Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1975
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Sosyoloji
 • Anabilim Dalı : Uygulamalı Sosyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : Fransızca
 • Yabancı Dil 2 : İngilizce
 • İlk Okul : Hakimiyet-i Milliye
 • Orta Okul : Tevfik Fikret Lisesi (Orta kısım)
 • Lise : Tevfik Fikret Lisesi
 • Lisans : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Sosyoloji
 • Y.Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Sosyoloji (2005-08-23 16:40:54)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Dal : Kamu Yönetimi
 • (2011-03-14 16:40:54)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • (01.03.2016)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- "Geleceğin Güvensiz İnşası ve Sosyal Güven(siz)lik Reformu", Bağlam Yayınları, İstanbul. (2009)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- "Çıkar ve Çıkar Grupları", Felsefe Ansiklopedisi, Cilt III, ss: 625-632, Babil Yayıncılık, Ankara (2005)
2- "Toplumcu Belediyecilik ve Kent Kapılarını Sermayeye Açan Anahtar Olarak Kentsel Dönüşüm", Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi, Toplumcu Belediyecilik, Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları (içinde), İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül (der.), ss: 295-332, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul. (2009)
3- "Kent ve Göç Sosyolojisi", Sosyolojiye Giriş, Sosyolojinin Temel Tartışmaları (içinde), Muammer Tuna (ed), ss: 278-298, Detay Yayıncılık, Ankara. (2012)
4- C. Ergun, H. Gül ve S. Sallan Gül “ Neoliberal Küreselleşme ve Küresel Kent”, Kent Üzerine Özgür Yazılar (içinde), Cem Ergun, Muharrem Güneş ve Ayşe Dericioğulları Ergun (ed), Bağlam Yayınları, İstanbul, 2013, ss:40-69. (2013)
5- "Kentsel Dönüşüme Karşı Çıkmak: Kamusalı Hatırlamak Üzerine Birkaç Not" içinde Gezi ve Sosyoloji,Nesneyle Yüzleşmek, Nesneyi Kurmak (der) Vefa Saygın Öğütle ve Emrah Göker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss: 276-291. (2014)
6- Ergun, C. "Marka Kentler mi? Markalar İçin Kentler mi?", içinde Kent Çalışmaları I, ed. A. Keçeli ve Ş. Çelikoğlu, Detay Yayıncılık, Ankara, ss: 129-148. (2014)
7- Cem Ergun, "Barınma ve Konut Hakkı" içinde Yerleşim Sosyolojisi, ed. Muammer Tuna, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fak. Yayınları, 13. Ünite, e-ISBN: 978-975-442-662-5, Erzurum (2014)
8- Cem Ergun ve Hüseyin Gül, "Küreselleşme, Yerleşim ve Küresel Kent" içinde Yerleşim Sosyolojisi, ed. Muammer Tuna, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 7. Ünite, e-ISBN: 978-975-442-5, Erzurum (2014)
9- Cem Ergun ve Hüseyin Gül, "Kentsel Dönüşüm" içinde Yerleşim Sosyolojisi, ed. Muammer Tuna, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 12. Ünite, e-ISBN: 978-975-442-5, Erzurum. (2014)
10- "Kentin ve Kentsel İşlevlerin, Mekanın ve Yapının Tarihsel Gelişimi ve Dönüşümü", Kente Dair... (içinde), Mim. Sertaç Tümtaş, Ayşe Dericioğulları Ergun ve Cem Ergun (ed), ss: 53-90, Bağlam Yayınları, İstanbul. (2016)
11- Gül, H. & Ergun, C. "Kent, Kimlik, Kültür ve Kentlilik", Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları (içinde), Ergun, C. & Öğrekçi, S. (Ed.), Gece Kitaplığı, Ankara, ss: 127-148. (2017)
12- Ergun, C. ve Tümtaş, M. S. "Türkiye'de Yaşlılık ve Sosyal Politikalar", Gerontoloji (iç.), İ. Tufan ve M. Durak (ed.), Nobel Yayıncılık, Ankara, ss: 601-617. (2017)
13- Apalı, Y. ve Ergun, C. "Eğitim Sosyolojisi ve Önemi" içinde Eğitim Sosyolojisi, Ed. Nazmi Avcı ve Yaşar Erjem, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss: 11-34. (2018)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Cem ERGUN & Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN "Health Transformation Program In Turkey: Transformation Through Marketization And Commodificaion", Turkey in The New Millenium A Critique Of Political, Social and Economic Transformations (içinde), İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül (ed.), ss: 131-160, Lambert Academic Publishing,Germany (2013)
2- Hüseyin GÜL & Cem ERGUN "Urban Regenerationin Turkay and İstanbul",Turkey in The New Millenium A Critique Of Political, Social and Economic Transformations (içinde), İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül (ed.), ss: 207-239, Lambert Academic Publishing, Germany (2013)
3- Tümtaş, M. S. ve Ergun, C. "Making Space For Capital" içinde Cities İn The Globalızing World and Turkey: A Theoretical and Empirical Perspective, ed. Efe, R., Sam, N., Sam, R., Spiriajevas, E. ve Galay, E., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss: 328-339 (2014)
4- Ergun, C. "Seeking Solutions for Poverty in a Non-Policy Envitonment: Recycling Labour", içinde Strategic Researches II: From Local to Global "Working Life And Social Policy", Ed. Namal, M. K., Koçancı, M. ve Karataş, M., IJOPEC Publications, London, U. K., ss: 239-257. (2018)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- “Dönüşüm mü Piyasalaştırma mı? Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde Bir Tartışma”, Toplum Ve Demokrasi Dergisi, Sayı: 8-9-10, Ocak-Aralık 2010. (2011)
2- “Engels Konutu Günümüzde Sorun Edinseydi…”, Toplum ve Demokrasi Dergisi, Sayı: 5, Ocak-Nisan 2009. (2009)
3- "Urban Regeneration and Social Segregation: The Case of İstanbul", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Sayı:11,Ocak-Haziran2011, (2012)
4- Ergun, C. "Üniversite ve Kent İlişkisi Üzerine Görüşler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eylül 2014, Sayı 31, ss: 216-237 (2014)
5- Ergun, C. ve Koçancı, M. "Yoksulluk ve Kentsel Mekan Üzerine Birkaç Not", Toplum ve Demokrasi, 11 (24), ss: 201-228. (2017)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Küreselleşme, Küresel Kent ve Kentsel Dönüşüm, Sosyal Demokrat Dergisi, Sayı: 22, Ekim 2012 (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Tümtaş , M.S. ve Ergun, C. "Göç ve Yoksulluk Kıskacında Yıkılan Bir Kent: Van", Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, ss: 1-23. (2014)
2- Mim. Sertaç Tümtaş ve Cem Ergun, "Küreselleşme ve Kentlere Etkileri", S.D.Ü. Fen-Edb. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 37, ss: 135-150. (2016)
3- Mim. Sertaç Tümtaş ve Cem Ergun, "Göçün Toplumsal ve Mekansal Yapı Üzerindeki Etkileri", S.D.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 21, Sayı:4, ss:1347-1359 (2016)
4- Koçancı, M. ve Ergun, C. "Kent Yoksulluğunun Kentsel Dönüşüm Üzerinden Okunması", Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, C. 23, S. 1, ss: 51-68. (2018)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Kitap İncelemesi: Rosanvallon, P. 2004. "Refah Devletinin Krizi", Çev: B. Şahin. Dost Kitabevi Yayınları, Ankara. Toplum ve Demokrasi Dergisi, Sayı:1, Eylül-Aralık 2007. (2007)
2- Kitap İncelemesi: Ahmad, F. 2006, "Bir Kimlik Peşinde Türkiye", çev: Karadeli, S.C. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Toplum ve Demokrasi Dergisi, Sayı: 2, Ocak-Nisan 2008. (2008)
3- Kitap İncelemesi: Tanyol, C. 2007, "Çankaya Dramı: Silahlı Ordu Silahsız Ordu", Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul. Toplum ve Demokrasi Dergisi, Sayı: 3, Mayıs-Ağustos 2008. (2008)
4- "Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Sayı: 3, Mayıs-Ağustos 2008. (2008)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hüseyin Gül ve Cem Ergun, "Mutlak Yoksulluk ve Nedenleri: Ankara Örneği",Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul, 31 Mayıs-1 Haziran 2003. (2003)
2- Sallan Gül, S., Gül, H. ve Ergun, C. 2004, "Kentsel Yoksulluk ve Aile ", IV. Aile Şurası, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 18-20 Mayıs 2004. (2004)
3- Cem Ergun, "Yerel Yönetimlerde Çöp ve Yoksulluk Sorunu", Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, Yerel Yönetimler Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 3-4 Aralık 2004. (2004)
4- Cem Ergun, "Yoksulluk ve Çöp Toplayıcıları Örneği Temelinde Enformel Sektöre Yönelik Bir Sosyal Politika Önerisi", Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları-İhtiyaçlar ve Sorunlar, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü, Alanya, 4-6 Kasım 2004. (2004)
5- Sallan Gül, S., Yılmaz, C., Ergun, C. ve Alican, A. "Bir İkon Olarak Gül: Kentsel Kimliğin Üretilmesinin Sembolik Anlamları", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, Isparta, 2-3 Haziran 2005. (2005)
6- Cem Ergun. "Kentsel Bir Sorun Olarak Yoksulluk ve Yeni Enformel Alanlar", KEAS'05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu-II, Pamukkale Üniversitesi ve Devlet Planlama Teşkilatı, Denizli, 13-16 Haziran 2005. (2005)
7- Sallan Gül, S., Dulupçu, M. A., Gül, H., Ergun, C., Kiriş, H. M. ve Alican, A. "Yerelleşme ve Piyasalaşma Kent Yoksulluğuna Çare mi? İki Kent Temelinde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", KEAS'05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu-II, Pamukkale Üniversitesi ve Devlet Planlama Teşkilatı, Denizli, 13-16 Haziran 2005. (2005)
8- Sallan Gül, S., Dericioğulları, A., Ergun, C. ve Gül, H. "Sosyal Devletin Tasfiyesi ve Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde Aile Hekimliği Uygulaması", VI. Kamu Yönetimi Forumu: 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 9-11 Ekim 2008. (2009)
9- Cem Ergun ve Hüseyin Gül, "Yerel Yönetimlerin Değişen İşlevleri ve Kentsel Dönüşüm", VI. Kamu Yönetimi Forumu: 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 9-11 Ekim 2008. (2009)
10- Cem Ergun, “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Gülsuyu Mahallesi Örneği”, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 1-3 Ekim 2009 (Sosyoloji Derneği sitesinde tam metin pdf olarak yayınlanmıştır). (2011)
11- Hüseyin Gül ve Cem Ergun, “Küreselleşme, Kentler, Kentsel Dönüşüm ve Mekandan Koparılan Ademler”, VII. Kamu Yönetimi Forumu: Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı, ed: Hakan Altıntaş, KSÜ Yayınları, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, 08-10 Ekim 2009 (elektronik yayın-CD). (2009)
12- Cem Ergun, "Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yönetişimin Uygulanabilirliği" Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler, 4.Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, Ankara, 19-20 Ekim 2009. (2009)
13- Cem Ergun ve Hüseyin Gül, “Barınma Hakkının İhlal Edilme Sürecinde Kentsel Dönüşüm Projeleri”, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu II Bildiriler Kitabı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 4-6 Kasım 2010, Petrol-İş Yayını, İstanbul. (2010)
14- Cem Ergun ve Hüseyin Gül, "Neoliberalizmin Mekana Yansıması Olarak Kentsel Dönüşüm ve Dışlanma-Ayrışma Süreçleri", KBAM 4.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, 28-30 Kasım 2013, Mersin. (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sallan Gül, S., Gül, H., ve Ergun, C. "Türkiye'de Yoksulluk Kültürü Tezlerine Bakış: Ankara Örneği", Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Antalya, 9-11 Ekim 2003. (2003)
2- Cem Ergun, “Değişen Ekonomik Konjonktürde Yeni Enformel Alanlar: İzmir Çöp Toplayıcıları”, Türkiye'nin Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Dönüşümü Konferansı, ODTÜ, Ankara, 21-22 Ekim 2005. (2005)
3- "Mekansal Ayrışmadan Ayrışmanın Mekansallaşmasına: Neoliberal Dönemde Kentler" VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 02-05 Ekim, Muğla. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ayşe Dericioğulları Ergun ve Cem Ergun, "Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulaması ve Kadınlara Etkileri", Sakarya Üniversitesi Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, 5-7 Mart 2009. (2009)
2- Cem Ergun ve Songül Sallan Gül, "Kentsel Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğuna Çöp Alanlarından Bakış", Sakarya Üniversitesi Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, 5-7 Mart 2009. (2009)
3- Hüseyin Gül ve Cem Ergun, “Urban Regeneration and Social Segregation: The Case of Istanbul”, 8. European Urban & Regional Studies Conference on “Repositioning Europe in an Era of Global Transformation”, Durham University, Viyana, 16-17 Eylül 2010. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Cem Ergun "Kent Yoksullarının Yoksullukla Mücadele Stratejisi: Enformel İş Alanları, Isparta-İzmir Çöp Toplayıcılarına Yönelik Bir Alan Araştırması", Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, 7-9 Haziran 2006. (2006)
2- Kent, Rant ve Bölüşüm;Kentsel Dönüşüm:Mersin Örneği.Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, 23-24 Ekim 2013, Kocaeli (2013)
3- "Yaşlılık, Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma", 1. Uluslararası 10 Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22-23 Mart 2017, İzmir. (2017)
4- "Geçmişten Günümüze Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar" , Uluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, İzmir (2017)
5- Ergun, C. & Tümtaş, M. S. "Göç ve Yoksulluk Sorunsalının Görünmeyen Yüzü: Yaşlılar", Innovation and Global Issues in Social Sciences, 24-27.04.2017, Antalya. (2017)
6- Ergun, C. & Erdoğan, B."Yerel Yönetimlerde Dönüşümün Yansımaları: Eskişehir Aşağı Söğütönü ve Aydınlı Mahallesi Örneği", Innovation and Global Issues in Social Sciences, 24-27.04.2017, Antalya. (2017)
7- Ergun, C.& Sümer, M. D. "Atıktan Katık Yaratmak", İnternational Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21-24.09.2017, Isparta. (2017)
8- Dericioğulları Ergun, A. & Ergun, C. "Göç Okumaları: Beklentiler, Sonuçlar", III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 10-11 Kasım, Ankara. (2017)
9- Dericioğulları Ergun, A. & Ergun, C. "Dönüşen Tarım ve Dönüştürülen Yoksulluk", III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 10-11 Kasım, Ankara. (2017)
10- Ergun, C. ve Dericioğulları Ergun, A. "The Adventure Of Squatting In Turkey From Past To Present (Geçmişten Günümüze Türkiye’de Gecekondu Serüveni)", 5th ASM International Congress of Social Science, 3-5 Mayıs, Antalya. (2018)
11- Ergun, C. ve Gül, H. "Transformation Of Cities Or Citification Of Transformations? (Kentleri Dönüştürmek mi? Dönüşümü Kentleştirmek mi?)", 5th ASM International Congress of Social Science, 3-5 Mayıs, Antalya. (2018)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Kent Üzerine Özgür Yazılar,Cem Ergun, Muharrem Güneş ve Ayşe Dericioğulları Ergun (ed), Bağlam Yayınları, İstanbul (Süre : 2013 Yıl)
2- Kente Dair... Mim. Sertaç Tümtaş, Ayşe Dericioğulları Ergun ve Cem Ergun (ed), Bağlam Yayınları, İstanbul. (Süre : 2016 Yıl)
3- Ergun, C.&Öğrekçi, S. "Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları", Gece Kitaplığı, Ankara. (Süre : 2017 Yıl)
Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- Kılınç, M. ve Ergun, C."Kırsal Alan Çalıştayı" Bildiriler Kitabı (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016 Yıl)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015 Yıl)
3- Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)
4- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
5- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (2017 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Toplum ve Demokrasi Dergisi (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- SDÜ Sosyoloji Bölümü tarafından 22.06.2012 tarihinde düzenlenen Uluslararası Katılımlı Göç Çalıştayı'nda konuşmacı (Yıl:2012)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- “Türkiye'de ve Dünya'da Güncel Sosyolojik Tartışmalar" konulu Bilgi Şöleni'nde "Sosyolojik Düşünmek" başlıklı panelde oturum başkanlığı, S.D.Ü. Isparta, 8-10 Mayıs 2008. (Yıl:2008)
2- İzmir Yerel Yönetimler Bilgi Şöleni'nde "Kent ve Kentsel Dönüşüm" Başlıklı Oturumda konuşmacı, 17.01.2009. (Yıl:2009)
3- İzmir Yerel Yönetimler Bilgi Şöleni'nde "Kent ve Katılım" Başlıklı Oturumda konuşmacı, 18.01.2009. (Yıl:2009)
4- “Kentsel Dönüşüm Olgusu ve Türkiye Kentlerine Yansıması” başlıklı panelde konuşmacı, S.D.Ü, Isparta, 13.05.2009. (Yıl:2009)
5- Toros Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda davetli konuşmacı, 08.05.2013 Mersin (Yıl:2013)
6- VII. Ulusal Sosyoloji Kongresinde "Mekansal Ayrışma" başlıklı oturumda oturum başkanlığı. 04.10.2013, Muğla. (Yıl:2013)
7- Muğla Üniversitesi Felsefe Topluluğu tarafından düzenlenen "Üretim İlişkileri, Kent ve İnsan" başlıklı konferansta konuşmacı (Yıl:2014)
8- S.D.Ü. Sosyoloji Bölümü ve Friedrich Ebert Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu. 03-05 Nisan 2015, Isparta (Yıl:2015)
9- Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından düzenlenen "Romanları Anlamak Çalıştayı", 28-29 Mayıs 2015, Zonguldak (Yıl:2015)
10- Akdeniz Üniversitesi İİBF ÇEKO Bölümü tarafından düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında verilen "Kent Yoksulluğu ve Enformel Sektör Çalışanları" başlıklı konferans, 27 Mart 2017, Antalya (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- UNDP ve T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Songül Sallan Gül ve Hüseyin Gül yöneticiliğinde tamamlanmış olan "Sosyal Yardımlar ve Çalışma Durumu: Yoksulluk Yardımları ve İşgücüne Katılım İlişkisi (Poverty Assistance And Employment Study: Relations Between Social Assistance And Labor Force Participation)" adlı Uluslararası Proje'de Asistanlık. (2006)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Sallan Gül'ün başkanlığında tamamlanmış olan 940-YL- 04 nolu ve Yoksulluk Ve Enformel Sektör: Çöp Toplayıcıları Örneği (Isparta-İzmir Karşılaştırması) başlıklı projede proje yardımcılığı. (2005)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Sallan Gül'ün yöneticiliğinde tamamlanmış olan "Anakent-Anadolu Kenti Yoksulluğu: Ankara-Isparta Örnekleri" projesinde proje yardımcılığı (2005)
3- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Gül yöneticiliğinde tamamlanmış olan 1691-D-08 nolu “Kentsel Dönüşüm Sürecine Dönüşüm Alanlarından Bakmak: İstanbul Maltepe (Başıbüyük Ve Gülsuyu Mahallesi) Örneği” başlıklı projede proje yardımcılığı. (2011)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- SDÜ. Fen-Edb. Fak. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Do. Dr. H. Eylem Kaya'nın yürütücüsü olduğu ve 11-29 Temmuz 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen 111B024 nolu "Gölcük Sosyoloji Kampı" başlıklı Tübitak Projesinde eğitmenlik (2011)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Merkezi Yüksek Lisans Tezi Destek Bursu (2004)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Cem Ergun ve Ayşe Dericioğulları Ergun, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin düzenlediği 2008 Cahit Emre Kamu Yönetimi Araştırması Yarışması'nda "Geleceğin Güvensiz İnşası ve Sosyal Güven(siz)lik Reformu" başlıklı çalışmayla birincilik ödülü (2008)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 3081
Email cergun(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.