grup toplantısına katılım, 6-7 Haziran 2002, Brüksel, BELÇİKA.
 • CIHEAM, IAMZ ve University of Navarra tarafından organize edilen seminer “Human and Animal Brucellosis (İnsan ve hayvanlarda brusellozis)” 16-20 Eylül 2002, Pamplona, İSPANYA.
 • TAIEX’in “Consultation meeting on veterinary legistlation (Veteriner mevzuatının AB mevzuatına uyumu)”  konulu toplantısına katılım, 28-29 Ekim 2004, Brüksel, BELÇİKA.
 • Free Berlin Universitesinden Prof. Dr. Karl-Hans Zessin tarafından verilen ”Veterinary epidemiology-advanced level” konulu eğitime katılım, 21-24 Şubat 2005, Şap Enstitüsü, Ankara.
 • Roche Diagnostics tarafından verilen “Real time PCR” konusundaki eğitime katılım, 18-22 Aralık 2006, Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • Instituto Biologica Experimentale Technologica (IBET)’in organize ettiği Pendik Vet. Kont. Ve Arş. Enst nün dahil olduğu bir AB (INCOME) projesi kapsamında “Harmonization of pathogen detection and differentiation tools” konulu workshop, 14-18 Mayıs 2007, Lizbon, PORTEKİZ.
 • Veterinary Laboratory Agency (VLA), Weybridge, UK, Central Institute for Animal Disease Control Lelystad (CIDC-Lelystad) ve OIE tarafından organize edilen ’1st International Contagious Equine Metritis Conference’ konulu konferansa katılım, 11-12 Temmuz 2007, CIDC-Lelystad, HOLLANDA.
 • ICARDA tarafından organize edilen “Expert consultation” toplantısı “Developing a Small Ruminant Research and Development Strategy for Rural Poverty Reduction in Non-Tropical Dry areas of the Near East and North Africa”  9-11 Mart 2008, Kahire, MISIR.
 •  EU Community Reference Laboratory Campylobacter Workshop, 5-7 Ekim 2009, Uppsala, İSVEÇ.
 • Türk Akredidasyon Kurumu (TURKAK), tarafından düzenlenen. “TS EN/ISO/IEC 17025, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” eğitimi, 17-19 Kasım 2009, TURKAK, Ankara.
 • İleri düzey epidemiyoloji eğitimi (Advanced Epi) M. Salman  ve diğer araştırıcılar  (Colorado State Univ. ABD) tarafından, 14-18 Şubat 2011, Antalya.
 • EURL Campylobacter Workshop, 3-5 Ekim 2011, Uppsala, İSVEÇ.
 • TAIEX workshop on "Control of campylobacter infections in poultry and relavant practices in the European Union", 28-29 Mart 2012, İzmir.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Güler L., “Enfeksiyöz Hastalıklar ve Testleri”, Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis, ed. Kürşat Turgut, Bölüm 17, 597-664, 2. baskı, Bahçıvanlar Basımsanayi A.Ş., 2000. (2000)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Baysal T., O. Erganiş, L. Güler, “Konya Bölgesindeki kanatlılardan izole edilen E. coli suşlarının bazı biyokimyasal ve serolojik özellikleri ile antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi”, Veterinarium, 1 (2), 8-14 (1990). (1990)
2- Baysal T., L. Güler, “Konya yöresindeki kuzu ve oğlakların enzootik pnömonilerinden bakteriyel etken izolasyonu”, Veterinarium, 3 (1), 1-5 (1992). (1992)
3- Erganiş O., O. Kaya, L. Güler, B. Kenar, “Koyun brusellozisinin sahada koaglütinasyon testi ile teşhisi”, Veterinarium, 3 (1), 11-13 (1992). (1992)
4- Baysal T., L. Güler, “Konya bölgesindeki tavuklardan Campylobacter etkenlerinin izolasyonu”, Veterinarium, 3 (1), 6-10 (1992). (1992)
5- Kaya O., G. Orhan, O. Erganiş, L. Güler, Y. Kuyucuoglu, K. Kesler, “Broiler civcivlerinde sekal anaerob mikroflora ve karbonhidratların Salmonella typhimurium'un barsak epiteline kolonizasyonu üzerine etkisi”, Veterinarium, 4 (2), 27-32 (1993). (1993)
6- Orhan G., L. Güler, “Tavuk iç organları fekal flora, yumurta ve yemde Salmonella türlerinin bakteriyolojik ve serolojik olarak tesbiti”, Veterinarium, 4 (2), 15-20 (1993). (1993)
7- Baysal T., L. Güler, K. Gündüz, “Koyun pnömonilerinden izole edilen P. haemolytica suşlarının sensititre sistemi ile antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi”, Veterinarium, 5 (1-2), 13-16 (1994). (1994)
8- Baysal T., L. Güler, O. Kaya, H. Türütoğlu, K. Gündüz, “Konya bölgesinde keratokonjunktivitisli koyunların gözlerinden mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonu”, Veterinarium, 6, (1-2), 19-22 (1995). (1995)
9- Kaya O., T. Baysal, O. Erganiş, L. Güler, Y. Kuyucuoglu, “Sığırlarda Haemophilus somnus enfeksiyonu üzerine serolojik ve bakteriyolojik çalışmalar”, Veterinarium, 6 (1-2), 2-6 (1995). (1995)
10- Güler L. “Konya Bölgesinde kanatlıların kronik solunum yolu hastalığı (chronic respiratory disease-CRD)'nın serolojik ve etken izolasyonu ile karşılaştırmalı teşhisi üzerine çalışmalar (uzmanlık tezi) ”, Veterinarium, 6 (1-2), 7-15 (1995). (1995)
11- Fındık D., L. Güler, S. Soysal, “Vagina akıntısı örneklerinin Mycoplasma ve nonspesifik bakteriler yönünden değerlendirilmesi”, İnfeksiyon Derg., 10 (1), 51-53 (1996). (1996)
12- Güler L., O. Kaya, T. Baysal., O. Erganiş, K. Gündüz, “Koyun ve keçilerden izole edilen Pasteurella haemolytica suşlarının biyotip ve serotiplendirilmesi”, Veterinarium, 7 (1-2), 5-12 (1996). (1996)
13- Münirkıran M., T. Baysal, H. Gözün, K. Gündüz, L. Güler, Ö. Kuyucuoğlu, N. Çelebi, U. Küçükayan, “Konya yöresinde koyun abortusları üzerine patolojik, bakteriyolojik ve serolojik çalışmalar”, Etlik Vet. Mikrobiol. Derg. 9 (2), 109-128 (1997). (1997)
14- Güler L., G. Orhan, D. İşcan, K. Kesler, “Hayvanlardan izole edilen Staphylococ türlerinin identifikasyonu”, Veterinarium, 8 (1-2), 9-12 (1997). (1997)
15- Güler L., K. Gündüz, T. Baysal, “Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne getirilen atık materyallerinin bakteriyolojik ve serolojik muayene sonuçlarının değerlendirilmesi”, Veterinarium, 9 (1), 3-10 (1998). (1998)
16- Uçan U.S., L. Güler, O. Erganiş, Ü. Ok, Y. Kuyucuoğlu, K. Gündüz, R. Durgut, M.B. Ataman, T. Civelek, “Atlarda Brusellozis üzerine karşılaştırmalı serolojik bir çalışma”, Veterinarium, 10 (1), 20-24 (1999). (1999)
17- İyisan S., Ö. Akmaz, S.G. Düzgün, Y. Ersoy, S. Eskiizmirliler, L. Güler, K. Gündüz,.... “Türkiyede sığır ve koyunlarda brusellozisin seroepidemiyolojisi”, Pendik Vet. Mikrobiyol. Derg., 31(1), 21-75 (2000). (2000)
18- Güler L., S. Yavru, M. Ekik, Ü. Ok, A. Şimşek, K. Gündüz, Y. Gülcü, “Boğalarda bazı önemli patojen etkenlerin araştırılması”, Vet. Bil. Derg., 20 (4), 71-78 (2004). rn (2004)
19- Kesler K, L. Güler, G. Orhan, “ Investigation of Mycoplasma gallisepticum infection in layer flocks by rapid serum agglutination, culture and polymerase chain reaction methods”, Eurasian J. Vet. Sci., 29, 2, 76-81 (2013). (2013)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bercovich Z., L. Güler, T. Baysal, B.E.C. Schreuder, F.G. Zijderveld, “Evaluation of the currently used diagnostic procedures for the detection of Brucella melitensis in sheep”, Small Rum. Res., 31, 1-6 (1998). (1998)
2- Erganiş O., O. Kaya, H.H. Hadimli, L. Güler, “Rapid diagnosis of ovine Brucella, Campylobacter and Salmonella infections from fetal stomach contents by coagglutination test”, Small Rum. Res., 45, 123-127 (2002). (2002)
3- Güler L., K. Gündüz, Ü. Ok, “Comparison of polymerase chain reaction and bacteriological culture for the diagnosis of sheep brucellosis using aborted fetus samples”, Vet. Microbiol., 93, 53-61 (2003). (2003)
4- Güçlü F., Aldem O.S., Güler L. “Differential identification of cattle Sarcocystis spp. by random amplified polymorphic DNA-polymerase chain reaction (RAPD-PCR”, Revue Med. Vet., 155, 8-9, 440-444 (2004). (2004)
5- Güler L., Ü. Ok, K. Gündüz, Y. Gülcü, H.H. Hadimli, “Antimicrobial susceptibility and coagulase gene typing of Staphylococcus aureus isolated from bovine clinical mastitis cases in Turkey”, J. Dairy Sci., 88 (9), 3149-3154 (2005). (2005)
6- Güler L., H.H. Hadimli, O. Erganiş, M. Ateş, Ü. Ok, K. Gündüz, “Field evaluation of a PCR for the diagnosis of chlamydial abortion in sheep”, Vet. Rec., 159, 742-745 (2006). (2006)
7- Turutoglu H, D. Ozturk, L. Güler, F. Pehlivanoglu, “Presence and characteristics of sorbitol-negative Escherichia coli 0157 in healthy sheep faeces”. Veterinarni Medicina, 52, 301-307 (2007). (2007)
8- Güler L., Gündüz K. “Virulence properties of Escherichia coli isolated from clinical bovine mastitis“, Turk. J. Vet. Anim. Sci.,31, 361-365 (2007). (2007)
9- Hadimli H., O. Erganiş, L. Güler, U.S. Uçan, “Investigation of chicken infectious anemia virus infection by PCR and ELISA in chicken flocks“, Turk. J. Vet. Anim. Sci.,32, 79-84 (2008). (2008)
10- Güler L., K. Gündüz, Ü. Ok, “Virulence factors and antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from calves in Turkey“, Zoonoses and Public Health, 55 (5), 249-257 (2008). (2008)
11- Ica T., F. Aydın, S. Erdenliğ, L. Güler, E. Büyükcangaz, “Characterisation of Brucella abortus biovar 3 isolates from Turkey as biovar 3b“, Vet. Rec., 163, 659-661 (2008). (2008)
12- Ok M., L. Güler, K. Turgut., Ü. Ok, İ. Şen, K. Gündüz, M. F. Birdane, H. Güzelbekteş, “The studies on the aetiology of diarrhoea in neonatal calves and determination of virulence gene markers of Escherichia coli strains by multiplex PCR“, Zoonoses and Public Health, 56, 94-101 (2009). (2009)
13- Güler L., K. Gündüz, A. S. Sarışahin, “ Capsular Typing and Antimicrobial Susceptibility of Pasteurella multocida Isolated from Different Hosts”, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 19 (5), 843-849 (2013). (2013)
14- Sevinc F., L. Guler, M. Sevinc, O. D. Ekici, N. Isik, “Determination of immunoreactive proteins of Babesia ovis” Vet Parasitol., 198 (3-4), 391-395 (2013) (2013)
15- Güler L., M. Şevik, M. Hasöksüz, “Phylogenetic analysis of peste des petits ruminants (PPR) virus from outbreaks in Turkey during 2008-2012” Turk J. Biol., DOI:10.3906/biy-1401-28 (2014). (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Güler L. “Biyoteknoloji”, Veterinarium, 1 (1), 29-31 (1990). (1990)
2- Güler L. “Mikrobiyal tiplendirme yöntemleri”, Veterinarium, 9 (1), 82-91 (1998). (1998)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Güler L., “Veteriner halk sağlığı ve zoonozlar”, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma Bülteni, Sayı 1, 13-16, 2004. (2004)
2- Güler L., “Hayvan Hastalıklarının Kontrolü için Aşılama” Tarım Türk Derg. Mart-Nisan, Sayı: 22, 130-133, 2010. (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Baysal, T., L. Güler, “Koyun pnömonilerinden izole edilen P. haemolytica suşlarının sensititre sistemi ile antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması”, I. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 27-29 Eylül, Ankara, 1994. (1994)
2- Güler, L., “Pnömonili koyun ve keçilerden mikoplazmaların izolasyonu identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi”, I. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 27-29 Eylül, Ankara, 1994. (1994)
3- Güler, L., O. Kaya, K. Gündüz, T. Baysal, O. Erganiş, G.Orhan, “Koyun ve keçilerden izole edilen Pasteurella haemolytica suşlarının biyotip ve serotiplendirilmesi”. I. Uluslar arası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul, 1996. (1996)
4- Kıran, M.M., T. Baysal, H. Gözün, L. Güler, K. Gündüz, Ö. Kuyucuoğlu, U. Küçükayan, “Konya yöresinde koyun abortusları üzerinde patolojik, bakteriyolojik ve serolojik çalışmalar”, Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu, 6-8 Ekim, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 1998. (1998)
5- Kıran, M.M., T. Baysal, H. Gözün, L. Güler, K. Gündüz, Ö. Kuyucuoğlu, U. Küçükayan, “Konya yöresinde koyun abortusları üzerinde patolojik, bakteriyolojik ve serolojik çalışmalar”, Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu, 6-8 Ekim, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 1998. (1998)
6- Güler, L., T. Baysal, K. Gündüz, “Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne getirilen koyun atık materyallerinin bakteriyolojik ve serolojik muayene sonuçlarının değerlendirilmesi”, Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu, 6-8 Ekim, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 1998. (1998)
7- Uçan, U.S., L. Güler, O. Erganiş, Ü. Ok, Y. Kuyucuoğlu, K. Gündüz, R. Durgut, M.B. Ataman, T. Civelek, “Atlarda brusellozis üzerine karşılaştırmalı serolojik bir çalışma”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara, 2000. (2000)
8- Güler, L., Ü. Ok, K. Turgut, M. Ok, İ. Şen, M. Ekik, K. Gündüz, F. Birdane, “Buzağılardan ve klinik sığır mastitislerinden izole edilen Escherichia coli suşlarının virulens faktörleri”, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 24-26 Eylül, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya, 2002. (2002)
9- Hadimli, H.H., O. Erganiş, L. Güler, U.S. Uçan, “Tavuklarda Chicken Infectious Anemia Virus’unun Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile incelenmesi”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 14-16 Eylül, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ, 2004. (2004)
10- Güler, L., K. Gündüz, , O. Erganiş, Ü. Ok, Y. Gülcü, “Tayların Rhodococcus equi pnömonisi: İmmunoproflaksi, moleküler ve serolojik teşhisi üzerine çalışmalar”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 14-16 Eylül, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ, 2004. (2004)
11- Güler, L., G. Orhan, K. Kesler, F. Çöven, B. Akçadağ, “Klinik örneklerden Newcastle hastalığı virusunun real-time reverse-tranblockedion PCR yöntemi ile tespiti ve virülent suşların ayırımı“, VIII. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi, 07-09 Ekim, Van, 2008. (2008)
12- Şevik, M., L.Güler, “Molecular detection of peste des petits ruminants virus from different organs/tissues of naturally infected animals”. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-26 September, Bishkek, 2012. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Güler, L., K. Gündüz, Ü. Ok, A. Öztürk, “Brucella spp. nin identifikasyonunda polimeraz zincir reaksiyonunun kullanımı”, I. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 24-27 Nisan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kapadokya, 2000. (2000)
2- Güler, L., S. Yavru, M. Ekik, Ü. Ok, A. Şimşek, K. Gündüz, Y. Gülcü, “Boğalarda bazı önemli patojen etkenlerin araştırılması”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 14-16 Eylül, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ, 2004. (2004)
3- Güler, L., Gündüz, K., Gülcü, Y., Sarışahin A.S., Şevik, M. “Pasteurella multocida suşlarının moleküler identifikasyonu, kapsüler tiplendirilmesi ve antimikrobiyal duyarlılıkları”. X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 24-27 Eylül, Kuşadası/Aydın, 2012. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Erganiş O., H.H. Hadimli, O. Kaya, L. Güler, “Rapid diagnosis of ovine Brucella, Campylobacter and Salmonella infections from fetal stomach contents by coagglutination test”, 1st International Conference on Sheep and Goat Diseases and Productivity, October 23-25, 1999. Irbid, Jordan. (1999)
2- Güler, L., K. Gündüz, Ü. Ok, Y. Gülcü, “Ergin Koyunlarda düşük doz Brucella melitensis Rev.1 ile aşılamadan sonra serolojik test sonuçları”, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül, Ankara Üniversitesi Örsem, Çolaklı Side, Antalya, 2006. (2006)
3- Ica T., F. Aydın, S. Erdenliğ, L. Güler, E. Büyükcangaz, “Detection of the new subgroup 3B of Brucella abortus 3 in Turkey by enhanced AMOS-ERY PCR”. XII. International Congress of Bacteriology and applied Microbiology, 05-09 August, İstanbul, 2008. (2008)
4- Şevik, M., L.Güler, O. Avcı, Y. Gülcü, “Infectious abortion causes in small ruminants”. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-26 September, Bishkek, 2012. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Güler L., J. Triantis, B. Bricker, M.D. Salman, “Differentiating Brucella melitensis vaccine strain Rev. 1 and field strains using polymerase chain reaction”, Symposium of International Society for Veterinary Epidemiology and Economics, 8-11 July, Paris, Epidémiol. Santé Anim., 31-32, 1997. (1997)
2- Güler, L., H. Türütoğlu, D. Öztürk, F. Pehlivanoğlu, “Isolation of Brucella melitensis Rev. 1 vaccine strain from aborted fetuses”. International VETistanbul Group Congress-2015, 07-09 Nisan, Saint Petersburg, 2015. (2015)
3- Güler, L., M. Güler, Y. Gülcü, K. Gündüz, “Investigation of venereally transmitted bacteria from pre-breeding genital swabs of Arabian mares”. International VETistanbul Group Congress-2015, 07-09 Nisan, Saint Petersburg, 2015. (2015)
Doktora Tezi
1- Pnömonili koyun ve keçilerden mikoplazmaların izolasyonu, identifikasyonu ve antibivotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi (1993)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği (0)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Koyun ve keçilerden izole edilen P. haemolytica suşlarının biyotip ve serotiplendirilmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, TAGEM-HSA-06-B-15, 1993. (1993)
2- Koyun brusellozisinin PCR, bakteriyolojik ve serolojik yöntemlerle karşılaştırmalı teşhisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, TAGEM/HS/98/10/04/032,1998. (1998)
3- Boğalarda bazı önemli patojen etkenlerin araştırılması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, TAGEM/HS/03/01/02/57, 2002. (2002)
4- Tayların Rhodococcus equi pnömonisine karşı aşı ve hiperimmun plazma geliştirilmesi ve üretimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Projesi, 2002. (2002)
5- Buzağılardan izole edilen E. coli suşlarının virülens faktörlerinin araştırılması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, TAGEM-HS-01-02-05 102, 2005. (2005)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Konya bölgesindeki kanatlılardan izole edilen E. coli suşlarının bazı biyokimyasal ve serolojik özellikleri ile antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi, KKGA-HS-06-TH-4, 1988. (1988)
2- Sığırlarda Haemophilus somnus enfeksiyonunun mikroaglutinasyon, tüp aglutinasyon ve koaglutinasyon testleri ile araştırılması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, TAGEM-HSA-06-B-17,1993. (1993)
3- Konya bölgesindeki konjunktivitisli koyunlardan izole edilen mikroorganizmaların identifikasyonu ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, TAGEM-HSA-06-B-16, 1993. (1993)
4- Konya yöresinde koyun abortları üzerinde patolojik, bakteriyolojik ve serolojik çalışmalar, Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, TAGEM-HSA-06-B-95-03, 1995. (1995)
5- Atık yapan koyunlarda Chlamydophila abortus’un PCR ile tanısı, S.Ü. BAP,Yardımcı Araştırmacı, 2004. (2004)
6- Tavuklarda Kronik Solunum Sistemi Hastalığının (CRD) Teşhisinde PCR Tekniğinin Kullanılması. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, TAGEM/HS/12/03/05/109, 2008. (2008)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Taylarda Rhodococcus equi enfeksiyonu için aşı, hiperimmun plazma ve bağışıklık ölçüm kiti geliştirilmesi, TUBİTAK, 1007 (Proje No: 108G030), Yardımcı Araştırmacı, 2012. (2012)
2- Babesia ovis’in immunoreaktif proteinlerinin belirlenmesi, TUBİTAK, 1002 (Proje No: 111O459), Yardımcı Araştırmacı, 2012. (2012)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- OECD bursu: "Brucella suşlarının moleküler ayırımı” konusunda çalışma (1999)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Colorado State University, ABD: Doktora Sonrası Eğitim (1 yıl süreyle 1996-97). Çalışmalar: Veteriner Epidemiyoloji, Sığır tüberkülozunun ELISA ve PCR tekniği ile teşhisi, State/Federal hayvan hastalıkları mücadele programları ve Brucella türlerinin PCR tekniği ile identifikasyonu konusunda çalışma (1996)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248 213 2065
Email leylaguler(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.