Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1961
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : KÜRTÇE
 • Yabancı Dil 2 : İNGİLİZCE
 • İlk Okul : Konurat Köyü İlkokulu (1973)
 • Orta Okul : Elazığ Mezra Ortaokulu (1976)
 • Lise : Elazığ Atatürk Lisesi (1979)
 • Önlisans : Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Sınıf Öğretmenliği (01/08/1983)
 • Lisans : Gazi Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Gazi Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği ABD (03/06/1991)
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (10/08/1994)
 • Doktora : Gazi Üniversitesi
 • Doktora Dal : Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • (03/03/2000)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (19/06/2009)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (05/11/2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Eğitim Ekonomisi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitimde Eşitsizlikler

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- TOMUL, E. (2005). Sınıfta Öğretmen-Öğrenci İletişimi. Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık, 2005 (Kitap Bölümü) (2005)
2- TOMUL, E. (2009). Problemi Seçme ve Tanımlama. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Editör: A. Tanrıöğen, 85–108, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009, (Kitap Bölümü). (2009)
3- TOMUL, E. (2013). "Yönetim Kuramları" Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi.Editör: A. ÇİÇEK SAĞLAM, 85-110 Maya Akademi, Ankara. (2013)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- TOMUL, E. (2005). Türkiye'de Cinsiyete Göre Öğrenim Süreleri. Eğitim, Bilim Toplum. 3 (10): 62-73 (2005)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- TOMUL, E. (2000). İnsani Gelişme Göstergeleri ile Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki. Eğitim Araştırmaları. 1 (2):85-90 (2000)
2- TOMUL, E.(2001). İnsani Gelişme Kavramı ve Göstergeleri. Çağdaş Eğitim Dergisi. 26 (278): 38–43. (2001)
3- TOMUL, E. (2002). Küreselleşme ve Eğitim Eşitsizlikleri. Eğitim Araştırmaları, 2 (6), 78–86. (2002)
4- TOMUL, E. (2005). Yerleşim Birimleri ve Yaşlara Göre Kadın ve Erkeklerin Öğrenim Süreleri Arasındaki Farklılık. Çağdaş Eğitim Dergisi. 30 (323), 40–46 . (2005)
5- TOMUL, E. (2007). The Change in Educational Inequity in Turkey: A Comprasion by Region. Educational Planning, 16 (3),16-24 (2007)
6- TOMUL, E. (2007). Türkiye'de Eğitime Katılım Üzerinde Gelirin Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 122-131 (2007)
7- TAS, A., CELIK K. & TOMUL, E. (2007). Yenilenen İlköğretim Programının Uygulandığı İlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin Liderlik Tarzları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 85-98 (2007)
8- SAVASCI, H. S. & TOMUL, E. (2013). The Relationship Between Educational Resources of School and Academic Achievement. International Education Studies, 6(4):114-123 (2013)
9- Gülteke, M., Tomul, E. & Korur, F. (2013). Mathematics Special Content Competencies of Elementary School Teachers. Creative Education (CE), 4(12B),DOI:10.4236/ce.2013. (2013)
10- Tomul, E. & Polat, G. (2013). The Effects of Socioeconomic Characteristics of Students on Their Academic Achievement in Higher Education. American Journal of Educational Research, 1(10) 449-455, DOI:10.12691/education-1-10-7 (2013)
11- ÇELİK, K., ÇATALBAŞ, G. & TOMUL, E. (2014). İlköğretim Kurumu Öğrencilerinin “Sınıf Öğretmeni” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları/Metaphorical Perceptions of Primary School Students on the Classroom Teacher Concept . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi /Mediterranean Journal of Educational Research , 16:1-16 (2014)
12- TOMUL, E. & ÇELİK, K. (2014). Öğretmen Eğitsel Değerler Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi,Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (Temmuz 2014/II), : 215-227 (2014)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- TOMUL, E. (2008) The Relative Effects of Family Socio-Economic Characteristics on Participation in Education in Turkey. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 8(30),153-168 (2008)
2- TOMUL, E. (2009). Opinions of Administrators on Social Justice Practices in Elementary Schools/ İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri. Eğitim ve Bilim/ Education and Science, 34(152): 126–137. (2009)
3- TOMUL, E. (2011). Educational inequality in Turkey: An Evaluation by Gini Index/Türkiye’de Eğitim Eşitsizliği: Gini İndeksine Göre Değerlendirme, Education and Science, 36 (160):133-143 (2011)
4- TOMUL, E. & SAVASCI, H.S. (2012). Socioeconomic Determinants of Academic Achievement. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. 24 (3), 175-187 DOI: 10.1007/s11092-012-9149-3 (2012)
5- TOMUL, E., CELIK, K., & TAS, A. (2012). Justice in the classroom: Evaluation of teacher behaviours according to students’ perceptions. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 48, 59-72 (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- TOMUL, E. (2002). Eğitim Endeksi ve Boyutları ile Gelir Dağılımı Arasındaki İlişki- Ülkelerin Gelişmişlik Düzeylerine Göre Bir Karşılaştırma. Kocaeli Üniversitesi İİB Fakültesinin 10-11 Mayıs 2002 tarihileri arasında düzenlediği I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Hereke/İzmit-Türkiye (2002)
2- TOMUL, E. (2005). Türkiye'de Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Öğrenim Süreleri Arasındaki Farkın Belirlenmesi" DİE 14. İstatistik Araştırma Sempozyumu-AB Sürecinde Resmi İstatistikler -Bildiri Kitabı Nisan 2006, Ankara-Türkiye (2005)
3- TOMUL, E. (2005). Burdur'da Eğitim Eşitsizlikleri- Öğrenim Sürelerine Göre Bir Değerlendirme. Burdur Sempozyumu. Kasım 2005 (2005)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- TOMUL, E & CELIK, K. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Değerlerinin İçeriği ve Yapısı. XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012, Rize-Türkiye. (2012)
2- SAVASÇI, H. S.&TOMUL, E. (2012) Okulun Eğitsel Kaynakları ile Öğrencinin Akademik Başarısı Arasındaki iliski. 21. Eğitim Bilimleri Kongresi, 12 – 14 Eylül 2012, İstanbul (2012)
3- BOZOK, A.& TOMUL, E. (2013). Kaynaştırma Sınıflarında Akran İletişimi I. Uluslararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi, 9-11 Mayıs 2013 Burdur/Türkiye (2013)
4- Gümüş, D & Tomul, E. (2013) Akademik başarısı düşük öğrencilerin neden olduğu sorunlar; aile, öğretmen, okul idaresi ve sınıfı açısından bir değerlendirme. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı- Uluslararası katılımlı. 5-7 Eylül 2013 Eskişehir. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- CELIK, K. & TOMUL, E. (2011). Justice in the Classroom: An Evaluation of Teacher Behaviors in Relation to Student Perceptions” 9th International Conference Comparative Education and Teacher Training. Sofia, Bulgaria, 5 – 9 July 2011 (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- KARABAL, M., CELIKTURK, Z. &TOMUL, E. (2010) “According To Their Socio-Economic Status Attitudes And Interests Of Students Towards Sciences: A Comparison Between Countries (Canada, Korea And Turkey)” 14th XIV World Congress Of Comparatıve Educatıon Socıetıes (Wcces) 14-18 June WCCES Congress in Istanbul, Turkey. (2010)
2- POLAT, G.& TOMUL, E (2008). “The Effect of Socio-Economic Structure on the Academic Success of Students”, Educational Planning in an Era of Dilemmas and Wicked Problems International Society for Educational Planning 38th Annual Meeting, October 16 – 18, 2008 - Istanbul, Turkey. (2008)
3- TOMUL, E.(2007). Effects Of Household İncome on Participation in Education in Turkey: Assessment According to Regions and Gender. XIII World Congress of Comparative Education Societies: Living Together: Education and Intercultural Dialogue, 162 Sarajevo, 2007 (2007)
4- TOMUL, E. (2007). Change in Educational İnequality in Turkey-A Comparison in Respect of Gender,”. XIII World Congress of Comparative Education Societies: Living Together: Education and Intercultural Dialogue, 162, Sarajevo, 2007 (2007)
5- Kahyaoğulları Aksoy, S. & Tomul, T. (2013).The Relationship between the Intended Uses of BodyrnLanguage by Classroom Teachers and Its Perceptions by Students. 4TH World Conference On Learnıng, Teachıng and Educatıonal Leadershıp (WCLTA-2013). 27-29 October 2013 University of Barcelona, Barcelona – Spainrn (2013)
6- Çapar, D. & Tomu, E. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Barış Kavramına ilişkin Sahip Oldukları Metaforlar, I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS,I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 24 - 26 Nisan 2014 / İSTANBUL (2014)
7- GÜLTEKE, M, TOMUL, E & KORUR, F (2014), Mathematics Special Content Competencies of Elementary School Teachers, III. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCE Sapienza University in Rome, Italy (February 06-08, 2014) (2014)
8- Tomul, E. & Aydoğan Çakır, A. (2014). The effects of educatıonal values on learnıng envıronment, Paper ID:0331 V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia – September 11-14, 2014 (2014)
9- TOMUL EKBER (2015). PISA Verilerine Göre Öğrenci Başarısında Sosyo Ekonomik Ve Kültürel Düzeyin Etkisi Zaman Serili Bir Analiz. EJER CONGRESS 2015, 1309-1310. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1689213) (2015)
10- TOMUL EKBER (2015). WHY DO SCHOOL AGE CHİLDREN WORK. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences June 11-13, 2015 – Bucharest, ROMANİA (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1689231) (2015)
11- ARSLAN HÜSEYİN,TOMUL EKBER, DOĞAN ÜMİT (2016). Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Rehber Öğretmene İlişkin Algılarının Metafor Analizi. VI. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU*Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyomu (HEDEFE DOĞRU) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) SAMSUN. (2016)
12- URLU Esin,TOMUL EKBER (2016). Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Göre Sosyal Değişkenlerin Toplumsal Statü Düzeyine Etkisi. IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) MUĞLA (2016)
13- URLU Esin,TOMUL EKBER (2016). Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Göre Okuldaki Siyasi Kaynaklı Çatışmalar. IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) MUĞLA (2016)
14- TOMUL EKBER,KAYHAOĞLU AKSOY SULTAN (2016). The Body Language Objectives of Elementary School Teachers. 7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 27/10/2016 BUDAPEŞTE- MACARİSTAN (2016)
15- TOMUL EKBER (2016). The Investigation of the Relationship Between The Socio Economic Level and The Success Level of the Turkish Students in Mathematics Reading Comprehension and Science. 7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3057022) 27/10/2016 BUDAPEŞTE-MACARİSTAN (2016)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olaraki SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- TOMUL, E. & CELIK, K. (2009). The Relationship Between The Students’ Academics Achievement and Their Socioeconomic Level: Cross Regional Comparison. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1199–1204. (2009)
2- TOMUL. E., (2009). Measuring Regional İnequality of Education in Turkey: An Evaluation by Gini Index. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 949–952. (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı: -Bir Örgüt Analizi- Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Danışman: Prof. Dr. Yüksek KAVAK (1994)
Doktora Tezi
1- İnsani Gelişme İle Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Battal ASLAN (2000)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
1- Eurasian Journal of Educational Research (EJER) (Süre : 2011 Yıl)
2- Eurasian Journal of Educational Research (EJER) (Süre : 2012 Yıl)
3- Eurasian Journal of Educational Research (EJER) (Süre : 2013 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Süre : 2011 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Eğitim ve Bilim / Education and Science (2009 Yıl)
2- Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research (2009 Yıl)
3- Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research (2010 Yıl)
4- Eğitim ve Bilim / Education and Science (2010 Yıl)
5- Eğitim ve Bilim / Education and Science (2011 Yıl)
6- Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research (2011 Yıl)
7- Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research (2012 Yıl)
8- Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research (2013 Yıl)
9- Eğitim ve Bilim / Education and Science (2013 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD Başkanlığı (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- TED Antalya Koleji öğretmenleri, “Hizmet İçi Eğitim Seminerleri” - “Öğretim sürecinde öğretmen -öğrenci iletişimi” (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Geri Dönüşüm Okulu, TUBİTAK 4005 kodlu 113B279 nolu proje (Uzman) (2013)
2- Arkeo Genç TUBİTAK 4004 Kodlu 113B071 Nolu Proje (Eğitmen) (2014)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- I. Eurasian Educational Research Congress 24 - 26 Nisan 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi- Bilim Kurulu Üyesi (2014)
2- "Developing Local campus-diffrent schools and seystems living together" Hayat Boyu Öğrenme Prograömı (LLP) 17-25 Mart 2012 Varde/Danimarka (2012)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012, Marmara Üniversitesi, İstanbul, OTURUM BAŞKANLIĞI (2012)
Uluslararası kongrelerde başkanlık yapmak
1- III. European Conference on Social and Behavioral Sciences February 6-8, 2014 Sapienza University Rome, Italy- Oturum Başkanlığı (2014)
2- V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, September 11-14, 2014 – Baltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia- Oturum Başkanlığı (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

04SNF2602 Eğitimde İleri Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 7 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
04SNF2601 İleri İstatistik Analizleri Zorunlu 3 7 (Doktora) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
04SNF2614 Çok Kültürlü Eğitim Seçmeli 3 5 (Doktora) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
04SNF2607 İlköğretimde Yönetsel Sorunlar Seçmeli 3 5 (Doktora) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
04SNF2617 Barış Eğitimi Seçmeli 3 5 (Doktora) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
04SNF1502 Eğitimde Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 6 (Yüksek Lisans) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213 4047
Email etomul(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.