Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1972
 • Kan Gurubu : 0 Rh-
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Türkçe Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Sarıcakaya Merkez İlkokulu
 • Orta Okul : Sarıcakaya İHL Ortaokulu
 • Lise : Sarıcakaya İHL (1990)
 • Lisans : Gazi Üniviversitesi
 • Lisans Fakülte : Gazi Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1994)
 • Y.Lisans : Afyon kocatepe Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD/ Türk Dili Eğitimi Bilim Dalı (1998-01-05 16:34:52)
 • Doktora : Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Türkçe Eğitimi ABD
 • (2007-03-08 16:31:05)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Türkçe Eğitimi (04.09.2014)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

18.07.1972 doğumlu Hasan BAĞCI, lisans öğrenimini 1994 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisansını 1997 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalında “Sarıcakaya Ağzı” başlıklı çalışmasıyla tamamlayan Bağcı, 2007 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalında “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumları ile Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışmasıyla doktor ünvanını kazanmıştır. 1997-2001 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesinde, 2001-2007 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Bağcı, 2007 yılından itibaren de Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde yardımcı doçent doktor kadrosunda görev yapmaktadır. 04.09.2014 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan doçentlik sınavında başarılı olan Bağcı, doçent ünvanını  kazanmıştır.

İLGİ ALANLARI

Türkçe Eğitimi ve Öğretimi,

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Yazma Eğitimi

Dil Bilgisi Öğretimi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Bağcı, H., Karagül, S. (2013). “Yazım ve Noktalama Öğretimi: Kuram, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme”. Türkçe Öğretimi El Kitabı. (Editörler: Abdurrahman Güzel ve Halit Karatay) ss: 307-332. Pegem Akademi. Ankara.rn (2013)
2- Bağcı, H. (2011). “Yazılı Anlatım ve Unsurları”. Yazma Eğitimi. (Editör. Murat Özbay) ss: 85-124. Pegem Akademi. Ankara. (2011)
3- Bağcı, H., Başar, U. (2013) “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi”. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, (Editörler: Mustafa Durmuş ve Alpaslan Okur). Grafiker Yayınları, Ankara. (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bağcı, H. (2011) “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretleri ile Yazım Kurallarını Uygulayabilme Düzeyi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011, p. 672- 684, TURKEY. Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.1973 (2011)
2- Bağcı, H. (2012) “Öğretmen Adaylarının Türkçenin Yaşadığı Sorunlara Yönelik Farkındalıkları ve Önerileri (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği)”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1 Winter 2012, p.291-307, TURKEY. Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.2980 (2012)
3- Ülper, H., Bağcı H. (2012). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Dönük Öz Yeterlik Algıları” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012, p.1115-1131, ANKARA/TURKEY. Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.3039 (2012)
4- Bağcı, H. (2012) “Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Alan Bilgisi Başarı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 907- 919, ANKARA-TURKEY Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.4124 (2012)
5- Bağcı, H. (2010) “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Deyim ve Atasözleri Algılama Düzeyi.” Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR). 27, 91-110. (2010)
6- Bağcı, H. (2010) “İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi.”, e-Journay of New World Sciences Academy (NWSA), 5(4), 2018-2033. Article Number: 1C0253 (2010)
7- Özbay, M., Bağcı, H. ve Uyar, Y. (2008). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi.” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, ss:117-136. Malatya. (2008)
8- Temizkan, M., Bağcı, H. (2008). “2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim (5. sınıflar) Programı Öğrenme Alanlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. Millî Eğitim Dergisi. S: 179. ss: 178-194. Ankara. Yaz 2008. (2008)
9- Şahbaz, N. K., Bağcı, H. (2010). “Halka Okuma Yazma Öğretiminde İlk Önemli Kurum: Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye”. Ege Eğitim Dergisi. 1. 2008. ss: 23-33. İzmir. (2008)
10- Bağcı, H., Şahbaz, N. K. (2012). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme.” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Nisan 2012, ss.1-12. Mersin. (2012)
11- Bağcı, H., Karagül, S. (2013). “Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyi” MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 8, ss: 184-193, 2013 Bahar, Burdur. (2013)
12- Bağcı, H., Ünal, Y. (2013). “İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeyi”. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(3), 12-28. İstanbul. (2013)
13- Bağcı, H. (2010). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Yeterlilik Düzeyleri” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ağustos 11 (2), ss: 45-68. Malatya. (2010)
14- Bağcı, H., Temizkan M. (2006). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Türkçe Öğretmenlerinden Beklentileri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. C: 4. S: 4.,ss:477-500. Ankara. (2006)
15- Bağcı, H. (2007) “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Edebiyatı Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi”, Millî Eğitim Dergisi, 174., ss: 116-134. Ankara. (2007)
16- Bağcı, H. (2003). “’Türkçe Öğretimi Bibliyografyası’ Yayımlandı”, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR). Türkçe Öğretimi Özel Sayısı. S: 13, Niğde. (2003)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bağcı, H. (2013) “Metaphors of Turkish preservice teachers about the concept of “Literature””, Educational Research and Reviews, Vol. 8(18), pp. 1742-1752, 23 September, 2013. DOI: 10.5897/ERR2013.1593 (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bağcı, H. (2012) “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirmesi.” XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. 12-14 Eylül 2012. İstanbul. (2012)
2- Bağcı, H. (2013) “Cumhuriyet Dönemi İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Anlama ve Anlatma Becerileri Yönüyle Değerlendirilmesi” Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı. 17-19 Nisan 2013. İstanbul. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bağcı, H. (2011). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri.” XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. 18-19 Eylül 2011. Burdur. (Özet Bildiri) (2011)
2- Bağcı, H., Karagül, S. (2011). “Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyi” XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. 18-19 Eylül 2011. Burdur. (Özet Bildiri) (2011)
3- Bağcı, H. (2009). “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Deyim ve Atasözleri Algılama Düzeyi” 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 21-23 Mayıs 2009. Eskişehir. (Özet Bildiri) (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bağcı, H. (2008). “Mehmet Akif Ersoy’un Manzum Hikâyelerinin Okunabilirliği.” 1. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.19-22 Kasım 2008. Burdur. (2008)
2- Bağcı, H. (2010). “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Alan Bilgisi Yeterlilik Düzeyi” III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi. 16-18 Aralık 2010. İzmir. (2010)
3- Bağcı, H., Alan, N. (2012). “Balkan Türklerinin Dili ve Edebiyatlarının Türk Eğitim Sistemindeki Yeri”. Uluslararası Balkan Sempozyumu “Balkanlar’da Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri” 5-7 Ekim 2012. Isparta. (2012)
4- Bağcı, H. (2012). “Bahtiyar Vahabzade’nin Ana Dili Algısı”. I. Beynelhalk Bahtiyar Vahabzade Simpozumu. 13-15 Aralık 2012. Bakü/Azerbaycan. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bağcı, H., Şahbaz, N. K. (2009). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Yeterliliği” II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Bilim Dalı. 2-4 Temmuz 2009. Nevşehir/Ürgüp. (Özet Bildiri) (2009)
2- Bağcı, H. (2011). “İlköğretim Öğrencilerinin Yazma Eğilimleri” IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Sempozyumu. Sakarya Üniversitesi. 18-19 Aralık 2011. Sakarya. (Özet Bildiri) (2011)
3- Bağcı, H. (2011). “Safahat ve Değer Eğitimi” Uluslararası Türk Dünyasını Aydınlatanlar: Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Baytursunoğlu Sempozyumu. Ekim 2011. Almata/ KAZAKİSTAN.(Özet Bildiri) (2011)
4- Bağcı, H. (2009). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi” 2. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 9-11 Aralık 2009. Lefkoşa/Kıbrıs. (Özet Bildiri) (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- SARICAKAYA AĞZI (1997)
Doktora Tezi
1- TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (2007)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- MAKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2011 Yıl)
2- MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2010 Yıl)
3- ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2014 (Yıl:2014)
2- MAKÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCILIĞI (Yıl:2007)
3- MAKÜ TÖMER MÜDÜRLÜĞÜ (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Aslan, D., Bağcı, H.(2014). İlköğretim Öğrencilerinin (1.-6. Sınıf ) Yazı Becerileri: Kesit Çalışması. MAKÜ BAP 0135-NAP-11 tarafından desteklendi. (2014)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Bağcı, H. (2013). Bilim Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı. I. Uluslararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. 9-11 Mayıs 2013. Burdur. (2013)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Bağcı, H. (2008). Düzenleme Kurulu Üyeliği. I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. 19-22 Kasım 2008. Burdur. (2008)
Uluslararası kongrelerde başkanlık yapmak
1- Bağcı, H. (2013). Oturum Başkanlığı. I. Uluslararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. 9-11 Mayıs 2013. Burdur. (2013)
Ulusal jüri üyeliği
1- Aysun Gündüz ÖNAL (2014) Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi Üyeliği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (2014)
2- Yasemin Çayır ÇELİK (2014) İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Jüri Üyeliği MAKÜ Eğitim Bilimler Enstitüsü (2014)
3- Ruhi UYSAL, (2011) İlköğretim Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Jüri Üyeliği MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (2011)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4104
Email hbagci(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
7 + 19 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.