Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1969
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : İç Hastalıkları
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Gömce Köyü İlköğretim Okulu (1980)
 • Orta Okul : Antalya Aksu Erkek Öğretmen Lisesi (1983)
 • Lise : Antalya Aksu Erkek Öğretmen Lisesi (1986)
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • (1991)
 • Doktora : University of Liverpool . (İNGİLTERE)
 • Doktora Dal : Veteriner Klinik Bilimleri, İç Hastalıkları
 • (1998)
 • Doçenlik : Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
 • Doçenlik Dal : Veteriner Hastalık ve Klinik Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı (2004)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Veteriner Klinik Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı (2009)
ÖZGEÇMİŞ

Denizli ili Bekilli ilçesine bağlı Gömce Köyünde 1969 yılında doğmuş, ilk öğrenimini Gömce Köyünde, orta ve lise öğrenimini ise Antalya Aksu Erkek Öğretmen Lisesinde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1991 yılında mezun olmuş, 1991-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi İç Hastalıklar Anabilim Dalında doktora öğrenimini yaparken Yüksek Öğrenim Kurumunun yapmış olduğu yurtdışı yüksek lisans sınavını kazanmıştır.  1994 Yılında Kafkas Üniversitesi, Veteriner fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak doktora öğrenimi için İngiltere’ye gitmiş ve Doktorasını İngiltere’nin Liverpool Üniversitesi, Veteriner Fakültesinde 1998 yılında tamamlayarak Araştırma Görevlisi Doktor olarak Kars Veteriner Fakültesindeki görevine geri dönmüştür.  Ocak 2000 tarihinde Yardımcı Doçent Dr. ünvanını almış ve aynı yıl askerlik görevini kısa dönem olarak Burdur’da yapmıştır.  26. 04. 2004 tarihinde Doçent Dr. ve 30 Temmuz 2009 tarihinde prof. Dr.  ünvanlarını almıştır.

Kafkas Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversiteleri Veteriner Fakültelerinde görev yaptığı sürelerde bilim dalıyla ilgili Veteriner Fakültesi öğrencilerine lisans düzeyinde, Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarında lisansüstü düzeyde teorik ve uygulamalı dersler vermiş, aynı zamanda Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1 Yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi danışmanlığını  yürütmüştür.

Doç Dr. H. İbrahim Gökce 5’ TÜBİTAK, 1’i DPT ve 4’ü Araştırma Fonu’nca desteklenen toplam 10 araştırma projesinde görev yapmıştır.  Bugüne kadar 27 uluslar arası ve 10 ulusal dergilerde neşredilmiş yayını bulunan Dr. Gökce 14 adet de uluslararası ve ulusal bildiri sunmuştur.  Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında yayınlanan birer kitapta bölüm yazarı olarak görev yapmıştır. Dr. Gökce evli olup halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü İç hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

İLGİ ALANLARI

Veteriner İç Hastalıkları, Enfeksiyöz Hastalıklar, Hematoloji, Doku Kültürü, immunoloji-Seroloji, Klinik Biyokimya.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Akça, A. ve Gokce, H. I.: İmmuniteye Genel Bakış ve Paraziter Hastalıklarda İmmunite, Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji, Ed: Özcel, M.A., İnci, A., Turgay, N. ve Köroğlu, E., ss.428-450, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları No: 21.rn (2007)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Woldehiwet, Z. and Gokce, H. I. Recent Developments in the Pathogenesis of Tick-Borne Feve in: Rickettsiae and Rickettsial Diseases at the Turn of the Third Milenium, Ed: Raoult, D. and Brouqui, pp.406-422, Elsevier, Paris, Francern (1999)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Özba, B., Atalan, G., Gökçe, G., Erdoğan, H.M., Gökce, H.İ., Karademir, B.: Normal ve akciğer hastalıklı sığırlardaki radyografik bulgular. KAÜ. Vet. Fak. Derg. 5: 29-35 (1999)
2- Gökçe, G., Özba, B., Gökce, H.İ., Erdoğan, H.M., Kırmızıgül, A.H., Güneş, V., Atalan, G.: Sığırlarda retikuloperitonitis travmatika’nın teşhisinde tripsin inhibitör (Tİ) testinin kullanımı. KAÜ. Vet. Fak. Derg. 5: 19-24, (1999)
3- Gökçe, G., Güneş, V., Gökce, H.İ., Kırmızıgül, A.H., Erdoğan, H.M., Tuzcu, M., Şendil, Ç.: Köpeklerde etilen glikol zehirlenmesinin tiamin ve pridoksin kombinasyonu ile tedavisi. KAÜ. Vet. Fak. Derg. 5: 55-61 (1999)
4- Erdoğan, H.M., Gökçe, G., Gökce, H.İ., Kırmızıgül, A.H., Güneş, V., Sural, E., Yılmaz, K.: Kars yöresindeki sığırlarda Listeria monocytogenes enfeksiyonlarının ELISA yöntemiyle araştırılması. KAÜ. Vet. Fak. Derg. 5: 43-46 (1999)
5- Unver, A., Erdoğan, HM, Atabay, Hİ., Şahin, M., Güneş, V., Çitil, M., Gökce, Hİ.: Sığır atıklarından izole edilen brucella türlerinin RAPD-PCR ile genotiplendirilmesi. KAÜ. Vet. Fak. Derg. 12: 121-127 (2006)
6- Bozukluhan, K, Gökce, H.İ: Retikuloperitonitis Travmatika (RPT) ve Perikarditis Travmatika (PT)’lı Sığırlarda Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması. Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi, 4(2): 97-106. (2009)
7- Bozukluhan, K, Gökce, H.İ: Retikuloperitonitis Travmatika ve Retikuloperikarditis Travmatika’lı Sığırlarda Bazı Akut Faz Proteinlerin Araştırılması. Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi, 4(2): 107-113, (2009)
8- Bozukluhan K, Gökce H.İ: 2000-2007 yılları arasında KAÜ veteriner fakültesi kliniklerine getirilen hayvanların iç hastalıkları yönünden istatistiksel değerlendirilmesi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 80(1): pp 45-52 (2009)
9- H. İ. Gökce ve Bozukluhan K.: Kronik Solunum Yetmezliği Bulunan Bir Sığırda Hydatit Kist Olgusu. Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(1): pp15-18, (2009)
10- H. İ. Gökce ve Bozukluhan K.: Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanında Kullanımı. Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(1): pp1-14 (2009)
11- Gökce, H. İ, Bozukluhan, K. Sığırlarda Rumen ve Retikulumun Yangısal Hastalıkları, Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimler Dergisi, Derleme, 5(3), 32-41 (2014) (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gokce, H.İ., Woldehiwet, Z.: Differential haematological and clinical effects of Ehrlichia phagocytophila in sheep and goats. Journal of Veterinary Medicine/B, 46: 105-115 (1999)
2- Gokce, H.İ., Woldehiwet, Z.: Effects of Ehrlichia phagocytophila on the clinical chemistry of sheep and goats. Journal of Veterinary Medicine/B, 46: 93-103 (1999)
3- Gokce, H.İ., Ross, G., Woldehiwet, Z.: Inhibition of phagosome-lysosome fusion in ovine polymorphonuclear leukocytes by Ehrlichia phagocytophila. Journal of Comparative Pathology,120: 369-381 (1999)
4- Gokce, H.İ., Woldehiwet, Z.: Ehrlichia (Cytoecetes) phagocytophila predispose to severe contagious ecthyma (orf) in lambs. Journal of Comparative Pathology,121: 227-240, (1999)
5- Gokce, H.İ., Woldehiwet, Z.: Lyphocyte responses to mitogens and rickettsial antigens in sheep experimentally infected with Ehrlichia (Cytoecetes) phagocytophila. Journal of Veterinary Parasitology, 83: 55-64, (1999)
6- Gokce, H.İ., Woldehiwet, Z.: Production of tumour necrosis factor alpha and reactive nitrogen intermediates by ovine peripheral blood leukocytes stimulated by Ehrlichia (Cytoecetes) phagocytophila. Journal of Comparative Pathology, 126: 202-211 (2002)
7- Gokce, H.İ., Citil, M., Genc, O., Erdogan, H.M., Gunes, V., Kankavi, O.: A comparision of the efficacy of florfenicol and oxytetracycline in the treatment of naturally occuring infectious bovine keratokonjunctivitis. Irish Veterinary Journal, 55 (11): 573-576, (2002)
8- Demirkan, İ., Atalan, G., Gokce, H.İ., Ozaydın, İ., Çelebi, F.: Comparative study of butorphanol-ketamin HCl and Xylazine-ketamin HCl combinations for their clinical and cardiovascular/respiratory effects in healthy dogs. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 26: 1073-1079, (2002)
9- Erdogan, H.M., Gunes, V., Gokce, H.İ., Uzun, M., Citil, M., Yuksek, N.: Effects of prolonged intravenous of administration of flunixin meglumine in healthy dogs. Acta Veterinaria Brunensis., 72: 71-78, (2003)
10- Otlu, S., Genc, O., Gokce, H.İ., Sahin, M.: Isolation and identification of Morexella bovis from cattle and its antibiotics susceptibility. Indian Veterinary Journal, 80: 40-42, (2003)
11- Gokce, H.İ., Gunes, V., Erdogan, H.M., Citil, M., Yuksek, N.: The effects of levamisole poisoning on the haematological and biochemical parameters in dogs. Deutsche Tierarztliche Wonchenschrift (DTW), 111: 81-85, (2004)
12- Gokce, G., Gokce, H.İ., Gunes, V., Erdogan, H.M., Citil, M.: Alterations in some haematological and biochemical parameters in cattle suffering from Foot-and-Mouth disease. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 28: 723-727 (2004)
13- Gokce, G., Gokce, H.İ., Cihan, M., Kankavi, O., Citil, M.: Alterations in some pancreatic functions, biochemical and haematological parameters in cattle due to traumatic reticuloperitonitis. Indian Veterinary Journal, 81: 984-985, (2004)
14- Genç O, Otlu S., Şahin M., Aydın F., Gökçe H.İ. :Seroprevalance of brucellosis and leptospirosis in aborted dairy cows. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 29: 359-366, (2005)
15- Akca, A., Gokce, H.İ., Guy, C.S., McGarry, J.W., Williams, D.J.L.: Prevalence of antibodies to Neospora caninum in local and imported cattle breeds in the Kars province of Turkey. Research in Veterinary Science., 78: 123-126, (2005)
16- Gokce, H.İ., Genc, O., Gokce, G.: Sero-prevalence of contagious ecthyma in lambs and humans in Kars, Turkey. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 29: 95-101, 2005. (2005)
17- Gokce, G., Gokce, H.İ., Erdogan, H.M., Gunes, V., Citil, M.: Investigation of coagulation profiles in calves with neonatal diarrhoea. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 30: 223-228, 2006. (2006)
18- Gokce, H.İ., Kacar, C., Genc, O.: Sero-prevalance of Chlamydophila abortus in aborted ewes and dairy cattle in the Kars Region. Bulletin of the Veterinary Research Institute in Pulawy, 51: 9-13 (2007)
19- Gokce, H.İ., Gokce, G., Cihan, M.: Alteration in coagulation profiles, and biochemical and haematological parameters in cattle with traumatic reticuloperitonitis (TRP). Veterinary Research Communication, 31: 529-537 (2007)
20- Koç R., Gökce H. İ.: Determination of the toxins and Biotypes of Clostridium perfringens in Diarrhoeic Calves in Kars District of Turkey. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 31 (3): 207-211 (2007)
21- Kamber U., Gokce H.I., Elmalı, M.: Clostridium perfringens and its toxins in minced meat from Kars, Turkey, Food Additives and Contaminants, 24 (7): 673-678, (2007)
22- Gökce H. İ., Genç, O., Sözmen, M., Gökçe, G.: Determination of Clostridium perfringens Toxin-Types in Sheep with Suspected Enterotoxaemia in Kars Provinces, Turkey. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 31 (5): 355-360 (2007)
23- Gokce, HI., Akça, A.: Biochemical Parameters in Levamisole Poisoned Dogs. Indian Veterinay Journal, 85: 99-100, 2008 (2008)
24- Gokce, H.I., O. Genc, A. Akca, Z. Vatansever, A. Unver and H. M. Erdogan: Molecular and Serologic Evidence of Anaplasma phagocytophilum Infection of Farm Animals in the Black Sea Ragion of Turkey. Acta Veterinaria Hungarica, 56 (3), 281-292 (2008)
25- Erdogan HM., Unver A., Citil M., Gunes V., Arslan M.Ö., Tuzcu M. and Gokce H:İ.: Dairy Farming in Kars District, Turkey: III. Neonatal Calf Health. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 33 (3): 185-192 (2009)
26- E. Atakisi, K. Bozukluhan, O. Atakisi, H:I: Gokce: Total oxidant and antioxidant capacities and nitric oxide levels in cattle with traumatic reticuloperitonitis. Veterinary Record, 167: 908-909 2010. (2010)
27- Beytut E., Akça A., Gökce H.İ. Pathological and immunohistochemical evaluation of the effects of interferon gamma (IFN-γ and aminoguanidine rats experimentally infected with Fasciola hepatica, Türk J. Vet. Anim. Sci., 35(4): 243-253. (2011)
28- Kacar, C; H.I, Gokce; Akca A, O, Gungor; S. Kaya: Seroprevalance of Neospora caninum in Cows with Abortion history and in Dogs sharing the Same Area in The Kars Region, Turkey, Revue Med Vet 163: 7, 343-347 (2012)
29- A. Akca, H. I. Gokce, N. Mor: Seroprevalence of Fasciola hepatica infection in cattle and sheep in the province of Kars, Turkey, as determined by ELISA Helminthologia;, 51, 2: 94 – 97, 2014. (2014)
30- Mamak, N. Hasircioglu, S. Gokce, H.I. Yapici, O. Simsek, A: The effects of vaccination on the immune responses of dairy cattle seropositive to bovine viral diarrhea virus (BVDV) Journal of Animal and Veterinary Advances, 2013. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gökce, H.I., Kırmızıgül, A.H., Yılmaz, K.: Clostridium perfringens tarafından oluşturulan enterotoksemiler. Çiftlik hayvanlarında anerob enfeksiyonlar ve anthrax sempozyumu. Kafkas Üniversitesi Vet. Fak. Sempezyum özet kitabı (Çağrılı tebliğ), 7-17, Kars. (1999)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Otlu S., Genç O., Şahin M., Gökçe H.İ.: Orta ve Doğu Karadeniz Bölge’sinde yetiştirilen sığırlarda Enzootik Sığır Löykoz’unun ELISA ve AGID testi ile araştırılması. V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 24-26 Eylül, Konya. (2002)
2- Erdoğan H. M., Güneş V., Gökce H.İ., Uzun M., Citil, M., Yüksek N. Uzun süreli intravenöz Flunixin meglumine uygulamasının sağlıklı köpekler üzerindeki etkileri. 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2-5 Temmuz Van (2003)
3- Akça, A.; Gökçe, H.İ. (2003): Kars yöresi yerli ve kültür ırkı ithal sığırlarında Neospora caninum seroprevalansı. Türkiye Parazitoloji Derneği, 13. Ulusal Prazitoloji Kongresi. 08-12 Eylül Konya. (2003)
4- Genç, O, Gökce H.İ., Karadeniz Bölgesindeki çiftlik hayvanlarında Granulocytic ehrlichiosis’in varlığının araştırılması. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kongre Özet Kitabı, Fırat Üniv. Vet. Fak., Elazığ. (2004)
5- Ünver, A., Erdoğan, H.M., Atabay, H.İ., Şahin, M., Güneş, V., Çitil, M., Gökce, H.İ.: Sığır atıklarından izole edilen Brucella türlerinin PCR-RAPD ile genotiplendirilmesi. 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, KAÜ, Veteriner Fakültesi, 4-7 Temmuz , Kars. (2005)
6- Beytut, E, Gokce, H.İ., Akça, A.: Fasciola hepatica ile deneysel enfekte rat ve farelerde gamma-interferon (IFN-γ) ve aminoguanidin’in etkisinin patolojik olarak araştırılması. III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 06-09 Eylül , Elazığ. (2006)
7- Akça, A. ve Gökce, Hİ. Fare ve Ratlarda Deneysel Fasciola hepatica Enfeksiyonlarına Karşı Nitrik Oksit ve IFN-‘nın Etkisinin in vivo Ortamlarda Araştırılması. XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Erciyes Üniversitesi ve Türkiye Parazitoloji Derneği Tarafından Düzenlenmiştir, 18-23 Kasım 2007, Kayseri. (2007)
8- Akça, A., Gökce, Hİ. ve Mor, N. Kars Yöresi Sığır ve Koyunlarda Fasciola hepatica Seroprevalansının ELISA Yöntemiyle Belirlenmesi. (Posterli bildiri) XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Erciyes Üniversitesi ve Türkiye Parazitoloji Derneği Tarafından Düzenlenmiştir, 18-23 Kasım 2007, Kayseri. (2007)
9- Mamak N., Hasırcıoğlu S., Gökçe H.İ., Yavru S., Kale M., Yıldız R., Avcı O.: Determination of Acute Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Infection In Dairy Cattle In Burdur Province and Its Vicinity (Poster Bildiri). IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Girne/KIBRIS, 05-07 Ekim 2010 (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Woldehiwet Z., Gokce, H.I.: The immunosuppressive effects of Ehrlichia (Cytoecetes) phagocytophila. The Twelfth Sesqui-Annual Meeting of the ASRRD, March, 1995, California, USA (1995)
2- Gokce, H.I., Woldehiwet, Z.: In vitro studies on the immunosuppressive effects of Ehrlichia (Cytoecetes) phagocytophila in lambs. The annual meeting of Veterinary Teachers and Research Workers, 02-04 April, 1996, Scarborough, England. (1996)
3- Gokce, H.I., Ross, G., Woldehiwet, Z.: Ehrlichia (Cytoecetes) phagocytophila inhibits the fusion of lysosomal enzymes in infected polymorphonuclear cells. The annual meeting of Veterinary Teachers and Research Workers, 25-27 March, 1997, Scarborough, England. (1997)
4- Gokce, H.I., Woldehiwet, Z.: Observation on the effects of Ehrlichia (Cytoecetes) phagocytophila on clinical, haematological and immune responses of lambs to orf virus. The annual meeting of Veterinary Teachers and Research Workers, 07-09 April, 1998, Scarborough, England. (1998)
Doktora Tezi
1- Gokce H.I.: Studies on the Effects of Ehrlichia (Cytoecetes) phagocytophila on Some Cellular Immune Responses in Sheep. University of Liverpool, School of Veterinary Medicine, Liverpool, İNGİLTERE. (1998)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Rektör Yardımcılığı (Yıl:2011)
2- Rektör Yardımcılığı (Yıl:2012)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı (Yıl:2009)
2- Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı (Yıl:2010)
3- Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı (Yıl:2012)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2009)
2- İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2010)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği (Yıl:2011)
2- Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği (Yıl:2012)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Koç, R. “Kars ve Çevresinde İshalli Buzağılarda Clostridium perfringens Enfeksiyonuna Bağlı Enterotoksemilerin Araştırılması” Kafkas Üniversitesi, 2004. (0)
Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
1- Bozukluhan, K. “Retikuloperitonitis Travmatikalı Sığırlarda Bazı Akut Faz Proteinleri, Klinik Biyokimya ve Hematolojik Parametrelerin Araştırılması.” Kafkas Üniversitesi, 2008. (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Gökce Hİ, Genç O, Sözmen, M, Gökce G: Kars yöresinde koyunlarda enterotoksemi insidensinin ve Clostridium perfringens’in alfa, beta ve epsilon toksinlerinin ELISA ve lateks aglutinasyon testleri (LAT) ile belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi Araştırma Projeleri Destekleme Komisyonu, Proje No: VF-019, 2001, Proje Yöneticisi. (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Genç O, Aydın F, Otlu S, Şahin M, Gökce Hİ: Kars yöresinde sığır Brucellosis’in moleküler epidemiyolojisi. Kafkas Üniversitesi Araştırma Projeleri Destekleme Komisyonu, Proje No: VF-02, 2001, Yardımcı Araştırmacı. (0)
2- Gökce G, Gökce Hİ, Erdoğan HM, Çitil M, Güneş V: Sığırlarda pneumoni ve septisemilerde koagulasyon profili üzerine araştırmalar. Kafkas Üniversitesi Araştırma Projeleri Destekleme Komisyonu, Proje No: VF-024, 2001, Yardımcı Araştırmacı. (0)
3- O, Otlu S, Şahin M, Gökce Hİ: Koyunlarda Corynebacterium pseudotuberculosis’in neden olduğu Kazeöz Lenfadenitis olgularının ELISA ve SHIT ile belirlenmesi, Kafkas Üniversitesi Araştırma Projeleri Destekleme Komisyonu, Proje No: VF-011, 2001, Yardımcı Araştırmacı. (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Gökce Hİ, Genç O, Sözmen: Kars ve çevresinde atık yapmış koyunlarda Chlamydophila abortus’un seroprevalansının ve etkeninin PCR tekniği ile belirlenmesi. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2001. Proje Yöneticisi. (0)
2- Bozukluhan K, Gökce Hİ: Retikuloperitonitis Traumatikalı sığırlarda bazı akut faz proteinleri, klinik biyokimya ve hematolojik parametrelerin araştırılması. TÜBİTAK-VHAG, Proje No: 106 O 263, 2006, Proje yürütücüsü (Doktora projesi). (0)
3- Gökce Hİ, Genç O, Akça A, Erdoğan HM: Gökce Evcil Hayvan ve İnsanlarda Granülositik Ehrlichiosis’in Araştırılması. TÜBİTAK-VHAG, Proje No: 1778, 2001, Proje Yöneticisi. (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Akça A, Gökce Hİ: Fare ve ratlarda deneysel Fasciola hepatica enfeksiyonlarına karşı nitric oxide ve pro-influamator yanıtın etkisinin in vivo ortamlarda araştırılması. TÜBİTAK-VHAG, Proje No: 1930, 2002, Yardımcı Araştırmacı. (2002)
2- Genç O; Aydın F; Şahin M; Otlu S; Gökce Hİ: İnek abortuslarının brusellozis ve ve leptospirozis yönünden serolojik olarak belirlenmesi, TÜBİTAK VHAG Proje No. 1700, 2002, Yardımcı Araştırmacı. (0)
3- Erdoğan HM, Çitil M, Güneş V, Atabay Hİ, Gökce Hİ: Neonatal buzağı enfeksiyonlarının morbidite ve mortaliteleri ile bunları etkileyen risk faktörleri. TÜBİTAK-VHAG, Proje No: 1777, 2001, Yardımcı Araştırmacı. (0)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2201
Email higokce(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.