Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1981
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Fevzipaşa İlkokulu/Isparta (1992)
 • Orta Okul : Isparta Anadolu İHL
 • Lise : Isparta Anadolu İHL (1999)
 • Önlisans : SDÜ Isparta MYO (2001)
 • Lisans : Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
 • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
 • Lisans Bölüm : İşletme (2004)
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : İşletme (2007-06-28 14:12:28)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : İşletme
 • (2011-06-29 11:03:19)
 • Doçenlik : Başkent Üniversitesi İİBF İşletme
 • Doçenlik Dal : Finans (15/11/2017)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

 

 1. Adı Soyadı:   İsmail ÇELİK

 2. Doğum Tarihi:  05/10/1981

 3. Unvanı:  Yrd. Doç. Dr.

 4. Öğrenim Durumu: Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Pamukkale Üni. İ.İ.B.F.

2004

Yüksek Lisans

İşletme A.B.D.

Süleyman Demirel Üni.

2007

Doktora

Doçent

İşletme A.B.D.

Finans

Süleyman Demirel Üni.

2011

2017

 

 5. Akademik Unvanlar

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Süleyman Demirel Üni. Isparta MYO

2008-2010

Öğr. Gör.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

2010-2011

 

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

2011-2012

Yrd. Doç. Dr.

Doç. Dr.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İ.İ.B.F. Bankacılık ve Finans Bölümü

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İ.İ.B.F. Bankacılık ve Finans Bölümü

2012-2018

2018-...

İLGİ ALANLARI

Vadeli İşlem Piyasaları, Uluslararası Döviz Piyasaları, Zaman Serisi Modelleri

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- ÇELİK İ, VADELİ İŞLEM PİYASASINDA FİYAT KEŞFİ: İZMİR VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASINDA AMPİRİK BİR UYGULAMA Türkiye Bankalar Birliği Yayınları (2012)
2- DALĞAR H., ÇELİK İ., TEKŞEN Ö., YILMAZ T., "Mermer Sektörü İşletmelerinin Muhasebe ve Finansman Sorunları", Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Doğrudan Faaliyet Desteği TR61/12/DFD/18 Numaralı Proje (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ÇETİN A. C., ÇELİK İ., KAYA M., “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Finansal Yönetim Uygulamaları”, SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı: 2, 2006 (2006)
2- KALAYCI Ş., ÇELİK İ. "BASEL II Bağlamında KOBİ'lerin Finansman Sorunları: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl 45, Sayı, 521, 2008 (2008)
3- İBİCİOĞLU H., DALĞAR H., ÇELİK İ. “Profesyonel ve Amatör Yöneticilerin Finansal Tablo Verilerinden Yararlanma Düzeyleri: Tekstil Sektöründe Faaliyette Bulunan KOBİ'ler Üzerinde Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği Dergisi(MUFAD), Sayı: 43, s. 41-53, Temmuz 2009 (2009)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- DALĞAR H., ÇELİK İ., MORTAŞ M., “Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.16, s.1, 217-230, 2011 (2011)
2- DALĞAR H., ÇELİK İ., “Kurumsal Yönetimin İşletmelerin Finansal Yapısına Etkileri: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) Üzerine Bir İnceleme”, Finans Politik& Ekonomik Yorumlar, 2011, cilt 48, sayı 557, s: 99-110 (2011)
3- GENÇTÜRK M., ÇELİK İ., BİNİCİ Ö., “Causal Relationship Between Macroeconomic Variables and Stock Index In Emerging Economies: An Empirical Application For Turkey, African Journal Of Business Management, 6(20) 6177-6182 (2012)
4- ÇELİK İ., KAYA M., TUNÇ H., "Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Açısından Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasindaki Eşhareketlilik: Brezilya-Türkiye Üzerine Bir Uygulama", sdü i.i.b.f. dergisi, yıl 2013, sayı 1, 167-180 (2013)
5- ÇELİK İ., BOYACIOĞLU N., "The Impact of Fixed Assets Expenditures on Working Capital Management: An Application on Manufacturing Enterprises In Istanbul Stock Exchange", SDÜ sbe dergisi, 2013/1 sayı 17 s 81-100 (2013)
6- ÇELİK İ., TUNÇ H., KAYA M.,"Vergi İndirimlerinin Yerel Ekonomilerin Büyümesindeki Rolü ve Burdur Örneği", MAKÜ SBE Dergisi, Yıl 5, Sayı 8, ss 26-35 (2013)
7- ÇELİK İ., GENÇTÜRK M., BİNİCİ Ö., İMKB 30 Endeksi İle Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsaları Arasındaki Dinamik İlişkilerin Vektör Otoregresif Model Bağlamında Belirlenmesi, MUFAD, 2013, sayı 60, ss 73-86 (2013)
8- ÇELİK İ. "İşlem Hacmi ve Getiri Volatilitesi Arasındaki İlişkiler: Türk Vadeli İşlem Piyasalarındaki Endeks Sözleşmeler İçin Dağılım Karışımı Hipotezinin Testi", Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt 51, sayı 587, s 83-94 (2014)
9- GENÇTÜRK M., ÇELİK İ., KARAMAN N., “Maddi Duran Varlıkların Kobi’ler İçin UFRS, Tam Set UFRS Ve Vergi Usul Kanunun’da (Vuk) Karşılaştırılması”,SDÜ SBE Dergisi, 2011, yıl 7, cilt 14, s.269-290 (2011)
10- ÇELİK İ., ÖZDEMİR A., VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA OPTİMAL HEDGE RASYOSUNUN TAHMİNİ: 1979’DAN GÜNÜMÜZE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI, MAKÜ SBE DERGİ, cilt 6, sayı 10, s 37-46 (2014)
11- ÇELİK İ., Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması, Alanya işletme Fakültesi Dergisi, C:6, S: 3, 1-13 (2014)
12- ÇELİK İ., KALAYCI Ş., IS THERE PRICE DISCOVERY IN NEWLY ESTABLISHED FUTURES MARKETS? EVIDENCE FROM TURKDEX, MÖDAV, haziran 2014 (2014)
13- Çelik İ., ÖZDEMİR A., GÜLCAN N., Petrol Fiyat Dalgalanmalarının Getiri Oynaklığı Üzerine Etkisi: Türkiye'de Alt Endeksler Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi(67), 157-168 (2015)
14- ÇELİK İ., DAĞDEVİREN İ., Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Algılamaları ve Muhasebe Meslek Mensuplarını Etik Dışı Davranışlara Yönlendiren Faktörler: Göller Bölgesinde Bir Arşatırma, MUVU cilt:8, sayı 1, s: 67 (2015)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ÇELIK ISMAIL,KAYA MURAT,GÜNES HIDAYET,KOCA MELIH BURAK (2016). Hisse Senedi Getiri vernVolatilitesinde Mevsimsellik: Islam Ülkesi Borsalarında Ramazan Ayı Etkisi. 20. finans sempozyumu,rn257-267. (2016)
2- ÇELIK ISMAIL,YILDIRIM FURKAN,DEMIR GÜLBAHAR SEMRA (2016). Banka Kredileri ve Reel SektörrnArasındaki Kısa ve Uzun Dönemli Etkilesim. 20. Ulusal Finans Sempozyumu, 221-230., (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- DEMİR Y.,KALAYCI Ş., ÇELİK İ., “Pecking Order and Trade-off Theories In Forming Capital Structure: An Implementation In Textile Industry In The West Mediterrenean Region Of Turkey”, First International Conference On Management and Economics, "Current Issues In Emerging Economies In Global Perspective", Epoka University,Proceedings Book, Vol. 2, p.397-411, March 2008 (2008)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2012 Yıl)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
3- EGE AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ (2014 Yıl)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2014 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.YO. Yüksekokul Müdürü (Yıl:2012)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.YO. Yüksekokul Müdürü (Yıl:2013)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.YO. Yüksekokul Müdürü (Yıl:2014)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölüm Başkanlığı (Yıl:2011)
2- Mehmet AKif Ersoy Üniversitesi İ.İ.B.F. Bankacılık ve Finans Bölümü (Yıl:2014)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İ.İ.B.F Dekan Yardımcısı (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), "Batı Akdeniz Doğaltaş Çalıştayı" Doğaltaş Sektörünün Finansman, Muhasebe ve Yönetim Sorunları 1. Tematik Grup (Yıl:2013)
2- Üniversite Sanayi İşbirliği Paneli, Panelist (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- BİNİCİ Ömür, Hisse Senedi Fiyatları ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Vektör Hata Düzeltme Modeliyle Analizi: İMKB Sınai Endeksi Üzerine Ampirik Bir Uygulama, MAKÜ Sosyal Bilimler Ens. Muhasebe ve Finansal Yönetim ABD (0)
2- BOYACIOĞLU Namıka "Sabit Varlık Yatırımlarının İşiletme Sermayesi Yönetimine Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi: İMKB'de İşlem Gören İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama" MAKÜ Sosyal Bilimler Ens. Muhasebe ve Finansal Yönetim ABD (2012)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- TUBİTAK-BİDEB Yurtiçi Doktora Bursu (0)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2546
Email ismailcelik(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.