Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1965
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Eğitim Programları ve Öğretimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Hacettepe Üni.Eğitim Fak.Eğit.Bil.Böl.
 • Lisans Fakülte : 0
 • Lisans Bölüm : Eğt.Ölç.ve Değ.ABD
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniv. Sosyal Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Ölçme ve Değ. (1998-10-07 16:50:32)
 • Doktora : Hacettepe Üniv. Sosyal Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Eğitim Prog. ve Öğretimi
 • (2008-05-26 16:50:32)
ÖZGEÇMİŞ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ I. Genel Bilgiler

Adı ve Soyadı                : Kenan Demir

Unvanı                            : Yrd. Doç. Dr.

Doğum yeri ve yılı        : Bolu - Mengen  1965

İş Adresi                        : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Tel (gsm)                       : 0 533 650 77 20

Mail adresi                    : kenandemir@mehmetakif.edu.tr – kenandemirkfe@gmail.com

II. Öğrenim Durumu

Doktora                          : (2008). Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Yüksek Lisans             : (1998). Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı.

Lisans                            : (1986-1990). Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı.

III. Mesleki Deneyim

Yrd. Doç. Dr.                       : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri- 2008

Araş. Gör. Dr.                      : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri- 2008

Araştırma Görevlisi          : Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2002-2008

Araştırma Görevlisi          : Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi (Öğretim Görevlisi Olarak Çalıştırılmak Üzere)- 1999-2002

Müdür Yardımcısı              : MEB’lığı Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üstün Ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Projesi. Ankara Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi

İletişi Becerileri Destek Eğitim Programının Hazırlanması, Uygulanma Uzmanı: Ankara Yasemin Karakaya Bilim Ve Sanat Merkezi – 1996-1999

Yaratıcılık Eğitimi- Oyunla Eğitim: Ankara Yasemin Karakaya Bilim Ve Sanat Merkezi-1996-1999

Komisyon Üyeliği               : Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üstün Ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Projesi- 1996-1999

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Ve Doktrin Komutanlığı Öğretmen Yetiştirme Merkezi Ölçme-Değerlendirme Şubesi

Sınıf Öğretmeni                  : Alper Tunga İlköğretim Okulu, Ankara – Mamak -1994-1995

Sınıf Öğretmeni                  : Yenibaşak İlköğretim Okulu  Bingöl-Solhan – 1993-1994

Sınıf Öğretmeni                  : Yenibaşak Nahiyesi Barbara Köyü İlkokulu  Bingöl-Solhan- 1992-1993

IV. Yayınlar

1. Doktora Tezi

Bütünleştirilmiş Öğretim Programının İşbirliğine Dayalı ve Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımıyla Uygulanmasının Etkililiği. Doktora Tezi. Hacettepe. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2008 - Ankara

2. Yüksek Lisans Tezi

Öğrenime Hazıroluşluluğun İlkokulda Türkçe ve Matematik Derslerindeki Başarı İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1998 - Ankara

3. Kitap Bölümü

Eğitimde Yeni Yönelimler. (Ed. Ö. DEMİREL). Tam Öğrenme Modeli. PEGEM A Yayıncılık. Ağustos 2005. Ankara.

4. Kitap

1.     Kum Avlayan Kırlangıç Babam. Şiir Kitabı, Eylül 2001.

2.     Ankara’da Yaşayan Şairler Antolojisi’nde Şiirler. 1988. Hacettepe Taş Yayıncılık.

3.     Çağdaş Eğitim Dersinde 1993-1996 yılları arasında yayınlanmış şiirler.

V. Bilimsel Toplantılar (Makaleler, Sözlü ve Poster Bildiriler):

21. Demir, K. (2012). An evaluation of the combined use of creative drama and Jigsaw II techniques according to the student views: case of a measurement and evaluation course. Cyprus international conference on educational research cy-icer 2012. 08-10 Şubat 2012 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Güzelyurt – KKTC

20. Demir, K. ve Kök, A.(2012). Students’ Families and Family Values. Cyprus international conference on educational research cy-icer 2012. 08-10 Şubat 2012 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Güzelyurt – KKTC

19. Demir, K. (2011). Efficacy of Applying Integrated Curriculum using Cooperative and Project Based Learning Approaches. 18. 9-11 Haziran 2011  4th International Conference for Theory and Practice in Education” Budapeşte-MACARİSTAN

18. Demir, K., Savaş, B. ve Kayapınar, Ç. F. (2011). The Effect of Integrated Curriculum Applied at Historical Venues on Emotional Products. “4th International Conference for Theory and Practice in Education” Budapeşte-MACARİSTAN

17. Demir, K. and Savaş, B. (2009). An evaluation of the creativity development studies for gifted students. 12th International BASOPED conference on Inclusive education in the Balkan countries. Inclusive Education in the Balkan Countries policy and Practice. Balkan Society for Pedagogy and Education, SS Cyril and Methodius University - Skopje, Faculty of Philosophy, Institute of Pedagogy. 25-27 June 2009. Ohrid / Macedonia.

16. Demir, K., Demirhan, İ., C. and Savaş, B. (2009). Values Adopted by Teachers who Work at Science and Art Centers. 12th International BASOPED conference on Inclusive education in the Balkan countries. Inclusive Education in the Balkan Countries policy and Practice. Balkan Society for Pedagogy and Education, SS Cyril and Methodius University - Skopje, Faculty of Philosophy, Institute of Pedagogy. 25-27 June 2009. Ohrid / Macedonia. (Poster  Presentation).

15. Demir, K., Savaş, B., Çelik, K., F., Özer, D. and İrevül, D. (2009). The learning environment in imagination of teacher candidates and students of primary school. 12th International BASOPED conference on Inclusive education in the Balkan countries. . Inclusive Education in the Balkan Countries policy and Practice. Balkan Society for Pedagogy and Education, SS Cyril and Methodius University - Skopje, Faculty of Philosophy, Institute of Pedagogy. 25-27 June 2009. Ohrid / Macedonia. (Poster  Presentation).

14. Demirhan, İ., C. ve Demir, K. (2009). Vatandaşlık Eğitiminde Değerler ve Değerler Eğitimi. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu. 28-29-30 Mayıs 2009. Uşak Üniversitesi.

13. Demir, K., Bilgiç, N. ve Bedur, S. (2009). Bilim ve Sanat Merkezlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Uyum (Oryantasyon) Programı ile İlgili Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi-Yeni Açılımlar. 25-27 Mart. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.

12. Demirel, Ö., Demir, K., Demirhan, İ. C., Tuncel, İ. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin İlköğretim Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Başarısı, Tutumları ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi. Bayburt: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 3. Sayı 1. S:109-121.

11.  Demir, K. (2008). Satranç Öğretiminde “Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem Olarak Kullanılması” İle İlgili Öğretmen Görüşleri. 13. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama / Tiyatro Kongresi. (Sözlü Bildiri). 21-22-23 Kasım 2008. Ankara.

10. Demirel, Ö., Tuncel, İ. Demirhan, İ. C. ve Demir, K. (2008). “Çoklu zeka ile disiplinler arası yaklaşımı temele alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri” Eğitim ve Bilim. Cilt:33, Sayı:147.

9. Demir, K. ve Demirhan, İ. C.  (2007). Hayat Bilgisi Dersinde Değerler ve Değer Eğitimi. I. İlk Öğretim Kongresi. 15-17 Kasım 2007. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara.

8. Demir, K., Senemoğlu, N ve Diğerleri (2007). Sınıf Yönetimi Dersinde Oluşturulan Etkili Öğrenme Ortamının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. I. İlk Öğretim Kongresi. 15-17 Kasım 2007. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara.

7. Yağcı, E., Demir, K. ve Demirhan, İ. C. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıflarda Öğretme-Öğrenme Ortamının İncelenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Bakü, 12-17 Mayıs.

6. Demir, K. (2007). Özgün Materyal ve Etkinliklerle Oluşturulan Yapılandırmacı Öğrenme Ortamının Erişi Düzeyleri İle Tutumlara Etkisi. VI. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 27–29 Nisan 2007 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Eskişehir.

5. Karakaya, İ ve Demir, K. (2005). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hazırbulunuşluk Test Puanlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28–30 Eylül 2005 Pamukkale Üniversitesi. Eğitim Fakültesi.  Denizli

4.  Demir, K. (2004). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrencilerin İlgi ve Yeteneklerinin Geliştirmesi İle İlgili Düşünceleri XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

3.     Demir, K. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcılıklarının Geliştirilmesi–Örnek Çalışmalar-(Poster Bildiri) Birinci Türkiye Üstün Yetenekli Öğrenciler Kongresi. Marmara Üniversitesi 23 Eylül 2004 İstanbul.

2. Demirel, Ö., Demir, K., Demirhan, C. ve Tuncel, İ. (2004). Uluslararası Bakalorya Felsefesi Dikkate alınarak Hazırlanmış Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarının; Öğrencilerin Erişi Düzeylerine, Öğrenilenlerin Kalıcılığına, Öğrenci-Öğretmen Görüşlerine ve Değerlendirme Sürecine Etkisi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. 17 Ocak 2004. İstanbul: Sabancı Üniversitesi.

1. Yıldırım, Z. ve Demir, K. (2001). Burdur İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Görev Yapan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Alanları ve Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri İle Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerinin Bu Öğretmenler İle İlgili Gözlemleri. 1. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Sakarya : Sakarya Üniversitesi. 28-29-30 Kasım 2001.

VI. Projeler

1. Bütünleştirilmiş öğretim programının tarihi mekânlarda uygulanmasının duyuşsal ürünlere etkisi. (Sagalassos Projesi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Bilimsel Araştırma Projeleri. (0088-NAP-10 Nolu Porje). Proje Yöneticisi. (Proje 18 Ağustos 2011 tarihinde bitirilmiştir.).

2. I. Yaşayan Kuramcılar Kongresi. Howard Gardner. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü. (2009)

3. Program Geliştirme Uzmanı Olarak: İlköğretim 1-8. Sınıflar Satranç Dersi Öğretim Programının Geliştirilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı. İlköğretim Genel Müdürlüğü. (2006).

4. Araştırmacı Olarak: “İlköğretimin ilk yıllarında Eğitim durumlarının Betimlenmesi İle İlgili Bir Çalışma” Proje Yürütücüsü: Senemoğlu, Nuray. (Prof. Dr.). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi / Altyapı Projesi, Proje No:04 A704 003.

5. Akademik Danışman Olarak: İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğrenme ve Öğretme Stratejileri Kursu. Senemoğlu, Nuray. (Prof. Dr.). Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi. (2000)

6. Ölçme Ve Değerlendirme Dersi Öğretim Görevlisi Olarak: Aktif Öğrenme ve Öğretme Stratejileri ve Öğretim Materyalleri Kullanma Kursu. Senemoğlu, Nuray. (Prof. Dr.). Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi. (1999).

7. Akademik Danışman Olarak: Aktif Öğrenme ve Öğretme Stratejileri ve Öğretim Materyalleri Kullanma Kursu. Senemoğlu, Nuray. (Prof. Dr.). Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi. (1999).

VII. Diğer Çalışmalar

YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ KURSU (6 Aşamalık)

1.     Yaratıcı Drama Eğitmenliği Kursu. Çağdaş Drama Derneği. 48 saatlik 1. Aşama Kursu. 02-08- Temmuz 2008. Ankara.

2.     Yaratıcı Drama Eğitmenliği Kursu. Çağdaş Drama Derneği. 48 saatlik 2. Aşama Kursu. 28 Temmuz-07Ağustos 2008. Ankara.

3.     Yaratıcı Drama Eğitmenliği Kursu. Çağdaş Drama Derneği. 48 saatlik 3. Aşama Kursu. 11-21 Ağustos 2008. Ankara

4.     Yaratıcı Drama Eğitmenliği Kursu. Çağdaş Drama Derneği. 48 saatlik 4. Aşama Kursu. 13 Ekim 2008-18 Ocak 2009. Ankara

5.     Yaratıcı Drama Eğitmenliği Kursu. Çağdaş Drama Derneği. 60 saatlik 5. Aşama Kursu. 26 Ocak 2009-06 Şubat 2009. Ankara

6.     Çağdaş Drama Derneği “Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Kursu” Bitirme Projesi “Sınıf Öğretmeni Adaylarına Kırsal Kesim Sosyal Yaşam Becerilerini Kazandırmada Yaratıcı Dramanın Etkisi” devam etmektedir.

7.     Soyut Resim Çalışmaları

8.     Şiir, hikaye yazma gibi edebi çalışmalar

VIII. Verdiği Dersler

Burdur Eğitim Fakültesi’nde 1999-2002 Yılları Arasında Verdiği Dersler

1.     Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

2.     Eğitimde Program Geliştirme

3.     Öğretim İlke ve Yöntemleri

4.     Sınıf Yönetimi

5.     Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

6.     Öğretmenlik Mesleğine Giriş

7.     Konu Alanı -Ders Kitabı İnceleme

Hacettepe Üniversitesi’nde 2002-2008 Yılları Arasında Verdiği Dersler

1.     Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

2.     Öğretim İlke ve Yöntemleri

3.     Sınıf Yönetimi

Burdur Eğitim Fakültesi’nde 2008-…… Verdiği Dersler

Lisans Düzeyinde

1.     Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2.     Drama

3.     Eğitim programları ve öğretim (seçmeli)

4.     Öğretim teknolojileri ve material geliştirme

Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) Düzeyinde

1.     Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları

2.     Test geliştirme

3.     Etkili Öğretme-Öğrenme Ortamları Oluşturma

4.     Ölçme ve Değerlendirme

5.     Araştırma teknikleri

IX. Katıldığı Proje, Kurs ve Seminerler

No

Proje, Kurs ve Seminerin Adı

Yeri

Görevi

Yılı

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Eğitimde Yeni Yönelimler. (Ed. Ö. DEMİREL). Tam Öğrenme Modeli. PEGEM A Yayıncılık. Ağustos 2005. Ankara. (2005)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Demirel, Ö., Demir, K, Demirhan, C. İ., Tuncel, İ. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin İlköğretim Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Başarısı, Tutumları ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi. Bayburt: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 3. Sayı 1. S:109-121. (2008)
2- Demirel, Ö., Tuncel, İ. Demirhan, C. İ. ve Demir, K. (2008). "Çoklu zeka ile disiplinler arası yaklaşımı temele alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri" Eğitim ve Bilim. Cilt:33, Sayı:147. (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Demir, K. ve Demirhan, C. İ. (2007). Hayat Bilgisi Dersinde Değerler ve Değer Eğitimi. I. İlk Öğretim Kongresi. 15-17 Kasım 2007. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara. (2007)
2- Demir, K., Senemoğlu, N ve Diğerleri (2007). Sınıf Yönetimi Dersinde Oluşturulan Etkili Öğrenme Ortamının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. I. İlk Öğretim Kongresi. 15-17 Kasım 2007. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara. (2007)
3- Demir, K. (2007). Özgün Materyal ve Etkinliklerle Oluşturulan Yapılandırmacı Öğrenme Ortamının Erişi Düzeyleri İle Tutumlara Etkisi. VI. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Eskişehir. (2007)
4- Karakaya, İ ve Demir, K. (2005). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hazırbulunuşluk Test Puanlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005 Pamukkale Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Denizli (2005)
5- Demir, K. (2004). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrencilerin İlgi ve Yeteneklerinin Geliştirmesi İle İlgili Düşünceleri XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya (2004)
6- Demirel, Ö., Demir, K., Demirhan, C. ve Tuncel, İ. (2004). Uluslararası Bakalorya Felsefesi Dikkate alınarak Hazırlanmış Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarının; Öğrencilerin Erişi Düzeylerine, Öğrenilenlerin Kalıcılığına, Öğrenci-Öğretmen Görüşlerine ve Değerlendirme Sürecine Etkisi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. 17 Ocak 2004. İstanbul: Sabancı Üniversitesi. (2004)
7- Yıldırım, Z. ve Demir, K. (2001). Burdur İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Görev Yapan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Alanları ve Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri İle Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerinin Bu Öğretmenler İle İlgili Gözlemleri. 1. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Sakarya : Sakarya Üniversitesi. 28-29-30 Kasım 2001. (2001)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Demir, K., Bilgiç, N. ve Bedur, S. (2009). Bilim ve Sanat Merkezlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Uyum (Oryantasyon) Programı ile İlgili Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi-Yeni Açılımlar. 25-27 Mart 2009 (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Demir, K. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcılıklarının Geliştirilmesi -Örnek Çalışmalar- (Poster Bildiri) Birinci Türkiye Üstün Yetenekli Öğrenciler Kongresi. Marmara Üniversitesi 23 Eylül 2004 İstanbul (2004)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Demir, K. (2008). Satranç Öğretiminde "Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem Olarak Kullanılması" İle İlgili Öğretmen Görüşleri. 13. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama / Tiyatro Kongresi. (Sözlü Bildiri). 21-22-23 Kasım 2008. Ankara. (2008)
2- Yağcı, E., Demir, K. ve Demirhan, C.İ. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıflarda Öğretme-Öğrenme Ortamının İncelenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Bakü, 12-17 Mayıs. (2007)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2009)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4109
Email kenandemir(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
3 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.