Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1983
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Antalya Yabancı Dil Ağırlıklı Karatay Lisesi (2001)
 • Lisans : Atatürk Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Felsefe Bölümü (2005)
 • Y.Lisans : Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Felsefe Anabilim Dalı (2009)
 • Doktora : Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı
 • (2016)
ÖZGEÇMİŞ

EDUCATION:

Ph.D.: Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Ancient Languages and Cultures (Antalya/2009–2016). Supervisor: Prof. Dr. Mustafa ADAK/ Prof. Dr. Hasan ASLAN.

Dissertation: The Second Sophistic Period in Anatolia: Public Activities of Sophists, Rhetors and Philosophers.

M.A.: Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Philosophy (Antalya/2006–2009). Supervisor: Prof. Dr. Hasan ASLAN.

Thesis: Development of the Concept of Freedom in the History of Philosophy.

B.A.: Atatürk University, Faculty of Arts and Science, Department of Philosophy (Erzurum/2001–2005).

 

EMPLOYMENT:

2017 – :         Assistant Professor, Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Arts and Science, Department of Philosophy (Burdur).

2009–2016:     Research Assistant, Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Ancient Languages and Cultures (Antalya).

2006–2009:         Research Assistant, Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Philosophy (Antalya).

 

FIELDS OF STUDY

Epigraphy, Ancient Greek, and Latin, Ancient Philosophy, Medieval Philosophy, Second Sophistic, Sophists, Rhetor and Philosopher of Asia Minor. 

LANGUAGE SKILLS

Ancient Greek and Latin

English and German 

GRANTS/SCHOLARSHIP/AWARDS

2014–2015:   The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) 2214/A-Foreign Research Scholarship, University of Oxford, Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, Oxford/England (7 Months).

2012–2013:   Sokrates/Erasmus Scholarship, Albert-Ludwigs Universität, Seminar für Alte Geschichte, Freiburg/Germany (6 Months).

2013-2015:     Suna - İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations, Doctoral Research Scholarship (Antalya/2 years).

 

SCIENTIFIC CONGRESS/SYMPOSIUM/MEETINGS

1.                University of Oxford, Ioannou Centre for Classical and Byzantine, Greek Epigraphy Workshop, 01/11/2014–30/05/2015.

2.                 International Young Scholars Conference II: Mediterranean Anatolia, 4-7 November 2015, Antalya.

3.                  II. Greek–Turkish Epigraphy Symposium, Adrasan/Antalya, 23-26 May 2012.

4.                   First International Philosophy Congress 14-16 October 2010, Uludag University, Bursa/Turkey.

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND CONGRESS

1.               Akgün-Kaya, E., Antik Kaynaklar ve Yazıtlar Işığında Lykia, Pisidia, Pamphylia ve Kilikia – Isauria Bölgesi’nin Filozofları, Sofistleri ve Retorları/Philosophers, Sophists and Rhetors of Lycia, Pisidia, Pamphylia and Cilicia - Isauria Region in the Light of Ancient Literatures and Greek Ins., International Young Scholars Conference II: Mediterranean Anatolia, 4-7 November 2015, Antalya.

2.                       Akgün, E. – Aslan, H., Üç Özgürlük Paradigması/Three Freedom Paradigm, First International Philosophy Congress 14-16 October 2010, Uludag University, Bursa/Turkey. 

 

RESEARCH VISITING

University of Michigan, College of Literature, Science, and the Arts, Department of Philosophy and Classical Studies, 01/06/2017–10/09/2017

University of Oxford, Ioannou Centre for Classical and Byzantine, Oxford/England, 01/11/2014–30/05/2015

 Albert-Ludwigs Universität, Seminar für Alte Geschichte, Freiburg/Germany, 02/10/2012–01/04/2013.

 Universität Trier, Library Work, Trier/Germany, 01/11/–01/12/2012.SCIENTIFIC PROJECTS/EXCAVATIONS

30/09–15/10/2015: Rhodiapolis Excavations, Epigraph.

2012–2015: “Road and Settlement System of South Pisidia Region”, Epigraph. Director: Yrd. Doç. Burak TAKMER.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Phrygia'dan Dionysos İçin Yeni Bir Adak Yazıtı/ A new votive inblockedion to Dionysos from Phrygia. In: Vir Doctus Anatolicus. Studies in Memory of Sencer Şahin/Sencer Şahin Anısına Yazılar, Ed. B. Takmer, E. N. Akdoğu-Arca, N. Gökalp-Özdil, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2016: 73–81. (2016)
2- Roma İmparatorluk Dönemi’nde Doğu Kökenli Sofistler: Marcus Antonius Polemon ve L. Vibullius Hipparkhos Tiberius Claudius Attikos Herodes/Sophists of Eastern in the Roman Empire: Marcus Antonius Polemon and L. Vibullius Hipparkhos Tiberius Claudius Attikos Herodes. In: Akron 12: Eskiçağ Yazıları 9, Ed. A. V. Çelgin – N. E. Akyürek-Şahin, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2016: 213–266. (2016)
3- Philostratos: Sofist ve Biyografi Yazarı/Philostratos, Sophist and Biographer. In: Akron 9: Eskiçağ Yazıları 7, Ed. A. V. Çelgin – N. E. Akyürek-Şahin,, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2015: 251–270. (2015)
4- II. Sofistik Dönem: Yunan Kültürünün Yeniden Canlanışı/The Second Sophistic: Revival of Greek Culture. In: Akron 7: Eskiçağ Yazıları 5, Ed. A. V. Çelgin – N. E. Akyürek-Şahin,, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2013: 49–73. (2013)
5- Antik Yunan’da Yurttaşların Özgürlüğünün Temeli Olarak Demokrasi/Democracy as the Basic of the Freedom of Citizens in Ancient Greece. In: Akron 2: Eskiçağ Yazıları 2, Ed. A. V. Çelgin – N. E. Akyürek-Şahin,, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2011: 163–172. (2011)
6- Sofist-Retor Filozoflar: Eyalet Memurlukları (2017)
7- II. Sofistik Dönem: Lykia, Pisidia, Pamphylia ve Kilikia – Isauria Bölgesi Filizofları, Sofistleri ve Retorları. ULUSLARARASI GENÇ BİLİMCİLER BULUŞMASI II: ANADOLU AKDENİZİ SEMPOZYUMU KİTABI 2018. (2018)
8- ANTİK KAYNAKLAR VE EPİGRAFİK BELGELER IŞIĞINDA SAKARYA VE ÇEVRESİNDEN BİLİNEN SOFİST, RETOR VE FİLOZOFLAR, Geçmişten Günümüze Sakarya: Tarih/Kültür/Toplum (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Antikçağ Yunan Felsefesi: Mito-Poetik Olandan Etiko-Politik Olana/The Ancient Greek Philosophy: From Mito-Poetic to Etihco-Politic, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Vol. 138 (2011): 29–40. (2011)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- İkinci Sofistik Dönem: Sofist, Retor ve Filozofların Dini Görevleri, Cedrus V (2017): 217-239 (2017)
2- Roma İmparatorluk Dönemi’nde Anadolu’daki Sofistlerin-Retorların Sınıfsal Özellikleri ve Toplumsal Yaşamdaki Etkileri/Greek Sophists and Rhetors: Their Social Class and Influence in Public Life in Asia Minor in the Roman Empire, Cedrus IV (2016): 261–285 (2016)
3- Filozof (Φιλόσοφος), Sofist (Σοφιστής), Retor (Ῥήτωρ): II. Sofistik Dönem'de Sınıflandırma Problemi/Philosopher (Φιλόσοφος), Sophist (Σοφιστής), Rhetorician (Ῥήτωρ): Problems of Classification in the Second Sophistic, Mediterranean Journal of Humanities V/2 (2015): 1–15. (2015)
4- Ortaçağ'da Özgürlük Arayışı/Searching for Freedom in the Middle Ages, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 8 (2013): 120–134. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Antik Kaynaklar ve Yazıtlar Işığında Lykia, Pisidia, Pamphylia ve Kilikia – Isauria Bölgesi’nin Filozofları, Sofistleri ve Retorları/Philosophers, Sophists and Rhetors of Lycia, Pisidia, Pamphylia and Cilicia - Isauria Region in the Light of Ancient Literatures and Greek Ins., International Young Scholars Conference II: Mediterranean Anatolia, 4-7 November 2015, Antalya. (2015)
2- Üç Özgürlük Paradigması/Three Freedom Paradigm, First International Philosophy Congress 14-16 October 2010, Uludag University, Bursa/Turkey. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- PUBLIC ACTIVITIES OF INTELLECTUALS IN ANATOLIA UNDER THE ROMAN EMPIRE: PHILOSOPHERS-SOPHISTS-RHETORS (2017)
2- EDUCATION ACTIVITIES IN ANATOLIA UNDER THE ROMAN EMPIRE: SOPHIST, RHETOR AND PHILOSOPHER (2017)
3- ANTİK KAYNAKLAR VE EPİGRAFİK BELGELER IŞIĞINDA SAKARYA VE ÇEVRESİNDEN BİLİNEN SOFİST, RETOR VE FİLOZOFLAR rn Uluslararası Sakarya Sempozyumu 23/25 Kasım 2017 (2017)
4- "ANTİK KAYNAKLAR VE EPİGRAFİK BELGELER IŞIĞINDA ANTİKÇAĞ’DAKi KADIN FİLOZOFLAR" (2018)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017 Yıl)
3- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- LIBRI: Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi (2016 Yıl)
2- Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS) (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- "Road and Settlement System of South Pisidia Region”, Epigraph. Director: Yrd. Doç. Burak TAKMER. (2012)
2- Rhodiapolis Excavations, Epigraph.. Director: Yrd. Doç. Dr. Nurşah ŞENGÜL (2015)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Eurasian Conference on Language and Social Sciences/2017 (2017)
2- International Conference on Science and Education/2017 (2017)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- II. Greek–Turkish Epigraphy Symposium, Adrasan/Antalya, 23-26 May 2012. (2012)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi ve Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, V. Eskiçağ Dilleri vernKültürleri Öğrenci Sempozyumu, Bilim Kurulu-Oturum Başkanlığı. (03-06 Mayıs 2017/ANTALYA) (2017)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Sokrates/Erasmus Scholarship, Albert-Ludwigs Universität, Seminar für Alte Geschichte, Freiburg/Germany (6 Months). (2012)
2- The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) 2214/A-Foreign Research Scholarship, University of Oxford, Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, Oxford/England (7 Months). (2014)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Suna - İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations, Doctoral Research Scholarship (Antalya/2 years). (2013)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- The University of Michigan, College of Literature, Science, and the Arts, Department of Philosophy and Classical Studies, 01/06/2017–10/09/2017 (2017)
2- The University of Oxford, Ioannou Centre for Classical and Byzantine, Oxford/England, 01/11/2014–30/05/2015 (2014)
3- Albert-Ludwigs Universität, Seminar für Alte Geschichte, Freiburg/Germany, 02/10/2012–01/04/2013. (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 3229
Email eakgun(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.