Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1973
 • Kan Gurubu : A RH (-)
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Kamu Yönetimi Bölümü
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Kamu Yönetimi Bölümü
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Kamu Yönetimi Bölümü
ÖZGEÇMİŞ

 İş Deneyimi

►ESBANK A.Ş.

►Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevliliği.

►Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Doktor Araştırma Görevlisi.

►Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Anabilimdalı Yrd.Doç.Dr

►İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilimdalı, Yrd.Doç.Dr.

►Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilimdalı, Yrd.Doç.Dr.

 Çalışma Alanları

►Mahalli idareler, kentleşme, kentsel yenileme ve  dönüşüm,göç,yoksulluk,bürokrasi.

 Verdiği Dersler

► Siyaset Bilimi

► Kentleşme ve Konut Politikası

► Göç Kentlileşme ve Yoksulluk

► Bürokrasi ve Devlet

 ► Bölgesel Gelişme Politikaları

►Türkiye'de yerel yönetimler

►Yerel Yönetimler

 

 

İLGİ ALANLARI

İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Bilimi, Kentleşme, Göç, Kentlileşme,Yoksulluk,Kent Kimliği, Bürokrasi, Kentler Tarihi ve Kentsel Dönüşüm .

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- KALAĞAN Gökhan; Türkiye'de 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm, 218 pp. İstanbul, Beta Yayınları, 2010 (2010)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kent Kimliğinin Sürdürülebilirliği Bağlamında Kent Hafıza Merkezleri, Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar, Nobel Yayınları 2018 (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gökhan Kalağan, “Yerel Özerklik Bağlamında Yerel Yönetimlerin İdari ve Mali Denetimi”,Yerel Siyaset Dergisi,Sayı:22, 2007. (2007)
2- Gökhan Kalağan, Ertan Beceren,“Meğer Patronaj Bir Hastalıkmış Hem de Siyasal Bir Hastalık! O halde Takım Kurmakta mı Bir Hastalık?”, Siyaset Dergisi, Sayı:24, Aralık-2007. (2007)
3- Zafer Yıldız, Gökhan Kalağan, “Alternatif Turizm Kavramı ve Çevresel Etkileri”, Yerel Siyaset, Sayı:35, Kasım 2008., No 2, 2012. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Gökhan Kalağan, “Parlamenter Sistemde Yasama Meclisi Üyelerine Tanınan Ayrıcalıklar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:4, Güz-2006. (2006)
2- Gökhan Kalağan, “1980 Sonrası Geleneksel Bürokratik Yönetim Paradigmasında Değişim ve Yönetsel - Siyasal Yeniden Yapılanma Arayışları”, SDÜ Vizyoner Dergisi, C.1,S.1, Ağustos-2009. (2009)
3- . Gökhan Kalağan, Ertan Beceren, “Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemi; Türkiye'de Uygulanabilirliği Tartışmaları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:11, Bahar-2007/2. (2007)
4- Gökhan Kalağan, “Cumhuriyet Dönemi Türk Kamu Bürokrasisi'nde Yeniden Yapılanma ve Yönetsel Reform Çalışmaları”, SDÜ Vizyoner Dergisi, 2. Sayı, 2010. (2010)
5- Gökhan Kalağan, Salih Çiftçi “Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin Kentsel Mekâna Yansıması: Kentsel Dönüşüm Örneği ve Yeni Aktörler”,Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Cilt 4 (2011)
6- Gökhan Kalağan; “İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Göre Adil Yargılama'da Sanığın Hakları”, Terazi Hukuk Dergisi,Sayı:8, Nisan-2007. (2007)
7- Zafer Yıldız,Gökhan Kalağan,SavaşYıldız,Behiç Çetin,"Toplumsal Dönüşüm ve İrrasyonel Tüketim",Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil.Fak Dergisi:8, (2014) (2014)
8- Gökhan Kalağan,Dilek Memişoğlu, Yaratıcı Kentler ve Kentsel Yetenek Üzerine Bir Tartışma, İnsan ve toplum bilimleri araştırması dergisi, C.6.,S.1. 2017, S:519-536 (2017)
9- TÜRKİYE’DE 6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR YASASI KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİRLER/ BÜTÜNŞEHİRLER: YÖNETSEL YAPI, MALİ/İKTİSADİ BOYUT ve GELECEK VİZYONU ÜZERİNE BİR TARTIŞMArnMETROPOLITAN AND WHOLE-CITY IN TURKEY WITHIN THE SCOPE OF LAW NO 6360:DISCUSSION ON MANAGERIAL STRUCTURE, FINANCIAL/ECONOMIC DIMENSION AND FUTURE VISION, MAKÜ, SOSYAL BİL.ENS.DERGİSİ,C.10,S.25,2018 (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kent Kimliğinin Sürdürülebilirliği Bağlamında Kent Hafıza Merkezleri, 17.Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12-14/Ekim/2017- Burdur (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- . İsmail Başaran, Gökhan Kalağan; “Beşinci Faz’da Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Sağlıklı Kentler Birliği”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Saraybosna, Bosna Hersek, 2011 (2011)
2- Gökhan Kalağan, Ceren Demir, Küreselleşen kentlerde iç ve dış göçlerin kent kimliğine etkisi, Kaysem VII, Fırat Üniversitesi. (2017)
3- İsmail Başaran, Gökhan Kalağan, Salih Çiftçi; “Sosyal Yardımların Ulaştırılmasında Belediye-Mahalle Muhtarlığı İşbirliği ve Şeffaflık İlkesi, Bartın Örneği”, KAYSEM VI, Adıyaman Üniversitesi, Mayıs 2011 (2011)
4- Yrd. Doç. Dr. İsmail BAŞARAN,Doç. Dr. Buğra ÖZER,Yrd. Doç. Dr. Gökhan KALAĞAN; 6360 Sayılı Yasa Düzenlenmesi Sonrası Bölgesellik Sorunsalı ve Ölçek Siyasetini Yeniden Düşünebilmek,Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 2 - 5 Kasım - 2017, Antalya (2017)
5- Gökhan Kalağan,Salih Çiftçi; “Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin Kentsel Mekâna Yansıması: Kentsel Dönüşüm Örneği ve Yeni Aktörler”, II. Sosyal Bilimler Araştırma Konferansı SOSBİLKO, 28.Nisan-2012. (2012) (2012)
6- Gökhan Kalağan,Dilek Memişoğlu, Yaratıcı Kentler ve Kentsel Yetenek Üzerine Bir Tartışma, Kamu Yönetimi Forumu,Kayfor 13, 2015 rnrn (2015) (2015)
7- Gökhan Kalağan, İsmail Başaran, Salih Çiftçi, “Kentsel Yenileşme ve Dönüşüm Politikalarının Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Kalitesinin Arttırılmasındaki Etkisi”, Kamu Yönetimi Forumu,Kayfor 13,2015 (2015)
8- Ümmühan KAYGISIZ, Gökhan KALAĞAN,Kaysem.12, Kırıkkale,2018, TÜRKİYE’DE KENTLİLEŞME SÜRECİNDE SINIFSAL FARKLILAŞMANIN DEMOKRATİK KÜLTÜR, HAK KULLANIMI VE SİSTEM KRİZLERİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gökhan KALAĞAN,Ümmühan KAYGISIZ,Kaysem 12, Kırıkkale Üniv. 2018.SOSYO-KÜLTÜREL KENT KİMLİĞİ/HAFIZASI OLUŞUMUNDA KANAAT ÖNDERLERİNİN ROLÜ (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- “Parlamenter Sistemde Yasama Meclisi Üyelerine Tanınan Ayrıcalıklar ve Türkiye Değerlendirmesi”, SDÜ, Sosyal Bilimler Ens., Isparta-1999. (1999)
Doktora Tezi
1- “ Türkiye'de 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) Örneği”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009. (2009)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Vizyoner Dergisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi. (2010 Yıl)
2- Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)
3- Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2015 Yıl)
4- 9-Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2014 Yıl)
5- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi (2017 Yıl)
7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016 Yıl)
8- Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2015 Yıl)
9- Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsman Akademik Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Anabilimdalı Başkanlığı, Yrd.Doç.Dr. (Yıl:2010)
2- 2014 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilimdalı,Kentleşme ve Çevre Anabilimdalı Başkanlığı Yrd.Doç.Dr. (Yıl:2013)
3- 2014 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çelebi Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve Organizasyon Böl.Başkanı (Yıl:2014)
4- Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Anabilimdalı Başkanlığı, Yrd.Doç.Dr (Yıl:2015)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilimdalı Başkanlığı, Yrd.Doç.Dr (Yıl:2017)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcılığı, Yrd.Doç.Dr (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- .“Göller Bölgesi-Prizren (Kosova) Bölgesi İçin Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Alternatif Turizm Potansiyelinin Araştırılması, Karşılaştırılması, Modellendirilmesi Projesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi, Proje Araştırmacısı, 2011-2013 (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- .“Yenilikçi ve Açık Fikirli Bireylerin Yerleşim Tercihlerinin Nitel ve Nicel Belirlenmesi: İzmir İli Örneği”, 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştirma Projelerini Destekleme Programi (TÜBİTAK-1001) Proje Araştırmacısı, 2014-2016 (2017)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarafından Düzenlenen, “ İnternational Davraz Conferance on Social and Economic Issuse Shaping The World’s Future:New Global Confrantations” adlı “Uluslararası Davraz Kongresi’nde” Görev Almak (Isparta, 24-27 Eylül 2009) (2009)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Siyasi İlimler Türk Derneği ve Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Tarafından Düzenlenen, "IV. Siyasal Bilimler Kongresi'nde", Görev Almak (Isparta, 11 Haziran 2006). (2006)
2- .Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, Isparta Valiliği ve Isparta Belediye Başkanlığı tarafından birlikte düzenlenen, "Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli", Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği. (Isparta, 26 Nisan -3 Mayıs 2010) (2010)
3- 17.Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12-14/Ekim/2017- Burdur, Düzenleme Kurulu Üyeliği (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Yerel Yönetimler I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kentleşme ve Konut Politikası I-II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölgesel Gelişme Politikaları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Devlet ve Bürokrasi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisanüstü

Türkiye\'de yerel yönetimler - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Göç,kentleşme,yoksulluk - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2015-2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bürokrasi ve siyaset ilişkileri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email gkalagan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 3 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.