Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1971
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Kimya
 • Anabilim Dalı : Analitik Kimya
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Köstence İlk Okulu (Ankara)
 • Orta Okul : Köstence Orta Okulu (Ankara)
 • Lise : Ankara Ticaret Lisesi
 • Lisans : Gazi Üniviversitesi
 • Lisans Fakülte : Gazi Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Kimya Öğretmenliği
 • Y.Lisans : Gazi Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Kimya Eğitimi (1997)
 • Doktora : Gazi Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Kimya
 • (2003-02-26)
 • Doçenlik : Ahi Evran Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Kimya (2007-12-25)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Analitik Kimya (17.04.2013)
ÖZGEÇMİŞ

Sungurlu'da (Çorum) doğdu. Köstence İlk ve Orta Okulunu (Ankara), Ankara Ticaret Lisesini bitirdi. 1992 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğim Fakültesinden Kimya Öğretmeni olarak mezun oldu. 1992-95 yılları arasında Zonguldak Anadolu Kız Meslek-Kız Teknik Lisesinde Kimya Öğretmeni olarak çalıştı.

1995 yılında Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi, 1999 yılında Öğretim Görevlisi ve 2002 yılında Yardımcı doçent olarak çalıştı. Ahi Evran Üniversitesinde (Kırşehir) 2006 Yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent olarak görev yaptı. 2009 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Doçent olarak atandı. 2013 yılında Profesör oldu. 

2009/2010 yılında Jakson State Üniversitesinde (USA) 4 ay, 2012 yılında Toronto Üniversitesinde (Kanada) 3 ay süre ile misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır.

SCI kapsamında 16 bilimsel makalesi ve bu makalelere yapılmış 288 atıf (web of Science), 1 Tübitak projesi, BAP projeleri (Tez, Altyapı ve Normal Araştırma projeleri), Ulusal ve Uluslararası kongrelerde sunulmuş 25 tebliği, 1 kitap editörlüğü, 3 kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır.

2009 yılından beri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

İLGİ ALANLARI

Metal Zenginleştirme

Düşük derişimlerde bulunan metal iyonlarının uygun şartlarda deriştirilerek ve ayırılarak ölçülecek değerlere getirilmesi

Hidrür oluşturma

Bazı metal atomlarının uçucu hidrür bileşikleri oluşturulabilir. Bu hidrürler ısı etkisi ile parçalanarak atomik spektroskopide tayinleri yapılabilir.

Atom Tuzakları

Özellikle metal ve yarı metallerin uygun şartlarda bir yüzeyde toplanması ve toplanma sonrası aniden yüzeyden salınması. Böylelikle bu metaller için ölçülebilir sinyaller elde etme.

Soğuk Buhar Teknigi

Cıva türelerinin uygun şartlarda metalik cıva taneciklerine (buharına) dönüştürülerek tayin edilmesi.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Editörler: Hüseyin Bağ, Erdal Kendüzler, Genel Kimya 3 (Analitik Kimya), Pegema Yayıncılık (2007)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Erdal Kenduzler, Mehmet Ates, Zikri Arslan, Melanie McHenry, Paul B. Tchounwou, Determination of mercury in fish otoliths by cold vapor generation inductively coupled plasma mass spectrometry (CVG-ICP-MS), Talanta 93, 404– 410, 2012 (2012)
2- İ. Kula, Y. Aslan, S. Bakırdere, S.Titretir, E. Kendüzler, O.Y. Ataman, Determination and interference studies of bismuth by tungsten trap hydride generation atomic absorption spectrometry, Talanta, 80, 127-132, 2009 (2009)
3- S.Titretir, E. Kendüzler, Y. Aslan, S. Bakırdere, O.Y. Ataman, Determination of antimony by using tungsten trap atomic absorption spectrometry, Spectrochim. Acta Part B, 63, 875-879, 2008. (2008)
4- S. Baytak, E. Kendüzler, A.R. Türker, N. Gök, Penicillium digitatum immobilized on pumice stone as a new solid phase extractor for preconcentration and/or separation of trace metals in environmental samples, J. Hazard. Mater, 153, 975-983, 2008. (2008)
5- Y. Arslan, E.Kendüzler, , Y. Ataman, Indium determination using slotted quartz tube-atom trap-*flame atomic absorption spectrometry and interference studies, Talanta, 85 1786– 1791, 2011 (2011)
6- E. Kendüzler, Ö. Yalçınkaya, S. Baytak, ve A.R. Türker, “Application of full factorial design for the preconcentration of chromium by solid phase extraction with amberlyst 36 resin, Microchim. Acta, 160, 389-395, 2008. (2008)
7- E. Kendüzler, S. Baytak, Ö. Yalçınkaya, A.R. Türker, Application of factorial design in optimization of preconcentration procedure for nickel determination in water and food samples by flame atomic absorption spectrometry, Canadian Journal of Analytical Sciences and Spectroscopy, 52, 91-100, 2007. (2007)
8- S. Baytak, E. Kendüzler, A.R. Türker, Separation/preconcentration by yeast (Saccharomyces carlsbergensis) immobilized on Silika gel 60 of some trace metals in various samples, Separation Science and Technology, 41, 3449-3465, 2006 (2006)
9- E. Kendüzler, A.R. Türker, Optimization of the preconcentration system of cobalt using Amberlyst 36 as a solid phase extractor and its determination in various environmental samples by flame atomic absorption spectrometry, Internationa Journal of Environmental Analytical Chemistry, 86, 843-853, 2006. (2006)
10- E. Kendüzler, Determination of cadmium(II) in water and soil samples after preconcentration with a new solid phase extractor, Separation Science and Technology, 41, 1645-1659, 2006 (2006)
11- E. Kendüzler, A.R. Türker, Özcan Yalçınkaya, Seperation and preconcentration of trace manganese from various samples with Amberlyst 36 column and determination by flame atomic absorption spectrometry, Talanta, 69, 835-840, 2006 (2006)
12- E. Kendüzler, A.R. Türker, Optimization of a new resin, Amberlyst 36, as a solid-phase extractor and determination of copper(II) in drinking waters and tea samples by flame atomic absorption spectrometry, Journal of Separation Science, 28, 2344-2349, 2005 (2005)
13- E. Kendüzler, A.R. Türker, Determination of Trace Cadmium in Waters by Flame Atomic Absorption Spectrometry after Preconcentration with 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic Acid on Ambersorb 572, Annali di Chimica (Journal of Analytical, Environmental and Cultural Heritage Chemistry, 95, 1-2, 77-85, 2005. (2005)
14- E. Kendüzler, A.R. Türker, Atomic absorption spectrophotometric determination of trace copper in waters, aluminium foil and tea samples after preconcentration with 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid on Ambersorb 572, Analytical Chimica Acta, 480, 259-266, 2003. (2003)
15- E. Kendüzler, A.R. Türker, Determination of Iron, Manganese and Zinc in Water Samples by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry after Preconcentration with Solid-Phase Extraction onto Ambersorb 572, Analytical Sciences, 18, 917-921, 2002. (2002)
16- Z. Kılıç, E. Kendüzler, O. Acar, Determination of Lead and Copper by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry Using Different Matrix Modifiers and Arsenic Determination by Hydride Generated Flame Atomic Absorption Spectrometry in Chewing-Gum Samples, Food Chemistry, 77, 85-92, 2002. (2002)
17- Electrochemical impedance spectroscopy for monitoring caspase-3 activity (2015)
18- A Novel Method Using Solid Phase Extraction with Slotted Quartz Tube Atomic Absorption Spectrometry for the Determination of Manganese in Walnut Samples, Analytical Sciences, 2016, 32, 667-671 (2016)
19- Determination of Copper in Water and Walnuts by Solid Phase Extraction and Slotted Quartz Tube Flame Atomic Absorption Spectrometry, Analytical Letters, 49, 1589-1599, 2016 (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Z. Kılıç, E. Kendüzler, Çikletlerdeki kurşun, arsenik ve bakırın atomik absorpsiyon spektrofotometrik yöntemle tayini, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN, Haziran 1997. (1997)
2- E. Kendüzler, A.R. Türker, Demirin ambersorb-572'de zenginleştirme şartlarının araştırılması ve alevli atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile tayini, XV. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İSTANBUL, Eylül 2001 (2001)
3- E. Kendüzler, A.R. Türker, Mangan ve çinkonun ambersorb 572’de zenginleşme şartlarının araştırılması ve alevli atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile tayini, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, KONYA, Eylül 2002 (2002)
4- E. Kendüzler, A.R. Türker, Kuvvetli asidik ortamda bakırın Anbersorb 572'de katı faz özütleme tekniği ile zenginleştirilmesinden sonra alevli atomik absorpsiyon spektrometresiyle tayini, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 8-11 Eylül 2003 (2003)
5- E. Kendüzler, A.R. Türker, Ambersorb 572 ile zenginleştirildikten sonra içme ve kullanma sularında kadmiyum tayini, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 8-11 Eylül 2003 (2003)
6- E. Kendüzler, A.R. Türker, Bakırın amberlyst 36'da zenginleştirme şartlarının araştırılması ve alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini, IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Bilkent Üniversitesi, ANKARA, 9-11 Haziran 2005 (2005)
7- E. Kendüzler, A.R. Türker, Ö. Yalçınkaya, Amberlyst 36 ile zenginleştirildikten sonra alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile mangan tayini, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Pine Bay, Kuşadası (Ege Üniversitesi), 30 Eylül- 4 Ekim 2005 (2005)
8- E. Kendüzler, S. Baytak, Ö. Yalçınkaya, A.R. Türker, Sulu çözeltilerden Ni( II) iyonunun zenginleştirilmesinde değişkenlerin en uygun değerlerinin faktoriyel tasarım yöntemi ile belirlenmesi, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ, 4-8 Eylül 2006 (2006)
9- Ş. Eroğlu, S. Bakırdere, Y. Aslan, İ. Kula, E. Kendüzler, O.Y. Ataman, Determination of Lead in Anatolian Spices Using W-Trap Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 4-7 Temmuz 2007 (2007)
10- S. Titretir, E. Kendüzler Y. Aslan, S. Bakırdere, O.Y. Ataman Meyve Suyu Örneklerinde W-Sarmal Atom Tuzaklı Hidrür Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometri İle Kurşun Tayini XXI. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi, 23-27 Ağustos 2007 (2007)
11- Y. Aslan, E. Kendüzler, İ. Kula, O.Y. Ataman, Yarıklı Kuvars Boru-AAS ile İndiyum Tayini, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Gazi Üniversitesi, 23-26 Haziran 2009 (2009)
12- S. Ataman, Y. Arslan, J. Dĕdina, E. Kendüzler, O. Y. Ataman, Determination of Thallium by Flow Injection Volatile Species Generation Atomic Absorption Spectrometry, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara Üniversitesi, 18-22 Mayıs 2011 (2011)
13- B. Demirci, D. Trak, M. Duman, S.B. Erdemli, Y. Arslan, E. Kendüzler, Amberlite CG-400 Kolonunda Bakır(II) İyonlarının Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur (2013)
14- D. Trak, B. Demirci, M. Duman, Y. Arslan, E. Kendüzler, Mangan(II) İyonlarının Amberlite CG-400 Kolonunda Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur (2013)
15- M. Duman, B. Demirci, D. Trak, Y. Arslan, E. Kendüzler, Yarıklı Kuvars Tüp Atomik Absorpsiyon Spektrometre (YKT-AAS) ile Pb, Cu ve Mn Elementlerinin Tayininde Duyarlılığın Artırılması, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur (2013)
16- D. Trak, B. Bitirmiş, M. Duman, Y. Arslan, E. Kendüzler, Amberlite CG-400 İle Bakır(II) İyonlarının Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve Tayini, III. Eser Analiz Çalıştayı, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, 15-18 Mayıs 2014 (2014)
17- B. Bitirmiş, D. Trak, M. Duman, Y. Arslan, E. Kendüzler, Amberlite CG-400 İle Mangan (II) İyonlarının Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve Tayini, III. Eser Analiz Çalıştayı, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, 15-18 Mayıs 2014 (2014)
18- Diğdem TRAK, Yasin ARSLAN, Erdal KENDÜZLER, BAKIR(II) İYONLARININ İKİ FARKLI ZENGİNLEŞTİRME BASAMAĞI KULLANILARAK ALEVLİ ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRE İLE TAYİNİ (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- E. Kendüzler, S. Baytak, Ö. Yalçınkaya, A. R. Türker, Application of Factorial Design for Optimization of Preconcentration Procedure of Chromium(III) and Determination by Flame Atomic Absorption Spectrometry, 5th Aegean Analytical Chemistry Days, Aristotle University of Thessaloniki, Selanik, 2006. (2006)
2- S. Baytak, E. Kendüzler, A.R. Türker, N. Gök, The Use of Fungus (Penicillium digitatum) Immobilized on Pumice Stone as a Solid Phase Extractor for Cu(II), Zn(II) and Pb(II) Separation/Preconcentration and Determination by FAAS, 5th Aegean Analytical Chemistry Days, Aristotle University of Thessaloniki, Selanik, 2006 (2006)
3- S. Titretir, E. Kendüzler, Y. Aslan, S. Bakırdere, O.Y. Ataman, Determination of Antimony by Using Tungsten Trap Atomic Absorption Spectrometry, Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXV, Xiamen, Çin, 2007 (2007)
Yüksek Lisans Tezi
1- ÇİKLETLERDEKİ KURŞUN, ARSENİK VE BAKIRIN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Temmuz 1997, ANKARA (2007)
Doktora Tezi
1- BAZI ESER ELEMENTLERİN AMBERSORB 572 İLE ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Ocak 2003, ANKARA (2003)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Kimya Bölüm Başkanlığı (Yıl:2010)
2- Kimya Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
3- Kimya Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
4- Kimya Bölüm Başkanlığı (Yıl:2009)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Bazı eser elementlerin Ambersorb 572 polimerinde zenginleştirme şartlarının araştırılması ve atomik absorbsiyon spektrometresi ile tayinleri”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 05/2002-13 (2003)
2- Bazı Eser Elementlerin Anberlyst-36 Katyon Değiştirici Reçine Üzerinde Ayrılması Zenginleştirilmesi ve Bu Elementlerin Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrometri Yöntemi ile Tayini, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi , 05/2006-34 (2006)
3- Elektrokimyasal Hidrür Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile Bi Tayininde Girişimlerin İncelenmesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, DOSAP, 2008 (2008)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Toronto Üniversitesi (Kanada), YÖK Bursu, 31 Mayıs 2012-1Eylül 2012 (2012)
2- Doktora Sonrası Araştırma Bursu (TÜBİTAK), Orta Doğu Teknik Üniversitesi DOSAP (2007)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Jackson State University, Araştırmacı, 20 Eylül 2009-1 Şubat 2010 (2009)
2- 31 Mayıs 2012-1 Eylül 2012, Toronto University, Ziyaretçi Araştırmacı (2012)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Toronto

Toronto

21:38:43 02.07.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Analitik Kimya Laboratuvarı I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Fen Edebiyat Fakültesi - Kimya - Analitik Kimya
Kimya III (Analitik Kimya) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Fen Bilgisi Eğitimi

Lisanüstü

Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2016
Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3022
Email kenduzler(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Atatürk Mah.Taner Kışlalı Cad. Nuri Ortaş Sokak Mavi Kent Sitesi C-3 Burkent BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
18 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.