Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Coğrafya
 • Anabilim Dalı : Beşeri ve İktisadi Coğrafya
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Coğrafya Bölümü (2008)
 • Y.Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Coğrafya (2011)
 • Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : Coğrafya
 • (2018)
ÖZGEÇMİŞ

Tezler:

Doktora Tezi: 2018. XVI-XX. Yüzyıllarda Anadolu`da Kaybolan Yerleşmeler: Manisa-Konya Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya ABD (Danışman Prof.Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ).

Yüksek Lisans Tezi: 2011. Temettuat Defterlerine Göre XIX. Yüzyılda Beyşehir’in Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya ABD (Danışman Doç.Dr. Barış TAŞ).

Ödüller:

Yiğit, İ. 2016. “Hoca Ahmet Yesevi Genç Araştırmacı Ödülü”, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB), Antalya, 02.12.2016.

Yiğit, İ. 2012. Ahi Evran Üniversitesi ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından düzenlen (21 Eylül 2012) “Ahiliğe Genç Bakışlar Ulusal Öğrenci Sempozyumu” bildiri yarışmasında “Ahiliğe Farklı Bir Bakış: XVI. Yüzyıl Türkiyesi’nde Ahi Adlı Yerleşmeler ve Zaviyeler” başlıklı bildiri ile ikincilik ödülü, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Yiğit, İ. 2012. Prof. Dr. Osman Turan Anısına düzenlenen (14 Nisan 2012) “Vatanlaşma Sürecinde Anadolu’da Nüfus Hareketleri” konulu araştırma-makale yarışmasında “Diyar-ı Rum’dan Türkiye’ye Bir Toprağın Vatanlaşma Süreci” başlıklı makale ile ikincilik ödülü, Türk Ocakları Genel Merkezi, Ankara.

Projeler:

2013-2016. Türkiye İskan Tarihinde Önemli Bir Problem: Kaybolan Yerleşmeler, SOBAG/TÜBİTAK.

2015. Tarihi Coğrafya (Coğrafya ve Tarih) Araştırma Projesi Hazırlama ve Yazma Eğitimi, TÜBİTAK 2237-Proje Etkinliklerini Destekleme Eğitimi, 20-22 Şubat 2015, Çankırı.

2014. Tarihi Coğrafya (Coğrafya ve Tarih) Araştırma Projesi Hazırlama ve Yazma Eğitimi, TÜBİTAK 2237-Proje Etkinliklerini Destekleme Eğitimi, 13-15 Haziran 2014, Çankırı.

2011. Açıklamalı Türkiye Tarih Atlası Projesi, SOBAG/TÜBİTAK.

2011. Ilgaz Dağı ve Orta Kızılırmak Vadisinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, TÜBİTAK Projesi (4004), Çankırı.

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Yiğit, İ. 2019. “Çankırı Şehrinin Mekânsal Gelişimi”, International Journal of Geography and Geography Education, S. 39, s.  203-220, (e-ISSN 2630-6336).

Yiğit, İ. 2017. “XVI. Yüzyıl Türkiye`sinde Ahi Adlı Yerleşmler”, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal of World of Turks, Vol. 9, No:3, s. 251-267 (ISSN 1869-2338).

Yiğit, İ. ve Gümüşçü, O. 2017. “Kayıp Köylere Mekansal Bakış: XVI-XX. Yüzyıl Konya Çevresi Örneği”, Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, S. 44, s. 323-338 (ISSN 1300-2864).

Yiğit, İ., 2017. “İskandaki Kararsızlık: Doğal Afetler ve Kaybolan Yerleşmeler (XVI-XX. Yüzyıl Manisa-Konya Çevresi Örneği)”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 26, s. 329-364 (ISSN 1305-5992).

Yiğit, İ., Kaya, Z., Gölge, S.,  Şengül, E., Kök, R. 2013. “Ortaçağ Avrupa Düşüncesinde Dünya İmajı: T-O Haritaları”,  International Journal Social Science Research 2013 Year: 2, Issue:2, pp. 78-112 [ISSN: 2146-8257].

Yiğit, İ. 2013. “XVI. Yüzyıl Türkiyesi'nde Ahi Adlı Zaviyelerin Dağılışı”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/5 Spring 2013, p. 959-973. Doi Number:  http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4849.

Yiğit, İ. ve Salan M. 2013. “XVI. Yüzyıl Çerkeş Kazası Köylerinin Lokalizasyonu ve Toponimik Analizi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring 2013, p. 825-852. Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4887.

Taş, B. ve Yiğit, İ. 2011. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Beyşehir Kazası’nda Nüfus”, Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi (ATAM), C. XXIX, Sayı 81, s. 489-532.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 Yiğit, İ., Ataol, M. ve Dinç A. 2011. “Coğrafya Bölümlerindeki CBS Eğitimi ve CBS'nin Gerekliliği”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 24,s. 312-331.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Yiğit, İ. 2018.XVI. Yüzyıl Hamid Sancağı Yerleşme Düzeninin Yeniden İnşası”, II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 07.12.2018-08.12.2018, Antalya.

Yiğit, İ. 2018. “Hamid-İli’nin Türkleşmesine Toponimik Bakış”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – V Hamitoğulları Beyliği 02.11.2018-04.11.2018, Isparta.

Yiğit, İ. 2018. “Tarihi Göç Çalışmalarında Bir Veri Kaynağı Olarak Mezar Taşları”, XVIII. Türk Tarih Kongresi 01.10.2018 -05.10.2018, Ankara.

Yiğit, İ. 2018. “Tarihi Göç Çalışmalarında Osmanlı Dönemi İstatistiki Kaynakları”, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 03.10.2018 -06.10.2018, Ankara.

Yiğit, İ. 2018. “Konar-Göçer Bir Topluluğun Son Durağı Antalya: Köseler Cemaati (XIX. Yüzyıl-Günümüz)”, Uluslararası Antalya Kongresi, (1-3 Mart 2018), Antalya, s. 1026-1040.

Yiğit, İ.2018. “İskan Tarihi Çalışmalarında Arazi Araştırmasının Önemi: XVI. Yüzyıl Manisa-Konya Kazası Örneği”, XVII. Türk Tarih Kongresi (15-17 Eylül 2014 Ankara), IV. Cilt, IV Kısım, s. 1391-1410.

Yiğit, İ. ve Demirtaş, H. 2017. “Osmanlı Dönemi Köy Sınırlarının Haritalanmasında Vakfiyeler ve Vakıf Hududnâme Defterleri”, 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, 20-24 Kasım 2017, İstanbul.

Yiğit, İ. ve Akkaya N. 2016. “Osmanlı`dan Cumhuriyet`e Çerkeş Kazası Köylerinde Nüfus”, 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (1-4 Aralık 2016), C. 4,  s. 255-267.

 Yiğit, İ. ve Kocabıyık M. 2016. “XIX. Yüzyıl Anadolu`sunda Tarımsal Yapı”, 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (1-4 Aralık 2016), C. 5, s. 227-239.

Yiğit, İ., ve Gümüşçü, O. 2016. “Manisa ve Çevresinde Salgın Hastalıkların İskana Etkisi (XVI-XX. yy.)”, TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 13-14 Ekim 2016, Ankara, s. 379-391.

Yiğit, İ. ve Demirtaş, H.2015. “Saruhan`dan Osmanlı`ya İskan Devamlılığı: Manisa Çevresi Yerleşmeleri”, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-IV Saruhanoğulları Beyliği, 5-7 Kasım 2015, Manisa.

Demirtaş, H. ve Yiğit, İ.2015. “Saruhan Yurdunun Vatanlaşma Sürecinde Zaviyelerin Rolü”, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-IV Saruhanoğulları Beyliği, 5-7 Kasım 2015, Manisa.

Yiğit, İ., ve Gümüşçü O.2016. “İskan Sürecinde Konar-Göçerler: Konya ve Çevresi Örneği (XV-XX. Yüzyıllar)”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Sempozyumu-II Karamanoğulları Beyliği 23-25 Ekim 2015, s. 578-598.

Gümüşçü, O. ve Yiğit, İ.2016. “Karamanoğulları Beyliği Atlası”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Sempozyumu-II Karamaoğulları Beyliği, 23-25 Ekim 2015, s. 516-533.

Gümüşçü, İ. ve Yiğit, İ.2018. “XIII-XVI. Yüzyıllarda Beyşehir Çevresi Ulaşım Ağı”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları, (11-13 Eylül 2014 Beyşehir), Konya, s. 543-551.

Gümüşçü, O. ve Yiğit, İ.2018. “Anadolu İskan Sürecinde Kaybolan/Terkedilen Yerleşmeler: XVI. Yüzyıl Beyşehir Sancağı Örneği”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Sempozyumu-I Eşrefoğulları, (11-13 Eylül 2014 Beyşehir), Konya, s. 553-566.

Çınar, H., Bulut, M. ve Yiğit, İ.2013. “Tarihi İpek Yolu'nun Anadolu Güzergahı”, Uluslararası İpek Yolu Kongresi ve 10. ADAM Kongresi, 27-29 Ekim 2013, s. 123-150.

Gümüşçü O. ve Yiğit, İ. 2012. “XI-XVI. Yüzyıllarda Cizre ve Çevresinde Ulaşım Ağı”, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu, 14-15 Nisan 2012, Bildiriler Kitabı, s. 91-98.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

 Yiğit, İ. 2012. Çankırı Şehrinin Mekansal Gelişimi, TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu, 18-19 Ekim 2012, Ankara.

Yiğit, İ. 2012. “Ahiliğe Farklı Bir Bakış: XVI. Yüzyıl Türkiyesi’nde Ahi Adlı Yerleşmeler ve Zaviyeler”, Ahiliğe Genç Bakışlar Ulusal Öğrenci Sempozyumu (20-22 Eylül 2012), Kırşehir.

Gümüşçü, O. ve Yiğit, İ. 2012. “XIII-XVI. Yüzyıllarda Alanya Sinop Bağlantı Yolu”, 12. Alanya Kültür ve Tarih Sempozyumu, 4-6 Kasım 2012, Alanya, s. 253-262.

Gümüşçü, O. ve Yiğit, İ. 2012. “Karaman’ın Kuruluş Yeri Seçimine Etki Eden Faktörler” Karaman Ulusal Kültür ve İnanç Turizmi Sempozyumu 23-25 Mart 2012 Karaman, s. 261-272.

Gümüşçü, O. ve Yiğit, İ. 2011. “Batı Karadeniz Bölümünde Divanlar”,  Kuzey Anadolu'da Beylikler Dönemi Sempozyumu, 3-8 Ekim 2011 Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bildiriler Kitabı s. 388-406.

Yiğit, İ. 2011. “XIX. Yüzyıl Tarihi Coğrafya Çalışmaları İçin Önemli Bir Kaynak: Temettuat Defterleri”, Türk Coğrafya Kurumunun 70. Kuruluş Yılı Anısına: "UKCK-2011" Bildiri Özetleri Kitabı, 7-10 Eylül 2011 İstanbul.

 

Kitap & Kitap Bölümü:

Yiğit, İ. 2018. “The Temettuat Books as a Source of Historical Geography and the Place of Temettuat Books in the Historical Migration Studies” (Ed. T. Çetin, L.Dumitrache, H. Kara, M. Mulalıc, L. Selendılı) New Horizons in Social Sciences, LAP Lambert Academic Publishing, Mauritius, s. 205-225.

Yiğit, İ. 2018. “Geçmiş Mekanın Yeniden İnşası” (Ed. O. Gümüşçü), Tarihi Coğrafya, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, s. 191-221.

Yiğit, İ. 2018. “Tarihi Coğrafyanın Doğası” (Ed. O. Gümüşçü), Tarihi Coğrafya, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, s. 54-81.

Yiğit, İ. 2017. “Konya ve Çevresinde Bizans'tan Türklere İntikal Eden Yer ve Yerleşme Adları”, (Ed. A. Aköz ve D. Yörük),  Konya Araştırmaları Göç ve İskan, Tablet Yayınları, Konya, s. 187-203.

Gümüşçü, O., Yiğit İ. ve Top Yilmaz S. 2013. Türkiye’nin Beş Bin Yılı, Yeditepe Yayınevi İstanbul, s. 191-215.

Yiğit, İ. ve Top, 2013. S. “Araştırma Metodu ve Süreci”, (Ed. O. Gümüşçü), Tarihi Coğrafya Kitabı içinde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, s. 190-215.

 

Ansiklopedi Maddesi:

Yiğit, İ. 2016. “Divan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi İstanbul, Ek-1, s. 214-215.

Kitap Tanıtımı:

İ.Yiğit.2013. Candaroğlu Yurdunda Bey İmaretleri, Vakıflar Dergisi, Sayı 40, s. 214-215.

Konferanslar

 Yiğit, İ. 2013. “Yerleşme Coğrafyasında Terminolojik Bir Problem: Divan”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ekoloji ve Coğrafya Kulübü, (20.03.2013) Afyonkarahisar.

 

İLGİ ALANLARI

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Tarihi Coğrafya

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Gümüşçü, O., Yiğit İ. ve Top Yilmaz S. 2013. Türkiye’nin Beş Bin Yılı, Yeditepe Yayınevi İstanbul, s. 191-215. (2013)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Yiğit, İ. ve Top, 2013. S. “Araştırma Metodu ve Süreci”, (Ed. O. Gümüşçü), Tarihi Coğrafya Kitabı içinde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, s. 190-215. (2013)
2- Yiğit, İ. 2017. “Konya ve Çevresinde Bizans'tan Türklere İntikal Eden Yer ve Yerleşme Adları”, (Ed. A. Aköz ve D. Yörük), Konya Araştırmaları Göç ve İskan, Tablet Yayınları, Konya, s. 187-203. (2017)
3- Yiğit, İ. 2018. “Tarihi Coğrafyanın Doğası” (Ed. O. Gümüşçü), Tarihi Coğrafya, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, s. 54-81. (2018)
4- Yiğit, İ. 2018. “Geçmiş Mekanın Yeniden İnşası” (Ed. O. Gümüşçü), Tarihi Coğrafya, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, s. 191-221. (2018)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Yiğit, İ. 2018. “The Temettuat Books as a Source of Historical Geography and the Place of Temettuat Books in the Historical Migration Studies” (Ed. T. Çetin, L.Dumitrache, H. Kara, M. Mulalıc, L. Selendılı) New Horizons in Social Sciences, LAP Lambert Academic Publishing, Mauritius, s. 205-225. (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yiğit, İ., Ataol, M. ve Dinç A. 2011. “Coğrafya Bölümlerindeki CBS Eğitimi ve CBS'nin Gerekliliği”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 24,s. 312-331. (2011)
2- Yiğit, İ., Kaya, Z., Gölge, S., Şengül, E., Kök, R. 2013. “Ortaçağ Avrupa Düşüncesinde Dünya İmajı: T-O Haritaları”, International Journal Social Science Research 2013 Year: 2, Issue:2, pp. 78-112 [ISSN: 2146-8257]. (2013)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yiğit, İ. 2016. “Divan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi İstanbul, Ek-1, s. 214-215. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Taş, B. ve Yiğit, İ. 2011. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Beyşehir Kazası’nda Nüfus”, Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi (ATAM), C. XXIX, Sayı 81, s. 489-532. (2011)
2- Yiğit, İ. ve Salan M. 2013. “XVI. Yüzyıl Çerkeş Kazası Köylerinin Lokalizasyonu ve Toponimik Analizi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring 2013, p. 825-852. Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4887. (2013)
3- Yiğit, İ. 2013. “XVI. Yüzyıl Türkiyesi'nde Ahi Adlı Zaviyelerin Dağılışı”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/5 Spring 2013, p. 959-973. Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4849 (2013)
4- Yiğit, İ., 2017. “İskandaki Kararsızlık: Doğal Afetler ve Kaybolan Yerleşmeler (XVI-XX. Yüzyıl Manisa-Konya Çevresi Örneği)”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 26, s. 329-364 (ISSN 1305-5992). (2017)
5- Yiğit, İ. ve Gümüşçü, O. 2017. “Kayıp Köylere Mekansal Bakış: XVI-XX. Yüzyıl Konya Çevresi Örneği”, Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, S. 44, s. 323-338 (ISSN 1300-2864). (2017)
6- Yiğit, İ. 2017. “XVI. Yüzyıl Türkiye`sinde Ahi Adlı Yerleşmler”, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal of World of Turks, Vol. 9, No:3, s. 251-267 (ISSN 1869-2338). (2017)
7- Yiğit, İ. 2019. “Çankırı Şehrinin Mekânsal Gelişimi”, International Journal of Geography and Geography Education, S. 39, s. 203-220, (e-ISSN 2630-6336). (2019)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gümüşçü, O. ve Yiğit, İ. 2011. “Batı Karadeniz Bölümünde Divanlar”, Kuzey Anadolu'da Beylikler Dönemi Sempozyumu, 3-8 Ekim 2011 Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bildiriler Kitabı s. 388-406. (2011)
2- Gümüşçü, O. ve Yiğit, İ. 2012. “Karaman’ın Kuruluş Yeri Seçimine Etki Eden Faktörler” Karaman Ulusal Kültür ve İnanç Turizmi Sempozyumu 23-25 Mart 2012 Karaman, s. 261-272. (2012)
3- Gümüşçü, O. ve Yiğit, İ. 2012. “XIII-XVI. Yüzyıllarda Alanya Sinop Bağlantı Yolu”, 12. Alanya Kültür ve Tarih Sempozyumu, 4-6 Kasım 2012, Alanya, s. 253-262. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gümüşçü O. ve Yiğit, İ. 2012. “XI-XVI. Yüzyıllarda Cizre ve Çevresinde Ulaşım Ağı”, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu, 14-15 Nisan 2012, Bildiriler Kitabı, s. 91-98. (2012)
2- Çınar, H., Bulut, M. ve Yiğit, İ.2013. “Tarihi İpek Yolu'nun Anadolu Güzergahı”, Uluslararası İpek Yolu Kongresi ve 10. ADAM Kongresi, 27-29 Ekim 2013, s. 123-150. (2013)
3- Gümüşçü, O. ve Yiğit, İ.2018. “Anadolu İskan Sürecinde Kaybolan/Terkedilen Yerleşmeler: XVI. Yüzyıl Beyşehir Sancağı Örneği”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Sempozyumu-I Eşrefoğulları, (11-13 Eylül 2014 Beyşehir), Konya, s. 553-566. (2018)
4- Gümüşçü, İ. ve Yiğit, İ.2018. “XIII-XVI. Yüzyıllarda Beyşehir Çevresi Ulaşım Ağı”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları, (11-13 Eylül 2014 Beyşehir), Konya, s. 543-551. (2018)
5- Yiğit, İ.2018. “İskan Tarihi Çalışmalarında Arazi Araştırmasının Önemi: XVI. Yüzyıl Manisa-Konya Kazası Örneği”, XVII. Türk Tarih Kongresi (15-17 Eylül 2014 Ankara), IV. Cilt, IV Kısım, s. 1391-1410. (2018)
6- Gümüşçü, O. ve Yiğit, İ.2016. “Karamanoğulları Beyliği Atlası”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Sempozyumu-II Karamaoğulları Beyliği, 23-25 Ekim 2015, s. 516-533. (2016)
7- Yiğit, İ., ve Gümüşçü O.2016. “İskan Sürecinde Konar-Göçerler: Konya ve Çevresi Örneği (XV-XX. Yüzyıllar)”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Sempozyumu-II Karamanoğulları Beyliği 23-25 Ekim 2015, s. 578-598. (2016)
8- Demirtaş, H. ve Yiğit, İ.2015. “Saruhan Yurdunun Vatanlaşma Sürecinde Zaviyelerin Rolü”, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-IV Saruhanoğulları Beyliği, 5-7 Kasım 2015, Manisa. (2015)
9- Yiğit, İ. ve Demirtaş, H.2015. “Saruhan`dan Osmanlı`ya İskan Devamlılığı: Manisa Çevresi Yerleşmeleri”, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-IV Saruhanoğulları Beyliği, 5-7 Kasım 2015, Manisa. (2015)
10- Yiğit, İ., ve Gümüşçü, O. 2016. “Manisa ve Çevresinde Salgın Hastalıkların İskana Etkisi (XVI-XX. yy.)”, TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 13-14 Ekim 2016, Ankara, s. 379-391. (2016)
11- Yiğit, İ. ve Kocabıyık M. 2016. “XIX. Yüzyıl Anadolu`sunda Tarımsal Yapı”, 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (1-4 Aralık 2016), C. 5, s. 227-239. (2016)
12- Yiğit, İ. ve Akkaya N. 2016. “Osmanlı`dan Cumhuriyet`e Çerkeş Kazası Köylerinde Nüfus”, 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (1-4 Aralık 2016), C. 4, s. 255-267. (2016)
13- Yiğit, İ. ve Demirtaş, H. 2017. “Osmanlı Dönemi Köy Sınırlarının Haritalanmasında Vakfiyeler ve Vakıf Hududnâme Defterleri”, 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, 20-24 Kasım 2017, İstanbul. (2017)
14- Yiğit, İ. 2018. “Konar-Göçer Bir Topluluğun Son Durağı Antalya: Köseler Cemaati (XIX. Yüzyıl-Günümüz)”, Uluslararası Antalya Kongresi, (1-3 Mart 2018), Antalya, s. 1026-1040. (2018)
15- Yiğit, İ. 2018. “Tarihi Göç Çalışmalarında Osmanlı Dönemi İstatistiki Kaynakları”, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 03.10.2018 -06.10.2018, Ankara. (2018)
16- Yiğit, İ. 2018. “Tarihi Göç Çalışmalarında Bir Veri Kaynağı Olarak Mezar Taşları”, XVIII. Türk Tarih Kongresi 01.10.2018 -05.10.2018, Ankara. (2018)
17- Yiğit, İ. 2018. “Hamid-İli’nin Türkleşmesine Toponimik Bakış”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – V Hamitoğulları Beyliği 02.11.2018-04.11.2018, Isparta. (2018)
18- Yiğit, İ. 2018. “XVI. Yüzyıl Hamid Sancağı Yerleşme Düzeninin Yeniden İnşası”, II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 07.12.2018-08.12.2018, Antalya. (2018)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Ulusal jürili etkinliklerde ödül
1- Yiğit, İ. 2012. Prof. Dr. Osman Turan Anısına düzenlenen (14 Nisan 2012) “Vatanlaşma Sürecinde Anadolu’da Nüfus Hareketleri” konulu araştırma-makale yarışmasında “Diyar-ı Rum’dan Türkiye’ye Bir Toprağın Vatanlaşma Süreci” başlıklı makale ile ikincilik ödülü, Türk Ocakları Genel Merkezi, Ankara. (2012)
2- Yiğit, İ. 2012. Ahi Evran Üniversitesi ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından düzenlen (21 Eylül 2012) “Ahiliğe Genç Bakışlar Ulusal Öğrenci Sempozyumu” bildiri yarışmasında “Ahiliğe Farklı Bir Bakış: XVI. Yüzyıl Türkiyesi’nde Ahi Adlı Yerleşmeler ve Zaviyeler” başlıklı bildiri ile ikincilik ödülü, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir. (2012)

DİĞER

Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- Yiğit, İ. 2016. “Hoca Ahmet Yesevi Genç Araştırmacı Ödülü”, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB), Antalya, 02.12.2016. (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon +90 248 213 30 00/ 3623
Email ilkeryigit(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, İstiklal Yerleşkesi, BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
16 + 2 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.