Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1961
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Fen Bilgisi Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Karandeniz Teknik Üniv .Fatih Eğitim Fak.
 • Lisans Bölüm : Biyoloji Öğretmenliği
 • Y.Lisans : Fırat Üniv.Fen Bil.Enst.
 • Y.Lisans Dal : Biyoloji Anabilim Dalı (1992-10-06 10:57:22)
 • Doktora : Fırat Üniv.Fen Bil.Enst.
 • Doktora Dal : Biyoloji Anabilim Dalı
 • (1997-07-22 10:57:22)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Bitki Sistematiği (14.03.2016)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Bitki Sistematiği( Plant Systematic), Bitki Taksonomisi( Plant Taxonomy),Sitotaksonomi (Cytotaxonomy), Lathyrus

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Çevre Bilimi, Lisans Yayıncılık, Istanbul 2005 (2005)
2- Canlılar Bilimi, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2005 (2005)
3- Genç, H., Karabal, M. (2010). Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması. In (Ed.) Yıldırım, M.Z., Genç, H. Genel Biyoloji. Lisans Yayıncılık, İstanbul. (2010)
4- Genç, H., Karabal, M. (2010). Çevre Eğitimi ve Çevre Bilinci. In (Ed.) Yıldırım, M.Z., Genç, H. Çevre Eğitimi. Lisans Yayıncılık, İstanbul. (2010)
5- Genç, H. Karabal, M. Çevre Eğitimi, Lisans Yayıncılık İstanbul, 2016 (2016)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Genç,H. Çetin, A.(2013) Endemism and Endemic plants of Turkey. In: Science and education at the begining of the 21. Century in Turkey, Drujinin, A., Kostova, Z. & Atasoy, E. (Eds.), Universitetsko İzdatelstvo Kliment Ohridski, Sofya, Bulgaria, pp. 55-79. (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Genç H., Şahin A., Çobanoğlu D. Lens orientalis (Boiss) Hand.Mazz.ve Lens nigricans'in ( Bieb)Godr'ın Morfolojik ve Sitolojik Yönden karşılaştırılması Y.Yıl Üniv. Fen- Edebiyat Fakültesi Fen Bil. Dergisi Cilt 4: Sayı:4 . 1993 (1993)
2- Genç H., Şahin A. Batı Akdeniz ve Güney Ege Bölgesinde Yetişen Bazı Lathyrus L.Türleri Üzerinde Sitotoksonomik Araştırmalar III.SDÜ .Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2001) 5:1. 98-112 (2001)
3- Mantar N., Genç H., Şahin A ve Bağcı E. Elazığ Yöresinde Yayılış Gösteren Lathyrus inconspicuus L. ve L. vinealis Boiss.& Noe'nin Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2002) 6:1, 159-174 (2002)
4- Demirkaya H., Genç H. Ormanlara İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart 2006 Cilt 14 No.1 39-46 (2006)
5- Deniş, H., Genç H., Çevre Bilimi Dersi Alan ve Almayan Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumları ve Çevre Bilimi Dersindeki Başarılarının Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007, sayı 13, 20 - 26 (2007)
6- Denis, Huriye., Genç, Hasan & Demirkaya, Hilmi. Milli Parka Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Dergisi, Cilt 28, Sayı 2 (2008)95-107 (2008)
7- Huriye DENİŞ, Hasan GENÇ İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yaşadıkları çevrede bulunan milli parklara yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Isparta ili örneği) MAKUFEBED (2010) 1: 9 - 25 (2010)
8- Hasan GENÇ, Hilmi DEMİRKAYA, Gülşah KARASAKAL İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin orman kavramını algılamaları: fenomenografik bir araştırma, MAKUFEBED (2010) 1: 34 - 48 (2010)
9- Hasan GENÇ, Hilmi DEMİRKAYA, Gülşah KARASAKAL, İlköğretim öğrencilerinin ormana ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma,MAKUFEBED (2010) 2: 150-166 (2010)
10- Hasan Genç, Huriye Deniş, Hilmi Demirkaya, Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilgisi öğretimi dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, MAKUFEBED (2010) 2: 133-149 (2010)
11- Effects of Extracts Obtained from Nepeta italica L. and Nepeta cilicia Boiss. Apud Bentham on Antioxidant Enzymesrn(Nepeta italica L. ve Nepeta cilicia Boiss. Apud Bentham Türlerinden Elde Edilen Ekstraktların Antioksidant Enzimler Üzerine Etkileri) (2012)
12- ÇETIN A, GENÇ H (2014).16. Yüzyıl Osmanlı Devletinde Botanik Arastırmaları, Dört Öge Dergisi,rn3(5), 83-88. (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bağcı E., Genç H., Şahin A. Fatty Acid Composition of Four Lathyrus aphaca L. Varietes, A Chemotaxonomic Approach Pakistan Journal of Biological Sciences 4 (7): 872-874, 2001 (2001)
2- Kara Y., Başaran D., Kara İ., Zeytunluoğlu A., Genç H. Bioaccumulation of Nickel by Aquatik Macrophyta Lemna minor (Duckweed) Internatıonal Journal of Agriculture & Biology 1560-8530/2003/05-3-281-283 (2003)
3- Emre I, Turgut Balik D., Genc H., Sahin A. The use of Seed Proteins Revealed by SDS-Page in Taxonomy of some Lathyrus L. Species Grown in Turkey Pakistan Journal of Biological Sciences 2006, Vol.9(12) p: 2358-2361 (2006)
4- Sahin A., Genc H. and Bagci E.Cytotaxonomic Investigations on some Lathyrus Species Growing in the Western Mediterranean and Southern Aegen Regions in Turkey, Acta Botanica Hungarica 41 (1-4), pp, 22p- 241 1998. (1998)
5- Deniş, H., Genç, H. (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları ve Çoklu Zeka Alanları. e-Journal of New World Sciences Academy, vol. 5 (3), 775-791. (2010)
6- Sercan OZBEK YAZICI, Ismail OZMEN, Umut CELIKOGLU , Hasan OZCELIK,rnHasan GENC, In vitro Antioxidant Activities of Extracts From Some Nepeta Species, Int J Health Nutr 2012 3(1): 8-12 (2012)
7- Hasan Genç, Hilmi Demirkaya and Huriye Deniş, (2012). The investigation of eighth grade students’ attitudes toward forest (2012)
8- Çetin, A., Erdoğan, N. & Genç, H. (2013). Flora of the Burdur lake surroundings (Turkiye). Biological Diversity and Conservation, 6(2), 55-76. (2013)
9- Chemical Composition of Seeds of Two Endemic Lathyrus L. Species from Turkey (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sahin A., Genc H., Bagci E. Cytotaxonomic Investigations on some Lathyrus Species Growing in the Western Mediterranean and Southern Aegen Regions in Turkey II Acta Botanica Gallica, 2000, 147(3),243-256. (2000)
2- Genc, H and Sahin, A. A new species of Lathyrus L. (section Cicercula;Fabaceae) from Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society, 2008, 158, 301-305. (2008)
3- Genç, H., Lathyrus nivalis subsp. sahinii subsp. nov.( sect. Platystylis, Leguminosae) from Turkey. Nordic Journal of Botany, Cilt: 27, No: , Sf: 402-404, 2009. (2009)
4- Genç, H., Yildirim, B. & Cetin, T., Contribution to a karyotype analysis of some Lathyrus L.taxa (Fabaceae) in Turkey , Acta Bot. Gallica, 156 (3), 455-467, 2009. (2009)
5- A. SAHIN, I. EMRE, Ö. YILMAZ, H. GENÇ, M. KARATEPE, Vitamin and fatty acid contents in seeds of some taxa belonging to genus Lathyrus L. growing in Turkey, Acta Botanica Gallica, 2009, 156 (3), pp. 331-339. (2009)
6- İ. EMRE, A. ŞAHIN, Ö. YILMAZ & H. GENÇ, Compositions of seed fatty acids in some Lathyrus taxa from Turkey Acta Botanica Gallica, 2010, 157 (2), pp. 241-246. (2010)
7- Asuman Karadeniz, Neslihan Erdogğan, Hasan Genc and Irfan Emre., ODAP levels in some Lathyrus L. species distributed on Burdur-Isparta provinces in Turkey, Genet Resour Crop Evol (2010) 57:1121-1126 DOI 10.1007/s10722-010-9605-1 (2010)
8- İRFAN EMRE, DILEK TURGUT-BALIK, HASAN GENÇ AND AHMET ŞAHİN,TOTAL SEED STORAGE PROTEIN PATTERNS OF SOME LATHYRUS SPECIES GROWING IN TURKEY USING SDS-PAGE,Pak. J. Bot., 42(5): 3157-3163, 2010. (2010)
9- GENÇ, H. and ŞAHIN, A. (2011), A new species of Lathyrus L. (Fabaceae) from Turkey. Journal of Systematics and Evolution, 49: 505. doi: 10.1111/j.1759-6831.2011.00159_1.x (2011)
10- EMRE I., A. ŞAHIN, Ö. YILMAZ, H. GENÇ & M. BAHŞI. Compositions of seed fatty acids in some Vicia L. taxa from Turkey Acta Botanica Gallica, 2011, 158 (4), pp. 493-498. (2011)
11- EMRE, A. SAHIN, Ô. YILMAZ, H. GENÇ & M. BAHSI, Seed fatty acid compositions of some Lathyrus taxa growing in Turkey Acta Botanica Gallica, 2011, 158 (3), pp. 303-308 (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Şahin, A., Emre, İ., Yılmaz, Ö., Genç, H., Karatepe, M. Lathyrus L. Cinsine Ait Bazı Türlerin Vitamin İçeriklerinin HPLC İle Belirlenmesi. VII. Ulusal Kromatografi Kongresi, 90, Kırıkkale, 2007, (2007)
2- Şahin, A., Emre, İ., Yılmaz, Ö., Genç, H., Karatepe, M. Lathyrus L. Cinsine Ait Bazı Türlerin Yağ Asidi Kompozisyonlarının Gaz Kromotografisiyle Belirlenmesi. VII. Ulusal Kromatografi Kongresi, p 91, Kırıkkale, 2007, (2007)
3- Emre, İ., Balık Turgut, D., Genç H., Şahin A. Bazı Lathyrus L. Türlerinin Albumin Proteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İle Belirlenmesi 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Trabzon 2008 (2008)
4- Emre, İ., Balık Turgut, D., Genç H., Şahin A. Globulin B Ptoteinlerine Göre Lathyrus L. Cinsine Ait Bazı Türlerde Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Trabzon 2008 (2008)
5- Emre, İ., Balık Turgut, D., Genç H., Şahin A. Türkiye'de Yetişen Lathyrus L. Cinsine Ait Bazı Türlerin Globulin A Proteinlerinin Elektroforetik Analizi 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Trabzon 2008 (2008)
6- Emre, İ., Balık Turgut, D., Genç H., Şahin A. Lathyrus L. Cinsine Ait Bazı Türlerin Glutelin Proteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İle Analizi 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Trabzon 2008 (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Emre, I., Balık, D. T., Genç, H., Şahin, A. Total Seed Storage Protein Patterns of Some Lathyrus Species Growing in Turkey Using SDS-PAGE. International Symposium 7 th Plant Life of South West Asia (7 th PLoSWA), p 58, Eskişehir, 2007. (2007)
2- Emre, I., Balık, D. T., Genç, H., Şahin, A. Taksonomic Relationship in Some Lathyrus Taxa Evidence From SDS-PAGE of SEED Glutelins. International Symposium 7 th Plant Life of South West Asia (7 th PLoSWA), p 57, Eskişehir, 2007. (2007)
3- Emre, I., Balık, D. T., Genç, H., Şahin, A.Electrophorotic Band Patterns of Seed Albumin in Some Lathyrus Species. International Symposium 7 th Plant Life of South West Asia (7 th PLoSWA), p 53, Eskişehir, 2007. (2007)
Yüksek Lisans Tezi
1- Lens orientalis (Boiss) Hand.Mazz.ve Lens nigricans'in ( Bieb)Godr'ın Morfolojik ve Sitolojik Yönden karşılaştırılması Fırat Ün. Fen Bil. Ens.1992 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞAHİN (1992)
Doktora Tezi
1- Batı Akdeniz ve Güney Ege Bölgesinde Yetişen Bazı Lathyrus L.Türleri Üzerinde Sitotoksonomik Araştırmalar Fırat Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü 1997 Danışman: Doç. Dr. Ahmet ŞAHİN (1997)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Yıldırım, M.Z., Genç, H. (2010). Genel Biyoloji. Lisans Yayıncılık, İstanbul. (Süre : 2010 Yıl)
2- Yıldırım, M.Z., Genç, H. (2010). Çevre Eğitimi. Lisans Yayıncılık, İstanbul. (Süre : 2010 Yıl)
3- Çevre Eğitimi, Lisans Yayıncılık, 2016 (Süre : 2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Süre : 2010 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Turkish Journal of Botany (2011 Yıl)
2- African Journal of Biotechnology (2011 Yıl)
3- Natural Product Research (2012 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Prudence Journal of Medicinal Plants Research (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Tefenni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2009)
2- Tefenni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2010)
3- Tefenni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2011)
4- Tefenni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2012)
5- Tefenni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2014)
6- Tefenni MYO Müdürlüğü (Yıl:2013)
7- Tefenni MYO Müdürlüğü (Yıl:2015)
8- Tefenni MYO Müdürlüğü (Yıl:2016)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2007)
2- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2008)
3- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Yıl:2006)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2001)
2- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2005)
3- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2007)
4- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2008)
5- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2009)
6- Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2010)
7- Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilimdalı Başkanlığı (Yıl:2011)
8- Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilimdalı Başkanlığı (Yıl:2013)
9- Fen Bilgisi Eğitimi ABD Başkanlığı (Yıl:2014)
10- Fen Bilgisi Eğitimi ABD Başkanlığı (Yıl:2016)
11- Fen Bilgisi Eğitimi ABD Başkanlığı (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Türkiyenin Bitkisel Zenginlikleri, Yunus Emre Anadolu Öğretmen Lisesi, Eskişehir (Yıl:2007)
2- Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri SAÜV , Sakarya (Yıl:2003)
3- Bilimde Yeni Keşifler ve Öğretmenlik Mesleği Antalya Demre Anka Koleji (Yıl:2008)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu başkanlığı
1- Düzenleme Kurulu Başkanlığ (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Uzun, B., Bazı Lathyrus L türlerinin Dış Morfolojik ve Karyolojik Özellikleri S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü (2001)
2- Çetin, T., Bazı Lathyrus L. Türlerinin Karyotip Analizleri S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü (2006)
3- Deniş, H., İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yaşadıkları çevrede bulunan Milli Parklara Yönelik tutumlarının araştırılması(Isparta İli Örneği),S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü (2007)
4- Yıldırım, B., Bazı Lathyrus L. Türlerinin Karyolojik Özellikleri S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü (2007)
5- Ardıç, G., İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin orman kavramını algılamaları: Fenomenografik bir araştırma (Burdur İli Örneği) (2009)
6- Karakaş, A., Öğretmenlerin Yaşadıkları Çevrede Bulunan Milli Parka İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Isparta-Denizli Örneği) (2010)
7- Karabal, M. Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının Biyolojik çeşitliliğe ilişkin görüşleri 2011 (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Genç H., Yıldırım, M., Z., Sağ R., Aşkın S., Ongun Yakıt M., Avcı Erduran D. Burdur, Isparta, Muğla İl Merkezlerindeki Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin; Biyoloji Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretimi Hakkındaki Düşünceleri, Okulların Biyoloji Eğitimi Bakımından Düzeylerinin Belirlenmesi. S.D.Ü. BAPYB tarafından desteklendi 2003 (2003)
2- Genç H., Yıldırım, M., Z., Sağ R., Deniş, H. Öğretmen adaylarının Fen bilgisi ve Fen bilgisi öğretimine yönelik tutumlarının incelenmesi S.D.Ü. BAPYB tarafından desteklendi 2007 (2007)
3- Genc, H., Karakaş,A., Öğretmenlerin Yaşadıkları Çevrede Bulunan Milli Parklara Yönelik Görüşlerinin Araştırılması (2010)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Oğraş R., Yıldırım M., Z., Genç H., Avcı Erduran D. Burdur İli İlçeleri Ve Köyleri İlköğretim Okulları Arasındaki Fen Bilgisi Dersi Öğrenim Düzeyi Farklılıkları Üzerine Araştırma. S.D.Ü. BAPYB tarafından desteklendi 2002 (2002)
2- Karadeniz, A., Erdoğan, N., Genç, H. ve Emre, E. Burdur-Isparta Yöresinin Bazı Lathyrus Türlerinin ODAP (- β-N-oksalil-L-α, β -diamino propiyonik asit) Seviyelerinin Belirlenmesi (2009)
3- Büyükoğlu İleri, T., Genç, H., Özmen, İ., Özbek, S., Konak, Ş.& Özdemir,F. Nepeta italica L.ile Nepeta cilicica Boiss. Türlerinin Ratlarda Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri (2009)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- "Ileriye bak, geri dönüstür: Geri dönüsümcü ögretmen", TÜBITAK PROJESI, Egitmen ,2014 (2014)
2- Burası Burdur, Doğada Dur. TÜBİTAK 4004 (2017)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Uluslararası 3. Bilim Şenliği Genel Koordinatörlüğü (2009)
2- Uluslararası 4. Bilim Şenliği Genel Koordinatörlüğü (2010)
3- Uluslararası 5. Bilim Şenliği Genel Koordinatörlüğü (2011)
4- Uluslararası 6. Bilim Şenliği Genel Koordinatörlüğü (2013)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- 2. Bilim Şenliği Genel Koordinatörlüğü (2008)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Fen Bilgisi Eğitimi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213 4029
Email hgenc(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 17 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.