Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Fen Bilgisi Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Gülsüm Sami Kefeli İlköğretim Okulu/ Samsun (1988)
 • Orta Okul : Çakabey Ortaokulu (1991)
 • Lise : Anadolu Öğretmen Lisesi/Burdur (1995)
 • Lisans : Gazi Üni.
 • Lisans Fakülte : Gazi Eğitim Fak.
 • Lisans Bölüm : Fizik Öğretmenliği (1999)
 • Y.Lisans : Gazi Üni.Eğitim Bil.Enst.Fizik Öğr.ABD
 • (2002-04-19 14:58:00)
 • Doktora : Gazi Ünv. Eğitim Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Fen Bil.
 • (2007-02-14 15:54:12)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : İlköğretim Fen bilgisi Eğitimi (28.11.2012)
ÖZGEÇMİŞ

1977 yılında Antakya'da doğdum. 1995 yılında Bolu Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun oldum. Aynı yıl Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmeye başladım. Lisans eğitimini 1999 yılında tamamladım. 2002 yılında Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fizik Öğretmenliği yüksek lisans programı, 2007 yılında ise  Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği doktora programından mezun oldum. 2007 tarihinden bu yana MAKÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.'da öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Evli ve iki çocuk annesiyim. Çalışma alanlarım: Fen eğitimi, kavram yanılgıları, öğrenci günlükleri, Fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, yazarak öğrenme. 
İLGİ ALANLARI

fen eğitimi, kavram yanılgıları alternatif değerlendirme yöntemleri, öğrenci günlükleri

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Ünlü, P., Kandil İngeç, Ş., Budak, M.G., Erduran Avcı, D., 2006. Fizik IV Modern Fizik (Fen Bilgisi Öğretmeliği İçin). Anı Yayıncılık, 182s. Ankara. (2006)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Erduran Avcı, D. ve Yağbasan, R., 2002. Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Manyetizma Kavramlarını Günlük Hayata Uygulama Becerilerinin Tespiti. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 8, 189-197. (2002)
2- Şaşmaz Ören, F. ve Erduran Avcı, D., 2004. Eğitimsel Oyunla Öğretimin Fen Bilgisi Dersi "Güneş Sistemi Ve Gezegenler" Konusunda Akademik Başarı Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 18, 67-76. (2004)
3- İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fene karşı tutumlarının akademik başarı, öğrenim seviyesi ve cinsiyetle ilişkisi (2008)
4- Beyin yarı kürelerinin baskın olarak kullanılmasına yönelik öğretim stratejileri (2008)
5- Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Işık Konusundaki Bilgi Düzeylerini Araştırılması (2008)
6- Aksu, Y. ve Erduran Avcı, D. (2009). “Fen ve Teknoloji ile Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum ve Görüşlerinin Belirlenmesi: Burdur İli Örneği”. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 17, ss.59-80. (2009)
7- Erduran Avcı, D. ve Yağbasan, R. (2010). “Beyin Temelli Öğrenme Hakkında Öğrenci Görüşleri”. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 1-18. (2010)
8- Erduran Avcı, D., Kara, İ. & Karaca, D. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31, ss.27-39. (2012)
9- 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Algısının Farklı Tekniklerle İncelenmesi (2013)
10- Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Kazanımlarının Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Dağılımlarının İncelenmesi (2013)
11- 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Algısının Farklı Tekniklerle İncelenmesi (2013)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Erduran, D., 2001. Anadolu Öğretmen Liselerinin Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri. Burdur Araştırmaları Dergisi, sayı 2, Aralık, 147-152. (2001)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Using Concept Maps as a Method of Assessment in "Work - Energy" Subject (2009)
2- Beyin Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Fene Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi (2009)
3- Erduran Avcı, D. & Karaca, D. (2012). An Investigation of Students’ Academic Development, Views, and Feelings through Journals. Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 8(3), 177-188. (2012)
4- Öğretmen Adaylarının Senaryo Temelli Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması (2013)
5- Teachers' Views on Writing Activities in Science and Technology Course. Journal of Turkish Science Education (2013)
6- Fen bilimleri öğretmenlerinin atık ve geridönüşüme yönelik tutumlarına geri dönüşümcü öğretmenin etkisi (2015)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Fen ve Teknoloji Eğitiminde Öğrenci Günlüklerinin Kullanılması (2008)
2- Turkish teachers’ opinions about science-technology-society-environment acquisitions in science and technology course curriculum (2014)
3- THE EFFECTS OF SCIENCE WRITING HEURISTIC ON PRE-SERVICE TEACHERS’ ACHIEVEMENT AND SCIENCE PROCESS SKILLS IN GENERAL PHYSICS LABORATORY COURSE (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Erduran Avcı, D. ve Yağbasan, R., 2004. Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Manyetizma Kavramlarını Algılama Düzeylerinin Tespiti. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 15 - 18 Ekim 2003, Antalya. (2004)
2- Erduran Avcı, D. ve Şaşmaz Ören, F., 2005. Fen Öğretiminde Oyun Tabanlı Öğretim İle Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Yetenekleri Arasındaki İlişki. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 28-30 Eylül 2005, Denizli. (2005)
3- Erduran Avcı, D. ve Darçın, E.S., 2006. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fene Karşı Tutumlarının Akademik Başarı, Öğrenim Seviyesi ve Cinsiyetle Olan İlişkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri, 07-09 Eylül 2006, Ankara. (2006)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karaca, D., Erduran Avcı, D. ve Önal, N. (2011). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları.” 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 435-436, Burdur. (Özet) (2011)
2- Karaca, D., Erduran Avcı, D. ve Önal, N. (2011). “Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Kazanımlarının İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Dağılımlarının İncelenmesi”. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Bildiri Özetleri Kitabı, s.52-53, Burdur. (2011)
3- Öz, S., Erduran Avcı, D. ve Genç, H. (2011). “İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki (6, 7 ve 8. Sınıf) Kazanımların Çevre ve Çevre Eğitimi Açısından İncelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Bildiri Özetleri Kitabı, s.488-489, Burdur. (2011)
4- Erduran Avcı, D., Darçın, E.S. ve Altınkaynak, Ö. (2008). “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Konusundaki Görüşleri”. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Özetler Kitabı, s.166, Bolu. (2008)
5- İlkokul Öğrencilerinin Bilim İnsanı Algıları: Öğrencilerin Bilimsel Faaliyetlere Katılması Bilim İnsanı Algılarını Nasıl Etkiler? (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Şaşmaz Ören, F. ve Erduran Avcı, D., 2005. Farklı Öğrenim Düzeylerindeki Öğrencilerin "Güneş Sistemi ve Gezegenler" Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 28-30 Eylül 2005, Denizli. (2005)
2- Erduran Avcı, D. ve Yağbasan, R., 2006. Fen Günlüklerini Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) Kullanarak Değerlendirme. VII. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri, 07-09 Eylül 2006, Ankara. (2006)
3- Erduran Avcı, D. ve Yağbasan, R., 2006. Beyin Baskınlık Aracı"nın Türkçe'ye Uyarlanma ve Geçerlik Güvenirlik Çalışması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri, 07-09 Eylül 2006, Ankara. (2006)
4- Darçın, E.S. ve Erduran Avcı, D., 2006. Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri, 07-09 Eylül 2006, Ankara. (2006)
5- Lisans Yerleştirme Sınavında Fen Ve Teknoloji Öğretmenliği Bölümleri Arasında Oluşan Taban Puanların Farklılık Göstermesinin Nedenleri (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Erduran Avcı, D. & Akçay, T. (2012). Examination of primary school students’ ideas on STSE through journals. 9th International Conference on Hands on Science. 17-21 October, Antalya. (2012)
2- Erduran Avcı, D. & Karaca, D. (2012). Prospective Science Teachers' Misconceptions about Energy. The World Conference on Physics Education, 1-6 July, Istanbul. (2012)
3- Erduran Avcı, D., Karaca, D. & Akçay, T. (2012). An Investigation of Prospective Teachers' Views on Implementing a Science Writing Heuristics in Physics Laboratories. The World Conference on Physics Education, 1-6 July, Istanbul. (2012)
4- Erduran Avcı, D., Karaca, D. ve Karabal, M. (2010). Views of Teacher Candidates on Relating Basic Physics Principles to Animal and Animal Behaviors: Digital Media Demonstration. International Educational Technology Conference, İstanbul. (2010)
5- Erkorkmaz, Z., Erduran Avcı, D. ve Yıldırım, M.Z. (2009). Elementary School Students' Perceptions about Scientists. ESERA Conference, İstanbul. (2009)
6- Erduran Avcı, D. ve Uslu, H. (2009). Students' Opinions About Writing Journal in Science-Technology and Mathematics Lessons. ESERA Conference, İstanbul. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Erduran Avcı, D. ve Darçın, E.S., (2007). A Study Of Unıversity Students' Attitudes Towards Nutrition. 2nd International Congresson Food and Nutrition, October 2007, İstanbul. (2007)
2- Erduran Avcı, D. ve Yağbasan, R. (2007). A Study on Impact of Brain-Based Learning Approach on Students’ Achievement and Retention of Knowledge About “Work-Energy” Topic. GIREP-EFEC Conference, Opatija, Croatia. (2007)
3- Erduran Avcı, D. ve Darçın, E.S. (2007). A Study of University Students’ Attitudes Towards Nutrition. 2nd International Congress on Food and Nutrition, İstanbul. (2007)
4- Darçın, E.S., Erduran Avcı, D., Akgül, P. ve Badem, Ö. (2007). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Küresel Çevre Problemleri Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), Ankara. (2007)
5- Science teachers' perceptions of waste and recycling: The project of recycler teacher (2014)
6- Recycler teacher-look to the future and recycle project: What do science teachers know about waste and recycling? (2014)
7- Fen bilimleri öğretmenlerinin atık ve geri dönüşüme yönelik tutumlarına geri dönüşümcü öğretmen projesinin etkisi. (2014)
8- Fen bilgisi öğretmen adayları günlüklerinde fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkisini hangi kazanımlarla ilişkilendiriyor? (2014)
9- Fen bilgisi öğretmen adaylari fen-teknoloji-toplum-çevre kavramlarini hangi kavramlarla ilişkilendiriyorlar? (2014)
10- Çevrimiçi yansıtıcı günlük etkinliklerine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının düşünceleri (2014)
11- Öğretmen adaylarının kullandıkları tamamlayıcı değerlendirmelerin karşılaştırılması (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1900 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Fen Bilimleri Ensitüsü Müdür Yardımcısı (Yıl:2007)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur, Isparta, Muğla İl Merkezlerindeki Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin; Biyoloji Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretimi Hakkındaki Düşünceleri, Okulların Biyoloji Eğitimi Bakımından Düzeylerinin Belirlenmesi. S.D.Ü. BAPYB tarafından desteklendi (2001-2002). (2002)
2- Burdur İli İlçeleri ve Köyleri İlköğretim Okulları Arasındaki Fen Bilgisi Dersi Öğrenim Düzeyi Farklılıkları Üzerine Araştırma. S.D.Ü. BAPYB tarafından desteklendi (2001-2002). (2002)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- "ileriye bak geri dönüştür: geri dönüşümcü öğretmen" adlı TÜBİTAK 4004 nolu projesi tamamlanmıştır. (2014)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- I. Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 18 Kasım 2005, Düzenleme Kurulu Üyeliği (2005)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4043
Email derduran(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 6 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.