Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : A+
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Almanca
 • İlk Okul : Isparta Pirimehmet İlkokulu (1987)
 • Orta Okul : Konya Meram Anadolu Lisesi (1991)
 • Lise : Konya Meram Anadolu Lisesi (1994)
 • Lisans : Selçuk Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : İktisat Bölümü (1999)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : İşletme (2002)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : İşletme
 • (2007)
 • Doçenlik : Üniversiteler Arası Kurul
 • Doçenlik Dal : Yönetim ve Strateji (2012)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : İşletme- Yönetim ve Organizasyon (2017)
ÖZGEÇMİŞ

Kürşat Özdaşlı, Konya İli Beyşehir İlçesine bağlı Gölyaka (Hoyran) Köyü doğumludur. İlköğretimine Gölyaka İlköğretim Okulunda başladı Isparta Pirimehmet İlköğretim Okulunda tamamladı. Orta öğretimine Isparta Anadolu Lisesinde başladı Konya Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde aldı. Yüksek Lisans eğitimine Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji Bilimi Tezli Yüksek Lisansı programında başladı Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında tamamladı. Doktorasını Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında tamamlayarak 2008 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent, 2017 yılında profesör oldu. Evlidir ve bir kız bir erkek çocuğu vardır.
İLGİ ALANLARI

Stratejik Yönetim, Örgüt Teorisi, Yenilik Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Araştırma Yöntemleri

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- KOBİ ve Aile İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Sorunları (Literatür, Bir Araştırma ve Çözüm Önerileri), Orion Yayınları, Ankara, 2015. (2015)
2- Yusuf Esmer, Kürşat Özdaşlı, Akademik Yönetimde Psikolojik Sözleşme İhlali, Etik Liderlik ve Prososyal Davranışlar, Çizgi Kitabevi, ISBN: 978-605-196-160-6, Konya. (2018)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kürşat Özdaşlı, “Şirket Düzeyi (Kurumsal) Stratejiler, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Ed. Fevzi Okumuş, Mustafa Koyuncu, Ebru Günlü, Seçkin Yayınları, İstanbul, ss. 167-197., 2012. (2012)
2- Kürşat Özdaşlı, Seher Derya, "Yönetim ve Etik", İşletme Etiği, Ed. Zeyyet Hatipoğlu, Beta Yayınları, İstanbul, 2011. (2011)
3- Hasan İbicioğlu, Kürşat Özdaşlı, "Yaratıcılık ve Çalışanların Yaratıcılıklarının Yönetimi", Çalışma Hayatında Bireysel Gelişim (Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar), Ed. Ömür N. T. Özmen ve Cafer Topaloğlu, Beta Yayınları, Ankara, ss. 108-121, 2010. (2010)
4- Hasan İbicioğlu, Kürşat Özdaşlı, "Avrupa Birliği Sürecinde İşletme Stratejilerinin Dönüşümü: Yenilikçilik/Yaratıcılık", Türkiye'de İşletmecilikte Yeni Perspektifler, Editör: Mustafa Kurt ve Serkan Bayraktaroğlu, Gazi Kitabevi, ss. 145-168, 2007. (2007)
5- Kürşat ÖZDAŞLI, "Motivasyon ve Motivasyon Kuramları", Davranış Bilimleri, Ed. Mustafa Paksoy, Lisans Yayınları, İstanbul, ss. 249-271, 2013. (2013)
6- M. Ozan Cinel, Kürşat Özdaşlı, Hamza Kandemir, "Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Algıları: SDÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Demokrasi, Darbeler ve Tepkiler, Divan Yayınevi, Ankara, ISBN 978-605-4239-65-8, ss. 821-831. (0)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kürşat Özdaşlı, Serkan Yücel, “Yöneticiye Bağlılıkta Yöneticiye Güvenin Etkisi: Yapısal Eşitlik Modeli İle Bir Analiz”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, 2010, ss. 67-85 (2010)
2- Kürşat Özdaşlı, “İşletmelerde Yenilikçi Örgüt Yapısı Oluşturmak: Çok Unsurlu Bir Model Önerisi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 14, Sayı 1, 2010, ss. 92-109. (2010)
3- Kürşat Özdaşlı, Mete Karayel, “Kriz Dönemi işletme Uygulamalarında İşletme ve Yönetici Özelliklerine Göre Farklılaşmalar Üzerine Bir Araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl 47, Sayı: 542, ss. 91-101, 2010. (2010)
4- Kürşat Özdaşlı, Esma Özdaşlı, Ali M. Alparslan, “Yaratıcı Turizm: Isparta İli Profili ve Uygulama Modeli Önerisi”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl 7, Sayı 1, ss. 17-24. 2010. (2010)
5- Hasan İbicioğlu, Kürşat Özdaşlı, Ali M. Alparslan, “Girişimci Özellikler ve Girişimcilik Türü Tercihi Üzerinde Ebeveyn Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1-2, ss. 521-538, 2009. (2009)
6- Kürşat Özdaşlı, "Yaratıcılık Mı Yoksa Taklit Mi? : Yenilik Sürecinin Başlangıç Aşamasına İlişkin Kavramsal Bir Analiz", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, 2006, ss. 67-81. (2006)
7- Kürşat Özdaşlı, Ali M. Alparslan, "Çatışma Yönetimi Stratejilerine İlişkin Tutumlar: Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2009 (online), 2009.ISSN: 1309 -8039 (2009)
8- Kürşat ÖZDAŞLI, Burcu ALAN, Osman KOYUNCU, Ali Murat ALPARSLAN, "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çalışanlarının Stratejik Yönlendiriciler Konusundaki Tutumları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 6, 2012, ss. 1-13. (2012)
9- Kürşat Özdaşlı ve Pelin Kanten, ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE KARİYER İLERLEME ARZUSU VE YENİLİKÇİ DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA, Cilt 1, Sayı:2, ss. 18-24 rn (2011)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kürşat Özdaşlı, (2006) " Kentleşmede Verimsiz Arazilerin Kullanılmasında Etkin Kentleşme Sürecinden Yararlanmak", Yerel Siyaset, Yıl:1, Sayı:10, ss.48-49 (2006)
2- Kürşat Özdaşlı,2007. "Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Uygulaması", Yerel Siyaset, Yıl:2, Sayı:15, ss. 61-63. (2007)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kürşat Özdaşlı, Burcu Özkara, “İş Fikri Bulma Yöntemleri: Isparta Girişimcileri Üzerinde Bir Araştırma”, Uluslararası Akademik Bakış E-Dergisi, Sayı 24, Nisan-Mayıs-Haziran 2011. (2011)
2- Kürşat Özdaşlı, Burcu Özkara, “Girişimcilerimizin İş Fikri Bulma Yöntemleri ve İş Fikri Bulma Yöntemlerinin Karar Verme Tarzları İle İlişkisi: Isparta-Burdur Girişimcileri Üzerinde Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2010. (2010)
3- Kürşat Özdaşlı, Selahattin Kanten, Pelin Kanten, "Yöneticilerin Kariyer İlerleme Arzusu ile Örgütsel Bağlılıklarının, Akıl Hocalığı Eğilimlerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştrma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.14, S.3, ss. 229-243, 2009. (2009)
4- Kürşat Özdaşlı, Elif T. Arslan, "Paralel Kariyer Arayışının Nedenleri: Isparta'da Faaliyet Gösteren STK'larda Bir Araştırma", Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, ss. 151-167, 2009. (2009)
5- Kürşat Özdaşlı, "Toplam Kalite Yönetimi ve Yenilik İlişkisi: Bir Örnekolay", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:10, 2006. (2006)
6- Kürşat ÖZDAŞLI ve Özlem ÇELİKKOL"Psikolojik Sözleşme: Kavramsal Çerçeve ve Bir İçerik Analizi", MAKÜ SBE Dergisi, Yıl:4, Sayı:7, 2012, 141-154. (2012)
7- Kürşat ÖZDAŞLI and Oğuzhan AYTAR" The Effect of Cultural Infrastructure in Business Management: Comparison of Turkish and Japanese Business Cultures”, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol .4, No. 12, pp. 434-445. (2012)
8- Kürşat Özdaşlı, "A research on the impact of leadership style preferences of teachers on their teaching strategies", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, pp. 207-222, 2013. (2013)
9- Kürşat ÖZDAŞLI ve Hüseyin AKMAN, "İçsel ve Dışsal Motivasyonda Cinsiyet ve Örgütsel Statü Farklılaşması: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma", Vizyoner Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 2012, ss. 73-81. (2012) (2012)
10- Hasan İbicioğlu, Kürşat Özdaşlı, Hüseyin Dalgar ve Tayfun Yılmaz, "Muhasebe Meslek Mensuplarının İçsel ve Dışsal Motivasyon Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 5, Sayı 9, ss. 93-105. (2013)
11- Osman Akın ve Kürşat Özdaşlı, "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Uymaları Gereken Etik İlkelere Uyma Düzeyine Yönelik Meslek Mensupları İle Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Algıları", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 63, Temmuz 2014, ss. 59-74. (2014)
12- Kürşat ÖZDAŞLI ve Oğuzhan AYTAR, "A Content Analysis on Management and Terms related with Management in the Quran", Eurasian Journal of Business and Economics, Volume 7, Issue 13, 2014, pp. 157-172.rn (2014)
13- Kürşat ÖZDAŞLI ve Osman AKIN, "Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Muhasebe Bürolarında Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl 13, Sayı 40, ss. 29-43. (2013)
14- Salih Soydemir, Kürşat Özdaşlı ve Ali Murat Alparslan, "GÖREV – İNSAN ODAKLI LİDERLİK ALGILAMASININ VATANDAŞA YÖNELİK PROSOSYAL HİZMET DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KOLLUK KUVVETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, AKÜ İİBF Dergisi- Cilt XVI Sayı:2 Yıl: Aralık 2014.Sayfalar: 63-81. (2014)
15- Kürşat ÖZDAŞLI, "Positioning in business administration education at universities established in 2006: a content analysis on strategic drivers and curriculum", Procedia - Social and Behavioral Sciences 174, 2015, pp. 2926 – 2933. (2015)
16- Kürşat ÖZDAŞLI and Mehmet KAHRAMAN, "A Comparison Of Positioning In Business Administration Education Between First Five Established Business Administration Departments At State And Private Universities In Turkey: A Content Analysis On Strategic Drivers And Curriculum", THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, Special Issue for INTE 2015, August 2015, pp. 1-5. (2015)
17- Kürşat Özdaşlı, Selin Penez and Melih Burak Koca"The Cultural Dimension Levels of Turks in the United States", Journal of Economic Development, Management, IT, Finance and Marketing, 8(1), 36-47, March 2016. (2016)
18- Olcay Salici ve Kürşat Özdaşlı, "TÜRKİYE SPOR TURİZMİNDE MASA TENİSİNİN YERİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 3 Sayı: 6, Güz, ss.36-46. (2016)
19- Kürşat ÖZDAŞLI, Ümmügülsüm KAHRAMAN ve Fatih TOPÇUOĞLU, "Research On The Business Related Faculty Members Of Mehmet Akif Ersoy UniversityrnAbout The Basic Problems Of Management Education In Turkey", TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue for INTE 2016, December, pp.369-375 (2016)
20- Hamza Kandemir, İbrahim Tekeli ve Kürşat Özdaşlı, "ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN DÜŞÜK VE YÜKSEK BAĞLAMLI İLETİŞİM TARZLARI ÜZERİNE ETKİSİ: KAFE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ÇALIŞMA", Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 11, ss. 202-222. (2016)
21- Kürşat Özdaşlı ve Hamza Kandemir, "DAĞCILIK SPORUNUN STRATEJİK BİLİNCE ETKİSİ: BİR TIRMANIŞ SENARYOSU ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME ", ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2016, Sayı: 1 – Sayfa: 131‐145. (2016)
22- Mehmet Ozan CİNEL ve Kürşat ÖZDAŞLI, "MÜSAMAHACI VE KISITLAYICI ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: FINDIK İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisirnY.2017, C.22, S.3, ss.731-744.rn (2017)
23- BİREYSEL KARİYER PLANLAMA YAPMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SBMYO ÖĞRENCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı: 21, 301-314. (2017)
24- Oğuzhan AYTAR ve Kürşat ÖZDAŞLI, "Attitudes of Current Managers towards Hadiths on Management and Managers", INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE STUDIES, e-ISSN: 2149-8407, e-ISSN: 2149-8407, Vol: 4, Issue: 3, pp.35-50. rn (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Mustafa Lamba ve Kürşat Özdaşlı, "Influence of Social Culture on Decision-Making Manner in Turkey: An Analysis with the Structural Equation Model", The Anthropologist, 19(2): 341-353. (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hasan İbicioğlu, Kürşat Özdaşlı, “ Isparta Aile İşletmeleri Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimi İlkelerine Yönelik Tutumlarının Ölçülmesine İlişkin Bir Araştırma”, 1. Aile İşletmeleri Kongresi Bildiriler, İstanbul, 17-18 Nisan, 2006, pp. 570-581. (2006)
2- Hasan İbicioğlu, Kürşat Özdaşlı ve Eda Çiçek, “Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanmasının Önündeki Engellere İlişkin Isparta Belediyesinde Bir Araştırma”, Yerel Yönetimler Kongresi Bildirler, Çanakkale, 3-4 Aralık, 2004, 661-670. (2004)
3- Hasan İbicioğlu, Kürşat Özdaşlı, Ömer Antalyalı, "Girişimcilik Yöneliminde Aile Büyüklerinin Mesleki Boyutlarının Etkisi: Sdü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler, 25-27 Mayıs, (2006)
4- Kürşat Özdaşlı, Ali M. Alparslan, "Çatışma Yönetimi Stratejilerine İlişkin Tutumlar: Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma", İşletme Ekonomisi ve İşletme Yönetimi, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (24-25 eylül, İzmir/Türkiye) Sunulan Bildiriler Kitabı, Ed. Coşkun C. Aktan, İbrahim Sirkeci ve Özkan Dalbay, Cilt 3, Birleşik Matbaacılık, İzmir, ss. 231-240, 2009. (2009)
5- Kürşat ÖZDAŞLI, Pelin KANTEN ve Ali Murat ALPARSLAN, "Lider-Üye Etkileşiminin Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisi", 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Ed. M. Kemal DEMİRCİ, Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN, N. Derya ERGUN ÖZLER ve Ceren GİDERLER ATALAY, Nobel Yayınları, İstanbul, 2013, ss. 208-2013. (2013)
6- Sezai ÖZTOP, Mustafa LAMBA ve Kürşat ÖZDAŞLI, "Yönetim Süreçlerinde Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler: Burdur Örneği", 13. KAYFOR (Kamu Yönetimi Kongresi) Bildirileri Kitabı, (2015)
7- Raşit ACAR, Kürşat ÖZDAŞLI, "BİREYSEL KARİYER PLANLAMA YAPMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SBMYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, BURDUR, 11-13 Mayıs 2017, (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hasan İbicioğlu, İlker Hüseyin Çarıkçı, Kürşat Özdaşlı, Belma Ak, Ömer Antalyalı, 2005. Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinin Birinci ve İkinci Kuşak Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Perkpektifindeki Farklılıklar, XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, İstanbul, 12-14 Mayıs 2005, 363-367. (2005)
2- Hasan İbicioğlu, İlker Hüseyin Çarıkçı, Kürşat Özdaşlı, Belma Ak ve Aygen Oksay, XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi konferansı dahilinde "XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Özet Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Kariyerlerinin İlk Dönemlerindeki Akademisyen Adaylarında İş Güvensizliğinin İşten Alınan Tatmin ve Örgütsel Bağlılıkla Etkileşimi", 109-112 pp., İstanbul, Mayıs 2005 (2005)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kürşat ÖZDAŞLI, Pelin KANTEN,"Algılanan Örgütsel Destek İle Kariyer İlerleme Arzusu ve Yenilikçi Davranışlar Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama", 1. Uluslararası Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2011, ss. 45-50. (2011)
2- Nilüfer A. Negiz, Kürşat Özdaşlı, Gökhan Özkul, Ali M. Alparslan, "Girişimcilik Özellikleri ve Tipleri Açısından Cinsiyet Farklılıkları: SDÜ-İİBF Araştırması", Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi (Sakarya/Türkiye) Kongre Bildirileri Kitabı, I. Cilt, Sakarya, ss. 247-257, 2009. (2009)
3- Kürşat Özdaşlı, "Türk Aile İşletmelerinde İşletme-Aile Etkileşiminden Doğan Sorunlara Yönelik Kuşaklar Arası Tutum Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma", 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (25-28 Mayıs 2008, Celalabat/Kırgızistan) Bildiri Kitabı, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı, ss. 279-291, 2008. (2006)
4- Hasan İbicioğlu, Kürşat Özdaşlı, Belma Ak, Ömer Antalyalı, Aygen Oksay, "The Shared Mission In Universities: Example Of Suleyman Demirel University", 3. International Strategic Management Conference (21-23 June 2007, Antalya/Türkiye) Proceedings, 2007, ss. 49-57. (2007)
5- Kürşat Özdaşlı, "Sivil Toplum Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Kalite Kavramına Bakış", International Scientific Conference on “Azerbaijan Model of National Economic Development (12-13 May 2006, Baku/Azerbaijan) Proceedings, İqtisad Universiteti Neşriyatı, Baku, ss. 231-235, 2007. (2006)
6- Kürşat Özdaşlı, Nilüfer A. Negiz, "The Analysis of Turkish Management Culture in Context of Innovative Organizational and Managerial Features", II. International Strategic Management Conference (8-10 June 2006, İstanbul/Türkiye) Proceedings, Üçer Ofset, İstanbul, ss. 433-440, 2006. (2006)
7- H. İbicioğlu, A. H. Eroğlu, H. Doğan, B. Ak, A. Oksay, K. Özdaşlı, M. T. Çuhadar, “Functionalization of Tacit Knowledge for the Turkish Firms About Brand Creation within The EU Negotiations", International Symposium On The Changes And Transformations In The Socio-Economic And Political Structure Of Turkey Within The EU Negotiations (16-18 March 2006, Kütahya/Türkiye) Proceedings, Ekin Basın Yayım Dağıtım, ss. 96-104, 2007. (2007)
8- H. İbicioğlu, H. İ. Çarıkçı, K. Özdaşlı, B. Ak, Ö. Antalyalı, A. Oksay, " The Potential of Knowledge Related to the Education of Leadership in Otoman Empire : The Period of Great Expansion", International Strategic Management Conference (23-25 June,2005, Çanakkale/Türkiye) Proceedings, Pozitif Printing House, Ankara, ss. 771-778, 2005. (2005)
9- Kürşat Özdaşlı, Pelin Kanten, Seher Derya, Merve Eroğlu ve Fatih Cura, “The Relationship Between Career Planning and Culture: A Research on French and Turkish Business Administration Students”, Third International Symposium on Suistainable Development, Proceedings, Volume 2, Information Systems and Sustainability, pp.600-609. (2012)
10- Kürşat ÖZDAŞLI ve Ferah GÜRBÜZ, "A research on the impact of leadership style preferences of teachers on their teaching strategies", INTE 2013 Proceedings Book Volume 1. Rome / ITALY, 2013, pp. 542-552. (2013)
11- Merve Eroğlu, Kürşat Özdaşlı ve Aygen Oksay, "Etik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Göltaş A.Ş. Üzerinde Bir Araştırma", 12th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, ss. 883-895. (2014)
12- Kürşat ÖZDAŞLI, "Positioning in business administration education at universities established in 2006: a content analysis on strategicdrivers and curriculum", 5th International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, Paris, 2014, Proceedings Book, Volume 3/5, pp. 764-778. (2014)
13- Kürşat Özdaşlı ve Mehmet Kahraman, "A COMPARISON OF POSITIONING IN BUSINESS ADMINISTRATION EDUCATION BETWEEN FIRST FIVE ESTABLISHED BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENTS AT STATE AND PRIVATE UNIVERSITIES IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS ON STRATEGIC DRIVERS AND CURRICULUM", International Conference on New Horizons in Education 2015, Barcelona. (2015)
14- Mehmet Ozan CİNEL ve Kürşat ÖZDAŞLI, "MÜSAMAHACI VE KISITLAYICI ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MOBBİNG ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: ORDU ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 497-509. (2015)
15- Kürşat Özdaşlı, Selin Penez and Melih Burak Koca"The Cultural Dimension Levels of Turks in the United States", 8th Annual ICGBEEAH2016 June 24-25, Proceeding Book, ISSN: 1947-8321, pp. 110-126. (2016)
16- M. Ozan Cinel, Kürşat Özdaşlı, Hamza Kandemir, "Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Algısı: SDÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", I. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (2016)
17- Kürşat ÖZDAŞLI, Ümmü Gülsüm KAHRAMAN ve Fatih TOPÇUOĞLU"RESEARCH ON THE BUSINESS RELATED FACULTY MEMBERS OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ABOUT THE BASIC PROBLEMS OF MANAGEMENT EDUCATION IN TURKEY", International Conference on New Horizons in Education, July 13-15, 2016, Vienna-AUSTRIA, Proceedings, Volume 4, pp.113-118. (2016)
18- M. Ozan Cinel ,Kürşat Özdaşlı ve Hamza Kandemir "“Türk Kamu Bankalarının Sürdürülebilirlik Raporları Üzerine Bir İçerik Analizi”, 1.Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Mayıs , Giresun, ss. 503-510. (2016)
19- Hamza Kandemir, Ergin Kala, Kürşat Özdaşlı ve H. Fatih Seval, "The Effects of Leadership Style on Organizational Justice Perception: A Research on the Employees of Pristina International Airport", 3rd INTERNATIONAL ANNUAL MEETING PROCEEDING BOOK, Ed. A. Burçin Yereli, 28-29 April, Ankara, ISBN: 978-605-82582-1-1, pp. 243-246 (2017)
20- Kürşat Özdaşlı, Soner Tokgöz ve Nazife Bakır, "Hemşirelik Mesleğinde İş Doyumu Ve Etki Eden Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - A Research Analysis On Business Satisfaction of Nursing Profession and Its Effective Factors", IMCOFE'17 SOCIAL AND EDUCATİONAL SCIENCES, April 27-30, 2017, Barcelona. (2017)
21- Yusuf Esmer, Kürşat Özdaşlı ve Hamza Kandemir, "Sağlık Sektörü Örgütlerinde Üretkenlik Karşıtı Davranışlarına Yönelik Bir Değerlendirme", Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Tam Metin Kitabı, ss. 983-991 (2017)
22- Kürşat Özdaşlı, Soner Tokgöz ve Nazife Bakır, "Hastanelerde İş Yerinde Şiddet ve Şiddet Algısına Yönelik Bir Araştırma - A Research Analysis On Business Satisfaction of Nursing Profession and Its Effective Factors", IMCOFE'17 SOCIAL AND EDUCATİONAL SCIENCES, April 27-30, 2017, Barcelona. (0)
23- Kürşat ÖZDAŞLI, Selin Penez ALKAN, Hamza KANDEMİR and Mehmet KAHRAMAN, "THE IMPACT OF NATIONAL CULTURE ENTREPARENURIAL TENDENCIES THROUGH THE MEDIATION EFFECT OF SOCIAL INTELLIGENCE A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS", The 2018 International Academic Research Conference Proceedings Book, 12 – 14 April, 2018, pp. 85-96. (2018)
24- Elif Esendemir ve Kürşat Özdaşlı, "The Effect of Personality to The Workplace Happiness: A Research on Assistt Employees", International Conference on Social Science Research Proceedings Book, ISBN: 978-605-68864-0-9, 31-42. (2018)
25- Metin Karaca ve Kürşat Özdaşlı, "A Review of the Studies on the Relationship Between Personnel Empowerment and OrganizationalrnCommitment", International Conference on Social Science Research Proceedings Book, ISBN: 978-605-68864-0-9, 94-102. (2018)
26- Kürşat ÖZDAŞLI, “Türkiye’de Sağlık Turizminin Geleceği İle İlgili Bir Değerlendirme”, 1st International Health Sciences and Life Congress Proceedings Book (Invited Speakers), ss. 56-58. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- - Kürşat Özdaşlı, Pelin Kanten, Seher Derya, Merve Eroğlu ve Fatih Cura, “The Relationship Between Career Planning and Culture: A Research on French and Turkish Business Administration Students”, Third International Symposium on Suistainable Development, May 31- June 1, Sarajevo, Book of Abstracts, 2012, p. 195 (2012) (2012)
Yüksek Lisans Tezi
1- Bilgi Toplumu İşletmelerinde Yenilikçi Özellikler: Göller Bölgesi (Burdur-Isparta) İşletmelerinde Bir Araştırma, Danışman: Doç. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2002. (2002)
Doktora Tezi
1- Sivil Toplum Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği: Bir Araştırma, Danışman: Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2007. (2007)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, Yıl:4, Sayı:7 (Süre : 2012 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:5 (Süre : 2013 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 5 Sayı 9 (Süre : 2013 Yıl)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:6, Sayı: 10 (Süre : 2014 Yıl)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:6, Sayı: 11 (Süre : 2014 Yıl)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Sayı 12, 2015 (Süre : 2015 Yıl)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Sayı 13 (Süre : 2015 Yıl)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1309 – 1387), Cilt:8 Sayı: 14 (Süre : 2016 Yıl)
9- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1309 – 1387), Cilt:8 Sayı: 16 (Süre : 2016 Yıl)
10- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1309 – 1387), Cilt:8 Sayı: 15 (Süre : 2016 Yıl)
11- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1309 – 1387), Cilt:8 Sayı: 17 (Süre : 2016 Yıl)
12- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1309 – 1387), Cilt:9 Sayı: 18 (Süre : 2017 Yıl)
13- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1309 – 1387), Cilt:9 Sayı: 19 (Süre : 2017 Yıl)
14- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1309 – 1387), Cilt:9 Sayı: 20 (Süre : 2017 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, Yıl:4, Sayı:6 (Süre : 2012 Yıl)
2- BİLGE Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (International Journal of Social Research), Cilt 1, Sayı 1, 2017 (Süre : 2017 Yıl)
Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- International Conference on Social Science Research Proceedings Book, ISBN: 978-605-68864-0-9, 2018. (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Y.2008, S.3 (2008 Yıl)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Y.2009, S.2 (2009 Yıl)
3- SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 15, 2012 (2012 Yıl)
4- SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y. 2011, Sayı 2 (2011 Yıl)
5- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Y.2010, S.2 (2010 Yıl)
6- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Y.2010, S.1 (2010 Yıl)
7- Journal of Alanya Faculty of Business, vol 4, issue 2 (2012 Yıl)
8- Journal of Alanya Faculty of Business, vol 4, issue 2 (2012 Yıl)
9- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2 (2012 Yıl)
10- SDÜ İİBF Dergisi, Yıl 2012, Sayı:2 (2012 Yıl)
11- SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2012, Sayı: 16 (2012 Yıl)
12- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, Yıl:4, Sayı:7 (2012 Yıl)
13- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:5, Sayı:8 (2013 Yıl)
14- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 3 (2012 Yıl)
15- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1 (2013 Yıl)
16- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2 (2013 Yıl)
17- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 3 (2013 Yıl)
18- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Büro Yönetimi Özel Sayısı, 2013/1 (2013 Yıl)
19- SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 16, 2012 (2012 Yıl)
20- Journal of Alanya Faculty of Business, vol 5, issue 1 (2013 Yıl)
21- Journal of Alanya Faculty of Business, vol 5, issue 2 (2013 Yıl)
22- Journal of Alanya Faculty of Business, vol 4, issue 3 (2013 Yıl)
23- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 5 Sayı 8 (2013 Yıl)
24- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 5 Sayı 9 (2013 Yıl)
25- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1 (2014 Yıl)
26- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2 (2014 Yıl)
27- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 3 (2014 Yıl)
28- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 4 (2014 Yıl)
29- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Büro Yönetimi Özel Sayısı 1. cilt rn (2013 Yıl)
30- Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Büro Yönetimi Özel Sayısı, 2013/2 (2013 Yıl)
31- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 16, Sayı 26, 2014 (2014 Yıl)
32- International Journal of Human Sciences, Vol 12, No 2, July 1 - December 31, 2015. (2015 Yıl)
33- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 3. (2015 Yıl)
34- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2 (2015 Yıl)
35- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 1 (2015 Yıl)
36- Vizyoner Dergisi, cilt 6, Sayı 13, 2015. (2015 Yıl)
37- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:7, Sayı:13 (2015 Yıl)
38- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 20, sayı 1 (2015 Yıl)
39- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 20, sayı 1 (2015 Yıl)
40- AKÜ İİBF JOURNAL of the FACULTY of ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES, CİLT: XVI, SAYI: II (2014 Yıl)
41- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2 (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:4, Sayı:6, 2012 (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2012)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2013)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2014)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2015)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2012)
2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
3- Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, 2014-2015 (Yıl:2014)
4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı (Yıl:2013)
5- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı (Yıl:2014)
6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2012)
2- İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2013)
3- İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2014)
4- İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2015)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Plan Komisyonu Başkan Yardımcılığı (Yıl:2012)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Norm Kadro Çalışmaları Komisyon Üyeliği (Yıl:2004)
3- BAKA Değerlendirme Komitesi Üyeliği (Yıl:2012)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi, Ekonomi ve Yönetim Topluluğu Akademik Danışmanlığı (Yıl:2008)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Koordinatörü (Yıl:2012)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeliği (Yıl:2012)
7- Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği (Yıl:2012)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği (Yıl:2012)
9- Burdur Belediyesi Performans Programı Komisyonu Üyeliği, 2014 , Burdur Belediyesi (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Panelist, "Küçük İşletmelerin Sürdürülebilirliği", 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Etkinlikleri Kapsamında, 24 Nisan 2015, Prizren. (Yıl:2015)
2- Panelist, "TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI FUARCILIĞIN GELİŞİMİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER (Sistem Yaklaşımı ve Aktör-Ağ Kuramı Perspektifinden)", ULUSLARARASI FUARCILIK ÇALIŞTAYI, Düzenleyen: TC Ekonomi Bakanlığı, 2-3 Nisan, Mariot Otel, Ankara. (Yıl:2018)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Eğitimci, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne Toplam Kalite Yönetimi Semineri (Yıl:2006)
2- Eğitimci, İYAŞ Isparta, Etkili İletişim ve İkna (Yıl:2005)
3- Eğitimci, Burdur Defterdarlığı, Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları (Yıl:2004)
4- Eğitimci, "İşletmelerde Yenilikçilik" Eğitimi, Antalya KOSGEB, Eylül. (Yıl:2012)
5- Eğitimci, "İşletmelerde Yenilikçi Yönetim", Antalya ATSO, Ekim 2012. (Yıl:2012)
6- Konuşmacı, "Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları ve Türk Dünyası, II. Türk Dünyası Birlik Kurultayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 2 Mayıs 2014. (Yıl:2014)
7- Panel Başkanlığı, Doğaltaş Paneli, Panelistler: Nasuh Ekinci (Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı) ve Ercan Akın (Aytaş Akın Mermer Yönetim Kurulu Başkanı), UTİK (1.Uluslararası Ticaret Kongresi), Burdur, 24 Ekim 2014. (Yıl:2014)
8- Konuşmacı, "Doğru Meslek Mutlu Gelecek", 3. Kariyer, Girişimcilik ve Mesleki Tanıtım Günü, Türkiye İş Kurumu Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, ^Haziran 2015, Burdur Öğretmenevi. (Yıl:2015)
9- Eğitici, "Kurum Kültürü ve Kurumlarda İnsan İlişkileri Bağlamında Ast-Üst İlişkileri", İç İşleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcıları Adayları Hizmet İçi Eğitimi, 17.10.2016, Limak Arcadia Otel, Belek, Antalya. (Yıl:2016)
10- Eğitici, "Kurum Kültürü ve Kurumlarda İnsan İlişkileri Bağlamında Ast-Üst İlişkileri", İç İşleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcıları Hizmet İçi Eğitimi, 03.11.2016, Limak Arcadia Otel, Belek, Antalya. (Yıl:2016)
11- Eğitici, "Kurum Kültürü ve Kurumlarda İnsan İlişkileri Bağlamında Ast-Üst İlişkileri", İç İşleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları Hizmet İçi Eğitimi, 17.11.2016, Limak Arcadia Otel, Belek, Antalya. (Yıl:2016)
12- Eğitimci, "70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi", Gençlik ve Spor Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü, 02-11 Aralık2013 (Yıl:2013)
13- Eğitimci, "70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi", Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Md., 16-27 Kasım 2013 (Yıl:2013)
14- Eğitimci, "70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi", Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Md., 02-14 Ocak 2014 (Yıl:2014)
15- Eğitimci, "70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi", Antalya KOSGEB, 01-12 Eylül 2014 (Yıl:2014)
16- Eğitimci, "70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi", Burdur KOSGEB, 22 Şubat- 1 Mart 2016. (Yıl:2016)
17- Eğitimci, "70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi", Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Md., 11-19 Nisan 2016 (Yıl:2016)
18- Eğitimci, "70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi", Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Md., 01-09 Eylül 2016 (Yıl:2016)
19- Eğitimci, "32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi", Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Md., 24-28 Temmuz 2018 (Yıl:2018)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Duygu Sav, Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörler ve üniversitelerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Danışman: Yrd. Doç.Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı,2007, Isparta. (2007)
2- Gamze Macit, İletişim Tarzları Üzerinde Kültürel Değerlerin Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Danışman Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2010 (2010)
3- Serkan Yücel, Lidere Bağlılıkta Güven Faktörünün Etkisi: Burdur Süt ve Süt ürünleri İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma, Danışman: Yrd. Doç.Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2010, Isparta. (2010)
4- Burcu Özkara, İşfikri Bulma Yöntemleri Üzerinde Kişilik ve Karar Verme Tarzlarının Etkisi: Isparta ve Burdur İllerindeki Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma, Danışman: Yrd.Doç.Dr. Kürşat Özdaşlı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2010. (2010)
5- Hüseyin Akman, "İçsel ve Dışsal Motivasyon Unsurlarına İlişkin Türk Telekomünikasyon A.Ş. Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, 2011 (2011)
6- Emir Ayşe Uysal, "Öğretmenlerin Performanslarının Değerlendirilmesi: Bir Araştırma ve Model Önerisi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Danışman: Yrd.Doç.Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, 2011. (2011)
7- Yusuf Esmer, "İşletmelerde Etik Liderlik Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Örneği Üzerine Bir Araştırma", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2011, Isparta (2011)
8- Ferah Gürbüz, Öğretmenlerin Liderlik Tarzı Tercihlerinin Kullandıkları Öğretim Stratejileri Üzerine Etkisi: Isparta Okullarında Bir Araştırma, Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Isparta, 2011. (2011)
9- Derya Semiz, Yönetimde Karar Vermede Muhasebe Raporlarının Kullanımı, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Danışman: Yrd.Doç.Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, 2012. (2012)
10- Adile Çavdarcı, Kamu örgütlerinde mobbing algılamaları : Antalya-Isparta-Burdur Yüksek Öğrenim yurtları yöneticileri ve çalışanları üzerinde bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Bitirme Projesi, 2011. (2011)
11- Sercan Yiğit, "Kadın Girişimcilik Eğilimleri ve Türkiye'de Kadın Girişimciliği", Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Bitirme Projesi, 2013 (2013)
12- Volkan Eryiğit, "Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye'de Girişimcilik", Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Bitirme Projesi, 2013. (2013)
13- Uğur Erdal, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Bitirme Projesi, 2013. (2013)
14- Merve Eroğlu, "Etik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Göltaş Üzerine Bir Araştırma", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Kürşat Özdaşlı, 2013. (2013)
15- Salih Soydemir, "Görev-İnsan Odaklı Liderlik Algısının Vatandaşa Yönelik Prososyal Hizmet Davranışlarına Etkisi: Kolluk Kuvvetleri Üzerine Bir Araştırma", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans, Burdur, 2014. (2014)
16- Ahmet Ertuğrul, Psikolojik Sözleşme İhlali Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans, Danışman: Doç.Dr.Kürşat ÖZDAŞLI, 2015. (2015)
17- Selma AKDAĞ, "Burdur Süt ve Süt Ürünleri İmalat İşletmelerinin Pazarlama Sorunlarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Burdur, 2016. (2016)
18- Uheyna BABAZADE, Sualtı Dalış Turizmi Paydaşları İle İzmir Sualtı Dalış Turizmine Yönelik Bir SWOT Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD Tezli Yüksek Lisans, Haziran 2017. (2017)
19- Günay İldırımlı, Yat Turizmi Paydaşları İle İzmir Yat Turizmine Yönelik Bir SWOT Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD Tezli Yüksek Lisans, Haziran 2017. (2017)
Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
1- Mehmet Ozan Cinel, Müsamahacı ve Kısıtlayıcı Örgüt Kültürünün Lider Üye Etkileşimi ve Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi: Fındık İşletmelerinde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (2014)
2- Oğuzhan AYTAR, YÖNETİM VE YÖNETİCİ İLE İLGİLİ KAVRAMLARA YÖNELİK HADİS KAYNAKLARINDA BİR İÇERİK ANALİZİ VE YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR TUTUM ARAŞTIRMASI, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI (2015)
3- Olcay SALİCİ, Türkiye Masa Tenisi Turizmi Katılımcılarının Tutum ve Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması ve Masa Tenisi Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. (2016)
4- Yusuf ESMER, "Psikolojik Sözleşme İhlali Algısının Prososyal Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Etik Liderliğin Aracılık Rolü: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma", Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2017, Burdur (2017)
5- Burcu ALAN, "Girişimci Üniversite Üzerine Batı Akdeniz Bölgesi Üniversitelerinde Bir Tutum Araştırması", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2017. (2017)
6- Selin PENEZ, "Marka Deneyiminin Marka Değerı Üzerine Etkisi: Türk Hava Yolları İle Kıtalar Arası Uçuş Yapan Yolculara Yönelik Bir Araştırma", Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. (2018)
7- Sadık BADAK, Türkiye'de Milli Fuarcılığın Durum Tespiti ve Gelişimine Yönelik Bir Model Önerisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, MAKÜ SBE İşletme ABD, Burdur, 2018. (2018)
8- Mehmet KAHRAMAN, Ulusal Kültür Boyutlarının ve Kişisel Değerlerin Çalışan Mutluluğuna Etkisi: Türk ve Slovak Akademisyenler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, MAKÜ SBE İşletme ABD, Burdur, 2018. (2018)
9- Ümmü Gülsüm KAHRAMAN, Toplumsal Kültürün Kadın Girişimci Türleri Üzerine Etkisi: Batı Akdeniz Kadın Girişimcileri Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Burdur, 2017. (2017)
Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
1- Burcu Alan, GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE : BİR TUTUM ARAŞTIRMASI VE TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (2013)
2- Oğuzhan Aytar, Yönetim ve Yönetimle İlgili KAvramlara Yönelik Hadis Kaynaklarında Bir İçerik Analizi: İşletme ve Kamu Yöneticilerinin Tutumları Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (2013)
3- Özlem Çelikkol, PİSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İHLALLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ : BİLGİ İŞCİSİ OLANLAR VE OLMAYANLAR ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (2013)
4- Mustafa Ölmez, KÜLTÜRÜN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE VE İNGİLTERE ÜZERİNDE MUKAYESELİ BİR ARAŞTIRMA, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (2013)
5- Mehmet Ozan Cinel, Müsamahacı ve Kısıtlayıcı Örgüt Kültürünün Lider Üye Etkileşimi ve Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi: Fındık İşletmelerinde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. (2013)
İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
1- Hamza KANDEMİR, "ÇEVRE ETKENLERİNİN KURUMSAL STRATEJİLERE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İNŞAAT FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Birinci Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe DURGUN, İkinci Danışman: Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, 2015. (2015)
2- Tahsin Taner BAŞPINAR, "SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÜYE- ÖRGÜT- ÇEVRE EKLEMLENME SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN İZMİR İŞADAMLARI DERNEKLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora, 2016. (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Yürütücü, Hastanelerde İSO 9001 Alım Süreci: Bir Tutum Araştırması ve Model Önerisi (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Araştırmacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nin Rüzgar Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi, 0212-GÜDÜMLÜ-13, MAKÜ BAP Projesi (2014)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Proje Yürütücüsü, Mermer Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri,BAKA, TR61/DFD/13/09. (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Yürütücü Yardımcısı, Kampüsümüze Rüzgar Tohumları Ekiliyor, BAKA, TR61/13/DFD/36. (2013)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Session Chair, INTE International Conference on New Horizons in Education, Pudapest Hall, 14:30-15:30, Paris. (2014)
2- Kongre Düzenleme Kurulu Başkanlığı, International Conference of Social Science Research (ICONSR 2018), Prizren KOSOVA, 5-9 September, 2018. (2018)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Bilim Kurulu Üyeliği, 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi, 05-07 Ekim, Isparta (2017)
2- , Özbekistan Türkiye Arasında Bilimsel İşbirliği Etkinlikleri, Düzenleyen: Özbekistan Cumhuriyeti Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanlığı, 24-29 Haziran 2018, Taşkent-Buhara-Semerkant. (2018)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Oturum Başkanlığı, 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Isparta. (2012)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği (2012)
2- 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği (2012)
3- Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu 1- Bilim Kurulu Üyeliği (2013)
4- ÇALIŞTAY GRUBU MODERATÖRÜ, SEKTÖRÜN FİNANSMAN MUHASEBE VE YÖNETİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY GRUBU, BATI AKDENİZ DOĞALTAŞ ÇALIŞTAYI, Mayıs 2013. (2013)
5- 1. Teke Yöresi Sempozyumu Danışma ve Bilim Kurulu Üyeliği (2015)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- 2010 Yılı Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Yayın Birinciliği (2010)
Ulusal jüri üyeliği
1- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Ümmügülsüm Kahraman, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kasım 2014 (2014)
2- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Merve İnel, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kasım 2014 (2014)
3- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Sema Sarı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kasım 2014 (2014)
4- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Mehmet Kahraman, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kasım 2014 (2014)
5- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Mehmet Baki ASLAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Temmuz 2013 (2013)
6- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Gamze Macit, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ağustos 2012 (2012)
7- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Burcu Alan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2012 (2012)
8- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Kamuran Cerit, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2012 (2012)
9- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Pelin Kanten, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2012 (2012)
10- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Hakan Kırbaş, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2012 (2012)
11- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Mehmet Ozan Cinel, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2012 (2012)
12- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Ahmet Sait Özkul, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2012 (2012)
13- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Necla Bardak, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2013 (2013)
14- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Gülay Bulgan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2013 (2013)
15- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Oğuzhan Aytar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şubat 2013 (2013)
16- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Meyrem Tuna Uysal, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ekim 2014 (2014)
17- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Hasan Hüseyin Uzunbacak, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2013 (2013)
18- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Neziha Tüfekçi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak 2013 (2013)
19- Doktora Tez Savunması Jürisi Üyeliği, Mehmet Ozan Cinel, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ekim 2014 (2014)
20- Doktora Tez Savunması Jürisi Üyeliği, Emine Taş, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2014 (2014)
21- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Yüksel Köksal, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Aralık 2012 (2012)
22- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Emine Taş, Gümüşhane Üniversitesi, Ekim 2014 (2014)
23- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Emine Şener, Ahi Evran Üniversitesi, Ocak 2015 (2015)
24- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Fatma Gül Altın, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ocak 2015 (2015)
25- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Mustafa Ali Uysal, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eylül 2014 (2015)
26- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Ali Murat Alparslan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ağustos 2013 (2015)
27- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Meral Bektaş, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mart 2014 (2014)
28- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Oğuzhan Çarıkçı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ekim 2014 (2014)
29- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Seher Derya, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şubat 2014 (2014)
30- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Ahmet Sait Özkul, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mart 2013 (2013)
31- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Ömer Faruk Ünal, Süleyman Demirel Üniversitesi, Temmuz 2013 (2013)
32- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Hatice Baysal , Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2013 (2013)
33- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Ali Murat Alparslan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şubat 2013 (2013)
34- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Ali Murat Alparslan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ekim 2011 (2011)
35- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Hamza Kandemir, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2013 (2013)
36- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Ergin Kala, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2013 (2013)
37- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Oğuzhan Aytar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak 2013 (2013)
38- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Olcay Salici, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2014 (2014)
39- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Burcu Alan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ekim 2012 (2012)
40- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Özlem Çelikkol, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2012 (2012)
41- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Burcu Alan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2012 (2012)
42- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Hamza Kandemir, Süleyman Demirel Üniversitesi, Aralık 2013 (2013)
43- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Ergin Kala, Süleyman Demirel Üniversitesi, Aralık 2013 (2013)
44- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Oğuzhan Aytar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs 2013 (2013)
45- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Olcay Salici, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs 2014 (2014)
46- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Mustafa Ölmez, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ağustos 2012 (2012)
47- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Özlem Çelikkol, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak 2013 (2013)
48- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Duygu Sav, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2007 (2007)
49- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Gamze Macit, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2010 (2010)
50- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Burcu Özkara, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs 2010 (2010)
51- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Yusuf Esmer, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2011 (2011)
52- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Hüseyin Akman, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs 2011 (2011)
53- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Emir Ayşe Uysal, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2011 (2011)
54- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Derya Semiz, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2012 (2011)
55- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Adile Çavdarcı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ekim 2011 (2011)
56- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Merve Eroğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ekim 2013 (2013)
57- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Salih Soydemir, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ağustos 2014 (2014)
58- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Ahmet Ertuğrul, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak 2015 (2015)
59- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Hilmi Atalıç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mayıs 2014 (2014)
60- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Murat Karaçetin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ocak 2015 (2015)
61- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Ali Murat Alparslan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ekim 2010 (2010)
62- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Ümmügülsüm Kahraman, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ocak 2015 (2015)
63- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Merve İnel, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ocak 2015 (2015)
64- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Meral Bektaş, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak 2014. (2014)
65- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Mehmet Fatih Çuhadar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ağustos 2014. (2014)
66- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Arzu Özkanan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak 2013. (2013)
67- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Emine Şener, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ekim 2013. (2013)
68- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Şerife Alev Uysal, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak 2012 (2012)
69- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Hacı Ali Katman, Süleyman Demirel Üniversitesi, Aralık 2010 (2010)
70- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Osman Koyuncu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eylül 2009 (2009)
71- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Serkan Yücel, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs 2010 (2010)
72- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Vesile AKMANSOY, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Aralık 2012. (2012)
73- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği,Ezgi Cevher, Süleyman Demirel Üniversitesi, Aralık 2013 (2013)
74- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği,Mete Karayel, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs 2011 (2011)
75- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Çiğdem Özmen, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ocak 2015 (2015)
76- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Oğuzhan Özaltın, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mart 2015. (2015)
77- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Ayhan IŞIK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mart 2015 (2015)
78- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, İbrahim Korkmaz, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2015. (2015)
79- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Güngör Serin, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2015. (2015)
80- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Tuğba Erhan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2015. (2015)
81- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Büşra Saygın, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs 2011 (2015)
82- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Orhan Uysal, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Nisan 2015. (2015)
83- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Feriştah Güner, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Nisan 2015. (2015)
84- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Ahmet Songür, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2015 (2015)
85- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Ahmet ALKAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan 2015 (2015)
86- Yüksek Lisans Tezi Savunma Jürisi, Erkan Emecen, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart 2015 (2015)
87- Doktora Tez Savunması Jürisi Üyeliği, Utku Ongun, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs 2015 (2015)
88- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Hamza Kandemir, Süleyman Demirel Üniverstesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2015. (2015)
89- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Ömer Akkaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2015. (2015)
90- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Oğuzhan AYTAR, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kasım 2015 (2015)
91- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Sumru Kaleli, Trakya Üniversitesi, Eylül 2015 (2015)
92- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Mustafa Özyücel, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2015 (2015)
93- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Fatime Gül OKTAY, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2015 (2015)
94- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Seyhan Özdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2015 (2015)
95- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Soner TOKGÖZ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kasım 2015 (2015)
96- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Mesut Kozan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kasım 2015 (2015)
97- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Nihal Cantürk, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık 2015. (2015)
98- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Turgay OYMAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık 2015. (2015)
99- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Ali TOKER, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık 2015. (2015)
100- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Hakan Acar, , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık 2015. (2015)
101- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Şerafettin Erten, Süleyman Demirel Üniversitesi, Aralık 2015 (2015)
102- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Tangül Aytur Özen, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak 2016 (2016)
103- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Mustafa Ölmez, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mart 2012 (2012)
104- Doktora Tez Jürisi Üyeliği, Mustafa Yücel Ölmez, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ocak 2016 (2016)
105- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Aysun ÇAÇA, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Şubat 2016. (2016)
106- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Selda Limon, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mart 2016 (2016)
107- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Haydar PEKDOĞAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mart 2014. (2014)
108- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Ömer Faruk ACAR, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mart 2016 (2016)
109- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Özlem BALLI ERKAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mart 2016 (2016)
110- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Merve PAÇACI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs 2016. (2016)
111- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Ayşegül BAYKUL, Süleyman Demirel Üniversitesi, Haziran 2016 (2016)
112- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Ömer Faruk ACAR, SDÜ SBE İşletme ABD, Haziran 2016. (2016)
113- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Esmanur YOLDAN , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, Aralık Temmuz 2016 (2016)
114- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Olcay SALİCİ , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Aralık Temmuz 2016 (2016)
115- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Şerife Durmaz, Süleyman Demirel Üniversitesi, Temmuz 2016 (2016)
116- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Medine ER, SDÜ SBE ÇEKO ABD, Ağustos 2016 (2016)
117- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği,Şerife DURMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kasım 2016. (2016)
118- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Gülnihal TOPAY, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 2012 (2016)
119- Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, Seda TAPDIK, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi, Aralık 2016 (2016)
120- Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Medine ER , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, Temmuz 2016 (2016)
121- Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi Üyeliği, Pınar GÖKTAŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta MYO, Kasım 2016 (2016)
122- Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Osman AĞRALI, SDÜ SBE Kamu Yönetimi ABD, Aralık 2016. (2016)
123- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Hasan GÜNER, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE ÇEKO ABD, Aralık 2016. (2016)
124- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Zeynep GENCER, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE ÇEKO, Mayıs 2017 (2017)
125- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Fatma KÜL, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE ÇEKO, Mayıs 2017 (2017)
126- Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Üyeliği, Fulya ÇINAR, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE ÇEKO, Mayıs 2017 (2017)
127- Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Şeyda İRDEM, Pamukkale Üniversitesi SBE İşletme Doktora, 2017 (2017)
128- Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Şaban HÖL, Pamukkale Üniversitesi SBE Eğitim Bilimleri, Ağustos 2017. (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

İşletme Bilimine Giriş, Davranış Bilimleri, Yenilik ve Teknoloji Yönetimi, Halkla İlişkiler, Organizasyon ve Organizasyon Teorileri, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2008-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisanüstü

Örgüt Teorisi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yönetim Felsefesi, Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2008-2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme
Çok Uluslu İşletmelerde Yönetim, Stratejik Yönetim - Süleyman Demirel Üniversitesi / 2008-2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme Doktora

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2534
Email kozdasli(at)mehmetakif.edu.tr
Adres MAKÜ İİBF İşletme Bölümü


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
11 + 18 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.