Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1978
 • Kan Gurubu : B Rh+
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Anabilim Dalı :
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Bucak Ticaret Lisesi (1994)
 • Önlisans : SDÜ Yalvaç MYO Muhasebe Bölümü (1997)
 • Lisans : SDÜ
 • Lisans Fakülte : İİBF
 • Lisans Bölüm : İşletme (2000)
 • Y.Lisans : SDÜ
 • Y.Lisans Dal : İşletme Anabilim Dalı (02-08-2002)
 • Doktora : SDÜ
 • Doktora Dal : İşletme Anabilim Dalı
 • (25-05-2006)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Muhasebe (26-11-2012)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Muhasebe ve Finansman (11-12-2017)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Maliyet Muhasebesi

Muhasebe Standartları

Denetim

Yönetim Muhasebesi

Finansal Yönetim

Finansal Tablo Analizleri

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Kurumsal Yatırımcılar Olarak Emeklilik Yatırım Fonları ve Performanslarının Değerlendirilmesi, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul 2007. (2007)
2- Mermer Sektörü İşletmelerinin Muhasebe ve Finansman Sorunları, BAKA DFD Projesi, Burdur (2013)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- SPK Lisanslama Sınavlarını Hazırlık, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2005. (2005)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Entelektüel Sermayenin Hesaplanmasında Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:4, Sayı:14, s.23-40. (2005)
2- Bireysel Emeklilik Sistemi ve Vergi Avantajları, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 167, s. 220-227. (2006)
3- Kurumsal Yönetişimin İşletmelerin Kredi Notları Üzerine Etkisi: Basel II Persperktifinden Bir Bakış, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:9, Sayı:29, s.1-15 (2009)
4- Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının Rolü Bucak Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:1, 2009, s. 39-50. (2009)
5- Süt Ürünleri Üreten İşletmelerde Hedef Maliyetleme Yönteminin Uygulanması, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Yıl:2019, Sayı:2, s:377-396. (2019)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamalarının Genel Bir Değerlendirilmesi ve Batı Akdeniz Bölgesine Yönelik Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:25, Ocak 2005, s.173-185. (2005)
2- Maliyet Yönetim Aracı Olarak Altı Sigma: Kuramsal Bir Yaklaşım, SDÜ İİFB Dergisi, Yıl:2010, S:1. (2010)
3- Muhasebe Bilgi Sisteminde Bilgi Güvenilirliğinin İncelenmesi: Göller Bölgesinde Faaliyette Bulunan Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 33, Ocak 2011, s. 99-117. (2011)
4- Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma, SDÜ İİBF Dergisi, Yıl: 2011, C:16, S:1, s: 217-230 (2011)
5- Gelecekteki / Anlık Sonuçları Önemseme, Kişilik Özelliğinin Kredi Kullanma Tercihleri ile İlişkisine Yönelik Bir Araştırma, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2011, C:7, S:13, s:315-325. (2011)
6- Finansal Krizlerin İşletmelerin Finansman Kararlarına Etkileri: İMKB'de İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2011, Cilt:12, S:1,s:187-207 (2011)
7- Kurumsal Yönetimin İşletmelerin Finansal Yapısına Etkileri: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) Üzerine Bir İnceleme, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:557, Temmuz 2011, s.99-111. (2011)
8- Kurumsal Yönetim ile Finansal Tablo Manipülasyonu Arasındaki İlişki: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerde Bir Araştırma, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:107, Eylül-Ekim 2011, s.19-43. (2011)
9- Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması ile Hesaplanan Maliyetlerin Mevcut Maliyetler ile Karşılaştırılması: Mermer İşletmesi Örneği, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Haziran 2012, 14/2, s. 1-28. (2012)
10- İşletmelerde Maliyet Muhasebesi ile Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:56, Ekim 2012, s.29-50. (2012)
11- İşletmelerin Muhasebe Departmanlarında Hata ve Hileleri Önlemeye Yönelik İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), Eylül 2012, Sayı:3, s.129-155. (2012)
12- Ekonomik Krizlerin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki İşletmelerin Finansal Yapılarına Etkileri: İngiltere-Türkiye Karşılaştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2012, C. 17, S. 3, s. 75-98. (2012)
13- Üretim İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Kullanımının İncelenmesi: Batı Akdeniz Bölgesi Araştırması, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:13, Sayı:41, s. 49-67. (2014)
14- Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Muhasebeye Karşı Tutumlarındaki Değişikliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2014, s.1-18. (2014)
15- Muhasebecilerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Rol Çelişkisi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:62, Nisan 2014, s. 37-54. (2014)
16- Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:16; Yıl:2016, s:1-18. (2016)
17- Türkiye'de Muhasebecilerin Mesleki Rollerini Algılamaları, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:74, Nisan 2017, s:37-50 (2017)
18- İşletmelerin Muhasebeye Bakışı ve Muhasebecilerden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:12, Sayı:37, Eylül 2012, s.85-102. (2012)
19- Akademik Personelin Üniversite Memnuniyetini Etkileyen Unsurlar: Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokul/Fakülte Karşılaştırması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:21, Ekim 2017, s. 412-420. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Meslek Mensuplarının TMS/TFRS Uygulamalarına Bakış Açıları ve Farkındalık Düzeyleri: Bir Alan Araştırması, XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitiimi Sempozyumu, 20-24 Mayıs (2009)
2- Kurumsal Kaynak Planlaması Kapsamında Üretim Takip ve Muhasebe Bilgi Sistemi Entegrasyonu: Bir Vaka Çalışması, 31. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 25-29 Nisan Bodrum/Muğla (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Aile İşletmelerinde Üretken iş Devri: Koşulların Araştırılması ve Yeni Davranış Geliştirme Durumu -Portsan Mermer A.Ş. Örneği-, 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul.rnrn (2004)
2- İşletmelerin Finansman Kararlarına Finansal Krizlerin Etkisi (İMKB'de Bir Araştırma), Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi, 15-16 Nisan 2010 Malatya. (2010)
Yüksek Lisans Tezi
1- Finansal Planlamada Öngörü Metodu Olarak Rasyoların Kullanılması ve Tekstil Sektörü İşletmelerinde Uygulama, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı (2002)
Doktora Tezi
1- Türk Finansal Piyasalarında Kurumsal Yatırımcılar Olarak Emeklilik Yatırım Fonları ve Performanslarının Değerlendirilmesi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı (2006)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2010 Yıl)
2- Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
3- Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
4- Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
5- Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
6- Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2014 Yıl)
7- Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi (2014 Yıl)
8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013 Yıl)
9- Karamanoğlu Mehmet Bey ;Ünv. İİBF Dergisi (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay MYO Müdürü (Yıl:2007)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Yüksekokulu Müdür V. (Yıl:2008)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı (Yıl:2017)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcısı (Yıl:2006)
2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı (Yıl:2015)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı (2003-2004) (Yıl:2004)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- MAKÜ BAP Projesi, Kurumsal Yönetim İle Finansal Tablo Manipülasyonu Arasındaki İlişki: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan İşletmelerde Bir Araştırma (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Avrupa Birliği Hibe Projesi, Bucak Antik Mermer ve Taş Süslemeciliği Eğitim Projesi (0)
2- BAKA, Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi, Mermer Sektörü İşletmelerinin Muhasebe ve Finansman Sorunlarının Tespiti (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- TÜBİTAK Projesi, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması (0)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Giriş

Giriş

18:39:38 23.12.2017

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2533
Email hdalgar(at)mehmetakif.edu.tr
Adres İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
20 + 19 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.