Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İNG
 • Lisans : Selçuk Üniv. Eğitim Fak.
 • Lisans Fakülte : EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Lisans Bölüm : Psikolojik Dan. ve Rehb.
 • Y.Lisans : Uludağ Üniv. Sosyal Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Psikolojik Danışma ve Rehb. (1999-11-16)
 • Doktora : Dokuz Eylül Üniv. Eğitim Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Rehberlik ve Psik. Danışmanlık
 • (2008-07-01)
 • Doçenlik : MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
 • Doçenlik Dal : PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (23.03.2016)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Savi Çakar, F. (2013). Sosyal Zihinsel Öğrenme Kuramı. Eğitim psikolojisi içinde (s, 131-146). Editör. B. Gündüz ve B. Çapri. Adana: Karahan Kitabevi. (2013). (2013)
2- Savi Çakar, F. (2016). Davranım Bozukluğu. (Çocuk ve Ergenlerde Gelişimsel ve Davranışsal Bozukluklar, Ed. S Avşaroğlu). Vize Yayıncılık. Ankara. (2016)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- F. Ebru Ikiz, Firdevs Savi Cakar. Chapter 1: Behavior Problems in Relation with Perceived Social Support. (Psychology of Adolescence: New Research, Editors: Latif Barış & Özertan Uzun). Publish Date: 2012 2nd Quarter. Nova Science Publishers. NewYork, USA. ISBN: 978-1-61942-860-7 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?cPath=23 (2012)
2- Firdevs Savi-Çakar & Özlem Tagay & F. Ebru İkiz. Chapter: Risky Behaviors of Adolescents: Definitions and Prevention”. (Advances in Psychology Recearch, 106. Editors: Alexandra M. Columbus).rnPublish Date: 2015 - 2nd Quarter, Nova Science Publishers. NewYork, USA. ISBN: 978-1-63482-482-8.rnhttps://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?cPath=23_52&products_id=54279rn (2015)
3- F. Ebru Ikiz, Firdevs Savi Cakar and Esra Asici. (2016). Psychological Well-Being at Adolescence and Improving Strategies . In Rafael Bowers ( Edt), Psychological Well-Being: Cultural Influences, Measurement Strategies and Health Implications, (Chapter 7:Psychological Well-Being at Adolescence and Improving Strategies ). pp. 145-156 , Nova Science Publishers, USA, 978-1-63484-354-6. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=56855 (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Savi Çakar, F., Karataş, Z., Çakır, M.A. (2014). Yetişkin Yılmazlık Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlanması ( An Adaptation the Resilience in Midlife Scale to Turkish Adults).Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık, Sayı: 32, 22 – 39. (2014)
2- Savi, F. Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 10(1), 80-90, (2011). (2011)
3- Savi Çakar, F. & Karataş, Z. Ergenlerin Yılmazlık Düzeyleri ile Sosyal Destek Arasındaki İlişki. Çağdaş Eğitim Dergisi. Haziran, Sayı: 387:12-20. (2011). (2011)
4- İkiz, F. E., & Savi Çakar, F. The Relation Between Multiple Intelligences And Academic Achievement Levels Of Second Grade Students. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel Sayısı-1, Burdur. (2010) (2010)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Savi Çakar, F. ( 2015). British Journal of Education, Society & Behavioural Science. 9(1): 1-10, Mayıs, 2015, Article no. BJESBS.2015. 122. ISSN: 2278-0998 (2015)
2- Savi Çakar, F., Tagay, Ö. & Karataş, Z. (2015). Adolescents' life satisfaction: risky behaviors and rnhopelessness. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 6(1), 55-62. (2015) (2015)
3- Karataş, Z. & Savi Çakar, F. (2014). The university students’ life satisfactions: Psychological helpseeking attitude and hopelessness. Cypriot Journal of Educational Sciences, 9(3), 184-193. (2014) (2014)
4- Savi Çakar, F. (2012). The Relationship between the Self-efficacy and Life Satisfaction of Young Adults. International Education Studies. Vol. 5/ 6; pp:123-130. December. (2012)
5- Firdevs Savi Çakar. (2013). Behaviour Problems and Social Support Which Children Perceived from the Different Sources.International Education Research, Vol. 1, Issue 2, Pages 50-64. (2013)
6- Savi, F., & Akboy, R. (2010). The Relationship Between Personality Traits of Parents And Parents’ Reports of Adolescent’s Problems. Cypriot Journal of Educational Sciences, Vol 5, pp:152-166.(Doktora Tezinden) (2010)
7- Savi, F., & Akboy, R. (2010). The Relationship Between Behavioral Problems Of Primary School Students In Pre-Adolescence Period And Family Functionings. International Journal Of Education Research Teacher Education. Volume1, Issue 1. pp:28-41.( Doktora tezinden)rn (2010)
8- Savi Çakar, F. (2011). School attachment and quality of life in children and adolescents of elementary school In Turkey. Educational Research. Vol. 1(9) pp. 1465-1471,September. (2011)
9- Karataş, Z. & Savi Çakar, F. (2011). Self-Esteem and Hopelessness, and Resiliency: An Exploratory Study of Adolescents in Turkey. International Education Studies. Vol. 4, No. 4; pp: 84-91. November. (2011)
10- Tagay, O., Karatas, Z., Bayar, O. & Savi-Cakar, F. (2016). Resilience and life satisfaction as the predictors of general self-efficacy. Global Journal of Counseling and Guidance in Schools: Current Perspectives. 6(1), 11-17.rnrn (2016)
11- Karatas, Z., Tagay, O. & Savi Cakar, F. (2016). School attachment and peer bullying as the predictors of early adolescents’ resilience. Global Journal of Counseling and Guidance in Schools: Current Perspectives. 6(1), 02-10. (2016)
12- Tagay, Ö., Savi Çakar, F.,& Ünüvar, P. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Temas Engelleri İle Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki. Journal of Research in Education and Teaching. Haziran. Özel Sayı, Cilt:5(31). 175-181. (2016)
13- Savi Çakar, F., Tagay, Ö., Acar, H., & Kabasakal, A. (2016). An Investigation of Risky Behaviors and Psychological Symptoms in Turkish Adolescents. British Journal of Education, Society & Behavioural Science.12(2): 1-10, 2016. (2016)
14- Savi Çakar, F., Karataş, Z., & Tagay, Ö. (2016). Başa çıkma stilleri, depresyon ve yaşamda anlamın umutsuzluğu yordama düzeyi. Journal of Human Sciences, 13(3), 4565-4578. doi:10.14687/jhs.v13i3.3885. (2016)
15- Savi Çakır, F., & İkiz, F. E. (2016). Psikolojik iyi oluş, yardım arama tutumu ve benlik saygısının psikolojik danışman adaylarının psikolojik belirtilerine etkisi. Journal of Human Sciences, 13(2), 3571-3587. doi:10.14687/jhs.v13i2.3865. (2016)
16- Savi-Çakar, F. & Savi-Karayol, S. (2015 ).The Impact of Body Image and Self-Esteem on Turkish Adolescents’ Subjective Well-Being. Psychology Research, September, 5( 9). 536-551. doi:10.17265/2159-5542/2015.09.005 (ERİC) (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Savi Çakar, F. & Karataş, Z., (2012). The Self-Esteem, Perceived Social Support and Hopelessness in Adolescents: The Structural Equation Modeling. Educational Sciences: Theory & Practice. 12(4): pp:2406-2412, Autumn. (2012)
2- Savi Çakar, F. (2014).Otomatik Düşüncelerin Umutsuzluk Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Benlik Saygısının Aracılık Rolü. Educational Sciences: Theory & Practice. 14(5). 1-16.(Impact Factor: 0.29). 05/2014; DOI: 10.12738/estp.2014.5.2132) (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Savi Çakar, F., & Tagay, Ö. & Karataş, Z., Yavuzer, Y. (2014). Lise Öğrencileri Ve Öğretmenlerin Ergenlerin Riskli Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Ve Rehber Öğretmenler İçin Riskli Davranışları Önleme Programı Geliştirilmesi- Uygulamalı PDR Kongresi,2014, Aralık, Antalya. (2014)
2- Karataş, Z. & Savi Çakar, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının psikolojik yardım arama tutumu ve umutsuzluk açısından incelenmesi. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül, 2013. S.155-157 (2013).rn (2013)
3- Savi-Çakar, F. & Aysan, F. (2011). Okul Ruh Sağlığı Yeterliklerini Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formunun: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı. 8-10 Eylül. Burdur. (2011)
4- Savi, F., & Akboy, R. (2009). Ebeveynlerin Kişilik Özellikleri ile Ergenlerde Algıladıkları Davranış Sorunları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı. Sözel Bildiri. 1-3 Ekim. Kuşadası, İzmir. (2009)
5- Savi, F. (2009). Algılanan Sosyal Destek ile Davranış Sorunları ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı. Sözel Bildiri. 1-3 Ekim. Kuşadası, İzmir. (2009)
6- Savi Çakar, F., & İkiz, F. E., (2009). Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Örüntülerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. X. Ulusal PDR Kongresi. Sözel Bildiri. Çukurova Üniversitesi. 23-24 Ekim. Adana. (2009)
7- Savi, F. (2009). Ergenlerde Algılanan Sosyal Desteğin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. X. Ulusal PDR Kongresi. Sözel Bildiri. Çukurova Üniversitesi. 23-24 Ekim. Adana.rn (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sarpdağ, M. & Savi Çakar, F. (2016). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki. 1. Internatinal Academıc Research Congress (INES). 3-5 Kasım. Antalya. Tam Metin Bildiri. (2016)
2- Savi Çakar & Savi, S. (2016). Duygusal İstismar Ve İhmal: Çocuk İstismarı Ve İhmalinin Gizli Boyutu. World Congress on Lifelong Education. (Tam metin-e kitap), 16-17 Aralık, Antalya, (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Savi Çakar, F., Karataş, Z. (2014). Ergenlerin Okula Bağlanmalarının Yordayıcıları Olarak Yaşam Doyumu, Benlik Saygısı Ve Okul Öfkesi, 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 24-26, April, 2014. Antalya. (2014)
2- Savi Çakar, F., & Tagay, Ö. .Karataş, Z. (2014). Adolescents' Life Satısfactıon: Risky Behaviors And Hopelessness. The 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2014, Antalya/Turkey, November, 6-8, 2014. http://www.wceis.org. (2014)
3- Savi Çakar, F. (2012). The Life Satisfaction And Self-Efficiency Of Young Adult. the International Journal of Arts & Sciences’. (IJAS) International Conference. Harvard University, 10 Garden Street, Cambridge, Massachusetts 02138 (May 27-31). USA. (2012)
4- Savi, F. (2009). Ergenlerde Davranış Sorunlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi Kongresi. Sözel Bildiri. Hacettepe Üniversitesi. 7-9 Ekim. Ankara. (2009)
5- Savi, F. Akboy, R. (2009). Examination Of Relationship Between Puberty-Period Behavioral Problems And Familiy Functions. The First İnternational Congress Of Educational Research. 1-3 May, Çanakkale, Turkey. (2009)
6- İkiz, F. E., Savi Çakar, F. (2010). “The Relatıon Of Perceıved Socıal Support Wıth Internalızıng And Externalızıng Behavıor Problems In A Sample Of Turkısh Adolesance. World Conference On Psychology, Counselling And Guidance. 21-25 April. Antalya, Turkey, (2010)
7- Siyez. D. Savi, F. (2010). Empathy and self-efficacy, and resiliency: An exploratory study of counseling students in Turkey. World Conference On Psychology, Counselling And Guidance.l Antalya – Turkey, 21-25 April, (2010)
8- Savi Çakar, F. (2011). School attachment and quality of life in children and adolescents. International Conference on Education and Educational Psychology. Kyrenia, Cyprus. 2-5 December. (2011)
9- Savi Çakar, F. & Karataş, Z. Ergenlerin Okula Bağlanmalarının Yordayıcıları Olarak Yaşam Doyumu, Benlik Saygısı ve Okul Öfkesi. 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 24-26, April, 2014. Antalya. (2014)
10- Savi Cakar, F. & Savi, S. (2014). An Exploratory Study of Adolescent’s Help-Seeking Sources. Virtual presentation. 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Croatia, Dubrovnik, 1-3 May. WCPCG- 2014, (Virtual Presentation) (2014)
11- Savi Çakar, F. Ergenlerde Psikolojik Yardım Aramanın Sosyal Destek, Öznel İyi Oluş Ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi. The 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2014, Antalya/Turkey, November, 6-8, 2014. (2015)
12- Savi Çakar, F., Karataş, Z., & Tagay, Ö. Adolescents' Life Satisfaction: Risky Behaviors And Hopelessness. The 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2014, Antalya/Turkey, November, 6-8, 2014. (2014)
13- Savi Çakar & Savi, S. (2016). Duygusal İstismar Ve İhmal: Çocuk İstismarı Ve İhmalinin Gizli Boyutu. World Congress on Lifelong Education. 16-17 Aralık, Antalya, (2016)
14- Savi Çakar & Savi, S. (2016). Başaçıkma Stilleri İle Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki. World Congress on Lifelong Education. 16-17 Aralık, Antalya. (2016)
15- Sarpdağ, M. & Savi Çakar, F. (2016). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki. 1. Internatinal Academıc Research Congress (INES). 3-5 Kasım. Antalya. (2016)
16- Savi Çakar, F. İkiz, E. & Asıcı, E. (2016). Psikolojik Danışman Adaylarının Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıları Ve Umutsuzluk Düzeyleri İle Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi. 1. International Academıc Research Congress Congress (INES). 3-5 Kasım. Antalya. (2016)
17- Yazıcı Okuyan, H. & Savi Çakar, F. (2016). Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismarı Ve İhmaline İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. 1. International Academıc Research Congress (INES). 3-5 Kasım. Antalya. (2016)
18- Yazıcı Okuyan, H. & Savi Çakar, F. (2016). Çocuk Kitaplarının Duygusal Farkındalık Ve Duygularını İfade Etme Bağlamında İncelenmesi. 9. Uluslararası Türkçe’nin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Ekim, 6-8 Ekim, Burdur. (2016)
19- Savi Çakar & Savi, S. (2016). Child Abuse And Neglect: Can They Be Prevented? Oral Presentation. International Conference on Education and E-Learning (ICEEL) Vienna, Austria, 26th-27th November. (2016)
20- Tagay, Ö., & Savi Çakar. (2016). Okullarda Yürütülen Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Okul Psikolojik Danışmanlarının Görüşleri. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmalar Kongresi, 31 Mayıs- 3 Haziran 2016. Muğla. (2016)
21- Tagay, Ö., Savi Çakar, F., & Ünüvar, P. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Temas Engelleri İlePsikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki. The International Congress on New Trends in Education (ICONTE 2016), May 13-15, Antalya/Turkey. (2016)
22- Savi Çakar, F., & Tagay, Ö. (2016). Ergenlerin Okula Bağlanma Düzeyleri Ve Riskli Davranışları Arasındaki İlişki. The International Congress on New Trends in Education (ICONTE 2016), Antalya /Turkey May 13-15, 2016. (2016)
23- Savi Çakar, F., İkiz, E. (2016). Effect Of Psychologıcal Counselor Candıates’ Level Of Psychologıcal Well- Beıng, Psychologıcal Help-Seekıng Attıtudes And Self-Esteem On Theır Psychologıcal Symptom Levels. 7th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2016). 28-30 April. Kusadasi, Izmir. Turkey. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- İkiz, F. E., Savi Çakar, F. (2009). The Relatıon Between Multıple İntelligences And Academic Achievement Levels Of Second Grade Students. The 1. İnternational Coference Of Living Theorists “Howard Gardner”. Poster Presentation. Burdur. Turkey. (2009)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Savi Cakar, F. & Savi, S. (2014).An Exploratory Study of Adolescent’s Help-Seeking Sources. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 610-614, WCPCG- 2014, www.sciencedirect.com (2014)
2- Siyez, D. & Savi, F. Empathy and self-efficacy, and resiliency: An exploratory study of counseling students in Turkey”. Procedia Social and Behavioural Science-Volume 5,459-463. WCPCG-2010. (2010)
3- İkiz, F. E., & Savi Çakar, F. (2010). Perceived social support and self-esteem in adolescence. Procedia Social and Behavioural Science Volume 5, 2338–2342.WCPCG-2010. (2010)
4- Savı Çakar. F.,& Savı, S. (2016). Chıld Abuse And Neglect: Can They Be Prevented? Proceedings of ISERD International Conference, Vienna, Austria, 26th-27th November, ISBN: 978-93-86083-34-0 (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi (2014 Yıl)
2- Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi (2014 Yıl)
3- Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi (2013 Yıl)
4- Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ANABİLİM DALI (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- AYSUN KABASAKAL YÜKSEK LİSAN TEZ PROJESİ YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ (2016)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- 1 (2014)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- 1 (2012)
2- 1 (2014)
Ulusal jüri üyeliği
1- HAKAN ACAR TEZ JÜRÜSİ (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email firdevssavi(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
8 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.