Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1974
 • Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölümü : Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Anabilim Dalı : Moleküler Hücre Biyolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Hacettepe Üniv. Fen Fak.
 • Lisans Bölüm : Biyoloji
 • Y.Lisans : Hacettepe Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Biyoloji
 • Doktora : Akdeniz Üniv. Fen Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Biyoloji
 • (2006-06-21 10:54:30)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Mutlu AG, 2012. Measuring of DNA damage by Quantitative PCR. Polymerase Chain Reaction. ISBN 979-953-307-473-2. Book edited by: Patricia Hernandez-Rodriguez. (2012)
2- 2. MUTLU AG, 2017. Telomerase Inhibitors and Activators; Pharmaceutical Importance. Enzyme Inhibitors and Activators. Edt Murat Senturk. ISBN: 978-953-51-3058-1. pp 125-138. InTech, Rijeka, Croatia. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- FIŞKIN, K., ÖZKAN A., AYHAN A. (2005) Protective effect of selenium and vitamin E on lipid peroxidation in smoke exposed male mice. Turkish Journal of Biochemistry, 30(3); 232-235. (2005)
2- AYHAN A.G., ÖZKAN A. FIŞKIN K. (2004). Mitokondrial DNA ve Kanser. Turkish journal of hematology and oncology, 14: 232-240. (2004)
3- MUTLU AG, YILDIZ H, BİLGİNER A. (2014) Telomerase activity in different tissues of Zebrafish (Danio rerio). MAKÜ FEBED, 5(2); 1-4. (2014)
4- MUTLU AG, BİLGİNER A, DÜKEL M, KEBAPÇI Ü, ÇAĞLAN DC, YILDIRIM MZ. (2015) Antalya bölgesindeki istilacı bir salyangoz türünün moleküler filogenisi. MAKÜ FEBED, 6(1); 31-35. (2015)
5- DUKEL M., MUTLU AG, KEBAPCI U, YILDIRIM Z (2016). Comparing the Efficancy of mtDNA COI-based Taxonomy in the Freshwater Gastropod Genus Graecoanatolica in West Anatolia ( Gastropoda : Hydrobii- dae ), MAKÜ FEBED, 7(1), 248–253. (2016)
6- MUTLU AG, BİLGİNER A, KAYAĞİL İ, YILDIZ H, BAYHAN Ü, YILMAZ İ, DEMİRAYAK Ş (2017). The effects of some imidazopyrazine derivatives on telomerase inhibition, mtDNA damage and mtDNA copy number, ACTA Pharmaceutica Sciencia, 55, 31-41. (2017)
7- MUTLU AG, YILDIZ H (2017). The Acute Effect of Mercury Chloride on mtDNA, MAKÜ FEBED, 8(es1), 206-210. (2017)
8- MUTLU AG, KURKLU N (2018). Aspartame-Induced Mitochondrial DNA Damage in Drosophila. MAKÜ FEBED, 9(2), 129-135. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- ÖZKAN A., FIŞKIN K., AYHAN A.G. (2007) Effect of vitamin E and selenium on antioxidant enzymes in brain, kidney and liver of cigarette smoke - exposed mice. Biologia. 62(3), 360-364. (2007)
2- FIŞKIN K., ÖZKAN A., AYHAN A.G. (2006) Investigation of protective effects of selenium and vitamin E against DNA oxidation, membrane damage and alteration of COMT metabolism in smoke exposed male mice (Mus musculus, Balb/c). Acta Biologica H. 57(4), 403-413. (2006)
3- ÖZKAN A., AYHAN A., FIŞKIN K. (2004). Combined effect of epirubicin-HCI and lymphokine-activated killer cells on the resistant human breast cancer cells. Cell Biology and Toxicology. 20: 261-271. (2004)
4- MUTLU AG, FISKIN K (2009) Can Vitamin E and Selenium Prevent Cigarette Smoke- Derived Oxidative mtDNA Damage? Turkish Journal of Biochemistry. 34 (3); 167-172. (2009)
5- MUTLU A.G., KURSUN O., KASIMOGLU A., DUKEL M. (2010) Determination of aflatoxin M1 levels and antibiotic residues an the traditional Turkish desserts and ice creams consumed in Burdur city center. Journal of Animal and Veterinary Advances. 9(15), 2035-2037 (2010)
6- KURSUN O, MUTLU AG (2010) Aflatoxin in spices marketed in the West Mediterrenian region of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(23): 2979-2981. (2010)
7- MUTLU A.G., DUKEL M. (2010) Effects of two important components related with mitochondria; CoQ10 and Acetyl-l-Carnitine in antioxidant enzyme activities. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(24): 3109, 3113. (2010)
8- Mutlu AG, 2012. Increase in Mitochondrial DNA Copy Number in Response to Ochratoxin A and Methanol-Induced Mitochondrial DNA Damage in Drosophila. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89:1129-1132. DOI: 10.1007/s00128-012-0826-1 (2012)
9- Mutlu AG, 2013. The effects of a wheat germ rich diet on oxidative mtDNA damage, mtDNA copy number and antioxidant enzyme activities in aging Drosophila. ACTA Biologica Hungarica, 64(1). DOI: 10.1556/ABiol.64.2013.1.1 (2013)
10- Çakmakli B, Hazer B, Erdoğan T, Mutlu AG. 2013. DNA adsorption and dynamic mechanical analysis of polymeric oil / oil acid polymers. Journal of Polymer Research. DOI: 10.1007/s10965-013-0093-9 (2013)
11- MUTLU AG, (2014) The Effects of Potassium Permanganate, Potassium Dichromate and Potassium Perchlorate on Mitochondrial DNA ; Another Possible Mechanism of Dichromate Toxicity . Fresenius Environmental Bulletin, 23: 920-923. (2014)
12- KUCUK F, TURAN D, GUCLU SS, MUTLU AG, CİFTCİ Y (2017) Two new species of Chondrostoma Agassiz, 1832 (Teleostei: Cyprinidae) from Ceyhan, Seyhan and Göksu Rivers in the East Mediterranean region of Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17: 795-803. (2017)
13- KAYAĞİL İ, MUTLU AG, BAYHAN U, YILMAZ I, DEMİRAYAK S (2018) Synthesis and characterizations of novel thiazolyl-thiadiazole derivatives as telomerase activators, Turkish Journal of Chemistry, 42: 768-779. DOI: 10.3906/kim-1711-92. (2018)
14- GÜÇLÜ SS, KÜÇÜK F, TURAN D, ÇİFTÇİ Y, MUTLU AG (2018) A new Chondrostoma species from the Büyük Menderes river basin, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Zoology in the Middle East, DOI: 10.1080/09397140.2018.1511293. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çakmaklı, B., Mutlu, A.G., Dükel, M., Erdoğan, T., Hazer, B. (2010) Yenebilir Yağ Asitlerinden Elde Edilen Co polimerlerin Mekanik Özellikleri ve DNA absorbsiyonu. 6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-27 Mayıs, 2010, Aksaray. (2010)
2- Kayağil, İ., Mutlu, A.G., Demirayak, Ş. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu "Bazı 2,4,6-Triarilpiridin Türevlerinin Sentezi, Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması ve Telomeraz Enzim İnhibisyonunun İncelenmesi", Burdur, 2010 (2010)
3- Mutlu, A.G., Kurşun, Ö., Kasımoğlu, A., Dükel, M. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu "Burdur Şehir Merkezinde Üretilen Geleneksel Türk Tatlıları ve Dondurmalarında Aflatoksin M1 Seviyeleri ve Antibiyotik Kalıntılarının Belirlenmesi",Burdur,2010 (2010)
4- Mutlu AG, Kurşun Ö. 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi “Bazı et ürünlerinde soya varlığının PCR ve ELISA ile tesbiti ve kantitasyonu”, Antalya, 2011. (2011)
5- Mutlu AG, 24. Ulusal Biyokimya Kongresi, Kantitatif PCR Yöntemi ile DNA Hasarının Ölçülmesi (2012)
6- Mutlu AG. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi, Potasyum permanganat, potasyum dikromat ve potasyum perkloratın mtDNA üzerine etkileri , Türk Biyokimya Dergisi özel sayı (cilt 38), P214, İzmir, 2013. (2013)
7- Çiçek M, Mutlu AG. Batı Akdeniz bölgesinde tüketilen şaraplarda okratoksin A varlığı. 13. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur 2013. (2013)
8- Mutlu AG, Düş D, Yıldız H. Redükte glutatyonun, Drosophila’da bazı antioksidan enzim aktiviteleri ve mtDNA hasarı üzerine etkilerinin araştırılması. 13. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur 2013.rnrn (2013)
9- Küçük F , Güçlü SS , Turan D, Mutlu AG, Çiftçi Y, Dükel M. Türkiye’de yayılış gösteren kababurun, Chondrostoma Agassiz, 1835 (TELEOSTEI: CYPRINIDAE) cinsinin morfolojik özellikleri. FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), Erzurum, 2013. (2013)
10- Yılmaz Çiftçi, Fahrettin Küçük, Ayşe Gül Mutlu, Salim Serkan Güçlü, Davut Turan. 2015.Türkiye İçsularında Yayılış Gösteren Chondrostoma (Kababurun) Cinsinin Filogenetik İlişkisi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, 1-4 Eylül 2015 (2015)
11- Bayhan Ü, Yılmaz İ, Mutlu AG. Bazı inhibitör / Aktivatör Molekül- Telomeraz Enzimi Etkileşiminin Teorik İncelenmesi. 25. İstatistiksel Fizik Günleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, 28-30 Haziran 2018. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, 2006, Kuşadası, Aydın "Sigara Dumanına Maruz Bırakılan Erkek Farelerde (Balb/C) Antioksidan Mekanizmasındaki Değişikliklerin Araştırılması" Aysun Özkan, Kayahan Fışkın, Ayşe Gül Ayhan (2006)
2- XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, 2006, Kuşadası, Aydın "Pasif sigara içici farelerde selenyum ve E vitamininin koruyucu etkileri" Kayahan Fışkın, Aysun Özkan, Ayşe Gül Ayhan (2006)
3- Kurşun Ö., Mutlu AG. 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi “Batı Akdeniz Bölgesinde Satışa Sunulan Baharatlarda Aflatoksin Seviyesi”, Antalya, 2011. (2011)
4- Mutlu AG. 12. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi “Buğday Embriyosunca Zengin Bir Diyetin, Drosophila’nın Yaşlanma Sürecinde, Oksidatif mtDNA Hasarı, mtDNA kopya sayısı ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri”, Antalya, 2011. (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Muzaffer Dükel, Ayşe Gül Mutlu. Molecular Systematic Investigation of The Freshwater Gastropod genus Graecoanatolica (Gastropoda: Hydrobiidae) in West Anatolia. Symposium for European Freshwater Sciences. 2 Temmuz - 4 Temmuz 2013, Münster, Germany (2013)
2- MUTLU AG. Telomerase Inhibitors and Activators; Pharmaceutical Importance. 1. International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 2017. (2017)
3- BAYHAN Ü, MUTLU AG, YILDIZ H, YILMAZ İ. Effects of metformin on cancer and longevity; possible telomerase connection. 1st İnternational Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 02-05 May 2018. (2018)
4- YILDIRIM B, MUTLU AG, GENÇ H, ARSLAN Y, KIYAK A, TRAK D. Üç endemik Lathyrus L. türünün morfolojik, moleküler ve elementel özelikleri. Uluslararası Tarım Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 26-28 Ekim 2018. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- KARA Z, MUTLU E, MUTLU AG. Grape seed and life span in Drosophila. 1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 2017. (2017)
2- MUTLU AG. Herbal Telomerase Inhibitors and Activators. 1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 2017. (2017)
3- MUTLU AG., DUKEL M. Effect of Coenzyme Q10 and Carnitine on Antioxidant Enzyme Activities. 1. International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 2017. (2017)
4- MUTLU AG. The Effects of Methanol and Ochratoxin A on Mitochondrial DNA Damage and Copy Number in Drosophila. 1. International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 2017. (2017)
5- MUTLU AG., YILDIZ H. The Acute Effect of Mercury Chloride on mtDNA. 1. International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 2017. (2017)
6- MUTLU AG, BİLGİNER A, DUKEL M et al. Antalya Bölgesindeki İstilacı Bir Salyangoz Türünün Moleküler Filogenisi. 1. International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 2017. (2017)
7- KORKMAZ D, ALKAN İ, MUTLU AG. How telomere lenght is affected by diet and nutrition? 1st İnternational Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 02-05 May 2018. (2018)
8- TIKIRDIK M, TOPAL A, MUTLU AG. Theories of Aging. 1st İnternational Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 02-05 May 2018. (2018)
9- MUTLU AG, CAN D, YILDIZ H. Effects of Cadmium on mtDNA. 1st İnternational Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 02-05 May 2018. (2018)
10- MUTLU AG. Mitochondrial DNA and Carcinogenesis. 1st İnternational Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 02-05 May 2018. (2018)
11- ALKAN İ, KORKMAZ D, MUTLU AG. The use of nootropics in cosmetic neurology: effects, side effects and food interactions. 1st İnternational Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 02-05 May 2018. (2018)
12- YILDIZ H, ÖZBAKAN Ç, HAZER S, MUTLU AG. Effects of dietary boric acid supplementation on GST, SOD and catalase enzyme activities in Drosophila. 1st İnternational Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 02-05 May 2018. (2018)
13- YILMAZ İ, YILDIZ H, BAYHAN Ü, MUTLU AG. In silico investigation of aspirin and telomerase enzyme interaction. 1st İnternational Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 02-05 May 2018. (2018)
14- MUTLU AG, BAYHAN Ü, YILMAZ İ, YILDIZ H. In silico investigation of ibuprofen and telomerase enzyme interaction. 1st İnternational Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 02-05 May 2018. (2018)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- MUTLU AG., FISKIN K. (2009) Oxıdatıve mtdna damage ın the heart tıssue of cıgarette smoke exposed mıce and protectıve effects of vıtamın e and selenıum. IUBMB Life. 61: 328-329. (III. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, 5-8 May 2009) (2009)
2- Mutlu AG. 12. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi “Buğday Embriyosunca Zengin Bir Diyetin, Drosophila’nın Yaşlanma Sürecinde, Oksidatif mtDNA Hasarı, mtDNA kopya sayısı ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri”, Antalya, 2011. (2011)
3- MUTLU AG, KURKLU N. The Effects of Some Artificial Sweeteners on mtDNA. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Konya, Türkiye, 2016. (2017)
4- MUTLU AG, BILGINER A, KAYAGIL I, YILDIZ H, DEMIRAYAK S. 6-(4-Metylphenyl-8-(4-Chlorophenyl)Imidazo[1,2-a]Pyrazine: A Molecule For Telomerase Inhibition. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Konya, Türkiye, 2016. (2017)
Yüksek Lisans Tezi
1- Koku alma tepkilerinin Drosophila melanogaster'de intrapopulasyonal ve interpopulasyonal varyasyonu (1900)
Doktora Tezi
1- Sigara dumanının pasif sigara içici farelerde (Mus musculus), mitokondrial DNA üzerindeki oksidatif hasarının araştırılması ve bu hasarın önlenmesinde selenyum ve E vitamininin birlikte etkilerinin saptanması (1900)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- American Chemical Society (2011)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- MAKÜ FEBED (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Free Radical Research (2011 Yıl)
2- Antioxidants and Redox Signaling (2011 Yıl)
3- Antioxidant and Redox Signaling (2014 Yıl)
4- Pharmaceutical Biology (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (1900 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Çavdır MYO Müdürlüğü (Yıl:2012)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü "Araştırma Geliştirme Alt Kurulu" üyeliği (Yıl:2008)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü "Uluslararası İlişkiler alt kurulu" üyeliği (Yıl:2008)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü "Yönetişim ve İdari Hizmetler alt kurulu" başkanlığı (Yıl:2008)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi "Sportif yarışmaları ve etkinlikleri planlama ve yürütme komitesi" nde Fen Edebiyat Fakültesi temsilciliği (Yıl:2008)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ADEK kurulu üyeliği (Yıl:2008)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Farabi Programı Lisans koordinatörlüğü (Yıl:2009)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde "Kanser Biyolojisi ve Kanserden Korunma Yolları" başlıklı konferans sunumu (Yıl:2009)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Graecoanatolica türlerinin moleküler sistematik açıdan araştırılması, Muzaffer DÜKEL (2011)
2- Batı Akdeniz Bölgesinde Tüketilen Şaraplarda Okratoksin A Varlığı, Merve Çiçek (2012)
3- Zebra balığı (danio rerio) nun farklı dokularında telomeraz enzimi aktivitesi ölçümü, Hülya Yıldız (2015)
4- Zebra balığında telomeraz enzimi aktivitesinin , iki organik bileşikle inhibisyonunun incelenmesi, Abdülkerim Bilginer (2015)
5- Bazı yapay tatlandırıcıların mtDNA hasarı üzerine etkilerinin incelenmesi – Nesibe Kürklü (2017)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- "Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dökümantasyon Merkezinin Yeniden Yapılandırılması Projesi" başlıklı Avrupa Birliği Projesinde iştirakçi üniversite konumunda bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına "Proje Döngüsü Yönetimi" modülünde görev almıştır. (2009)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Besinsel CoQ ve L Karnitinin Drosophila melanogaster'in ömür uzunluğuna ve bazı antioksidan enzimlerin aktiviteleri üzerine etkileri (Mehmet Akif Ersoy Ünv. BAP Projesi) (2009)
2- Graecoanatolica türlerinin moleküler sistematik açıdan araştırılması (2009)
3- Buğday Embriyosuyla Zenginleştirilmiş Diyetlerin Drosophila’nın Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri ve Ömür Uzunluğuna Etkisi (2012)
4- Zebra balığı (danio rerio) nın farklı dokularında telomeraz enzimi aktivitesi ölçümü (2015)
5- Zebra balığında telomeraz enzimi aktivitesinin iki organik bileşikle inhibisyonunun incelenmesi (2015)
6- Batı Akdeniz bölgesinde tüketilen şaraplarda okratoksin A varlığı (2012)
7- Bazı yapay tatlandırıcıların mtDNA hasarı üzerine etkilerinin incelenmesi (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Sigara Dumanının pasif sigara içici farelerde (Mus musculus), mitokondrial DNA üzerindeki oksidatif hasarının araştırılması ve bu hasarın önlenmesinde selenyum ve E vitamininin birlikte etkilerinin saptanması (Akdeniz Ünv. Bilimsel Araştırma Projeleri yönetim birimi. Doktora tez projesi, 2003.03.0121.011) (1900)
2- Pasif sigara içici erkek swis albino farelerde selenyum ve E vitamininin DNA hasar önlenmesinde sinerjistik etkilerinin moleküler ve biyokimyasal tekniklerle incelenmesi (Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. B tipi proje, 2003.01.0300.05) (1900)
3- Antikanser Aktivite Gösteren Bazı 6,8-Diarylimidazo[1,2-α]pyrazin Türevlerinin Telomeraz Enzimi Aktivitesi ve mtDNA Hasarı Üzerine Etkilerinin Araştırılması (0305-NAP-16) (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Ankara civarındaki yabanıl Drosophila melanogaster örneklerinde P elementi ve hibrid disgenezisin araştırılması ( TÜBİTAK, TBAG 1252) (1900)
2- TÜBİTAK Altyapı Destek Projesi (Proje No: TBAG-AT/411, 105TO13) (1900)
3- TÜBİTAK 111T900 no lu proje (2012)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 3035
Email agmutlu(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
10 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.