Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
  • Lise : İzmir Maliye Meslek Lisesi
  • Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Lisans Fakülte : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Lisans Bölüm : Maliye
  • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Y.Lisans Dal : Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı
  • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Doktora Dal : Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- TOPRAK, Düriye, “Türkiye’de Sosyal Devlet ve Cinsiyet Eşitliği Çerçevesinde Eğitimde Kadın Algısı”, İçinde Ekonomi, Sosyoloji ve Kadın, Ed.Volkan Yücel ve Süleyman Öğrekçi, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.163-225. (2016)
2- TOPRAK, Düriye, "Türkiye’de Ekonomik Krizler İle Mücadelede Mali Kurallar: 2000 Sonrası Dönem", İçinde Kriz-Disiplinlerarası Bir İnceleme (ED. S.AĞCAKAYA, B.AFŞAR, S.ÖĞREKÇİ), Ekin Yayınevi, Temmuz (2016)
3- Gül, Hüseyin; AĞCAKAYA, Serpil; TOPRAK, Düriye, “1980 Sonrası Kriz Dönemlerinde Türkiye’de Sosyal Refah Anlayışının Kamu Harcamaları Açısından Değerlendirilmesi”, İçinde Kriz-Disiplinlerarası Bir İnceleme (ED. S.AĞCAKAYA, B.AFŞAR, S.ÖĞREKÇİ), Ekin Yayınevi, Temmuz (2016)
4- TOPRAK, Düriye, "Refah Devletinde Uygulamaya Konulan Sosyal Politika Araçları", Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Prof. Dr. Fevzi Devrim'e Armağan, İzmir (2014)
5- TOPRAK, Düriye, Özel Bütçeli Kuruluşların Mali Denetimi, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi içinde (Ed.Kamil Tüğen, Serpil Ağcakaya, Emine Uzunali), Ekin Yayınevi (2017)
6- TOPRAK, Düriye, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda Mali Denetim, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi içinde (Ed.Kamil Tüğen, Serpil Ağcakaya, Emine Uzunali), Ekin Yayınevi (2017)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- TOPRAK, Düriye, Gender Equality in Education in Turkey in the Perspective of Social Welfare State, Georgeta Rata / Mehmet Ali Icbay / Hasan Arslan (eds.), Recent Developments in Sociology and Social Work, IASSR, E-BWN 2017, ISBN 978-83-943963-5-0, p.377-387. (2017)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- TOPRAK Düriye, "Türkiye'de Kriz Dönemlerinde Borçların Seyri: 1994 ve 2001 Krizi", S.D.Ü. Vizyoner Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, ss.1-14. (2010)
2- TOPRAK Düriye, "Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Çevre Politikaları ve Mali Araçlar", Yıl:2, Sayı:4, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz, ss.146-169. (2006)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- TOPRAK, Düriye, “Kamu İdarelerinde Cinsiyete Duyarlı Stratejik Planlama ve Bütçeleme: Isparta İl Özel İdaresi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CİEP Özel Sayısı, ss.408-441. (2016)
2- TOPRAK, Düriye, "Türkiye'de Mali Kural Uygulamaları", International Journal of Social Sciences and Education Research, Cilt:2, Sayı:2, ss.427-448. (2016)
3- TOPRAK, Düriye, AĞCAKAYA Serpil, GÜL, Hüseyin, "Sosyal Devlet Yaklaşımı Açısından Türkiye’de 1980 Sonrası Eğitim Harcamalarının Analizi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:31, Sayı:1, ss.123-165. (2016)
4- TOPRAK, Düriye, “Uygulamada Ortaya Çıkan Farklı Refah Devleti Modelleri Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015/1, Sayı:21, ss.151-175. (2015)
5- TOPRAK Düriye, "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 24 Ocak 1980 Kararları Işığında Değerlendirilmesi", S.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:2 (2008)
6- TOPRAK, Düriye, ŞATAF, Ceyda, "Türkiye'de Yerel Yönetimler Reformu Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1 (2009)
7- TOPRAK, Düriye, Türkiye’nin Çevre Politikasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Yerel Yönetim Bütçesinin İncelenmesi, Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, Temmuz (2017)
8- TOPRAK, Düriye; ŞATAF, Ceyda, "TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇERÇEVESİNDE SOSYAL HARCAMALAR ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME", Sayıştay Dergisi, Sayı:106, Temmuz-Eylül 2017. (2017)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- TOPRAK Düriye, "Sivil Toplumda Devlet" (John Locke, çev.Serdar Taşcı-Hale Akman, Metropol Yayınları, İstanbul 2002), Kitap Değerlendirmesi, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, s.201-204, Güz (2005)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- TOPRAK, Düriye, GÜL,Hüseyin, AĞCAKAYA, Serpil, "6360 Sayılı Yasanın Mali Açıdan İncelenmesi", 30. Türkiye Maliye Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, 20-24 Mayıs 2015, Belek-Antalya. (2015)
2- TOPRAK, Düriye, AĞCAKAYA, Serpil, GÜL, Hüseyin, "Bir Kamu Politikası Uygulaması Olarak Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Devlet", 13. Kamu Yönetimi Kongresi (KAYFOR), Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 15-17 Ekim 2015, Rixos Hotel, Konya. (2015)
3- AĞCAKAYA, Serpil, TOPRAK, Düriye, "Ekonomik İstikrarı Sağlamada Maliye Politikasının Etkinliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma (1980-2007)", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül 2009, İzmir. (2009)
4- TOPRAK, Düriye, ŞATAF, Ceyda, "Türkiye'de Yerel Yönetimler Reformu Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül 2009, İzmir. (2009)
5- AĞCAKAYA, Serpil, TOPRAK, Düriye, "Kamusal Etik Açısından 5018 ve Mali Saydamlık", TODAİE Kamu Etiği Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2009, Ankara. (2009)
6- TOPRAK Düriye , "Küreselleşmenin Türk Ekonomisine Etkileri", Uludağ Üniversitesi II.Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, 23-24 Kasım 2006, Bursa (2006)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- ŞATAF, Ceyda, TOPRAK, Düriye, DURMAZ, Şerife, "2008 Krizi ve Türkiye'de Uygulanan Maliye Politikalarının İstihdama Yansımaları", 12.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Belek-Antalya. (2010)
2- ŞATAF, Ceyda, TOPRAK, Düriye ve YAY, Serdar, "Türkiye’de 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Getirdiği Yeni Mali Düzenlemeler", 2.st Davraz International Congress Building New Approaches to the Global Issues (2. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları 29-31 Mayıs 2014), Süleyman Demirel University, Isparta. (2014)
3- TOPRAK, Düriye, "Türkiye'de Performansa Dayalı Mali Yönetim Çerçevesinde Stratejik Planlama", S.D.Ü. Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta. (2009)
4- TOPRAK Düriye, "Küreselleşme Sürecinde Yeni Devlet Anlayışının Kamu Mali Yönetimine Yansıması:Türkiye Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 22-24 Ekim 2008, Isparta (2008)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- TOPRAK, Düriye, "Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: Sağlık Harcamaları ve Yansımaları", 1st International Scientific Researches Congress – Humanity and Social Sciences (IBAD-2016) May 19-22, 2016 – Madrid, SPAIN (2016)
2- TOPRAK, Düriye, "Fiscal Rule Applications in Turkey", International Conference on Social Sciences and Education Research, 29-31 October 2015,Rixos Downtown, Antalya (2015)
3- TOPRAK, Düriye, “Gender Equality in Education in Turkey in the Perspective of Social Welfare State”, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR-Sapienza University, 01-04 Eylül 2016, Roma, İtalya (2016)
4- TOPRAK, Düriye, “Kamu İdarelerinde Cinsiyete Duyarlı Stratejik Planlama Ve Bütçeleme: Isparta İl Özel İdaresi Örneği”, Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar Kongresi, 28 Eylül-30 Kasım 2016, Bakü, Azerbaycan (2016)
5- TOPRAK, Düriye, Türkiye’nin Çevre Politikasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Yerel Yönetim Bütçesinin İncelenmesi, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) 19-22 May, 2017, Sarajevo / Bosnia Herzegovina (2017)
6- TOPRAK, Düriye, Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Çevre Vergileri Üzerine Bir İnceleme, International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) 19-22 May, 2017, Sarajevo / Bosnia Herzegovina (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- TOPRAK Düriye, "1990 Sonrası Dönemde Türkiye'de Borç-Kriz İlişkisi ve 2001 Krizi Üzerine Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı (2006)
Doktora Tezi
1- TOPRAK, Düriye, "1980 SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLET HARCAMALARININ DÖNÜŞÜMÜ VE YANSIMALARI", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Tez Danışmanları: Doç.Dr. Serpil AĞCAKAYA ve Prof.Dr. Hüseyin GÜL, Ocak (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (2017 Yıl)
2- Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:2 (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Bölüm Başkanlığı (Yıl:2017)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu koordinatörlüğünde düzenlenen 4. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu'nda Panelist, SDÜ.Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 28- 30 Mayıs 2015,Isparta. (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- I. International Davraz Congress, 24-27 September 2009, Suleyman Demirel University, Isparta, TURKEY. (2009)
2- II. International Davraz Congress, 29-31 May 2014, Suleyman Demirel University, Isparta, TURKEY. (2014)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Sürdürülebilir Kamu Maliyesi Açısından Stratejik Yönetim ve Performans Esaslı Bütçeleme” temalı Hukuk ve İktisat Forumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD)- Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25 Haziran 2010,Isparta/Türkiye (2010)
2- Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri Konulu 22.Türkiye Maliye Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, 9-13 Mayıs 2007, BelekANTALYA (2007)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Vergi Hukuku-Bankacılık ve Finans N.Ö - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Vergi Hukuku-İşletme N.Ö/İ.Ö. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Maliyesi-İşletme N.Ö./İ.Ö. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Maliyesi-Kamu Yönetimi N.Ö./İ.Ö. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Ekonomisi-İktisat N.Ö./İ.Ö. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Türk Vergi Hukuku ve Sistemi-İktisat N.Ö/İ.Ö. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Türk Vergi Sistemi ve Hukuku-Kamu Yönetimi N.Ö/İ.Ö. - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email dtoprak(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 4 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.