Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1983
 • Kan Gurubu : AB R+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Fen Bilgisi Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : SDÜ. Burdur Eğitim Fak.
 • Lisans Bölüm : Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • Y.Lisans : Mehmet Akif Ersoy Üniv. Fen Bil.Enst.
 • Y.Lisans Dal : Fen Bilgisi Eğitimi (2007-12-27 17:08:50)
 • Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Doktora Dal : Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • (27.06.2012)
ÖZGEÇMİŞ

1983 yılında Denizli’de doğdu. 2000 yılında Denizli Mehmet Akif Ersoy Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğini kazandı. 2004 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisansa birinci sıradan alındı. 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında kadrosu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesine aktarıldı. Yüksek lisansını 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. Hasan Genç danışmanlığında Milli Parklar ve Çevre Eğitimi üzerine tamamladı. Doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Billimleri Enstitüsü İlköğretim Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünde Doç. Dr. Ali Günay Balım danışmanlığında Proje Tabanlı Öğrenme konusunda tamamladı. 2008-2012 yılları arsında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında 35. Madde kapsamında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora eğitimi sürecinde TÜBİTAK 2211 Yurt İçi Doktora Bursu aldı. 2013 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalına Yardımcı Doçentlik ünvanı aldı. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniveritesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 

Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Projesinde personel, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP projesinde araştırmacı, TÜBİTAK 1001 Sosyal Bilimler Araştırma Projesinde araştırmacı, TÜBİTAK 2229 Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesinde personel, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı’nda Bilimin Doğaya Yansımaları projesinde  uzman olarak görev aldı. Alanında ulusal ve uluslararası makaleleri,  sempozyum ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

 

Uluslararası düzenlenenen sempozyum ve konferanlardan 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Burdur (2008) ve World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Kuşadası (2011) düzenlenmesine katkı sağladı. Ulusal olarak düzenlenen Okul Öncesinden Ortaöğretime Türk Eğitim SistemininYeniden Yapılanması Sürecinde Yeni Bakış Açıları Çalıştayı, Isparta (2006) ve V. VI. Burdur Eğitim Fakültesi Bilim Şenliklerinin düzenlenmesinde görev aldı. Ulusal ve Uluslararası dergilerde hakemlik ve editörlük görevleri bulunmaktadır.

 

İzmir Özel Fatih Kolejinde “Eğitim ve Öğretimde Yeni Teknikler” konusunda ve “Concept and Mind Mapping (Kavram ve Zihin Haritaları)” konusunda eğitimler vermiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen Aktif Öğrenme Stratejileri Çalıştayı’na ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarafından düzenlenen “Postgraduate Workshop on Qualitative Research Methods-Lisansüstü Nitel Araştırma Yöntemi Çalıştayı’na Katılmıştır. 2006 yılında  TÜBİTAK destekli Kazdağı Milli Parkı ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitiminde katılmıştır. 2008 yılında 2 Ay Totonto Üniversitesi’nde İngilizce Kursuna devam etmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarafından Düzenlenen “First International Conference of Living Theorists-Howard Gardner” Konferansına Katılmıştır. Pegam Akademi Tarafından Düzenlenen 1. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri’nde “Araştırmalarda Yöntem Sorunu, Nitel Araştırma Yöntemleri, Veri Analizi: SPSS Uygulamaları-1, Veri Analizi: SPSS Uygulamaları-2, Yapısal Eşitlik Modelleme: LISREL Uygulamaları, Akademik Yazım” konularında ve İzmir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen “Qualitative Research in Education: Eğitimde Nitel Araştırmalar konularında eğitim almıştır.

İLGİ ALANLARI

Fen öğretimi, proje tabanlı öğrenme, çevre eğitimi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Deniş, H., Genç, H. (2007). Çevre Bilimi Dersi Alan Ve Almayan Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumları Ve Çevre Bilimi Dersindeki Başarılarının Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi. Sayı:13, 20-26 (2007)
2- Deniş H., Genç H. ve Demirkaya H. (2008). Milli parka yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (28), 95-107. (2008)
3- Deniş H. ve Genç H. (2010). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yaşadıkları çevrede bulunan milli parklara yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Isparta ili örneği), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 9 - 25. (2010)
4- Genç H., Deniş H. ve Demirkaya H. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilgisi öğretimi dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 133-149. (2010)
5- İnel, D., Evrekli, E., Deniş, H. ve Balım, A. G. (2011). Fen öğretmen adaylarının kavram haritalarına ilişkin görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 252-278 (2011)
6- Deniş Çeliker, H. ve Balım, A. G. (2012). Bilimsel Yaratıcılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Süreci. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 1-21. (2012)
7- Balım A.G., Deniş Çeliker, H., Türkoğuz, S. ve Kaçar, S. (2013). Bilimin Doğaya Yansımaları Projesinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 149-157. (2013)
8- Deniş Çeliker, H., Aköz, O., Genç, H. (2014). 6. Sınıf Madde Ve Isı Ünitesine İlişkin Senaryo Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Etkinlik Örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 341-349. (2014)
9- İnel Ekici, D., Küçük, H., Deniş Çeliker, H. (2014). Fen Öğretmeni Adaylarının Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemine İlişkin Görüşleri Ve Özyeterlik Algıları, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 378-389. (2014)
10- Erduran Avcı, D. ve Deniş Çeliker, H. (2015). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Atık Ve Geri Dönüşüme Yönelik Tutumlarına Geri Dönüşümcü Öğretmen Projesinin Etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 215-224. (2015)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Balım A., Evrekli E., İnel D. ve Deniş H. (2009). Türkiye’nin PISA 2006'daki durumu üzerine bir inceleme: fen bilimleri yeterlilik düzeyinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına göre değerlendirilmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, 4 (3), 1053-1066. (2009)
2- Ersoy E., Küçükkaragöz H., Deniş H. ve Karataş E. (2010). Öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin bazı değişkenlere göre belirlenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (4), 1534-1542. (2010)
3- Balım A, Deniş H, İnel İ, Evrekli E. (2010). Türkiye'deki Fen Öğretmenleri Ne Kadar Yapılandırmacı?: PISA 2006 Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (4), 1422-1438 (2010)
4- Genç H., Demirkaya, H. ve Deniş H. (2012). The investigation of eighth grade students’ attitudes toward forest. Archives of Applied Science Research, 4 (1), 740-747. (2012)
5- Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. ve Balım, A. G. (2011). Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerdeki yöntemsel ve istatistiksel sorunlar. İlköğretim Online, 10(1), 206-218. (2011)
6- Deniş Çeliker, H. ve Balım, A. G. (2012). “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (3), 254-277. (2012)
7- Balım A., Deniş H., Evrekli E. ve İnel D. (2010). Turkey's position in terms of classroom teacher activities according to the PISA 2006 results in comparison to other countries. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 2202-2206. (2010)
8- Balım A. ve Deniş H. (2012). Prospective Science And Technology Teacher’s Metaphors Related to Science And Technology Teacher Concept. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Special Issue, 331-340. (2012)
9- Balım, A.G., Deniş Çeliker, H., Kaçar, S., Evrekli, E., Türkoğuz, S., İnel, D., Özcan, E., Ormancı, Ü. (2012). Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi İçerisinde Kavram Karikatürleri: Bir Etkinlik Örneği "Isınan Taneciklerin Dansı. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 5 (3), 68-87 (2012)
10- Balım, A., G., Türkoğuz, S., Özcan, E., Evrekli, E., Deniş Çeliker, H., İnel, D., Kaçar, S. (2013). Concept Cartoon Samples Integrated to PBL Scenario towards Matter and Heat Unit Mediterranean Journal of Educational Research, 14a, 865-873. (2013)
11- Türkoğuz, T., Balım, A., G. ve Deniş Çeliker, H. (2014). Fen Öğretiminde Kara Kutu Deneyini İzleyen Öğrencilerin Çizim ve Canlandırmalarındaki Detaylar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 149 – 169. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Balım A., Evrekli E., İnel İ., Deniş H. (2009). 2005-2008 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Fen Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme. 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara. (2009)
2- Balım A., Deniş H., İnel D., Evrekli E. (2009). Türkiye'de Fen Öğretmenleri Ne Kadar Yapılandırmacı?: PISA 2006 Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme. 5. Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, İzmir. (2009)
3- Deniş, H. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Öz-Yeterlik ve Eleştirel Düşünme Becerileri. 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur. (2011)
4- Deniş Çeliker, H., İnel Ekici, D. ve Küçük, H. (2014). Fen Öğretmeni Adaylarının Zihinsel İmgelerinde Çiçekli Bitkilerin Kısımları. Ufbmek 2014- XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Adana 11-14 eylül 2014), Bildiri Özetler Kitabı, 512-513. (2014)
5- Erduran Avcı, D. ve Deniş Çeliker, H. (2014). İlkokul öğrencilerinin bilim insanı algıları: öğrencilerin bilimsel faaliyetlere katılması bilim insanı algılarını nasıl etkiler?. Ufbmek2014- XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Adana 11-14 eylül 2014), Bildiri Özetler Kitabı, 74-75. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Küçükkaragöz H., Deniş H., Ersoy E. ve Karataş E. (2009). İlköğretim Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, The First International Congress of Educational Research, I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı,113-129. (2009)
2- Balım A.G., Deniş Çeliker, H., Türkoğuz, S. ve Kaçar, S. (2012). The Effect of Outdoor Education Activities on Students’ Attitudes towards to Environment. 9th International Conference on Hands on Science (HSCI’2012), 17-21 October, Antalya. (2012)
3- Deniş Çeliker, H., Tuğyan, C. (2014). 7. Sınıf insan ve çevre ünitesine ilişkin proje tabanlı etkinlik örneği, VI. International Congress of Educational Research, (5-8 June 2014, Hacettepe University, Ankara), VI. International Congress of Educational Research Tam Metin Kitabı, 404-422. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Balım, A. G., Türkoğuz, S., Özcan, E., Evrekli, E., Deniş, H., İnel, D., Kaçar, S. (2012). Concept Cartoon Samples Integrated To PBL Scenario Towards Matter And Heat Unit. New Trends on Global Education Conference (GEC-2012), 24-26 Eylül, Girne-KKTC. (2012)
2- Balım A.G., Deniş Çeliker, H., Türkoğuz, S. ve Kaçar, S. (2012). Bilimin Doğaya Yansımaları Projesinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi, World Conference on Educational and Instructional Studies 07-09 November, Antalya. (2012)
3- Balım A.G., Turkoguz, S., Kaçar, S., Ormanci, Ü., Deniş Çeliker, H., İnel, D. ve Evrekli, E. (2013). Teacher’s Views Towards Concept Cartoons Supported Problem Based Learning, International Conference New Perspectives in Science Education, 14-15 Mart 2013, Florence-İtalya. (2013)
4- Balım A.G., İnel, D., Evrekli, E., Ozcan, O., Deniş Çeliker, H., Turkoguz, S., Ormanci, Ü., Kaçar, S. (2013). Relationship between Elementary Student’s Problem Solving Skills and Inquiry Learning Skill Perceptions. International Conference New Perspectives in Science Education, 14-15 Mart 2013, Florence-İtalya. (2013)
5- İnel Ekici, D., Küçük, H., Deniş Çeliker, H. (2014). Fen Öğretmeni Adaylarının Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemine İlişkin Görüşleri Ve Özyeterlik Algıları, 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 24- 26 April 2014, Antalya. (2014)
6- Deniş Çeliker, H., Aköz, O., Genç, H. (2014). 6. Sınıf Madde Ve Isı Ünitesine İlişkin Senaryo Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Etkinlik Örneği, 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 24- 26 April 2014, Antalya. (2014)
7- Deniş Çeliker, H. & Erduran Avcı, D. (2014). Recycler teacher-look to the future and recycle project: What do science teachers know about waste and recycling? iSER (International Society of Educational Research) World Conference, October 29 – November 2, Kapadokya, Turkey. (2014)
8- Erduran Avcı, D. ve Deniş Çeliker, H. (2014). Science Teachers' Perceptions Of Waste and Recycling: The Project Of Recycler Teacher, iSER (International Society of Educational Research) World Conference, 29 October - 2 November 2014, Nevşehir. (2014)
9- Erduran Avcı, D. ve Deniş Çeliker, H. (2014). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Atık ve Geri Dönüşüme Yönelik Tutumlarına Geri Dönüşümcü Öğretmen Projesinin Etkisi. 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2014, 6-8 November 2014, Antalya. (2014)
Yüksek Lisans Tezi
1- İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI ÇEVREDE BULUNAN MİLLİ PARKLARA YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) (2007)
Doktora Tezi
1- “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına, Yaratıcı Düşünmelerine, Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisi (2012)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- International Journal of Elementary Education (Süre : 2013 Yıl)
2- American Journal of Secondary Education (Süre : 2013 Yıl)
3- The Science Education Review (Süre : 2013 Yıl)
4- International Education Studies (Süre : 2013 Yıl)
5- The Science Education Review (http://www.scienceeducationreview.com/editorial.html) (Süre : 2014 Yıl)
6- International Education Studies (IES) (http://ccsenet.org/journal/index.php/ies/about/editorialTeam) (Süre : 2014 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BATI ANADOLU EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (2013 Yıl)
2- TURKISH STUDIES INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC (2014 Yıl)
3- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (2013 Yıl)
4- Çukurova University Faculty of Education Journal (2014 Yıl)
5- Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (2014 Yıl)
6- The Journal of Academic Social Science Studies - JASSS (2014 Yıl)
7- The Journal of Academic Social Science Studies - JASSS (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (Yıl:2013)
2- İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2014)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- 6. Uluslararası Bilim Şenliği (6-7 Mayıs 2013, Burdur) (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- DEAN Digital Edition, Apprenticeship and Networks, Avrupa Birliğinin Leonardo da Vinci Projesi, Personel 2008. http://www.deanproject.eu/partners.html (2008)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Ve Fen Bilgisi Öğretimine Dönük Tutumlarının İncelenmesi, S.D.Ü BAP, Proje No: 01032 – M – 05, Araştırmacı (Yrd. Doç. Dr. Hasan GENÇ yürütücülüğünde Mart 2007 tamamlandı). (2007)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi içerisinde Kavram Karikatürlerinin Kullanımının Etkilerinin İncelenmesi, TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Projesi No: 1001/110K574 Araştırmacı (Doç. Dr. Ali Günay BALIM’ın yürütücülüğünde Nisan 2013 tamamlandı) (2013)
2- Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi, TÜBİTAK 2229, Personel, 2011. (Doç. Dr. Ali Günay BALIM’ın yürütücülüğünde Şubat 2011 tamamlandı) (2011)
3- Bilimin Doğaya Yansımaları Projesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları Destekleme Programı, Proje No: 111B118 Uzman Personel (Doç. Dr. Ali Günay BALIM’ın yürütücülüğünde Temmuz 2012 tamamlandı) (2012)
4- İleriye Bak Geri Dönüştür: Geri Dönüşümcü Öğretmen Projesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları Destekleme Programı, Proje No: 213B704 Proje Uzmanı (Doç. Dr. Dilek ERDURAN AVCI yürütücülüğünde Ağustos 2014 tamamlandı). http://www.mehmetakif.edu.tr/projeler/ileriyebakgeridonustur/ (2014)
5- Fen Bilimleri Öğretmenleri İzmir Aktif Öğrenme Etkinlikleri Eğitiminde, TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, Proje No: 213B742 Proje Eğitmeni (Doç. Dr. Gamze SEZGİN SELÇUK yürütücülüğünde Eylül 2014 tamamlandı). http://izmiraktiffenegitimi.weebly.com/katilimcilar.html (2014)
6- İleriye Bak Geri Dönüştür: Geri Dönüşümcü Öğretmen Projesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları Destekleme Programı, Proje No: 213B704 Proje Eğitmeni (Doç. Dr. Dilek ERDURAN AVCI yürütücülüğünde Ağustos 2014 tamamlandı). http://www.mehmetakif.edu.tr/projeler/ileriyebakgeridonustur/ (2014)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Kuşadası (2011)
2- 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Burdur (2008)
3- 6. Uluslararası Bilim Şenliği (6-7 Mayıs 2013, Burdur) (2013)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Okul Öncesinden Ortaöğretime Türk Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılanması Sürecinde Yeni Bakış Açıları Çalıştayı, düzenleme kurulu.15-17 Nisan 2006, Isparta (2006)
2- I.Burdur Sempozyumu, Düzenleme Görevi.16-19 Kasım 2005, Burdur (2005)
3- V. Burdur Eğitim Fakültesi Bilim Şenliği (2006)
4- VI. Burdur Eğitim Fakültesi Bilim Şenliği (2007)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- 2211 TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursu (2008)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 4083
Email huriyedenis(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 12 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.