Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Mimarlık ve Şehir Planlama
 • Anabilim Dalı : Coğrafi Bilgi Sistemleri
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Ahmet Rasim İlkokulu
 • Orta Okul : Bodrum Lisesi
 • Lise : Bodrum Lisesi
 • Lisans : SDÜ Müh. Mim. Fak.
 • Lisans Bölüm : Jeoloji Müh.
 • Y.Lisans : SDÜ Fen Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Jeoloji Müh. (2007-02-01 15:14:21)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Jeoloji Müh.
 • (17.09.2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
1- Arazide Temel Navigasyon Bilgisi (2018), Hepdeniz,K., Lambert Academic Publishing, Basım sayısı 5, S: 105, ISBN: 978-3-659-87522-9, Türkçe (Ders Kitabı) (2018) (2018)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Geographic Information System-Based Rockfall Susceptibility Analysis of Turkey's Burdur Province 2018, Hepdeniz, K., Academician Publisher Scientific Researchers Book, S:145-154, ISBN: 978-605-258-065-3, Social Sciences (2018)
2- Bucak İlçesi Civarındaki Mermer Ocaklarının Bitki Örtüsüne Olan Etkilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi, 2018. Hepdeniz, K., Disiplinlerarası Araştırmaları, İksad Publishing House S: 68-80. (2018)
3- Bucak (Burdur) Mermer Ocaklarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Analiz Edilmesi 2018, Hepdeniz, K., Cengiz, O., Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, S: 709-719, ISBN:978-605-288-227-6. (2018)
4- Salda Kayak Merkezi Çığ Duyarlılık Analizi, 2018. Hepdeniz, K., Current Debates on Social Sciences Human Studies, Bilgin Kültür Sanat Yayınları S:473-480 (2018)
5- Bucak İlçesi ve Civarının (Burdur) Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Orman Yangını Risk Haritasının Oluşturulması, 2018. Hepdeniz, K., Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt: 1, S:11-20, ISBN: 978-605-288-791-2. (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Hepdeniz, K., Sagular, E., 2009. "Direkli ve Darıdere Köyleri (Isparta Güneyi) Yöresindeki Tersiyer Yaşlı Denizel Kırıntılılarının Nannofosil Verilerinin Kökensel Ayırımına Dayanan Stratigrafik Çözümlemesi" SDÜ., Fen Bilimleri Enstitü Dergisi Cilt: 13, Sayı: 3, Sayfa: 245-264, Isparta. (2009) (2009)
2- Hepdeniz,K., Demer, S., Memiş, Ü., 2017. "Afyonkarahisar-Sandıklı Hüdai Jeotermal Sahası Hidrokimyasal Analiz Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Değerlendirilmesi" AKÜ, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, S. 762-771, Afyon. (2017) (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Hepdeniz, K., Polat, S., Tokdemir,E., 2015. "Bucak İlçesinde (Burdur) Meydana Gelen Suçların Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İncelenmesi" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6(1): 1-5 ISSN Online: 1309-2243 (2015) (2015)
2- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., 2016. "Groundwater Qality Assessment Using Geographic Information Systems (GİS) in Bucak Burdur, Turkey." International Journal of Research Science and Management 3(1): 11-19 ISSN Online: 2349- 5197 (2016)
3- Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Kullanılarak Burdur İli Arazi Kullanımının Zamansal Değişiminin Belirlenmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7(2): 94-101 ISSN Online: 1309-2243 (2016) (2016)
4- Aksu, H.H., Hepdeniz, K., 2016. "Burdur’da Yıllık ve Aylık Ortalama Maksimum Hava Sıcaklığı Dağılışının Coğ-rafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Haritalanması ve Analizi" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7(Ek Sayı 1): 202-214 (2016) (2016)
5- Soyaslan, İ.İ.,Hepdeniz, K., 2018. "Beyşehir Gölü Havzasının Yeraltısuyu Akım Modellemesi Esaslı Hidrojeolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9(1): 63-74 ISSN Online: 1309-2243 (2018) (2018)
6- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., 2018. "GIS-Based Landslide Susceptibility Mapping By Analytical Hierarchy Process: A Case Study, Burdur Province" International Journal Of Current Research 10(3): 66992-66999 ISSN Online: 0975-833X (2018)
7- Demer, S., Hepdeniz,K., 2018. "Isparta Ovasında (GB-Türkiye) sulama suyu kalitesinin istatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak değerlendirilmesi" Türk Coğrafya Dergisi Cilt/Sayı: 70, Sayfa: 109-122, (2018)
8- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., 2018. "CBS ve Frekans Oranı Yöntemi Kullanılarak Isparta Burdur Dağ Yolu Heyelan Duyarlılığının Değerlendirilmesi" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9(2): 179-186 ISSN Online: 1309-2243 (2018)
9- Demer, S., Hepdeniz, K., 2018. "ISPARTA İL MERKEZİ YERALTISUYU KALİTESİNİN JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER KULLANILARAK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE HARİTANLANMASI" Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7(2): 757-771 ISSN Online: 2564-6605 (2018) (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Uysal, K., Hepdeniz, K., Şentürk, M., 2009. Google Earth Programının Jeolojik Harita Alımında CBS Platformu Olarak Kullanımı: Burdur (GB Türkiye) Örneği, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, MTA Kültür Sitesi, Bildiri Özleri Kitabı s.378. (2009)
2- Hepdeniz, K., Cengiz, O., 2014. Burdur İli Bucak İlçesi ve Civarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Çizgisel Yoğunluk Haritasının Oluşturulması, 5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu, 14-17 Ekim 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bildiri Özleri Kitabı (2014)
3- Hepdeniz, K., Sagular, E,K., 2007. Akdağ (Isparta Güneyi) yöresindeki Tersiyer yaşlı denizel birimlerin nannofosillere dayanan stratigrafik incelemesi. Çukurova Üniversitesi 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 25 – 27 Ekim 2007. (2007)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., 2015. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Bucak Havzası Yeraltı Suyu Sertlik Haritasının Hazırlanması ve Kayaç Su Etkileşiminin Yorumlanması, 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 6-10 Nisan 2015, MTA Kültür Sitesi, Bildiri Özleri Kitabı s.616-617. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Soyaslan, İ.İ., Hepdeniz, K., Konu, A., 2010. Burdur İli Bucak İlçesinde Yer Alan Mermer İşletmelerinin Sektöre Ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Türkiye 7. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, s. 123-128, Afyonkarahisar. (2010) (2010)
2- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., Konu, A., 2010. Burdur-Bucak Traverten Artıklarının Özellikleri ve Değerlendirilmesi, Türkiye 7. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, s. 541-547, Afyonkarahisar. (2010) (2010)
3- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ., 2015. Burdur İlinde Meydana Gelen Depremlerin Odak Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) ile 3 Boyutlu Modellenmesive Jeoistatistiksel Analizi, Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s. 104-111, 7-9 Mayıs 2015, Burdur (2015) (2015)
4- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., Sağdış, A., 2016. "Kaya Düşmesi Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi: Burdur İli Örneği" International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management Karabük Üniversitesi Daays'2016 2-4 mart 2016.rn (2016)
5- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., Onaran, Ş., 2016. The Foundation Collaboration In Geographic Information SytemsrnEducation, 5th International Vocational Schools Symposium, Kongre Bildiriler Kitabı, s.1303-1307, Prizren-Kosova (2016) (2016)
6- Konu, A., Hepdeniz, K., 2017. "CBS’ nin Havza Yönetimi Çalışmalarında Kullanımı: Bucak Havzası Örneği" VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM MAY 18-20, 2017 Kongre Bildiriler Kitabı s.197-203 Bosnia and Herzegovina / Sarajevo (2017)
7- Hepdeniz, K., Konu, A., 2017. "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BUCAK İLÇESİ ORMAN YANGINI GÖZETLEME KULELERİNİN GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ" VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM MAY 18-20, 2017 Kongre Bildiriler Kitabı s.235-240 Bosnia and Herzegovina / Sarajevo (2017)
8- Soyaslan, İ.İ,. Hepdeniz, K., Soyaslan, D., 2017. "USES UYGULAMASININ MESLEKYÜKSEK OKULLARINDAKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ ÖRNEĞİ" VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM MAY 18-20, 2017 Kongre Bildiriler Kitabı s. 264-271 Bosnia and Herzegovina / Sarajevo (2017)
9- Soyaslan, İ.İ., Hepdeniz, K., 2018. Doğal Taş Ocaklarının Ekolojik, Çevresel ve Toplum Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası SağlıkBilimleri ve Yaşam Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı s. 65-72, 2-5 Mayıs 2018, Burdur (2018) (2018)
10- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., 2018. Burdur Depreminde (12 Mayıs 1971) Meydana Gelen Deformasyonların Afet Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı s. 73-79, 2-5 Mayıs 2018, Burdur (2018) (2018)
11- Soyaslan, İ.İ., Hepdeniz, K., 2018. Deri İşleme Tesislerinin Çevre ve Toplum Sağlığına Etkilerinin Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı s. 55-64, 2-5 Mayıs 2018, Burdur (2018) (2018)
12- Hepdeniz, K., Soyaslan, İ.İ., 2018. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Afet Tehlike Haritalarının Hazırlanmasında Parametre Seçimi: Burdur İli Örneği, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı s. 80-88, 2-5 Mayıs 2018, Burdur (2018) (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hepdeniz, K., Sagular, E.K. 2008. Quantitative Data on Reworking of Nannofossils from the Miocene Aged Units of Northeast of Akdağ (Southern Isparta-Turkey). 5th International Conference “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology” EMMM’2008 University of Madras, Chennai, India (February 17-25, 2008, extended abstract. (2008)
2- Kılıç, B., Hepdeniz, K., 2018 "Burdur İli Rüzgar Enerji Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi, Türkiye IVSS 2018 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Kongre Bildiriler Kitabı, s. 57, Antalya (2018) (2018)
3- Hepdeniz, K., 2018 "Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Hazırlanmış Burdur İli Bütünleşik Afet Duyarlılık Haritaları IVSS 2018 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Kongre Bildiriler Kitabı, s. 269, Antalya (2018) (2018)
4- Demer, S.,Hepdeniz, K., Demer, S., 2018 "Isparta İl Merkezi Temel Zemininin Jeo-Mühendislik Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi IVSS 2018 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Kongre Bildiriler Kitabı, s. 270, Antalya (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Soyaslan, İ., Hepdeniz, K., 2015. Burdur Depreminin (12 Mayıs 1971) Jeomorfolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015, Burdur. (2015) (2015)
Yüksek Lisans Tezi
1- Akdağ (Isparta Güneyi) Yöresindeki Tersiyer Yaşlı Denizel Birimlerin Nannofosillere Dayanan Stratigrafik İncelemesi (2006)
Doktora Tezi
1- Bucak (Burdur) Mermer Ocaklarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Analiz Edilmesi (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mermer ve Doğaltaş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Yıl:2014)
2- Mermer ve Doğaltaş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- "Bucak Mermer Atık Envanterinin Çıkarılması" Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (Proje No: TR61/11/DFD/17) Yardımcı Araştırmacı, 2012. (2012)
2- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Beyşehir Gölü Fiziko-Kimyasal Su Kalite Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Yönetim Birimi, Normal Araştırma Projesi, 0-191-NAP-13, Yardımcı Araştırmacı, 2013. (2013) (2015)
3- Bucak Havzasının Yüzey ve Yeraltı Suyu Kalitesi ve Kirliliğinin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Münferit Proje, 0112-NAP-10, Yardımcı Araştırmacı, 2012. (2010) (2012)
4- Burdur Gölü’nün Sorunları, Çözümleri, Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Baka) 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (Proje No: TR61/11/DFD/46), Yardımcı Araştırmacı, 2012. (2012) (2012)
5- Bucak (Burdur) Mermer Ocaklarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Analiz Edilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Yönetim Birimi, 1807-D-09, Yardımcı Araştırmacı, 2014. (2014)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Erasmus Programı Kopenhag Üniversitesi öğrenci değişim programı (6 ay) (2005)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2483259900 /134
Email khepdeniz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.