Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1969
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Sosyal Bilgiler Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Osmanlı Türkçesi- Paleografya
 • Yabancı Dil 3 : Osmanlı Türkçesi- Diplomatika
 • İlk Okul : Tepebaşı İlkokulu KKTC (1982)
 • Orta Okul : Şht. Turgut Ortaokulu; Güzelyurt-KKTC (1985)
 • Lise : Kurtuluş Lisesi; Güzelyurt-KKTC (1988)
 • Lisans : Samsun Ondokuz Mayıs Üniv.Eğitim Fak.
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Sosyal Bil.Eğitimi Tarih Öğretmenliği Böl. (1992)
 • Y.Lisans : Ondokuz Mayıs Üniv.Sosyal Bilimler Enstitüsü- Samsun
 • Y.Lisans Dal : Yakınçağ Tarihi (1995)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü- Isparta
 • Doktora Dal : Yakınçağ Tarihi
 • (2004)
 • Doçenlik : T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
 • Doçenlik Dal : Yakınçağ Tarihi (30.03.2015)
ÖZGEÇMİŞ

K.K.T.C. Girne Tepebaşı köyü İlkokulu.

K.K.T.C. Güzelyurt Şht. Turgut Ortaokulu.

K.K.T.C. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Tarih Öğretmeni.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yakınçağ tarihi bilim uzmanı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yakınçağ tarihi Doktoru.

MEB Tarih Öğretmeni.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arş.Gör.

KKTC Yakındoğu Üniversitesi Öğr. Üye.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğr. Üye.

Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı

KKTC Orta Okul ve Lise Kıbrıs Türk Tarihi ders kitapları akademik danışma kurulu başkanlığı.

İLGİ ALANLARI

Osmanlı sosyal ve iktisadi tarihi: 19. yüzyılda aşiretler; Osmanlı hukuk sistemi: Kıbrıs Şer\'iyye Sicilleri, 19. yüzyıl Kıbrıs Toplum Yapısı. KKTC\'de Tarih Eğitimi, Tarih ders kitapları.

Tanzimat Devri\'nde devlet-aşiret ilişkileri hakkında ulusal dergilerde neşredilmiş makaleler. Tanzimat Devri\'nde Kıbrıs\'ın muhtelif meselelerine dair ulusal ve uluslararası dergilerde neşredilmiş makaleler. Kıbrıs\'ta tarih eğitimi ve ders kitapları hakkında neşredilmiş makaleler.

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ERDÖNMEZ, C., "Kıbrıs Tarihi Ders Kitaplarında Osmanlı Devrinde Kıbrıs'a Yapılan Sürgünlerle İlgili Bazı Tespitler", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı XV, Isparta 2007, s. 65-90. (2007)
2- ERDÖNMEZ, C., "Tanzimat Devrinde Aşiretleri İskân Politikası", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.4, Isparta 1999, s.239-264. (1999)
3- ERDÖNMEZ, C., "Tanzimat Devri'nde Koçgiri Aşireti'ni Islah Çalışmaları", Türk Dünyası Araştırmaları, S.127, İstanbul 2000, s.103-113. (2000)
4- ERDÖNMEZ, C., "Tanzimat Sürecinde Taşradaki Adlî ve İdarî Boşlukların İstismarı: Milli Halil Bey Olayı", Türk Dünyası Araştırmaları, S.136, İstanbul 2002, s.105-118. (2002)
5- ERDÖNMEZ, C., "Âyânlık'tan Kaza Müdürlüğü'ne: Abdülcebbarzâdeler ve Yolsuzlukları", Türk Dünyası Araştırmaları, S.140, İstanbul 2002, s.183-190. (2002)
6- ERDÖNMEZ, C., "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Geçen Ekrâd Tabiri", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.6-7, Isparta 2002, (2003)
7- ERDÖNMEZ, C., "Tarihî Boyutuyla Kıbrıs"; Kıbrıs Laboratuvarı, Editör: Şenol Kantarcı, Aktüel Yay., İstanbul 2005, s. 1-18. (2005)
8- ERDÖNMEZ, C., "Şer'iyye Sicillerine Göre Tanzimat Dönemi'nde Kıbrıs'ta Bir İrtidâd ve Tanassur Vakası", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt X, Sayı I, Afyonkarahisar 2008, s. 99-123. (2008)
9- ERDÖNMEZ, C., "Tarih Eğitimi ve Kimlik: Kuzey Kıbrıs Örneği", Türk Yurdu, C.31, S.291, Kasım 2011, Ankara, s. 50-58. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ERDÖNMEZ, C., "Tanzimat Devrinde Bazı Kıbrıs Rumlarının Yunan Vatandaşlığına Geçmelerinden Kaynaklanan Hukukî Meseleler", Bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 64, Kış 2013, Ankara, 2013, s. 175-198. (2013)
2- ERDÖNMEZ, C., "Tanzimat Devrinde İngiltere Konsoloslarının Kıbrıs'taki Faaliyetleri (1839-1856)", Bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 58, Yaz 2011, Ankara, 2011, s. 91-118. (2011)
3- ERDÖNMEZ, C., "Tanzimat Devri'nde Kıbrıs'ta Azat Edilmiş Kölelerin Hukukî ve Sosyo-Ekonomik Durumları (1839-1876)", Belleten, C. LXXVIII, S. 282, 2014 Ağustos, T.T.K., Ankara 2014, ss. 699-756. (2014)
Yüksek Lisans Tezi
1- ERDÖNMEZ, C., "Osmanlı İmparatorluğu'nun İskân Siyaseti ve Konar-Göçer Aşiretlerin Yerleştirilmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun 1995. (1995)
Doktora Tezi
1- ERDÖNMEZ, C., "Şer'iyye Sicillerine Göre Kıbrıs'ta Toplum Yapısı (1839-1856)", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Isparta 2004. (2004)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
1- Kıbrıs Türk Tarihi (6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar için) Ders Kitapları, Akademik Danışma Kurulu Başkanlığı, KKTC (Süre : 2009 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (Mediterranean Journal of Humanities-MJH) (2011 Yıl)
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018 Yıl)
Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Tarih Okulu Dergisi/Journal of History School (2014 Yıl)
2- TÜBİTAK 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (25-29 Mayıs 2015); "Burdur Çevresinde Yaşayan Sarıkeçili Yörüklerinde Halk Hekimliği" başlıklı proje danışmanlığı. (Proje Türkiye birinciliği ödülü almıştır). (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- M.A.E.Ü. Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Md. (Yıl:2011)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- ERDÖNMEZ, C., "Atatürk'ün Siyasi Yönü", S.D.Ü. Burdur Meslek Yüksek Okulu'nda 10 Kasım 2005 tarihinde verilen konferans, Burdur 2005. (Yıl:2005)
2- ERDÖNMEZ, C., "Kıbrıs'a Tarih'ten Bakmak", Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Sempozyumu (01-04.11.2006)'nda Konferans, Girne/KKTC. (Yıl:2006)
3- Celâl ERDÖNMEZ, "Osmanlı Devrinde Kıbrıs'a Sürgün Edilen Aşiretler Meselesine Kıbrıs Tarihi Ders Kitaplarından Bakış" Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Enstitüsü, 25 Nisan 2007 tarihinde düzenlenen Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Çerçevesinde Kıbrıs Tarihi Kitaplarının Değerlendirilmesi Paneli (Lefkoşa). (Yıl:2007)
4- "İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif" Paneli. Panel Başkanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. 16.03.2012. (Yıl:2012)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- TRT Ankara Radyosu'nda "Hayat Sahnesi Programı" canlı yayın bağlantısı. 12.03.2012. (Yıl:2012)
2- TRT Antalya Radyosu'nda "Üniversite'den Bölgeye Programı" canlı yayın bağlantısı. 12.03.2012. (Yıl:2012)
3- TRT Antalya Radyosu'nda "Üniversite'den Bölgeye Programı" canlı yayın bağlantısı. 21.12.2011. (Yıl:2011)
4- TRT Ankara Radyosu'nda "Hayat Sahnesi Programı" canlı yayın bağlantısı. 12.03.2013. (Yıl:2013)
5- Meslekî Çalışmalar Kapsamında Burdur Merkez İlçesi'nde Görev Yapan Tarih Öğretmenlerine, "Tarih Öğretiminde Temel Meseleler: Hedeflenen Davranış-Kazanımlar ile Konu İçerikleri Arasındaki Uyuşmazlıklar" konulu konferans. (16.06.2015) (Yıl:2014)
6- TÜBİTAK 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında, "Burdur Çevresinde Yaşayan Sarıkeçili Yörüklerinde Halk Hekimliği" başlıklı projede akademik danışmanlık. Proje Türkiye birincisi olmuştur. (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, "Antalya'da Toplumsal Değişim ve Dönüşüm (1800-1923" Projesi'nde danışmanlık. (2014)
Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü
1- Tübitak; Ulakbim,Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (2013)
2- Tübitak; Ulakbim,Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (2013)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Tübitak (2011)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- KKTC Yakın Doğu Üniversitesi (0)
Ulusal jüri üyeliği
1- Ayşe Yerlikaya, Osmanlı Devleti ve Kapitülasyonlar, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Jüri üyeliği. (20.01.2011) (0)
2- Güngör GÖÇER, 220 ve 221 Numaralı Şer'iyye Sicillerine Göre Burdur'un Sosyo-Ekonomik Tarihi (1889-1893), S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Jüri üyeliği. (30.06.2010) (0)
3- İbrahim Makan, II. Abdülhamid Devri'nde Trablusgarb ve Fizan'a Yapılan Sürgünler, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Jüri üyeliği. (19.01.2012). (0)
4- H. 1273-1274 (M. 1856-1858) Tarihli Şer'iyye Siciline Göre Isparta'nın sosyal ve Ekonomik Durumu, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği. (20.12.2012) (2012)
5- Mustafa Kemal Kasapoğlu, 1877-1884 Değirmenlik Şeriye Sicili, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Osmanlı Paleografyası ve Arşivcilik Bölümü, Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği (Lefkoşa-KKTC). (2006)
6- Mustafa Ali UYSAL, Hüseyin Avni Paşa (1820-1876), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Doktora Tezi Jüri Üyeliği, (21.06.2013). (2013)
7- Sami Cihan CİNGÖZ, "Osmanlı-Arjantin İlişkileri (1840-1916)", S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Jüri üyeliği. (25.09.2013) (2013)
8- Şerife Saat, 1830 ve 1840 Tarihli Nüfus Defterine Göre Yalvaç Kazasının Nüfus Yapısı, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği. (23.06.2014) (2014)
9- Bilâl Güneş, "Sömürge Döneminde İngiltere'nin Kıbrıs'ta Tatbik Ettiği Eğitim Politikası", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi izleme jüri üyeliği. (2014 yılı itibariyle devam ediyor) (2015)
10- Esra Bircan, "Zâhire Nezâreti", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi izleme jüri üyeliği. (2015 yılı itibariyle devam ediyor) (2015)
11- Esra Bircan, "Zâhire Nezâreti", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi izleme jüri üyeliği. (2015 yılı itibariyle devam ediyor) (2015)
12- Evren DAYAR, Antalya'da Devlet ve Eşrâf İlişkileri (1839-1908), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tez jüri üyeliği. (25.12.2015) (2015)
13- Nurdan ÇETİNKAYA, "Sir Robert Hamilton Lang'ın Kıbrıs Konsolosluğu (1871-1876)", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bililmler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi izleme jüri üyeliği (23.06.2016 itibariyle devam ediyor). (2016)
14- Gülsüm TOP, "225 Numaralı Şer'iyye Siciline Göre Burdur'un Sosyal ve Ekonomik Yapısı (H.1314-1316/M.1897-1898)", süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Jüri Üyeliği. (26.09.2016) (2016)
15- Ozan Can AKPINAR, "Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına Göre Antalya Doğumlu Memurlar (1879-1909)", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi jüri başkanlığı. (2017)
16- Fatih ERTAŞ, "7 Numaralı İzn-i Sefine Defteri'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Yeni-Yakınçağ Araştırmaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, jüri başkanlığı. (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email celalerdonmez(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi www.mehmetakif.edu.tr
Adres Eğitim Fakültesi İstiklâl Yerleşkesi-Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
13 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.